.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

ΘΛΙΨΕΙΣΌσο αμαρτωλός κι αν είσαι στρέψε το βλέμμα σου στον Κύριο, «τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών», και θα σωθής κι εσύ όπως σώθηκαν χιλιάδες αμαρτωλών μέσα στους αιώνες. Μόνο σταμάτησε την αμαρτία, μετανόησε βαθιά και ειλικρινά, εξομολογήσου στον πνευματικό και ξεκίνα μια νέα εν Χριστώ ζωή. Ο ψαλμωδός σου δείχνει τον δρόμο: «Την αμαρτίαν μου εγνώρισα και την ανομίαν μου ουκ εκάλυψα. Είπα· εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομίαν μου τω Κυρίω· και συ αφήκας την ασέβειαν της καρδίας μου» (Ψαλμ. 31. 5).
Μην αγανακτής που τα πράγματα δεν έρχονται πάντοτε όπως τα θέλεις εσύ στη ζωή σου. Δεν είναι δυνατόν, αλλά και συμφέρον σου δεν είναι, να γίνωνται όλα κατά τη σκέψι σου, κατά την επιθυμία σου, κατά το θέλημά σου. Η σκέψις σου πολύ συχνά είναι πλανεμένη, η επιθυμία σου εμπαθής, το θέλημά σου ολότελα εγωιστικό. Και ο παντογνώστης Θεός φυσικά το γνωρίζει αυτό, έστω κι αν εσύ δεν το συνειδητοποιής. Γι' αυτό και δεν επιτρέπει να εκπληρώνονται πάντα οι επιθυμίες σου, για να μη βλαφθή η ψυχή σου, ο πιο πολύτιμος θησαυρός που διαθέτεις. «Τί γαρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή;» (Ματθ. 16. 26).
Άφησε λοιπόν τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, εγκατάλειψέ τον στην πανάγαθη βούλησί Του. Έγινε κάτι όπως το ήθελες; Ευχαρίστησέ Τον. Δεν έγινε; Δόξασέ Τον. Τίποτε δεν σου είναι αναγκαίο, εφ' όσον δεν σου το δίνει ο Θεός. Τίποτε, εκτός από ένα: να μην αποξενωθής από Εκείνον και τη χάρι Του. Γι΄ αυτό «επίρριψον επί Κύριον την μέριμνάν σου, και αυτός σε διαθρέψει· ου δώσει εις τον αιώνα σάλον τω δικαίω» (Ψαλμ. 54. 23).
Για τρεις λόγους κυρίως ο πανάγαθος Θεός δεν εκπληρώνει τις επιθυμίες μας και παραχωρεί τις δοκιμασίες στη ζωή μας. 
Πρώτον, για να συναισθανθούμε την αδυναμία μας, ν' αποδεσμευθούμε από την αυτάρκεια και την εγωιστική αυτοπεποίθησή μας, και να αναθέσουμε με ταπείνωσι κάθε ελπίδα μας σ' Εκείνον. 
Δεύτερον, για να μας ασκήση στην καρτερία και την υπομονή, που φέρνει πολύ πνευματικό καρπό στην ψυχή, καθώς μας βεβαιώνει παρηγορητικά και ο απόστολος:«Πάσαν χαράν ηγήσασθε, αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον υμών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν· η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ίνα ήτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενί λειπόμενοι» (Ιακ. 1. 2-4). 
Και τρίτον, σαν πάνσοφος και αλάθητος γιατρός ο Κύριος, ανατρέπει συχνά τις επιθυμίες μας και παραχωρεί πικρίες και χτυπήματα για ν' απομακρύνη τον νου και την καρδιά μας από τη λατρεία των υλικών πραγμάτων, από την αιχμαλωσία της γης, και να μας ωθήση στην αναζήτησι του ουρανού και των αιωνίων αγαθών. «Το γαρ παραυτίκα ελαφρόν της θλίψεως ημών καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν, μη σκοπούντων ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα· τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια» (Β' Κορ. 4. 17-18). 
Όσες θλίψεις υπομείνης με ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς τον Θεό, που κατεργάζεται μ' αυτό τον τρόπο την ψυχή σου, τόσες άρρητες παρηγοριές θα λαβής απ' Αυτόν, καθώς βεβαιώνει και ο προφήτης: «Κύριε, κατά το πλήθος των οδυνών μου εν τη καρδία μου αι παρακλήσεις σου εύφραναν την ψυχήν μου» (Ψαλμ. 93. 19).«Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε· αλλά θαρσείτε,εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ιω. 16. 33). Ο Κύριος επιβεβαιώνει,προειδοποιεί και ενθαρρύνει. Θέτει το πρόβλημα. Δίνει και τη λύσι. Οι θλίψεις αναπόφευκτες. Αλλά και η νίκη του πιστού, του πιστού που γνωρίζει καλά πως «δια πολλών θλίψεων δει εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού»(Πραξ. 14. 22), θα είναι ένδοξη και περίτρανη, σαν τη νίκη του Κυρίου μας, που «εξήλθε νικών και ίνα νικήση»(Αποκ. 6. 2). «Πολλαί αι θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρύσεται αυτούς ο Κύριος» (Ψαλμ. 33. 20). Απορείς: Γιατί οι δίκαιοι ζουν συνήθως μέσα σε θλίψεις και δοκιμασίες, ενώ οι αμαρτωλοί και άδικοι μέσα στην άνεσι, τον πλούτο, τη δόξα, την ευμάρεια; Μη θαυμάζης; «Ον γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται» (Παροιμ. 3. 12). Όχι βέβαια για τιμωρία,«αλλ' εις νουθέτησιν μαστιγοί Κύριος τους εγγίζοντας αυτώ» (Ιουδίθ 8. 27). Δυστυχείς και θλίβεσαι και πειράζεσαι; Χαίρε, γιατί ο Κύριος ασχολείται μαζί σου, είναι δίπλα σου. Ευτυχείς και πλουτείς και δοξάζεσαι; Πρόσεξε μήπως απομακρυνθής από τον Κύριο και μείνης μόνος σου, πλούσιος σε επίγεια αλλά φτωχός σε ουράνια αγαθά. Φτωχός στη ζωή, φτωχός και στον θάνατο: «Μη φοβού, όταν πλουτήση άνθρωπος ή όταν πληθυνθή η δόξα του οίκου αυτού· ότι ουκ εν τω αποθνήσκειν αυτόν λήψεται τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσεται αυτώ η δόξα αυτού» (Ψαλμ. 48. 17-19).
Όλοι οι άγιοι πέρασαν τη ζωή τους μέσα στον πόνο και τη θλίψι, στη στέρησι και την ασθένεια, στους διωγμούς και τα βάσανα. Κι εσύ; Θέλεις να ζήσης χωρίς αυτά τα ψυχοσωτήρια δώρα; Θέλεις λοιπόν ν' αποκοπής από τον χορό των εκλεκτών του Θεού;... Μη γένοιτο! Παρηγορήσου όμως με τη σκέψι ότι ο Κύριος δεν θα παραχωρήση ποτέ να σε βρη πειρασμός που να ξεπερνά την αντοχή σου, πνευματική ή σωματική. «Πιστός ο Θεός, ος ουκ εάσει υμάς πειρασθήναι υπέρ ο δύνασθε, αλλά ποιήσει συν τω πειρασμώ και την έκβασιν του δύνασθαι υμάς υπενεγκείν» (Α' Κορ. 10. 13), διαβεβαιώνει ο απόστολος. Γι' αυτό και δεν υπάρχει θλίψις χωρίς τέλος, δεν υπάρχει δάκρυ που να μη στεφανωθή με τη χαρά. «Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός και εις το πρωΐ αγαλλίασις»(Ψαλμ. 29. 6).
Οι Άγιοι Πάντες «εμπαιγμών και μαστίγωνπείραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής· ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν φόνω μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μηλωταίς, εν αιγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ων ουκ ην άξιος ο κόσμος» (Εβρ. 11. 36-38), «οδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμών, κινδύνοις ληστών, κινδύνοις εκ γένους, κινδύνοις εξ εθνών, κινδύνοις εν πόλει, κινδύνοις εν ερημία, κινδύνοις εν θαλάσση, κινδύνοις εν ψευδαδέλφοις· εν κόπω και μόχθω, εν αγρυπνίαις πολλάκις, εν λιμώ και δίψει, εν νηστείαις πολλάκις, εν ψύχει και γυμνότητι»(Β' Κορ. 11. 26-27). Και όμως, ολ' αυτά τα υπέμειναν και τ' αντιμετώπισαν «εν αγνότητι, εν γνώσει, εν μακροθυμία, εν χρηστότητι, εν Πνεύματι Αγίω» (Β' Κορ. 6. 6). Ενώ εσύ, με το παραμικρό συγχύζεσαι, απογοητεύεσαι, οργίζεσαι, ολιγοπιστείς. Εκείνοι, αν και άγιοι και ευάρεστοι στον Θεό, τα υπέμειναν όλα αγόγγυστα. Εσύ, που κάθε μέρα αμαρτάνεις και θλίβεις τον Θεό, δυσαρεστείσαι και με την πιο μικρή δυσκολία.
Διωγμένοι, βασανισμένοι, εξευτελισμένοι οι άγιοι,«επορεύοντο χαίροντες... ότι υπέρ του ονόματος αυτού (του Ιησού) κατηξιώθησαν ατιμασθήναι» (Πραξ. 5. 41). Εσύ, αναπαυμένος στην ευμάρειά σου, λυπάσαι και απελπίζεσαι και με την πιο ασήμαντη παιδαγωγική δοκιμασία του Θεού. Αλήθεια, πόσο μακριά Του είσαι!
Δεν έχεις φόβο Θεού, γι’ αυτό σε κυριεύει ο φόβος των δοκιμασιών. Δεν πενθείς για τις αμαρτίες σου, γι' αυτό είσαι λιπόψυχος. Δεν έχεις «καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην» (Ψαλμ. 50. 19), γι' αυτό δεν είσαι ανδρείος στους πειρασμούς. Όποιος έχει φόβο Θεού, όποιος έχει κατά Θεόν πένθος, όποιος έχει ταπείνωσι δεν φοβάται ποτέ τις δοκιμασίες. Και δυναμωμένος με τη χάρι του Θεού πολεμά και νικά και αναμένει την εκπλήρωσι των λόγων Του: «Ο νικών έσται αυτώ ταύτα, και έσομαι αυτώ Θεός και αυτός έσται μοι υιός. Τοις δε δειλοίς και απίστοις και εβδελυγμένοις... το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος» (Αποκ. 21. 7-8).
Αν κάποιος σε προσβάλη, σε θίξη, σε συκοφαντήση, σε βλάψη άδικα και αδικαιολόγητα με οποιονδήποτε τρόπο, μην οργισθής εναντίον του, μη μνησικακήσης, μην κυριευθής από εκδικητικότητα. Αντίθετα, ταπεινώσου, κλάψε με συντριβή καρδίας και προσευχήσου ικετευτικά στον Κύριο να συγχωρήση τις αμαρτίες σου. Γι΄ αυτές τις αμαρτίες παραχωρεί ο Θεός να σου συμβαίνουν όλα αυτά, για να ταπεινωθής και να διορθωθής. Πίστεψε βαθιά μέσα σου πως είσαι άξιος τέτοιας, κι ακόμη χειρότερης συμπεριφοράς εκ μέρους των ανθρώπων. Και δέξου την με ευγνωμοσύνη σαν φάρμακο θεραπευτικό της άρρωστης ψυχής σου. Υπόμεινε τώρα εδώ άδικα, για να μην υποφέρης εκεί δίκαια. Καταδικάσου εδώ στη γη, έστω κι αν είσαι ανένοχος, για να μην καταδικασθής αιωνίως στον ουρανό σαν ένοχος. Δεν είναι σπουδαίο κατόρθωμα το να εκδικηθής αυτόν που σ' έβλαψε. Είναι όμως αληθινός ηρωισμός, είναι ψυχικό μεγαλείο το να υπομείνης το κακό αγόγγυστα και με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Ούτε το να πάσχης δίκαια είναι σπουδαίο. «Ποίον γαρ κλέος, ει αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε; Αλλ' ει αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένειτε, τούτο χάρις παρά Θεώ. Εις τούτο γαρ εκλήθητε» (Α' Πέτρ. 2. 20-21).

Αγ. Δημήτριος του Ροστώφ

(Από το βιβλίο "Πνευματικό Αλφάβητο" του Αγίου Δημητρίου Ροστώφ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, 1996)''ΑΠΟ ΤΟΝ Γ'Π'Π' ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΑ" (ΤΡΟΜΕΡΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ)* ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΗ Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ.Π.Π ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΧΟ ΤΟΥ 3ου ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΠΡΟΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ, ΠΡΙΝ ΚΑΝ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ''ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ'' ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Η ΡΩΣΙΑ ΣΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΟ ΕΘΝΟΣ...
ΤΟΤΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟΞΑ, ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ...

