.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αγίου Κυρίλλου Φιλεώτου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αγίου Κυρίλλου Φιλεώτου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Ἐλέησον, ἐλέησον, ἐλέησον, Χριστέ μου.
Ὁ Ἅγιος ψέγοντας τόν ἑαυτό του, 
ἔκλαιγε νυχθημερόν γιά τίς ἁμαρτίες του. 
Πενθῶν ἔλεγεν ἐν ὀδυρμοῖς καί θρήνοις·


" Ἐλέησον, ἐλέησον, ἐλέησον, Χριστέ μου.

Καρδιογνῶστα ἥμαρτον, μή μέ καταδικάσης.

Πρόσδεξαι δέ μου τόν κλαυθμόν ἐν πικρίας ψυχῆς μου, 

ἥν ὁ ἰός ἐνέβαλεν οἴμοι τῆς ἁμαρτίας.

Τοῖς πάθεσί Σου ἴασαι τά πάθη τῆς ψυχῆς μου.

Τοῖς τραύμασί Σου τραύματα θεράπευσον νοός μου· 

Τῷ αἵματί Σου τό ἐμόν καθάγνισον, ὡς οἶδας· 

καί μέτοχόν με ποίησον τοῦ θείου σώματός Σου·

ἡ χολή, ἥν παρά ἐχθροῦ ἐποτίσθης, Χριστέ μου, 

τῆς πικρίας τοῦ ὄφεως λυτρωσάτω με τάχει· 

τό σῶμα Σου τό τανυσθέν ἐπί ξύλου σταυροῦ Σου
διαπέτασαι μου τόν νοῦν πρός τήν Σήν θεωρίαν· 

ἡ κεφαλή, ἥν ἔκλινας ἐπί σταυροῦ, αὐτή μου την 

κεφαλήν ὑψώσεκε κατά τῶν ἀντιπάλων· 

αἱ δέ καθηλωθεῖσαί Σου παναμώμητοι χεῖρες 

πρός Σέ με ἀγαγέτωσαν ἐκ λάκκου ἀπωλείας· 

τό ραπισθέν καί ἐμπτυσθέν ὑπό τῶν κατάρατων
πρόσωπόν Σου τό ἅγιον, αὐτό μου στιλβωσάτω, 

τό πρόσωπόν Σου τό μιανθέν ὑπό τῆς ἀνομίας· 

ἡ ψυχή ἥν ἐπί σταυροῦ παρέθου τῷ Πατρί Σου,
αὐτή ὁδηγησάτω με πρός Σέ τῇ χάριτί Σου, 

ὅπως ἐκλυτρωθήσωμαι τροφῆς τῆς γλυκόπικρου,
ᾕπέρ οἱ κατ᾿ ἐμέ χοῖροι ἡδέως ἐντρυφῶσιν, 

ἀξιωθῶ δέ διά Σοῦ τραφῆναι, ὥ Χριστέ μου, 

θέλημα τό Πανάγιον, νῦν καί εἰς τούς αἰῶνας"

Τῷ Θεῷ δόξα!!!


Ἁγίου Κυρίλλου Φιλεώτου