.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

"Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν"Λέγει ὁ Ἰωσήφ εἰς τούς ἀδελφούς του: "Νά μήν ὀργίζεσθε καθ' ὁδόν ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου", ἀλλά σκεφθῆτε ὅτι δέν σᾶς κατελόγισα καμμίαν κατηγορίαν, διά ὅσα ἐκάματε εἰς βάρος μου, καί ἐσεῖς νά ἔχετε ἀγάπην μεταξύ σας (Γεν. 45, 24).
Ποῖος θά ἠμποροῦσε νά θαυμάσῃ ἐπάξια τήν ἀρετήν τοῦ δικαίου αὐτοῦ ἀνδρός, πού ἐξεπλήρωσεν ἐξ ὁλοκλήρου τήν φιλοσοφίαν τῆς Καινῆς Διαθήκης; (φιλοσοφία: Εἰς τούς ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς ὁ ὅρος σημαίνει γενικῶς τήν Χριστιανική Θεολογίαν καί τή κατά Χριστόν ἄσκησιν καί ζωήν). Καί αὐτό τό ὁποῖον συνιστᾶ ὁ Χριστός εἰς τούς Ἀποστόλους λέγων:"Ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, καί νά εὔχεσθε διά ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σᾶς καταρῶνται"(Ματθ. 5, 44), αὐτό καί ἀκόμη περισσότερον ἔκαμεν ὁ μακάριος Ἰωσήφ. Πράγματι ὄχι μόνον ἔδειξε τόσον μεγάλην ἀγάπην πρός τούς φονεῖς ἀδελφούς του ἀλλά καί κάμνει τό πᾶν, ὥστε νά τούς ἐξηγήσῃ, ὅτι δέν ἔκεμαν τίποτε τό κακόν εἰς βάρος του. Ὤ ὑπερβολική εὐσέβεια! Ὤ μεγάλη εὐγνωμοσύνη καί ἄπειρη ἀγάπη πρός τόν Θεόν! 
Διότι λέγει, μήπως ἐσεῖς τά ἐκάματε αὐτά; Ἡ φροντίς τοῦ Θεοῦ δι' ἐμένα ἐπέτρεψε νά γίνουν ὄλα αὐτά, ὥστε καί νἀ ἐπαληθεύσῃ τά ὄνειρά μου, καί νά γίνω ἀφορμή τῆς σωτηρίας σας. Τό νά εὐρεθῶμεν λοιπόν ὅλα τά ἀδέλφια ἐν μέσῳ θλίψεων καί πειρασμῶν αὐτό εἶναι ἀπόδειξις τῆς φροντίδος καί τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διά ἡμᾶς. Νά μήν ἐπιζητῶμεν λοιπόν μέ κάθε τρόπον τήν ἄνεσιν καί τήν ἡσυχίαν μας, ἀλλά καί ὅταν ἀκόμη ἔχωμεν κάθε ἄνεσιν καί ὅταν ἀντιμετωπίζωμεν θλίψεις νά ἀναπέμπωμεν μέ τόν ἴδιον τρόπον τήν εὐχαριστίαν εἰς τόν Κύριον, ὥστε βλέπων τήν εὐγνωμοσύνη μας νά δείξη μεγαλυτέραν φροντίδα διά ἡμᾶς, τήν ὁποίαν εὔχομαι νά ἐπιτύχωμεν ὅλοι ἡμεῖς μέ τήν χάριν καί τήν φιλανθρωπίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ...(Κάθε δυσάρεστον συμβάν νά τό ἐπισφραγίζωμεν μέ τήν φράσιν αὐτήν: "ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ"

Αὐτή ἡ φράσις εἶναι θανατηφόρον πλῆγμα διά τόν διάβολον· ἐξαλείφει τήν ταραχήν καί φέρνει γαλήνη εἰς τήν ψυχήν. Εἶναι γνωστόν ὅτι καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μέ αὐτή τήν φράσιν παρέδωκε εἰς τήν ἐξορίαν τήν ψυχήν του εἰς τόν Θεόν).

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"