<<ΑΓΑΡ ΠΡΟΣ ΣΤΙΓΜΗΝ ΜΕΓΑΣ>>…

ΟΤΑΝ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΝΕΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ, ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΕΞΙ ΜΙΛΙΑ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΟΡΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ...
Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΩΡΕΙ, ΣΥΜΠΤΥΣΣΕΤΑΙ...
ΤΟ ''ΞΑΝΘΟ ΓΕΝΟΣ'' (ΡΩΣΙΑ) ΔΡΑΤΤΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ...
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟ ΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΛΟ...
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΗΤΕΣ (ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ... ΟΤΑΝ Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΟΥ, ΘΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥΣ...
ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΦΟΥ ΣΥΝΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΥΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
(Ο ΘΥΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ''ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ'' ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΟΦΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΜΙΧΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΣΑΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ), ΘΑ ΣΠΕΥΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΥΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΘΑ ΗΤΤΗΘΟΥΝ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ''ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ''...
Η ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ...
ΜΕΣΑ ΣΕ 5,5 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ...
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΣΕ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ, ΣΤΗΝ ΜΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΘΥΝΙΑ.
ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΔΡΙΑΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ Η ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ...
ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 'ΠΟΛΗΣ' ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΟΥΝ 18 ΕΘΝΗ...
Ο ΠΙΟ ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΣΤΗ ΞΗΡΑ, ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΓΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ...
ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΥΧΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΘΟΔΙΟ, ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΟΥΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΛΕΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ!!
Ο ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΟΤΙ <<ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ, ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΦΟΒΕΡΕΣ ΘΛΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΘΕΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ>>...
ΤΟΤΕ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΛΗ ΤΟΥΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΥΠΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΣΤΕΙ...
Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΑΓΓΕΛΟ ΣΤΗ ΓΗ, ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΕΝΑΡΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ''ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ'' ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ...
Ο ΕΥΣΕΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ...
ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ ΤΟ ΣΟΦΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΘΟΔΙΟ, Ο 'ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ' ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΑΡΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΕΝΕΡΓΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ...
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΥΟ 'ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ'...
Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΛΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΓΑΛΗ...
ΟΣΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΘΑ ΠΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ...
ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΟΡΝΕΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΑΓΟΥΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΤΩΜΑΤΑ...
ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ...
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΙΡΗΝΗ...
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ) ΛΕΕΙ ΟΤΙ:
<<ΘΗΣΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΑ ΞΑΝΘΑ ΓΕΝΗ>>..
ΞΑΝΘΑ ΓΕΝΗ ΕΝΝΟΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ...
ΟΙ ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΥΝ ΜΕ ΚΑΛΟ ΜΑΤΙ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ...
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΤΟΥ ΧΕΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΕΤΣΙ ΕΝ ΡΙΠΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΜΕ ΘΕΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΛΟΙ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ...
ΤΑ ΞΑΝΘΑ ΓΕΝΗ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΤΑΓΟΥΝ Σ' ΑΥΤΟΝ ΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ...
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ ΤΟ ΣΟΦΟ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ, ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ Κ.Τ.Λ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΕΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑ ΤΟΝ ΘΕΟ...
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ ΚΛΗΡΟΚΩΝ ΠΟΥ ΣΑΝ ΑΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΑΞΕΙ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΧΕΡΙΑ!!
ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ...
ΜΕΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΘΟΔΙΟ, ΘΑ ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΙ ΤΑ''ΕΣΠΕΡΙΑ ΕΘΝΗ'', ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ...
Η ΕΙΡΗΝΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ, ΜΑΣΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΕΪΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΜΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ (ΙΑΧΩΒΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΒΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΜΙΑ ΠΙΣΤΗ, ΕΝΑΣ 'ΠΟΙΜΕΝΑΣ', ΕΝΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ...
ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΘΗΚΕ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ Η ΑΣΕΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ...
ΟΙ 'ΠΡΟΝΟΗΤΕΣ' ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ...
ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΛΘΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΥΠΟΤΑΓΕΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΕΙΣΜΑ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ ΔΟΞΑΣΙΩΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΑΓΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΤΑΞΕΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ...
ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 1/3 ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙ...
ΕΠΕΙΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ (ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ) ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ...
ΥΣΤΕΡΑ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ ΤΟ ΣΟΦΟ ΘΑ ΕΡΗΜΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΣΦΑΓΕΣ...
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ ΘΑ ΥΠΟΤΑΓΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΙΘΙΟΠΙΑ...
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΖΗΛΟ ΘΑ ΣΤΡΑΦΕΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΤΑΞΕΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ...
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ: <<ΚΑΙ ΓΩΓ ΚΑΙ ΜΑΓΩΓ ΚΑΙ ΕΘΝΗ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤ' ΑΥΤΩΝ ΩΣΕΙ ΑΜΜΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΔΙΑΝΑΣΤΗΣΟΝΤΑΙ, ΦΟΒΟΣ ΔΕ ΜΕΓΑΣ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ ΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ...
ΤΟΤΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΛΑΥΣΕΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΗΣΕΤΑΙ ΠΥΡ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΑΛΗΝΗ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ>>...
ΤΑ ΕΘΝΗ ΑΥΤΑ, ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΑ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΜΜΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΟΜΙΛΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΙ ΛΕΕΙ:
<< ΚΑΙ Ο ΕΚΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞΕΧΕΕ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΤΟΝ ΕΥΦΡΑΤΗ ΚΑΙ ΕΞΗΡΑΝΘΗ ΤΟ ΥΔΩΡ ΑΥΤΟΥ, ΙΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ Η ΟΔΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥ>>...
ΚΙΝΕΖΟΙ, ΙΝΔΟΙ, ΤΑΤΑΡΟΙ, ΜΟΓΓΟΛΟΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ, ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΟΙ, ΘΙΒΕΤΙΑΝΟΙ, ΑΒΓΑΝΙΣΤΑΝΟΙ, ΠΕΡΣΕΣ, ΚΑΛΜΟΥΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΣΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΑΡΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ...
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ ΠΟΛΥ ΤΡΟΜΕΡΟ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ...
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ...
ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙ ΘΕΡΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΑΝ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΓΓΕΛΩΝ...
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΠΕΜΨΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΠΥΡ ΘΕΪΚΟ ΠΟΥ ΕΝ ΡΙΠΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΑΝΙΣΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΗΣ...
ΘΑ ΣΤΕΡΙΩΣΕΙ ΕΤΣΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΕΙΣΤΡΕΨΕΙ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΔΟΞΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΟΣΟ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Η ΒΑΣΙΛΙΑΣ...
ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΣΙΛΕΥΣΕΙ ΜΕ ΣΙΔΗΡΑ ΠΥΓΜΗ, ΜΕ ΑΚΡΑ ΔΙΑΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
ΟΛΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ, ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΖΩΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΥΤΗ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Σ' ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ ΟΤΑΝ ΕΠΕΙΣΤΡΕΨΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΗ ΕΠΙΤΥΧΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ...
Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙ: << ΕΝ ΤΩ ΥΠΟΤΡΕΦΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΑΝΟΙΧΘΗΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΛΟΥΤΙΣΩΣΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΠΕΝΗΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΑΥΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΛΑΣΙΟΝΑ...>>
Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΛΕΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:
<< ΤΟΤΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΛΘΕΙΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ, ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΝΟΙΧΘΗΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΕΣΤΙ ΧΡΥΣΟΣ Η ΑΡΓΥΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΘΗΣΟΝΤΑΙ...
ΤΟΣΟΥΤΟΝ Δ' ΕΣΤΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ, ΩΣΤΕ ΡΙΠΤΕΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΓΗ ΜΕΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ, ΑΧΡΗΣΤΙΑΣ ΕΝΕΚΕΝ, ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΣΗΣ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΣΤΑΙ Ο ΑΔΙΚΩΝ Η Ο ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΣ...>>
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΜΩΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ:
<<ΙΔΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΟΤΡΕΥΣ ΘΕΛΕΙ ΦΘΑΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΡΙΣΤΗΝ ΚΑΙ Ο ΛΙΝΟΒΑΤΗΣ ΤΟΝ ΣΠΕΙΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ Ο ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΤΑΛΑΞΕΙ ΓΛΕΥΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΘΕΛΟΥΣΙ ΡΕΕΙ ΑΓΑΘΑ>>...
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΡΟΟΡΕΙ:
<< ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΖΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ...
ΘΑ ΤΡΩΕΙ ΜΕ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΚΟΥΤΑΛΙ...
ΘΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΛΥΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΝΙ...>>
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ:
<< ΕΣΟΝΤΑΙ ΓΑΡ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΙ ΕΝ ΓΑΛΗΝΗ ΒΑΘΕΙΑ, ΕΣΘΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΟΝΤΕΣ...
ΔΙΚΗ ΟΥΚ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΑΛΛ' ΟΥΤΕ Ο ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΣ ΠΤΗΞΕΙ ΓΑΡ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΑΣΑ Η ΓΗ ΚΑΙ ΠΑΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΩ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ, ΝΕΥΣΕΙ ΘΕΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΣΕΤΑΙ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΕΚΕΙΝΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΚΟΡΠΙΣΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΙΣ ΧΡΟΙΑΝ ΕΧΟΥΣΙ...
ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΙΣΩΣΙΝ ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΑΝΕΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΗΤΕΣ ΩΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ...>>
ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ Η ΓΗ, Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ...
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΘΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΞΑΝΑΚΤΙΣΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ, ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ''ΟΙΚΟΣ ΔΟΞΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ'' ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΙΑΣ...
ΘΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΙ ΠΑΛΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ...
ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΄ΠΟΛΗ' ΝΑ ΔΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΚΙ ΕΚΛΕΚΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ...
ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΔΕ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ << ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΘΥΜΙΟΝ>>, ΤΗ ΛΥΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ ΤΟΥ, ΜΑΡΤΥΡΕΙ Ο ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ...
ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΕΙ Ο ΜΕΘΟΔΙΟΣ: << ΤΑ ΔΕ ΟΠΛΑ ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΝΗΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΡΟΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΑ>>...
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΥΤΗ ΕΠΟΧΗ ΘΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΝ...
ΑΣΕΜΝΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ...
ΟΛΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ, ΘΑ ΑΠΟΠΝΕΟΥΝ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ...
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ...
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 35 ΕΤΗ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΞΙΩΘΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ!!!


Όταν η χριστιανική ζωή γίνεται δύσκολη

.


Όταν, αγαπητέ μου,
η χριστιανική σου ζωή αρχίζει να γίνεται δύσκολη και να σου φαίνεται ασήκωτος σταυρός, εκεί…στάσου ακλόνητος, γίνε μάρτυρας. Πες στον εαυτό σου «στώμεν καλώς»∙ στάσου ακλόνητος. Πες, όπως ο προφήτης, «ιδού εγώ, Κύριε, στέκομαι εδώ να εκτελέσω το θέλημά σου»∙ ή όπως η Παναγία, «ιδού η δούλη Κυρίου∙ γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου».
Εάν επιμείνεις, μετά από την καταιγίδα θα έρθει η γαλήνη, θα ξαναγίνει γιορτινή η ζωή σου. Θα έχεις τώρα επιπλέον και την πείρα του πνευματικού αγώνος, θα έχεις εμπειρία. Μετά από την δοκιμασία αυτή, μετά από το σήκωμα του σταυρού σου, θα ανάψουν πια μέσα σου οι φλόγες του θείου έρωτος∙ θα αποκτήσεις την ωραιότερη, την δυνατότερη, την αγνότερη, την αγγελικότερη αγάπη, την αγάπη του Θεού.

Αρχιμανδρίτη Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη


Ο πρώτος και ο κυριότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο εαυτός τουΟ άνθρωπος, εφόσον ζει, πρέπει πάντοτε να αγωνίζεται. Και ο πρώτος αγώνας είναι να νικήσει τον εαυτό του. Ο πρώτος και ο κυριότερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος, όχι. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος εις τον εαυτό του επίβουλος. 

Και τούτο διότι δεν ακούει τον άλλον, ακούει τι τον λέει ο λογισμός του.Ενώ έχουμε τόσους αγίους Πατέρες να τους μιμηθούμε διαβάζοντας τα συγγράματά τους, εντούτοις όμως το εγώ μας κυριεύει πολλές φορές. 
Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας και τροπαιοφόρος και νικηφόρος ενώπιον του Θεού!

Γι' αυτό πολλές φορές, να σας πω, πατέρες, εφοβήθηκα την κρίση του Θεού. Είναι σύμφωνος ο Θεός με μένανε ή μήπως αλλάζει ο Θεός; «Εμνήσθην των κριμάτων Σου και παρεκλήθην» (Ψαλμ. 118,12• 52).

Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης 

Νεο-Αθεϊσμός: Η σύγχρονη θρησκεία χωρίς Θεό με σκοπό την μαζοποίηση του ανθρώπουΑφότου ξέπεσε από την τιμητική και μακάρια θέση του στα τάγματα των αγγελικών δυνάμεων, έθεσε ως στόχο του να πλήξει τη Θεότητα πιστεύοντας, μέσα στην εγωιστική του σκοτοδίνη, ότι μπορεί να καταστρέψει το Θεό και νά πάρει τη θέση Του!
Όμως διαπίστωσε ενωρίς ότι είναι αδύνατον να αγγίξει η εχθρότητά του ευθέως τη Θεότητα και γι” αυτό στράφηκε κατά των θείων δημιουργημάτων και ιδιαιτέρως του ανθρώπου, ο οποίος αποτελεί την κορωνίδα της κτίσεως. Επιθυμεί σφόδρα να αποκόψει τον άνθρωπο από την κοινωνία του με το Θεό, ώστε να τον προσδέσει στη δίκη του επιρροή, και τελικά να τον καταστρέψει. Πιστεύει πως η καταστροφή του ανθρώπου σημαίνει καίριο πλήγμα για τον ίδιο το Θεό.
Διαβάζοντας με προσοχή το ιερό βιβλίο της Γενέσεως παρατηρούμε ότι η προσπάθεια του διαβόλου, προκείμενου να παρασύρει τους πρωτοπλάστους στην πτώση, επικεντρώνεται στη μείωση της απολυτότητας του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο βήμα του φαινομένου της αθεΐας στην ανθρώπινη ιστορία. Από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι πείστηκαν για την σχετικότητα του Θεού και τη δυνατότητά τους να γίνουν από μονοί τους θεοί, άρχισε και η αμφισβήτησή Του, η οποία στο διάβα των αιώνων πήρε τη μορφή της ολοκληρωτικής άρνησής Του.
Είναι αλήθεια πως στην αρχαιότητα και ως τα τέλη του μεσαίωνα η ολοκληρωτική άρνηση του Θεού ήταν σπάνιο φαινόμενο. Αθεΐα σήμαινε κυρίως την άρνηση παραδεδομένων θρησκευτικών πεποιθήσεων. Οι διαβόητες δίκες περί αθεΐας στην αρχαία Ελλάδα αφορούσαν κατά κύριο λόγο την άρνηση των σοφών και επιστημόνων να λατρέψουν τις άθλιες «θεότητες» των πόλεων. Οι ειδωλολάτρες χαρακτήριζαν τους πρώτους Χριστιανούς ως «άθεους», διότι δεν λάτρευαν τους «θεούς» του παγανισμού. Ο παρανοϊκός Ιουλιανός (361-363), ονόμαζε τους Χριστιανούς «άθεους», διότι απέρριπταν τον παγανισμό, τον οποίο ήθελε να νεκραναστήσει και να επιβάλει στην αυτοκρατορία.
Ολοκληρωτική άρνηση της ύπαρξης του Θεού συναντάμε στη δυτική Ευρώπη στα χρόνια του λεγόμενου «διαφωτισμού». Υπερφίαλοι φιλόσοφοι, έχοντας υπόψη τους την προβολή ενός αντίχριστου Χριστιανισμού και την εικόνα ενός αντίθεου Θεού, από τον παπισμό και το γνήσιο τέκνο του τον προτεσταντισμό, διατύπωσαν τη θεωρία της απουσίας του Θεού.
Η ευρωπαϊκή διανόηση και πρακτική ως τα σήμερα είναι στρατευμένη να καταρρίψει την πίστη στο Θεό. Όμως τα αποτελέσματα αυτής της γιγαντιαίας προσπάθειας εδώ και τριακόσια χρόνια, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Οι άνθρωποι αδιαφορώντας για τα κηρύγματα του αθεϊσμού, συνεχίζουν να πιστεύουν στο Θεό και να θρησκεύουν.
Οι ποτάμιοι των αιμάτων στο όνομα της αθεϊστικής ιδεολογίας δε στάθηκαν ικανοί να ξεριζώσουν την πίστη στο Θεό από τις καρδιές των ανθρώπων, ιδιαίτερα στον εικοστό αιώνα με τη μαρξιστική ιδεολογία. Η αποτυχία των αθεϊστών υπήρξε οικτρή.
Στις μαρτυρικές χώρες των πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων, όπου διαδραματίζονταν ένας ανελέητος διωγμός κάθε θρησκευτικής δραστηριότητας, τώρα έχουμε θρίαμβο της θρησκευτικότητας!
Είναι μια ανέλπιστη έκπληξη!
Αυτό που πέτυχαν είναι να αποτελεί όνειδος το να δηλώνει κάποιος σήμερα μαρξιστής!
Με την κατάρρευση του μαρξισμού, ο αθεϊσμός εκφράζεται πλέον με τον αστισμό. Κατάλαβαν οι απανταχού της γης αθεϊστές ότι με τη βία δε μπορούν να πραγματοποιήσουν το σκοπό τους, και το χειρότερο διαπίστωσαν ότι η βία φέρνει αντίθετα αποτελέσματα! Έτσι τα τελευταία χρονιά μας προέκυψε μια νέα μορφή αθεϊσμού, την οποία οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως «Νέοαθεϊσμό». Παγκόσμιοι ηγέτες του, οι διαβόητοι εκπεφρασμένοι αθεϊστές: Richard Dawkins, Cristopher Hitchens, Sam Harris, V. Stenger κ.ά.
Επί της ουσίας δεν άλλαξε τίποτε, οι στόχοι του διαχρονικού αθεϊσμού παραμένουν οι ίδιοι, ήτοι το γκρέμισμα της πίστεως στο Θεό!
Εκείνο που άλλαξε είναι η τακτική. Αποφάσισαν να αποβάλουν τον απροκάλυπτο φονταμενταλισμό και να ενδυθούν την προβιά του «πολιτισμένου», του «διαλλακτικού», του «αυθεντικού επιστήμονα».
Σήμερα οι αθεϊστές είναι «διανοούμενοι» και λιγότερο πολιτικοί. Χρήσιμα εργαλεία τους.
Τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα το διαδίκτυο. Χιλιάδες ιστοσελίδες με αθεϊστικό περιεχόμενο βομβαρδίζουν τους επισκέπτες τους, προβάλλοντας τα δήθεν κακά της θρησκείας και τα δήθεν καλά του αθεϊσμού. Οι στρατευμένοι αθεϊστές, δίκην ιεραποστόλου, επιχειρούν να «απαλλάξουν την ανθρωπότητα από την ασφυκτική μέγγενη της θρησκείας», να «ελευθερώσουν τον σύγχρονο άνθρωπο από την καταπιεστική πίστη στον ανύπαρκτο Θεό, με σκοπό να τον οδηγήσουν στην πρόοδο και την ευημερία, την οποία του στερεί η θρησκευτική πίστη», «να καταλάβουν οι άνθρωποι πως η μόνη λύση των προβλημάτων τους και η ευτυχία τους εξαρτάται αποκλειστικά από την επιστήμη, από την οποία τους αποξενώνει η θρησκεία», κλπ.
Μεγαλοστομίες, χωρίς ουσία και περιεχόμενο!
Συνθήματα χιλιοειπωμένα, από την εποχή του «διαφωτισμού», τα οποία δεν πείθουν κανέναν σοβαρό άνθρωπο.
Προσφιλής τους μέθοδος, η παραποίηση και η παραχάραξη της ιστορίας. Μια δοκιμασμένη μέθοδος από τις ομάδες του σύγχρονου αποκρυφιστικού πλέγματος της «Νέας Εποχής» και ιδιαίτερα του νεοπαγανισμού. Όσοι γνωρίζουμε ιστορία μένουμε έκθαμβοι μπροστά στο εύρος της ιστορικής παραχάραξης. Κάνουν επίσης φρικτή παραποίηση και εκμετάλλευση των επιστημονικών δεδομένων. Έχοντας ως «ευαγγέλιο» τους τις νεοδαρβινικές θεωρίες και επιλέγοντας με δεξιοτεχνία όσες επιστημονικές θεωρίες και πορίσματα τους εξυπηρετούν, προσπαθούν να στηρίξουν τις αλλοπρόσαλλες δοξασίες τους.
Πριν λίγο καιρό, όταν ανακοινώθηκε από τους αστρονόμους ότι ανακαλύφτηκε κάποιος πλανήτης σε κάποιο άστρο του γαλαξία μας, που ίσως μοιάζει με τη γη μας, έσπευσαν οι στρατευμένοι του αθεϊσμού να διακηρύξουν πως «εδώ τελειώνει το παραμύθι του Θεού»! Τελευταία κυκλοφόρησε το βιβλίο του αθεϊστή συγγραφέα Richard Dawkins με τον πομπώδη τίτλο: «Η Περί Θεού Αυταπάτη», όπου επιχειρείται με άθλια σοφίσματα, χυδαία ιστορική παραχάραξη και παραποίηση επιστημονικών δεδομένων, να παρουσιασθεί η πίστη στο Θεό ως γελοιότητα και αυταπάτη. Μελετώντας όμως το βιβλίο ενός αληθινού επιστήμονα του Alistair McGrath, καθηγητή στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με τίτλο: «Η Αυταπάτη του Dawkins», (απάντηση στον ως άνω αθεϊστή συγγραφέα), αποδεικνύονται πανηγυρικά η ρηχότητα, η γελοιότητα και τα απατηλά επιχειρήματά του!
Στο κατάπτυστο βιβλίο του ο θρασύς παραχαράκτης Richard Dawkins ζητά να του παρατεθεί έστω και ένα έγκλημα του αθεϊσμού. Ο McGrath του παραθέτει τα εκατομμύρια εγκλήματα, όπως αυτά της Γαλλικής Επανάστασης και των μαρξιστικών καθεστώτων, καταδεικνύοντας τον αθεϊσμό ως διαχρονική δολοφονική συμμορία!
Άλλη πρόσφορη τακτική του νεοαθεϊσμού είναι η κοινωνική οργάνωση. Αθεϊστές σε όλο τον κόσμο ιδρύουν οργανώσεις και ενώσεις αθέων για τον καλλίτερο συντονισμό της δράσης τους, καταθέτοντας σ” αυτές τις απόψεις τους και τον οβολό τους για τη διάδοση των αθεϊστικών αρχών και την ενδυνάμωση της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Στην Αγγλία το αθεϊστικό ρεύμα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κατόρθωσαν οι αθεϊστικές οργανώσεις και αγόρασαν διαφημιστικό χώρο στα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία), όπου αναρτούν αφίσες με αθεϊστικά συνθήματα, όπως «Πιθανότατα δεν υπάρχει θεός, απολαύστε τη ζωή σας»! Το ίδιο και στις ΗΠΑ, όπου αγόρασαν διαφημιστικό χώρο στο μέτρο της Νέας Υόρκης, αναρτώντας αθεϊστικά μηνύματα, με τα οποία βομβαρδίζονται εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα.
Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μπέιλορ, το 2006, έδειξε ότι περισσότεροι από 15.000.000 άθεοι στις ΗΠΑ δηλώνουν στρατευμένοι στο άρμα του αθεϊσμού. Διοργανώνουν επίσης πληθώρα διεθνών συνεδρίων, κυρίως σε πανεπιστήμια, στα οποία βγάζουν επιστημοφανή πορίσματα, ότι δήθεν υπάρχει απόλυτη διάσταση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, ότι η πίστη στο Θεό είναι ανασταλτικός παράγων της προόδου, κλπ.
Άλλη δραστηριότητα των αθεϊστικών οργανώσεων είναι η παρότρυνση πολιτών να αποκηρύξουν το χριστιανικό βάπτισμα και την όποια θρησκευτική τους ιδιότητα, επισήμως στις κρατικές αρχές.
Στη χώρα μας έχει οργανωθεί παρόμοιο κίνημα απαλοιφής του βαπτίσματος από τα δημοτολόγια των Δήμων, την ίδια στιγμή που και οι νεοπαγανιστές κάνουν μυστικές τελετές «εξαγνισμού από το μίασμα του χριστιανικού βαπτίσματος»!
Είναι άραγε σύμπτωση αυτό;
Φρονούμε πως όχι!
Μέσα από τις απειράριθμες αθεϊστικές ιστοσελίδες προβάλλονται «ομολογίες» «πρώην πιστών», οι οποίοι «αποχαιρετούν τη θρησκευτική τους πίστη», με γελοία, παιδαριώδη, χιλιοειπωμένα επιχειρήματα, πανομοιότυπα σε κάθε περίπτωση, αντιγραμμένα κυριολεκτικά με καρμπόν!
Δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουμε τον νέο αθεϊσμό ως μια «νέα θρησκεία χωρίς θεό», διότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά της θρησκείας, ήτοι: μεταφυσική πίστη στην ανυπαρξία τον Θεού, πνευματικούς ηγέτες, δόγματα, φανατισμό, ιεραποστολικό ζήλο, οργάνωση και στράτευση οπαδών, φόνταμενταλισμό, μεσσιανισμό, κλπ.
Αυτό το πιστεύουν και το δηλώνουν και οι ίδιοι οι άθεοι. Ο ελληνικής καταγωγής αθεϊστής λέκτορας στο πανεπιστήμιο της Μελβούρνης Θωμάς Πατάκης δήλωσε: «Αρχίσαμε να κάνουμε θεσμούς, όπως μια θρησκεία, έχουμε ιερείς, αποστόλους και οπαδούς»!
Διαθέτει η σύγχρονη αθεϊστική θρησκεία ακόμα και «μάρτυρες», όπως ο Taslima Nasreen, αντιφρονών από το Μπαγκλαντές, ο οποίος έγινε στόχος από τους μουσουλμάνους για την αθεϊστική του δράση! Ένας από τους ηγέτες του παγκοσμίου νεοαθεϊσμού ο Sam Harris, δίκην γνησίου θρησκευτικού προφήτη, «προφήτεψε» πως «αν ο σύγχρονος άνθρωπος δεν απαρνηθεί τη θρησκευτική του πίστη, θα επέλθουν τεράστιες φυσικές καταστροφές» (www.kathimerini.gr)!
Μάλιστα!
Φρονούμε ότι η πολεμική κατά των θρησκευόμενων και ιδιαίτερα κατά των πιστών χριστιανών, έχει μπει σε νέα επικίνδυνη φάση. Ο αντίδικος διάβολος δίνει την ύστατη και δυναμικότερη μάχη του κατά του Θεού στους έσχατους χρόνους που ζούμε. Η άθεη θρησκεία του νεοαθεϊσμού είναι ένα από τα απειράριθμα δολοφονικά πλοκάμια του σύγχρονου παγκοσμίου «πνευματικού» τέρατος της «Νέας Εποχής», ο οποίος εξυπηρετεί πλήρως το εφιαλτικό όραμα της ανατριχιαστικής πανθρησκείας, της οποίας «θεός» θα είναι ο Εωσφόρος, ο προσφιλής «θεός» των νεοεποχιτών.
Το γκρέμισμα του αληθινού Θεού, που οραματίζονται και επιδιώκουν οι αθεϊστές, δε θα σημάνει την απουσία Του, αλλά την αντικατάστασή Του από τον αρχέκακο επαναστάτη, ο οποίος επιβουλεύεται το θρόνο της μεγαλοσύνης Του!

Αυταπατώνται οικτρά όσοι από τους θλιβερούς οπαδούς του αθεϊσμού πιστεύουν σε μια απόλυτα άθεη μελλοντική κοινωνία, διότι στη θέση του Θεού θα θρονιαστεί εξάπαντος ο διάβολος, αυτόν που λατρεύουν και προωθούν οι σκοτεινοί ηγήτορες της «Νέας Εποχής» και της «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», οι ιθύνοντες νόες των αθεϊστών!
Εμείς, ως πιστοί χριστιανοί, οφείλουμε να μένουμε αμετακίνητοι «τη άπαξ παραδοθείση τοις αγίοις πίστει» (Ιουδ. 3) και αλήθεια, η οποία μας αποκαλύφτηκε από τον σαρκωμένο Θεό μας, τον Ιησού Χριστό. Οφείλουμε επίσης να μιμούμαστε τους αθεϊστές στο ζήλο και την ορμητικότητα τους, για την προάσπιση της πίστης μας στον αληθινό Θεό. Επιβάλλεται να ορθώνουμε επαρκή λόγο απέναντι στην αθεϊστική ρηχή επιχειρηματολογία, ξεσκεπάζοντας την αλλόκοτη άθεη νεοεποχίτικη θρησκεία του αθεϊσμού, φανερώνοντας τους ολέθριους στόχους της. Ας συνειδητοποιήσουμε πως οι πονηροί καιροί, στους οποίους ζούμε, δεν επιτρέπουν εφησυχασμούς!

Του Λάμπρου Σκόντζου

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65


Καμία δογματική ὑποχώρηση δέν δικαιολογεῖται!Πρός τούς αἱρετίζοντες καί τούς οἰκουμενιστάς!

"Τό νά ἀστοχῆ κάποιος στά δόγματα 
εἴτε σέ μικρά εἴτε σέ μεγάλα, εἶναι τό ἴδιο διότι 
ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ ἀθετεῖται καί στίς δύο περιπτώσεις!".

Ἅγιος Ταράσιος Πατρ. Κων/πόλεωςTO MYΣΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕ Η ΕΛΛΑΣ! ΣΗΜΕΡΑ TI AΠ” AYTA MAΣ EXEI MEINEI;

TO MYΣΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕ Η ΕΛΛΑΣ!
ΣΗΜΕΡΑ ΟΔΗΓΟΥΜΕΘΑ ΣΤΟ ΧΑΟΣ, 
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ. 
ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΑΘΕΟΙ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ. 
ΑΥΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΟΚΟΠΗ!!!


«….Τὸ μυστικὸν ἐλατήριον, ποὺ μεγαλουργοῦσαν οι Ἕλληνες ἧτο ἡ πίστις, ἡ βαθεῖα πίστις, τὴν ὁποίαν ἐπὶ αἰῶνες καλλιεργοῦσαι εἰς τὶς καρδιές τῶν ὑποδούλων ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Αὕτη ὡς πνευματικὴ μήτηρ περιέθαλπεν εἰς τοὺς κόλπους της, ἐπαρηγόρει τὰ τέκνα της καὶ ἐνεστάλαζε τὴν ἐλπίδα, ὅτι ὁ δίκαιος Θεὸς θὰ τιμωρήση τοὺς βαρβάρους κατακτητὰς καὶ θὰ ἐλευθερώση τὸ ἔθνος. Ἄσβεστον διετήρει τὸν πόθον τῆς ἐλευθερίας…
Οἱ Ἕλληνες ἐπίστευαν, ὅτι ἡ δικαιοσύνη θὰ νικήση τὴν ἀδικίαν, ἡ ἀλήθεια τὸ ψεῦδος, ἡ ἐλευθερία τὴν δουλείαν, τὸ φῶς τὸ σκότος, ὁ Σταυρὸς τὴν ἡμισέληνον.
Καὶ ἡ πίστις αὕτη ἐξέλαμψε κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως.Ἄπειρα εἶνε τὰ δείγματα τῆς πίστεως τῶν ἀγωνιστῶν. Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης τὴν 24ην Φεβρουαρίου 1821 διαβὰς τὸν Προῦθον ὑψώνει τὴν σημαίαν τῆς ἐπαναστάσεως καὶ εἰς τὴν προκήρυξίν του λέγει˙ «Ἡ Ἑλλὰς ἔπιασε τὰ ὅπλα διὰ νʼ ἀποτινάξη τὸν βαρὺν ζυγὸν τῶν βαρβάρων καὶ ἐνατενίζουσα εἰς τὸ μόνον νικητήριον ὅπλον τῶν Ὀρθοδόξων, τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρόν, κράζει μεγαλοφώνως: Ἐν τούτω τῶ σημείω νικῶμεν! Ζήτω ἡ Ἐλευθερία!». Τὸ πολεμικὸν ἆσμα τῶν ἀγωνιστῶν ἧτο:

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία
γιʼ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ, κιʼ ἄν δὲν τʼ ἀποκτήσω τὶ μʼ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;».

Διαβάσατε τὴν προκήρυξίν των; Ἀκούσατε τὸ πολεμικόν των ἆσμα; Ἴδετε τώρα καὶ τὰς σημαίας των. Οἱ Χειμαρριῶται εἶχον σημαίαν ἐπὶ τῆς ὁποίας εἶχον ἐζωγραφισμένους τοὺς ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ μὲ τὰς πυρίνους ρομφαίας. Οἱ ἀρματωλοὶ καὶ κλέφται εἶχον σημαίαν ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς τῆς ὁποίας ἐζωγραφίζετο ὁ Σταυρός, ἐπὶ δὲ τῆς ἄλλης ἡ Ἀρχιστράτηγος, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Ὁ Λάμπρος Κατσώνης εἶχε σημαίαν μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης. Ὁ Μάρκος Μπότσαρης λευκὴν σημαίαν μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ὁ Παπαφλέσας ἥνωσε λωρίδας ράσου καὶ φουστανέλλας καὶ ἔκαμε τὴν σημαίαν τῶν στρατευμάτων του. Ὁ Πλαπούτας ἔγραψεν εἰς τὴν σημαίαν τὰ γράμματα Ι. Χ. Ν. (Ἰησοῦς Χριστὸς ΝΙΚΑ). 
Καὶ ὁ Ἀθανάσιος Διᾶκος κάτω ἀπὸ τὸν Σταυρὸν τὸ σύνθημα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ἤ ΘΑΝΑΤΟΣ.

Τέτοια ἧτο ἡ πίστις τῶν ἀγωνιστῶν. Ναὶ διʼ αὐτῆς ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμω παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. Διʼ αὐτῆς ἐγείρονται τρόπαια, διʼ αὐτῆς ἐχθροὶ καταπίπτουσιν.

Ἕν ἀκόμη χαρακτηριστικὸν γεγονός, ποὺ μαρτυρεῖ τὴν θερμότητα τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος, θʼ ἀναφέρωμεν. – Ἧτο ἡ πρώτη ἐπέτειος τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς, τῆς 25ης Μαρτίου, ποὺ ἐτελέσθη τῶ 1838 εἰς τὴν νέαν πρωτεύουσαν τοῦ μικροῦ βασιλείου, τὰς Ἀθήνας. Μικρὰ τότε ἡ νέα πόλις. Μητροπολιτικὸς Ναὸς ἧτο ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. Εἰς αὐτὸν τὸν Ναὸν ἐγένετο ἡ δοξολογία, κατὰ τὴν ὁποίαν μὲ δάκρυα εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς οἱ ἐπιζῶντες ἥρωες, αἱ χῆραι καὶ τὰ ὀρφανὰ τοῦ ἐπικοῦ ἀγῶνος καὶ τὸ λοιπὸν ἐκκλησίασμα μετὰ τῶν ἐπισήμων ηὐχαρίστουν τὸν Κύριον διὰ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἔθνους. Κατόπιν ὁ λαὸς ἐξεχύθη εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ τὰς πλατείας καὶ ἔψαλλε πατριωτικὰ ἄσματα καὶ ἔχόρευεν Ἑλληνικοὺς χορούς. Εἰς ἕνα τοιοῦτον πατριωτικὸν χορὸν μία σεβαστή, ἡλικιωμένη γυναῖκα, προσῆλθε καὶ ἐφώναξε πρὸς τοὺς νέους˙ «Παιδιά μου! Σταματήσατε, εἰς ἐμὲ ἀνήκει νʼ ἀρχίσω τὸν χορόν, διότι εἰς αὐτὴν τὴν γῆν, ὅπου πατεῖτε τώρα ἐλεύθεροι, ἔδωκα θύματα τοῦ ἀγῶνος τοὺς δύο ἀνδρείους ἀδελφούς μου καὶ τὸν μονάκριβόν μου υἱόν…». Καὶ ἡ γραῖα ἤρχισε νὰ τραγουδῆ γλυκύτατον ἆσμα ἐλευθερίας, ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἔψαλλον εἰς τὰ ὑψηλὰ βουνὰ οἱ ἀτρόμητοι ἥρωες τῆς Ἐλευθερίας. Οὐδεὶς ὀφθαλμὸς ἔμεινεν ἀδάκρυτος…

Ἀλλὰ τὸ συγκινητικώτατον καὶ καταπληκτικώτατον θέαμα ἐπεφύλαξε διὰ τοὺς κατοίκους τῆς νέας πρωτευούσης ἡ νὺξ τῆς πρώτης ἐπετείου τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς. Ἥρωες ὀνομαστοί, οἱ ὁποῖοι εἶχον λάβει μέρος εἰς τὰς πολυνέκρους μάχας, ἀνῆλθον εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Λυκαβητοῦ, ἤναψαν δᾶδας καὶ διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῶν ἐσχημάτισαν ἕνα πελώριον Σταυρόν, ὅστις ὑπενθύμιζε τὸ «Ἐν τούτω νίκα». Ὁ Σταυρὸς αὐτὸς ἐφαίνετο ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη. Ὅλοι ἐπὶ τῆ ὄψει τοῦ σημείου «Ἐν τούτω νίκα» ἐγονυπέτησαν καὶ προσηύχοντο εὐχαριστοῦντες τὸν Κύριον διὰ τὴν ἐλευθερίαν, τὴν ὁποίαν ἀπέκτησαν ὡς καρπὸν τῶν ἀγώνων των, ἀλλὰ καὶ τῆς θείας βοηθείας καὶ εὐλογίας. (Ἴδε Ε. Κυριακίδου, Σύγχρονος Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Ἀθῆναι 1892 Τόμος Α΄, σελ. 340).

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται! Τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα εἶνε ἐλάχιστα δείγματα τῆς πίστεως τῶν ἀειμνήστων ἐκείνων ἀνδρῶν, μιᾶς πίστεως, ἡ ὁποία κατὰ τὸ ρῆμα τοῦ Κυρίου, θερμὴ ὡς «κόκκος σινάπεως», ἔχει τὴν δύναμιν νὰ μετακινῆ ὄρη ἐμποδίων, νὰ θαυματουργῆ καὶ νὰ προκαλῆ τὸν παγκόσμιον θαυμασμόν. Ἔκτοτε διέρρευσαν 130 καὶ πλέον ἔτη. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Ἡ πίστις, ὄχι οἱαδήποτε πίστις, ἀλλʼ ἡ Ὀρθόδοξος πίστις, ἡ ὁποία ὡς ἥλιος ἐθέρμαινε καὶ ἐζωογόνει τὰ τέκνα ἐκεῖνα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ πίστις αὐτὴ διατηρεῖται σήμερον ἐν τῆ Ἐλευθέρα Πατρίδα εἰς τὴν ζέσιν καὶ τὴν θερμότητα ἐκείνην ποὺ εἶχε κατὰ τὴν ἡρωϊκὴν ἐκείνην ἐποχήν, ὡς καὶ κατὰ τὴν πρὸ αὐτῆς ἐποχήν, τὴν ἐποχὴν τῆς Τουρκοκρατίας; Ἐπιπόλαιοί τινες κριταὶ τῆς παρʼ ἡμῖν θρησκευτικῆς ζωῆς ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ πίστις κατὰ τὰς ἡμέρας μας ἀκμάζει καὶ ἀποδείξεις, λέγουν, μύριαι τὰ θρησκευτικὰ περιοδικά, τὰ βιβλία, αἱ χιλιάδες νέων καὶ νεανίδων, ποὺ συγκλονίζονται κυριολεκτικῶς ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ ἰδεώδη… 
Ἡμεῖς, χωρὶς νὰ εἴμεθα ἀπαισιόδοξοι, διαφωνοῦμεν πρὸς τὴν κρίσιν αὐτὴν καὶ λέγομεν, ὅτι τὸ θρησκευτικὸν συναίσθημα σήμερον ἐν ἔτει 1958 διέρχεται εἰς τὴν Πατρίδα μας κρίσιν ἄνευ προηγουμένου. Τὰ αἴτια; Δὲν εἶνε τοῦ παρόντος ἡ λεπτομερὴς ἔρευνα τοῦ προβλήματος τούτου. Ἕν μόνον τονίζομεν, ὅτι ἡ πίστις τῶν μὲν λεγομένων θρησκευτικῶν ἀτόμων εἶνε χλιαρὰ ὅσον οὐδέποτε ἄλλοτε, τῶν δὲ ὑπολοίπων αἱ συνειδήσεις κυμαίνονται μεταξὺ πίστεως καὶ ἀπιστίας. Θρησκευτικὴ κοινωνία μὲ ὅλον τὸ βάθος τῆς ἐννοίας ἐν Ἑλλάδι δὲν ὑπάρχει. Αἰσχροὶ βλάσφημοι τῶν θείων, στελέχη μασονικῶν στοῶν, κράχται ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας, ἀλειτούργητοι ἐκλέγονται ὡς βουλευταὶ μὲ τὰς ψήφους τῶν Ὀρθοδόξων διὰ νὰ πλήξουν μὲ τὸ ἐγχειρίδιον τῆς ἐξουσίας τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ποῦ σήμερον τὸ ἀγωνιστικὸν πνεῦμα τῶν Ὀρθοδόξων τῶν παλαιοτέρων χρόνων, ποὺ ἔκαμνον καὶ κυβερνήτας ἀδιαφόρους νὰ σκέπτωνται σοβαρῶς ἐπὶ τῶν προβλημάτων τῆς πίστεως; Ἡ χλιαρότης, ἡ ἀδιαφορία τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας εἶνε τόσον μεγάλη, ὥστε ἐὰν δὲν ληφθοῦν γενναῖα καὶ ριζοσπαστικὰ μέτρα διὰ τὴν ἀναζωπύρωσιν τῆς ἱερᾶς φλογός, τὸ ὄνομα τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν θὰ γίνη ὄνομα κενόν, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ καταντήσουν ἄνθη ἄοσμα καὶ ἄχρωμα ποὺ δὲν θὰ εἰμπορῆ ἕνας ξένος ἐπισκέπτης νὰ διακρίνη ἐὰν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἀνήκουν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, μίαν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἄλλοτε ἐπὶ Τουρκοκρατίας συνεκρότει γνησίαν θρησκευτικὴν κοινωνίαν, ἀληθὲς βασίλειον ἱεράτευμα, καὶ μὲ τὸ ἄδολον γάλα τῆς Ὀρθοδοξίας ἐγαλούχησε καὶ ἐξέτρεψε γενεὰς γενεῶν ἡρώων καὶ μαρτύρων.

Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες! Ἑορτάζοντες καὶ πανηγυρίζοντες τὴν ἐπέτειον τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν ἑορτῆς ἕν εἶνε τὸ ἄριστον μνημόσυνον, ὅπερ ἔχομεν νὰ πράξωμεν: 
Νὰ ἐπανέλθωμεν τὸ συντομώτερον εἰς τὴν πίστιν τῶν Πατέρων μας καὶ νὰ ζήσωμεν αὐτὴν μὲ συνέπειαν εἰς ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις τῆς ἀτομικῆς καὶ ἐθνικῆς μας ζωῆς.

Απόσπασμα από την «Χριστιανική Σπίθα», του Μητροπολίτου 
Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου. Εκδόθηκε το 1958

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
Ο Πόλεμος

Στρατεύθηκαν κάτω από τέσσερις σημαίες: τη σημαία του έθνους, τη σημαία των ηρωικών προγόνων, τη σημαία του παράτολμου «ΟΧΙ» και τη σημαία της υπερμάχου Στρατηγού. Γι' αυτό και οι αγωνιστές του 40-41 πέτυχαν τουλάχιστον τετραπλάσια αποτελέσματα σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο έθνος: Αντιμετώπισαν τούς στρατούς τεσσάρων χωρών συγχρόνως: Αλβανίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Βουλγαρίας.
Αντιστάθηκαν ηρωικά επί 220 μέρες έναντι 60 ημερών της Νορβηγίας, 40 της πανίσχυρης Γαλλίας, 4 της Ολλανδίας, ο της Δανίας. 10% των Ελλήνων έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής σε σύγκριση με 2.8% των Ρώσων, 2.2% των Νορβηγών, 2% των Γάλλων, 1.8% των Πολωνών κ,ο.κ. Δεν υπήρξε ηγέτης απ' τα μεγάλα έθνη της εποχής, μηδέ των Χίτλερ- βρε και Μουσολίνι εξαιρουμένων, να μην εκθειάσει τότε το κατόρθωμα των Ελλήνων. «Ποτέ μια ήττα δεν υπήρξε τόσο τιμητική για κείνους πού την υπέστησαν» είχε δηλώσει ο Μόρις Σουμάν τής Γαλλίας και μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Και ο πολύς Ουίνστον Τσόρτσιλ, Πρωθυπουργός τής Μ. Βρετανίας, είχε πει έκτος των άλλων: «Ή λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δεν αποδίδει το ελάχιστο εκείνων των πράξεων αυτοθυσίας των Ελλήνων...». Και είχε δίκιο να το πει αυτό, διότι αυτό δεν ήταν απλός ηρωισμός, ήταν ηρωισμός συνδυασμένος με αγιότητα, αγιασμένος ηρωισμός.

Η Ειρήνη

Εβδομήντα χρόνια ειρήνης!
Με πόσο ζήλο δεν προσπάθησε ή χριστιανική Ελλάδα να ανασυγκροτηθεί! Και ο αγώνας, αν και ταπεινός και αφανής, απέδωσε καρ­πούς (αν μη τι άλλο διατήρησε το «βάμμα» (Ρωμ. ια' 5) για τούς δύσκολους καιρούς πού έρχονται): Νέοι ναοί κτίσθηκαν (την ώρα πού ή Ευρώπη εκποιεί τούς ναούς και τα μοναστήρια της), ο μοναχισμός άνθισε, ή Ιεραποστολή εξαπλώθηκε στις εσχατιές της οικουμένης, αναδείχθηκαν νέοι "Άγιοι... Όμως προσπάθησε και ή ξενοκίνητη αθεΐα να μας αποπροσανατολίσει. Δέν είχε προλάβει να τελειώσει ο πόλεμος, και το αδελφοκτόνο μίσος έχυσε ποταμούς αιμάτων στη μαρτυρική πατρίδα μας.
Και όταν ο εξ αριστερών πειρασμός απέτυχε να μας καθυποτάξει, ήρθε ο εκ δεξιών, με ευρωπαϊκά οράματα και υποσχέσεις. Και πόσο έκοβα οι πολλοί αποβάλλαμε ο,τι ακριβό και πολύτιμο μας κληρονόμησαν οι αγιασμένοι πρόγονοι μας, για να μην υστερούμε απέναντι στην... προοδευμένη Δύση! Και καμαρώσαμε για λίγο, φορώντας δα­νεικό κοστούμι, αλλά τώρα... μας το ζήτησαν πίσω και φαντάζουμε γυμνοί και γελοίοι! Και να, οι εχθροί πάλι προ των πυλών, μεταμφιεσμένοι σε... φί-λους τώρα! Αυτή τη φορά δεν απαιτούν μόνο την εθνική υποταγή μας, ζητούν και την ψυχή μας. Και εμείς εμφανιζόμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε ό,τι ιερό και όσιο, προκειμένου να τους εξευμενί­σουμε, να εξευμενίσουμε το αχόρταγο τέρας του παγκόσμιου πλουτισμού. Ανίκανοι να ψελλίσουμε έστω και ένα Όχι.
Και ποιος να πει το Όχι;
Οι ηγέτες μας; Αυτοί (οι περισσότεροι), πλανώντες και πλανώμενοι, κατάφεραν να χρεωθούμε σ' εκείνους πού ήσαν υπόχρεοι απέναντι μας.
Οι ήρωες; Μα αυτούς τούς αποκαθηλώσαμε προ πολλού. Δεν μας συνέφεραν, ήταν πάνω από τα μέτρα μας. Ήρωες δε βρίσκεις πια, παρά μόνο στα γήπεδα και στις πορείες. Όσο για τούς Αγίους, τούς βάλαμε στην. απομόνωση. Ούτε στα ψιλά γράμματα των σχολικών βιβλίων δεν τούς συναντάς. Οι αξίες κρί­νονται πλέον στο... χρηματιστήριο άξιων!

Το Χρέος

Ναι, η πατρίδα μας δεν τα πήγε καλά τον καιρό της ειρήνης. Και τώρα χρωστούμε παντού, στην. Ευρώπη, στην. Αμερική, σε όλο τον κόσμο.
Αλλά σ' αυτούς χρωστούμε μόνο χρήματα.
Το μεγάλο ανεξόφλητο χρέος μας είναι προς τούς ήρωες του '40-'41, τούς Αγίους και μάρτυρες, την υπέρμαχο Στρατηγό, τον Αρχηγό της πίστης μας Κύριο Ιησού Χριστό. Και αυτό το χρέος για να έξω-φβηθει, δεν χρειάζεται αιματηρές θυσίες, μόνο την ειλικρινή μας με­τάνοια χρειάζεται...
Μετά και όλα τ' άλλα θα μπουν στη σειρά, θα βρουν το δρόμο τους.


Περιοδικό "Η Δράση μας", Οκτώβριος 2014.

Οι καρποί της Θείας Μετάληψης όταν λαμβάνεται άξιαΜένω κατάπληκτος και θαυμάζω το μεγαλείο των αγίων του Θεού Μυστηρίων και την ιδιότητα τους να παρέχουν ζωή. 
Υπήρχε κάποια γριούλα, πού είχε αιμό­πτυση και είχε ολότελα εξασθενίσει, γιατί δεν έπαιρνε τροφή. Χάρη στη Θεία Μετάληψη των Άχραντων του Χρίστου Μυστηρίων, με τα όποια την κοινώνησα, άρ­χισε να αναλαμβάνει την ίδια εκείνη ήμερα. Κάποια νε­αρή γυναίκα, πού πλησίαζε ν' αποθάνει, κοινώνησε τα 'Αχραντα Μυστήρια και αμέσως μετά, την ίδια εκείνη ήμερα, άρχισε να αναλαμβάνει, να τρώγει, να πίνει και να όμιλεί, ενώ προηγουμένως, ευρισκόμενη σχεδόν σε α­μνησία, παράδερνε έντονα και δεν έτρωγε ούτε έπινε ο­τιδήποτε. Δόξα στα ζωοποιά και φρικτά Σου Μυστή­ρια Κύριε.
"Ολοι εσείς, πού κοινωνείτε τα άγια "Αχραντα του Θεού Μυστήρια! Να δοκιμάζετε τον εαυτό σας για να βλέπετε και πώς ενώνεστε με τον Κύριο, αν δηλαδή ά­ξια κοινωνείτε. Τί παρρησία έχετε προς τον Κύριο και τη Θεοτόκο! Τί καθαρότητα πρέπει να έχετε, τί πραό­τητα, ταπείνωση και ακακία! Τί απάθεια προς τα γήϊνα! Και τί φλογερό πάθος για τις ουράνιες τις καθαρώτατες και αιώνιες ηδονές και απολαύσεις!
Οί άνθρωποι, στη διάρκεια ολόκληρης της γήϊνης ζωής τους, αναζητούν τα πάντα, έκτος άπο το Ζωοδότη Χριστό γι' αυτό και δεν έχουνε πνευματική ζωή, γι' αυτό και είναι παραδομένοι σε κάθε λογής πάθη, στην απιστία, την όλιγοπιστία, την ιδιοτέλεια, το φθόνο, το μίσος, τη δίψα για τις γήινες τιμές και τις ηδονές από τα φαγητά και τα ποτά. Μονάχα στο τέλος της ζωής τους αναζητούν το Χριστό —στη θεία Μετάλη­ψη— κι αυτό, άλλοτε από κάποια βοώσα ανάγκη κι άλ­λοτε από κάποια συνήθεια ήδη αποδεκτή από άλλους ανθρώπους.

"Ω, Χριστέ Θεέ, Ζωή και Ανάσταση μας! Μέχρι ποιου σημείου γίναμε ματαιόδοξοι, μέχρι ποιου βαθμού τυφλωθήκαμε! Τί όμως θα μας συνέβαινε, αν Σέ αναζητούσαμε, αν Σέ είχαμε μέσα στην καρδιά μας; ' Η γλώσσα είναι ανίκανη να εκφράσει τη μακαριότητα, πού γεύονται όσοι Σέ έχουν μέσα στις καρδιές τους. Γι'αυτούς, Κύριε, Εσύ είσαι και στερεή, υγιής βρώση και ανεξάντλητη πόση και ένδυμα φωτεινό και ό ήλιος και «ή ειρήνη... η υπερέχουσα πάντα νουν» (Φλπ. 4,7), ή χαρά ή άφραστη και το καθετί. Μαζί Σου, Κύριε, σαν είμαστε, όλα τα γήινα είναι τέφρα, είναι φθαρτά.
Νοιώθω ωραία να προσεύχομαι για τους συνανθρώ­πους μου, όταν κοινωνήσω άξια, δηλαδή ενσυνείδητα και με πλήρη επίγνωση· τότε ό Πατέρας, ό Υιός και το "Αγιο Πνεύμα, ό Θεός μου είναι μέσα μου κι έχω απέ­ναντι Του μεγάλη παρρησία. Ό Βασιλέας των όλων εί­ναι τότε μέσα μου, σαν σε οικητήριό Του. Ζητείς τότε ο,τι θέλεις: «Προς αυτόν έλευσόμεθα», είπε ό Κύριος, «και μονήν παρ' αυτώ ποιήσομεν» (Ίωάν. 14,23) 
"Ο εάν θελητε», είπε ακόμα ό Κύριος, «αίτήσασθε, και γενήσεται ύμίν» (Ίωάν. 15,7). Ανοίγουμε στους άλλους τη θύρα εισόδου στη Βα­σιλεία των Ουρανών μέσω του Βαπτίσματος· κι έμείς οί ίδιοι δε θα εισέλθουμε σ' αυτή; Καθαρίζουμε τους άλλους με τη μετάνοια και προσευχόμαστε για την άφεση των αμαρτιών τους· κι έμείς μήπως δε θα λάβουμε ά­φεση των αμαρτιών μας; Ενώνουμε τους άλλους με το Χριστό στο άγιο Μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως κι έμείς οι ίδιοι μήπως δε θα ενωθούμε μαζί Του «εν τη άνεσπέρω ήμερα της Βασιλείας του Χρίστου»;
Στό ά­γιο Χρίσμα μεταδίδουμε στους άλλους τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, πού τους ενισχύει και τους αυξάνει πνευματικά· έμείς οι ίδιοι μήπως δε θα λάβουμε ισχύ και δύναμη, από το Πανάγιο Πνεύμα και δε θ' αυξή­σουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα; Αληθινά, έλπίζούμε στερρά να λάβουμε τα έπηγγελμένα αγαθά κατά τη Χάρη, το έλεος και τη φιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού. Είθε δε όλοι να τα λάβουν! Μόνο, να μη πα­ραδινόμαστε στη ραθυμία και την άκηδία «και της σαρ­κός πρόνοιαν μη ποιώμεν εις επιθυμίας» (πρβλ. Ρμ. 13,14) · ας έχουμε «το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει» (Α' Τιμ. 3,9) κι ας προκύπτουμε στην αγά­πη προς το Θεό και τον πλησίον.
Σ' ευχαριστώ, Κύριε, γιατί μου χαρίζεις νέα ζωή κάθε φορά πού με δάκρυα μετάνοιας και ευχαριστίας τελώ τη Θεία Λειτουργία και κοινωνώ τα 'Αχραντα και Ζωοποιά Σου Μυστήρια. Στά άγια Σου Μυστήρια οφείλω την ως τώρα παράταση της ύπαρξης μου, την καθαρότητα των τρίβων μου και το καλόν όνομα ανά­μεσα στο λαό Σου. Γι' αυτό το λόγο, ας αγιάζεται όλο και περισσότερο το 'Ονομα Σου το μέγα μέσα μου και μέσα σ' όλο το λαό Σου, πού φέρει το "Ονομα Σου το άγιο, αλλά και σ' όλο τον κόσμο Σου· ας έλθει ή Βασι­λεία Σου, Βασιλεία δικαιοσύνης, ειρήνης και χαράς εν Πνεύματι Άγίω, ας έλθει σ' όλων μας τις καρδιές, κα­θώς Σύ είπες: « Ένοικήσω εν αύτοίς και έμπεριπατήσω, και έσομαι αυτών Θεός, και αυτοί έσονται μοι εις υιούς και θυγατέρας»(πρβλ. Β' Κορ. 6,16-18 και Λευΐτ. 26,12' Ίερ. 3,19)

Αγ. Ιωάννου Κρονστάνδης 

...εσύ κανένα από τους λογισμούς αυτούς δεν αποδέχθηκες-Πάτερ, όταν χωρίς να το θέλω περνούν από το νου μου αισχροί λογισμοί, αμαρτάνω;
-Άκουσε παιδί μου. Κάποια ασκήτρια η Αικατερίνη Σενέισκαγια εταλαιπωρείτο πολύ καιρό από ακάθαρτες σκέψεις. Στο τέλος την επισκέφτηκε ο Χριστός και αμέσως τις απεμάκρυνε.
-Που ήσουν τόσο καιρό, γλυκύτατε Ιησού μου; Τον ρώτησε.
"Ήμουν μέσα στην καρδιά σου" της απάντησε.
-Στην καρδιά μου; Μα, αφού είναι γεμάτη από ακάθαρτους λογισμούς.
Ήμουν στην καρδιά σου, γιατι εσύ κανένα από τους λογισμούς αυτούς δεν αποδέχθηκες.
Αντιθέτως προσπαθούσες να τους διώξεις.Δεν μπορούσες να απαλλαγής από αυτούς και υπόφερες.
Αγωνιζόσουν όμως εναντίον τους.Έτσι μου παραχωρούσες μέρος στην καρδία σου.


Στάρετς Αμβρόσιος Όπτινα

http://proskynitis.blogspot.gr«Ἡ ἀσέβεια ἔχει ὄνομα»«Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων»(Ρωμ.,1:18). Ὀργή πού ἔρχεται εἰς τήν παροῦσαν ζωήν καί ὁλοκληρώνεται ἐν τῇ μελλούσῃ. Ὀργή ὄχι ἀνθρώπου ἤ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλά ὀργή ἐξ οὐρανοῦ, ἄρα δέ ὀργή τρομερωτέρα τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει καί τῆς ὁποίας τήν ἀπειλήν οὐδείς δύναται νά διαφύγει. Ὁ Ἅγιος Θεός δώρησε νοῦν καί σοφίαν ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά Τόν γνωρίζει ἀπό τόν ὁρατόν κτισθέντα κόσμον, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά θέλει νά βρίσκεται ἑνωμένος ἀσυγχύτως μέ τήν Πηγή τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώσεως, τοῦτ’ἔστιν τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Μεσσίαν Χριστόν. Ἄς εἶναι εὐλογητός ὁ Τριαδικός Θεός πού διά τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν Του, ἐκ τῆς γνώσεως τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων, ὁδηγεῖ ἡμᾶς εἰς τό τέλος τοῦ προορισμοῦ μας ὥστε νά συνδοξασθῶμεν καί Αὐτός νά καταστεῖ ἡ αἰώνια ἀπόλαυσις καί χαρά μας.
Τί γίνεται, ὅμως, ὅταν ὁ νοῦς σκοτισθεῖ ἀπό τόν τῦφον τῆς ὑπερηφανείας καί ἀντί ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιζητεῖ νά ζεῖ μέσα στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τήν Δόξαν τοῦ Θεοῦ, μετέρχεται κάθε εἴδους πλάνης καί δόλου ἐπιζητώντας τήν ἑαυτοῦ δόξαν ἀπορρίπτοντας τόν Θεόν; Ἐδῶ, ἀκριβῶς, ἔφθασε ἡ ὥρα νά γνωρίσουμε τί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον μᾶς φανερώνει διά στόματος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, δηλαδή σέ ποιά τρομερή πτώση καί κατάρα περιπίπτουν οἱ τοιοῦτοι πλανηθέντες ἄνθρωποι (Ρωμ.,1:18) : Α΄στάδιον: ἀσέβεια, Β΄στάδιον: ἀδικία ὡς πρός τήν Ἀλήθειαν, ἤτοι ἄρνησις τοῦ Μεσσίου Ἰησοῦ καί προβολή τοῦ ψεύδους, Γ΄στάδιον: σκοτασμός τοῦ νοός καί τῆς καρδίας, Δ΄στάδιον:μωρία, ἀνοησία, Ε΄στάδιον:εἰδωλολατρεία, σατανολατρεία, παγανισμός, Στ΄στάδιον: ἀκαθαρσία λογισμῶν, ἀτίμωσις τῶν σωμάτων μέ τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας (κιναιδισμός)[1]. 
Εἶναι τέτοια ἡ πλάνη τους καί ὁ σκοτισμός τοῦ νοός καί τῆς καρδίας αὐτῶν ὥστε, χωρίς νά ἐντρέπονται ἀνθρώπους καί ἐκτός φόβου Θεοῦ, ὀνομάζουν αὐτή τήν ἀσέβεια, τήν ἀσχημοσύνη, τήν ἀτιμία, δῆθεν ἀγάπη!!!!!!
Ἐν τούτοις, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον τούς ξεσκεπάζει ἀποκαλώντας τό πάθος αὐτό ὄχι ἀγάπη, ἀλλά ἀκόρεστη μανία, γιατί δέν ἀρκεῖ ἡ φύσις τοῦ σώματος νά ἐξυπηρετήσει τίς ὁρμές τοῦ ἀκολάστου, ἐπειδή ὁ Διάβολος δέν θέλει νά προσφέρει κόρον τῶν αἰσχρῶν ἐπιθυμιῶν καί πράξεων, ἀλλά θέλει νά εὑρίσκονται οἱ ὁμοφυλόφιλοι σέ διαρκῆ ἀκόρεστη καύση, ὅπως συνέβῃ καί στά Σόδομα καί Γόμορα, πού ὁ Θεός, βδελυσσόμενος τό ἁμάρτημα αὐτό, κατέκαυσε καί τίς ρίζες καί κάθε εἴδους ζωή ἕως τήν σήμερον ἡμέραν, ἐφ’ὅσον τό ἁμάρτημα αὐτό δέν παράγει ζωήν ἀλλά αἰώνιον θάνατον. (Πρβλ. μοναδική διάλεξη τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη μέ θέμα «ὁμοφυλοφιλία καί Νέα Τάξη Πραγμάτων»). Ἐν τούτοις, νά ποῦμε ἐδῶ ὅτι αὐτή ἡ ἀσέβεια καί ἡ ἀσχημοσύνη, ὁ κιναιδισμός, προβάλλεται καθημερινά ἀπό τά ΜΜΕ, ἀλλά καί ἀπό τήν ἐκπαίδευση ἐνίοτε σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῶν Ἑλληνοπαίδων, παρ’ὅτι παιδοψυχολόγοι ἔχουν ἀποφανθεῖ ὅτι οἱ παῖδες καί οἱ παιδίσκες, οἱ νέοι καί οἱ νεάνιδες, φέρουν φυσικά μέσα τους τό στοιχεῖο τῆς ἑτεροφυλοφιλίας καί ὄχι τῆς ὁμοφυλοφιλίας. (Βλέπε συνέντευξη δημοσιογράφου τῆς ΝΕΡΙΤ στίς 18/10/2014, λίγο πρίν τό Κεντρικό Δελτίο Εἰδήσεων στίς 15.00, μέ μεγάλου κύρους ψυχολόγο).
Ἐκτός αὐτοῦ ὅμως, οἱ ἀκόρεστοι Σοδομίτες, συνεχίζοντες τήν κατάρα γιά τόν τελικό ὄλεθρο τῆς νεότητος, ἀνήρτησαν προσφάτως σέ βιβλίο Ἀγγλικῶν τῆς Α΄Λυκείου τό τελικό ἐπερχόμενο ἀπύθμενο χάος, τήν ἀπόλυτη καταστροφή, τήν χωρίς ἐπιστροφή καταδίκη, τόν αἰώνιο θάνατο, τήν κόλαση. Δηλαδή, συνιστᾶται στούς Ἑλληνόπαιδες νά σφραγισθοῦν, ἐμφυτεύοντας στό χέρι μικροτσίπ, πρός δῆθεν ἐξυπηρέτηση καί γιά τό καλό τους!!!!!!!!!, ἀποκρύπτοντας μέ δόλο τίς συνέπειες πού φανερώνει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον στή Θεία Ἀποκάλυψη γιά τό τοιοῦτον ἀπαίσιον ἐγχείρημα. Γράφουν: «Μετά τό σχολεῖο τήν Πέμπτη, ἔφαγα δύο ὧρες στόν γιατρό, περιμένοντας νά μοῦ ἐμφυτεύσει τό καινούριο μου μικροτσίπ. Αὐτή ἡ διαδικασία (μιά γρήγορη ἔνεση στόν ἀντίχειρά μου) πῆρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα καί δέν πόνεσε σχεδόν καθόλου. Τό μικροτσίπ μοιάζει μέ ἕνα μικροσκοπικό σωλῆνα καί εἶναι πολλά αὐτά πού μπορεῖ νά κάνει. Ἐκτός ἀπό τό ὅτι μπορεῖ νά ξεκλειδώνει τό σπίτι καί τό ποδήλατό μου, μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες κλειδιῶν γιά νά ἀνοίξει πόρτες καί νά ἔχω πρόσβαση σέ πράγματα τοῦ σχολείου, καί ἐπιπλέον ἐμπεριέχει ὅλους τούς κωδικούς τοῦ ὑπολογιστῆ μου. Μπορῶ νά χρησιμοποιήσω τό μικροτσίπ καί σάν πιστωτική κάρτα γιά νά ἀγοράσω πράγματα, ὅσο ἡ Μαμά καί ὁ Μπαμπάς ἀνεβάζουν στήν τσέπη μου χρήματα κάθε ἑβδομάδα»(Unit4,σελ.36). 
Νά καί ἡ ἀπόδειξις τῆς πλάνης: « καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ»(Ἀποκ.,13:16-17). Ἀκούσατε στή συνέχεια καί τίς τραγικές συνέπειες: «Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ.,14:9-11) (Πρβλ. ἡμερίδα ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ μέ θέμα «Νέα Ταυτότητα: εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή», 6-10-2012 ).
Ἀδελφοί μου, οἱ καιροί οὐ μενετοί. Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου· μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται σέ ἄγγελο φωτός (Β΄Κορ.,11:14). Ἄς ξεσκεπάσουμε, λοιπόν, τόν Ψεύστη καί τούς πολυκέφαλους ψεῦστες, τά ὄργανά του καί ἄς ἀντεπιτεθοῦμε καταγγέλοντάς τους δημόσια. Ὁ Γλυκύτατος Ἰησοῦς, ὁ Μεσσίας, μέ τό θεϊκό καί ὑπερένδοξο στόμα Του μᾶς συνέστησε καί εἶπε τά ἑξῆς: «Προσέξτε μήπως σᾶς πλανήσει κανείς»(Ματθ.,24:4). Κι’ἐμεῖς τώρα διά τῆς Χάριτος βλέπουμε τά ἐπερχόμενα[2]. 
Ἄς τά ἔχουμε κατά νοῦ καί ἄς βλέπουμε μέ νήψη καί ἐγρήγορση τά ἀκόλουθα διαδραματιζόμενα ἐνώπιόν μας «σημεῖα», πού ὁ Κύριος κατ’ἄκραν οἰκονομίαν μᾶς προεῖπε μέσῳ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Του, ὅταν ἐρωτήθηκε ἀπό αὐτούς (Βλέπε: Ματθ., ὅλο τό 24ο κεφάλαιο & Λουκ., 21:11, ἀλλά καί ἀλλαχοῦ, ὅπως στήν Πρός Ρωμαίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Α΄κεφάλαιο, στ.28-32, ὅπου ἐπισημαίνεται: «Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πορνείᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας·οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι».
Ἄς ἀγρυπνοῦμε ἐν παντί καιρῷ δεόμενοι, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ὁλοένα αὐξανόμενη κατακτητική μανία τοῦ κόσμου τούτου, τῆς σατανοκίνητης Νέας Ἐποχῆς, πού ἐπιζητεῖ νά ὑποτάξει ὑπό τά στοιχεῖα της τά πάντα, ἀκόμη καί νά κυριαρχήσει εἰ δυνατόν στό νοῦ μας, τή διάνοιά μας, καταλύοντας κάθε τί ὄμορφο, ἄδολο καί ἁγνό, πού δέν προέρχεται βεβαίως ἀπό τό βορβορῶδες σχῆμα της.Ἡ Ἐκκλησία μας ἡ Ἁγία καί Ἄμωμος, διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Μεσσίου, μᾶς καλεῖ, μέσα ἀπό τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας καί τή ζωή τῶν Ἁγίων μας, εἰς ἁγιασμόν καί σωτηρία καί αὐτογνωσία διά πολλῶν δακρύων καί εἰλικρινοῦς μετανοίας. Τότε καί μόνον τότε, θά μπορέσει ὁ κάθε ἄνθρωπος νά ξεφύγει ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος καί τῶν ὀργάνων του καί νά βιώσει τόν Παύλειο λόγο: « ἡ ζωή ἡμῶν κέκρυπται σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ». Γνωρίζουμε, μέ τήν Χάριν ὅτι ὁ κόσμος τῆς φθορᾶς μέ τό σαρκικό του φρόνημα καί τελικά μέ τό σφράγισμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο, ἐπιζητεῖ νά μᾶς ἔχει διακαῶς στρατευμένους πρός διακονία τῶν συμφερόντων του καί μέ τόν τρόπο αὐτόν προσπαθεῖ νά μᾶς κρατεῖ διαρκῶς ἐκτός ἑαυτοῦ, σέ μία ἀρρωστημένη πολυδιάσπαση τῶν ψυχοσωματικῶν μας δυνάμεων, ἤτοι σέ μία διαρκῆ ἀλλοτρίωση ζωῆς καί δράσης πού δέν κατατείνουν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀντίθετα ὁδηγοῦν στό νά ἀποκτήσουμε, εἰ δυνατόν καί οἱ ἐκλεκτοί, ἦθος δαιμόνων[3]. 
Σ’αὐτό τελικά ἀποβλέπουν καί προσπαθοῦν μέ δόλο, πλάνη, ψεύδη καί ἀπάτη νά τά ἐπιβάλουν – πάντοτε γιά τό καλό μας!!!!!!! – σέ μᾶς καί τά παιδιά μας. Τελικός τους σκοπός καί στόχος ἡ ἀπόγνωση καί ὁ αὐτομαρασμός.
Ἐν τούτοις ζεῖ Κύριος ὁ Θεός. Γρήγορα, μάλιστα πολύ γρήγορα, ὁ Χριστός θά ἐκγελάσει ὅλους αὐτούς τούς τοκογλύφους, κίναιδους, παιδεραστές καί τσιπάκηδες καί θά τούς δείξει ὅτι εἶναι ἀδύναμα ἀνθρωπάκια καί ὅτι Αὐτός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι Ἐκεῖνος πού διακρατεῖ τά σύμπαντα καί κατευθύνει τήν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος, μακροθυμώντας καί περιμένοντας τή μετάνοια ὅλων, τοῦτ’ἔστιν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά βαπτιστοῦμε Ὀρθόδοξοι, νά λάβουμε τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά τοῦ Ἁγίου Χρίσματος καί μέ τήν Κοινωνία τοῦ Παναχράντου Σώματος καί Αἵματός Του νά νικήσουμε ὁριστικά τό θάνατο. Σ’ Αὐτόν, τόν Γλυκύτατον Ἰησοῦν, πού μακροθυμεῖ ἕως αὐτή τή στιγμή, ἀνήκει ἡ Βασιλεία, ἡ Δόξα, ἡ Δύναμις καί τό Κράτος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

Πρεσβυτέρου Ἀθανασίου Μηνᾶ

[1] «Φάσκοντες εἶναι σοφοί ἐμωράνθησαν...διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.» (Ρωμ.,1:26-27)

[2] Βλέπε τήν κατάθεση ἐπισήμου αἰτήματος τῆς λεγομένης «Ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ» γιά τήν ἀνέγερση μνημείου τοῦ Σατανᾶ σέ δημόσιο χῶρο, μπροστά στό Πολιτειακό Καπιτώλιο τῆς Ὀκλαχόμα στίς Η.Π.Α. Τήν αἴτηση ἔκαμε τό παράρτημα τῆς «Ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ», ἡ ὁποία ἑδρεύει στή Νέα Ὑόρκη, ἐπικαλούμενη τήν «ἐλευθερία ἔκφρασης», ζητώντας «ἴσα δικαιώματα» μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες. Ὁ νομικός σύμβουλος τῆς ACLU, εἶπε στό A.P.: «Ἄν οἱ Δέκα Ἐντολές, μέ τό φανερά χριστιανικό μήνυμά τους, ἐπιτρέπεται νά παραμείνουν στό Καπιτώλιο, τό μνημεῖο πού προτείνεται ἀπό τό Σατανικό Ναό δέν μπορεῖ νά ἀπορριφθεῖ ἐξαιτίας τῶν διαφορετικῶν θρησκευτικῶν ἀπόψεών τους»!!!!!(Πηγή:www.i.m.pantokratoros.gr).
Βλέπε, ἐπίσης, τί γίνεται μέ τήν παιδεραστία στίς Η.Π.Α. Σέ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας New York Times διαβάζουμε τά ἑξῆς: «Ἡ παιδοφιλία δέν εἶναι ἔγκλημα. Οἱ παιδόφιλοι εἶναι θύματα διακρίσεων καί πρέπει νά προστατευθοῦν ἀπό τό κράτος»!!!, «Κάποιος μπορεῖ νά ζεῖ μέ τήν παιδοφιλία καί νά μήν ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ αὐτήν», λέει ἡ ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Margo Kaplan, ἐπίκουρος καθηγήτρια νομικῆς στό Πανεπιστήμιο Rutgers, καί πρώην δικηγόρος γιά τήν Ἀμερικανική Ἕνωση Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν.Τό ἄρθρο πού ἐμφανίστηκε στίς 5 Ὀκτωβρίου 2014, εἶχε τίτλο «Παιδοφιλία: Διαταραχή καί ὄχι ἔγκλημα» (“Pedophilia: A Disorder, Not A Crime”). «Εἶναι τραγικό», γράφει «ὅτι τό περίπου 1% τῶν ἀνθρώπων πού ἕλκονται σεξουαλικά ἀπό παιδιά κρύβουν τή διαταραχή τους ἀπό ὅλους τούς γνωστούς τους - ἤ κινδυνεύουν νά χάσουν ἐκπαιδευτικές καί ἐργασιακές εὐκαιρίες καί ἀντιμετωπίζουν τήν προοπτική τῆς παρενόχλησης καί ἀκόμα καί τῆς βίας».Τό ἄρθρο μιλάει γιά ἔρευνα πού μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τή «φυσιολογικοποίηση» σχεδόν ὁποιουδήποτε ἐγκλήματος καί κάνει σύνδεση ἀκόμα μέ μία ὁμάδα πού ὀνομάζεται «Ἐνάρετοι Παιδόφιλοι» (“Virtuous Pedophiles”) γιά νά δείξει ὅτι ἴσως εἴμαστε "πολύ σκληροί" σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν τήν ἀνάγκη νά κακοποιήσουν σεξουαλικά παιδιά προεφηβικῆς ἡλικίας (καί κάποιοι ἴσως τό ἔχουν ἤδη κάνει)!!!!! Ἐπιπλέον, ἡ Kaplan δείχνει ὅτι τά νομικά ἐμπόδια γιά παιδεραστές σέ ὁρισμένους τομεῖς τῆς ἀπασχόλησης συνιστοῦν «διακρίσεις», καί γιά αὐτό συνιστᾶ νά ἐπεκταθοῦν στούς παιδεραστές εἰδικά προνόμια καί προστασίες πού προορίζονται γιά τά ἄτομα μέ ἀναπηρία!!!!!» (Πηγή: trelogiannis.blogspot.gr).

[3] Συντελοῦν τά μέγιστα οἱ τηλεοράσεις, τά κομπιοῦτερς καί τά κινητά, πού εἶναι σκοπίμως σέ συνεχῆ τεχνολογική μεταβολή, ὥστε νά περνοῦν ὅλο καί πιό ἐξελιγμένη τεχνολογικά τήν ἁμαρτία μέσα ἀπό τόν συνεχῆ καί ἀθέμιτο ἀνταγωνισμό τῶν ἑταιρειῶν.

Έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ‘Ελληνες Ορθόδοξοι;Αν αυτό το ερώτημα το έκανε κάποιος πριν από τρεις περίπου δεκαετίες, θα τον κοιτούσαν παράξενα μη αντιλαμβανόμενοι τι εννοεί και κάποιοι ίσως να τον θεωρούσαν και… φρενοβλαβή. Από τότε φαίνεται πως πέρασαν πολλοί «αιώνες». Από τότε που εκείνος ο περίφημος τέως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο πολύς Χένρι, (που φαίνεται πως… ξέχασε να αποδημήσει εις Κύριον όπου θέλει δεν θέλει κάποτε θα δώσει απολογισμό των έργων του), είχε δηλώσει πως θα πρέπει να εξαφανίσουμε τις ελληνικές πολιτιστικές και θρησκευτικές αξίες, άρχισε να εφαρμόζεται ένα μεγάλο σχέδιο αποταύτισης μας που την αποκορύφωση του την βλέπουμε σήμερα. Το σχέδιο αυτό κλήθηκαν να το υλοποιήσουν μιας σειρά απο πολιτικούς προδότες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν βρει σαν πολύτιμο στήριγμα και σύμμαχο στις προδοτικές τους επιλογές και την επίσημη εκκλησιαστική ιεραρχία, (βλέπε πρόσφατη δήλωση του υπουργού Παιδείας κ Λομβέρδου και νομικού υποστηριχτή της διαβολικής και παράνομης σε πολλές χώρες αίρεσης των Scientology, ότι η πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία βασίζουν μαζί σε πλήρη σύμπνοια στην …ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας).

Το σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται με δειλά βήματα ακόμα απο την δεκαετία του εβδομήντα. Ο τότε και επίσημα αρχιμασόνος πρωθυπουργός, έκανε τις ολέθριες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία που άρχισε να παίρνει τον μεγάλο της κατήφορο. Κατάργησε τα αρχαία ελληνικά και το πολυτονικό και η ελληνική ταυτότητα έχανε ένα μεγάλο και βασικό συστατικό της χάριν της «προόδου» και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της. Στη συνέχεια όταν εισήρθαμε πανηγυρικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια, της οποίας το έμβλημα με τα δώδεκα αστέρια μας θυμίζει αυθόρμητα την πόρνη της Αποκάλυψης, το σχέδιο άρχισε να προχωρεί με αργούς στην αρχή ρυθμούς και με μεγάλη επιτάχυνση στη συνέχεια. Από την δεκαετία του ογδόντα μια πολιτική σοσιαλιστική παράταξη που επαγγέλονταν την ανάστατη της χώρας, εδραίωσε ένα σύστημα που υπήρχε και πριν αλλά τώρα αυτό γίνονταν η επίσημη λεηλασία του κρατικού κορβανά και το δημόσιο εδραιώθηκε όσο ποτέ πριν σαν ένα κομματικό υποχείριο των εκάστοτε κυβερνητικών αρχών. Παράλληλα ένας αλλοπρόσαλλος αρχιεπίσκοπος, που από την μια είχε το προτέρημα να ξεσηκώνει τον κόσμο ενάντια σε νεοταξικά νομοσχέδια, όπως αυτό της απάλειψης του θρησκεύματος, στη συνέχεια όμως τον εγκατέλειπε στην τύχη του, (ενώ έκανε και το φοβερό και ασυγχώρητο λάθος να επιτρέψει στον παγκόσμιο αρχιαιρεσιάρχη και από τους ηγέτες της Νέας Τάξης, τον πάπα της Ρώμης, να έρθει και να μολύνει με την παρουσία του τα χώματα της ορθόδοξης Ελλάδας), ακύρωσε με την όλη στάση του ένα σοβαρό ανάχωμα αντίστασης.
Από εκεί και πέρα τελέστηκε η μεγάλη σύζευξη σε μια αρμονική προδοσία της πολιτικής και εκκλησιαστής ηγεσίας για την καταστροφή της ελληνορθόδοξης ταυτότητας του ελληνικού λαού. Ο σημερινός πολιτικός ηγέτης της χώρας, είναι αυτός που άνοιξε από τις αρχές του 1990 τα σύνορα και άρχισε η μεγάλη εισβολή των ξένων, κυρίως μουσουλμανικών στοιχείων, που την δεκαετία του 2000 και πιο πολύ την τρέχουσα δεκαετία έχει λάβει την μορφή ασύλληπτης χιονοστιβάδας που απειλεί πλέον να αλλοιώσει οριστικά και επιθανάτια την πληθυσμιακή δομή της πατρίδας μας χωρίς καμία αντίδραση. Μια σειρά αντιχριστιανικών και αντεθνικών νομοσχεδίων επιβλήθηκαν από την πολιτική κλίκα και επικροτηθήκαν από την εκκλησιαστική ιεραρχία που έχει συνταχτεί απόλυτα με τους πρωτεργάτες της εξόντωσης της ταυτότητας μας. Προώθηση της φυσικής ανωμαλίας με νόμο, κατάργηση της ελληνορθόδοξης αποκλειστικότητας μας κατοχυρωμένη και συνταγματικά, προώθηση με διάφορους νόμους ενός Ισλάμ σαν τον καλύτερο τρόπο της νόθευσης κάθε εθνικοθρησκευτικής ακεραιότητας μας και συνάμα με όλα αυτά διάλυση του κοινωνικού ιστού, αποχαύνωση του λαού με τον καθημερινό βομβαρδισμό κατευθυνόμενων προδοτικών ΜΜΕ.
Σήμερα φτάσαμε στο σημείο αποκορύφωμα όπου όποιος δηλώνει πως εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του Έλληνα και Ορθόδοξο να χαρακτηρίζεται ρατσιστής, φασίστας και …χρυσαυγίτης, (από μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Μέγα στις 22 Οκτωβρίου). Όποιος αντιτίθεται στην εισαγωγή του Ισλάμ στην Ανωτάτη Θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης πάλι να θεωρείται φασίστας, ρατσιστής και εχθρός της «προόδου» της χώρας μας. Όποιος δεν πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το σύγχρονο χάλι και κατάντημα της και στις μέχρι σήμερα στρατηγικές συμμαχίες μας που μας ξεπούλησαν σε κάθε εθνική κρίση, θωρείται επικίνδυνος και θα πρέπει να εξοβελίζεται στο περιθώριο και να καταδικάζεται στην αφάνεια και το χειρότερο στην οικονομική καταστροφή του. Παράλληλα η προετοιμασία για την τελική επίλυση, βλέπε ξεπούλημα όλων των εθνικών θεμάτων, έχει ήδη γίνει και τώρα δεν απομένει παρά το τελευταίο βήμα, Αλήθεια ποια σοβαρή χώρα που σέβεται την ύπαρξη της, θα στέκεται «στήλη άλατος» όταν βλέπει να παραβιάζονται σχεδόν καθημερινά τα σύνορα της, είτε θαλάσσια, είτε αέρος, και να ασχολείται με το... «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» ; Προσέξτε λοιπόν μην τυχόν και δηλώσετε σε δημόσιο χώρο πως εξακολουθείτε να θεωρείται τον εαυτό σας σαν Έλληνα και ακόμα περισσότερο σαν πιστό Ορθόδοξο!

Αλήθεια φτάσαμε μέχρι εδώ; Ως πότε θα ανεχόμαστε την αυτοκαταστροφή μας από μια ομάδα μειοδοτών και από μια ιεραρχία αποστατών ποιμένων που εναγκαλίζεται με όλη αυτή την μειοδοσία ; Ως εδώ και μη παρέκει! Καιρός να συμμαζευόμαστε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να ξεσηκώσουμε καινούργιους Καποδιστρίες. Δόξα τον Παντοδύναμο υπάρχουν και σήμερα πολλοί. Το δικαίωμα να είμαστε και να δηλώνουμε δημόσια Έλληνες Ορθόδοξοι, μας το έχουν πλήξει, μας το έχουν τραυματίσει, αλλά κανείς δεν θα μπορέσει, όσο υπάρχουμε, να μας το εξαφανίσει ολοκληρωτικά.

Νίκος Χειλάδάκης

Tό νά νομίζει κανείς ότι εἶναι κάτι, δέν ἐπιτρέπει νά γίνει αὐτό που νομίζειὍλα στή ζωή αυτή εἶναι διπλά: πράξη καί γνώση, προαίρεση καί χάρη, φόβος καί ἐλπίδα, αγώνες καί βραβεῖα. Τά δεύτερα όμως δέ γίνονται, πρίν γίνουν τά πρῶτα.

Μπορεῖ ἴσως νά φαίνεται, ἀλλά αὐτό εἶναι πλάνη. Ὅπως ἐκεῖνος πού δέν γνωρίζει ἀπό γεωργία, ὅταν δεῖ τά ἄνθη, νομίζοντάς τα γιά καρπούς, θά ὁρμήσει νά τά μαζέψει, καί δέν γνωρίζει ότι μέ τόν τρόπο αυτό καταστρέφει τόν καρπό, ἔτσι καί ἐδώ.

Tό νά νομίζει κανείς ότι εἶναι κάτι, δέν ἐπιτρέπει νά γίνει αὐτό που νομίζει. Γι’ αὐτό πρέπει νά μένει κανείς κοντά στό Θεό καί νά πράττει τά πάντα μέ διάκριση.

Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός

2014!!! Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ!!! ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ “ΜΕΣΣΙΑ”!!!! Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ!!! ΚΑΙ Ο Γ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ!!! ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!!!!Πάρα πολλά έχουν γραφτεί για αυτόν τον μέγα ανθρωποκτόνο Γ’ παγκόσμιο πόλεμο, που αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου ως ο πόλεμος της πέμπτης σάλπιγγος. Και τα γεγονότα που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους αλλά και αναμένονται, είναι φοβερά όπως μας προειδοποιεί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός: “έστε γαρ τότε θλίψις μεγάλη, οία ού γέγονεν απ’ αρχής κόσμου έως του νύν ουδ’ ού μή γένηται”. Ιησούς Χριστός ( Ματθ. Κδ’ 21 ) ( Θα υπάρξει τότε μεγάλη θλίψη στους ανθρώπους, που όμοια δεν εγινε από την αρχή του κόσμου έως την σήμερον , ούτε και θα ξαναγίνει.)

Για να αναλύσουμε λίγο και την προφητεία του Ιησού Χριστού, το “ούτε και θα ξαναγίνει”, μας λέει πως ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει μετά από αυτόν τον πόλεμο για μεγάλη χρονική περίοδο , στην οποία όμως δεν θα ξαναγίνει τέτοια καταστροφή. Αυτό μας λέει επίσης, πως αυτός ο πόλεμος ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ, διότι πολύ απλά αν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά δεν θα υπάρξει συνέχεια του κόσμου. Διότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΟΜΒΑΣ , πως θα υπάρξει ψυχαιμία και περιορισμένη χρήση πυρηνικών από τις αντιμαχόμενες πλευρές.

ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΑ;

Αυτό το ερώτημα βρίσκει την απάντηση του, μέσα από μία σειρά από προφητείες, που μιλάνε καθαρά για ΜΙΑ θερμοπυρηνική έκρηξη. Και αυτές οι προφητείες έγιναν κατανοητές, μετά την πρώτη ατομική βόμβα της Χιροσίμα, που είδαν οι άνθρωποι τις συνέπειες. Γιατί μέχρι τότε δεν μπορούσε κανείς να κατανοήσει αυτά που έλεγαν οι προφήτες Ησαΐας και Ζαχαρίας, για ανθρώπους που λιώνουν ενώ μάχονται όρθιοι και ότι το όρος Κάρμηλος “κατετινάχθη” και οι άνθρωποι “ελύθησαν”.

Αλλά επειδή γίνεται αναφορά, ΜΟΝΟ για ΜΙΑ πυρηνική έκρηξη, αυτή δεν μπορεί να γίνεται στην αρχή του πολέμου, διότι όποιος την δεχόταν θα ανταπέδιδε. Όταν θα γίνει λοιπόν, αυτή η πυρηνική έκρηξη, θα σηματοδοτήσει και ΤΟ ΤΕΛΟΣ του πολέμου. Θα σηματοδοτήσει όμως μαζί και ΤΟ ΤΕΛΟΣ της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ “ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ”

Αυτή θα είναι η μάχη του “Αρμαγεδδών” στην οποία θα χαθούν “άνευ χειρός” ο Αντίχριστος και οι δυνάμεις του, ΜΕΤΑ από την επτάχρονη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ή μετά από 1290 μέρες από την ημέρα που θα απαγορέψει την Θεία Κοινωνία, όπως λέει ο προφήτης Δανιήλ. ΤΟΤΕ θα υπάρξει ΑΥΤΗ Η ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ και όχι κατά την διάρκεια του Γ’ Παγκοσμίου πολέμου.

Η μάχη του “Aρμαγεδδών” είναι πολύ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΑΧΗ και δεν έχει σχέση με τον Γ’ παγκόσμιο πόλεμο. Θα γίνει στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, κάτω από το όρος Κάρμηλος. Εκεί έδωσαν οι Ισραηλίτες όλες τις μεγάλες μάχες της ιστορίας τους με τους Ασσύριους , τους Φιλισταίους, τους Κρητικούς αποίκους της Παλαιστίνης και εκεί ο Δαυίδ σκότωσε τον Φιλισταίο Γολιάθ.

Στις πλαγιές του Βουνού Κάρμηλος που έχει ύψος περίπου 700 μέτρα, υπάρχει ένα αρχαιότατο χωριό που ανθεί ακόμα, και σημειώνεται στους χάρτες με το όνομα Μαgiddo ή Μακεδδώ. Αυτό το χωριό μαζί με το πρόθεμα “αρ” που σημαίνει όρος, είναι γνωστό σαν Αρ-Μαγεδδών, χάριν της Αποκαλύψεως του Ιωάννου η οποία καθορίζει ότι εκεί θα δοθεί η μεγάλη μάχη των δυνάμεων του Αντιχρίστου. Γι’ αυτό λέγεται η “μάχη του Αρμαγεδδών” και σε αυτή τη μάχη θα λειώνουν όρθιοι οι αντιμαχόμενοι και το Όρος Κάρμηλος θα “κατατιναχθεί” μέσα σε ένα “πύρινο ασβεστοκάμινο”, όπως αναφέρουν οι προφήτες Ησαΐας και Ζαχαρίας.

Υπάρχει όμως και μία σημαντική λεπτομέρεια που μας δίνει να καταλάβουμε πως αυτή η μάχη δεν είναι του παρόντος χρόνου, διότι αναφέρεται στη μάχη της επιβίωσης που δίνει ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ του οποίου τα σύνορα είναι από τον ΝΕΙΛΟ ποταμό, μέχρι τον ΕΥΦΡΑΤΗ ποταμό.

Αυτά τα ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ θα καθοριστούν με την ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ του ΙΣΡΑΗΛ, που θα γίνει από τα ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ. Είναι το σημείο που αναφέρεται το ιγ’ κεφάλαιο της Αποκαλύψεως (στ. 3-12 ) και αφορά την “εσφαγμένη κεφαλή” η οποία ήταν “προς θάνατον και ανέζησεν”.

ΑΥΤΟ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Θα φανεί δηλαδή πως το Ισραήλ καταστράφηκε ολοσχερώς, αλλά θα ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ από τα Ηνωμένα Έθνη και τα σύνορά του θα επεκτείνονται από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη και αυτό θα το δούμε μέσα στα επόμενα ένα με δύο χρόνια.

Αυτός είναι και ο στόχος της ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ πολιτικοθρησκευτικής ηγεσίας του ΙΣΡΑΗΛ, διότι μεταφράζοντας παρανοϊκά και ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ την Παλαιά Διαθήκη, επιδιώκουν αυτά τα γεωγραφικά σύνορα για τους Ιουδαίους,(Σαρακηνούς) ενώ ο Θεός το είπε στον Αβραάμ για τους Άραβες (Αγαρηνούς).

- Και είπε ο Θεός στον Αβραάμ: (Γένεσις ιε’ 18) «Τα παιδιά σου θα κατοικήσουν την έκτασιν που υπάρχει, από τον ποταμό της Αιγύπτου, μέχρι τον ποταμό τον μεγάλο (τον Ευφράτην)». Και αυτό το έχουν παρερμηνεύσει ότι αφορά τους Σαρακηνούς (Ιουδαίοι), τους απογόνους δηλαδή του Αβραάμ και της Σάρας (Σαρακηνοί), ενώ η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ αφορούσε τους Αγαρηνούς, τους απογόνους του Αβραάμ και της Άγαρ (Αγαρηνοί). Και εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Θεού, αφού από τον πρωτότοκο υιό του Αβραάμ και της Άγαρ, - τον Ισμαήλ – προήλθε το μεγάλο έθνος των Αράβων οι οποίοι κατοίκησαν πράγματι την γή από τον Νείλο ως τον Ευφράτη.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Είμαστε λοιπόν πολύ κοντά όπως όλα δείχνουν, να βιώσουμε την μεγαλύτερη καταστροφή και θλίψη της ανθρωπότητας που θα φέρει ο Γ’ παγκόσμιος πόλεμος. Υπάρχουν όμως μερικά μεγάλα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, γιατί μόνο τότε θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
- Μα καλά, ποιός μπορεί να θέλει τον Γ’ παγκόσμιο πόλεμο και γιατί να τον θέλει;
- Και γιατί οι σημερινοί κυβερνήτες των κρατών του ΝΑΤΟ δεν προσπαθούν να τον αποτρέψουν, αλλά δείχνουν να τον επιδιώκουν;
- Και ποιός μπορεί να ωφεληθεί από μία παγκόσμια καταστροφή; Αυτό είναι και το μεγαλύτερο ερώτημα: ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ; 
Και αυτό το ερώτημα θα απαντήσουμε πρώτα, γιατί έτσι απαντώνται και όλα τα υπόλοιπα.

ΜΟΝΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ θα ωφεληθεί, γιατί ο Γ’ παγκόσμιος πόλεμος , ΠΡΟΩΘΕΙ ταυτόχρονα, ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ σε συνεργασία με τους ΗΓΕΤΕΣ του ΙΣΡΑΗΛ. Όχι με τον απλό λαό αλλά με την ΗΓΕΣΙΑ. Τον απλό λαό θα τον ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ.

- Πρώτον: ο Σατανισμός προωθεί τον Αντίχριστο στην θέση του παγκόσμιου κυβερνήτη της ανθρωπότητας. Αυτός προέρχεται από την φυλή του Σαρακηνού Ιούδα. Είναι δηλαδή Ιουδαίος Ισραηλίτης και θα τον παρουσιάσουν σαν τον αναμενόμενο “ΜΕΣΣΙΑ” που περιμένουν οι Ισραηλίτες.

- Δεύτερον: Αυτόν ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ, πρέπει να τον δεχθεί όλη η ανθρωπότητα, αλλά αφού είναι Ισραηλίτης δεν πρόκειται να τον δεχθούν οι εχθροί του Ισραήλ. Αυτοί είναι οι Παλαιστίνιοι, (Φιλισταίοι) όλες οι φυλές των Ισμαηλιτών Αράβων και των Ασσύριων, Συρία , Ιράν, Ιράκ, Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Ιορδανία, Αίγυπτος και Βόρεια Αφρική καθώς και οι Χριστιανοί δεν θα δεχθούν έναν νέο “ΜΕΣΣΙΑ”. OΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ που θα είχαν αντιρρήσεις για τον ΝΕΟ “ΜΕΣΣΙΑ”, Ο Γ’ παγκόσμιος πόλεμος ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΤΟΥΣ “ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ”. Ήδη και το μόρφωμα της Τζιχάντ, έχθρούς του Ισραήλ “καθαρίζει”.

- Τρίτον: Μετά από τον αφανισμό των εχθρών του Ισραήλ, αλλά και του λαού του Ισραήλ, (για να μην δημιουργηθούν υποψίες) θα δημιουργηθεί με τις ΕΥΧΕΣ των Ηνωμένων Εθνών, ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ με τα σύνορα που είπαμε, από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη.

- Και τέταρτον: Επειδή στις προφητείες των Ησαΐα, Ζαχαρία, Δανιήλ, αλλά και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, αναφέρεται καθαρά, πως στην μάχη του Αρ-Μαγεδδών χάνονται οι δυνάμεις του Αντίχριστου και μετά από αυτό έρχεται η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας, Ο Σατανισμός και οι Ισραηλίτες, έχουν σκοπό να παρουσιάσουν τον Γ’ παγκόσμιο πόλεμο, ΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ, για να ΕΞΑΠΑΤΗΣΟΥΝ τον κόσμο, παρουσιάζοντας μετά τον Αντίχριστο, σαν τον ΧΡΙΣΤΟ στην Δευτέρα Παρουσία.

Αυτοί είναι οι λόγοι που τους οδηγούν στον Γ’ παγκόσμιο πόλεμο.
Πρόκειται λοιπόν για ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Το ένα είναι ο μέγας Ανθρωποκτόνος Γ’ παγκόσμιος πόλεμος, στον οποίο όμως ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ και το δεύτερο είναι η ΜΑΧΗ του ΑΡ-ΜΑΓΕΔΔΩΝ που γίνεται μετά από την επτάχρονη παγκόσμια Κυβέρνηση του Αντίχριστου, από στρατούς που θα φέρουν όλοι το χάραγμα και σε αυτήν την μονοήμερη , ή για την ακρίβεια μονονύκτια μάχη θα υπάρξει ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ.
Φυσικά, εδώ δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν όλες οι προφητείες της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, οι οποίες αναφέρονται στην Μάχη του Αρ-Μαγεδδών. Επιγραμματικά θα αναφέρουμε κάποιες λίγες. Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη αποκαλεί την ημέρα της μάχης αυτής, «ημέρα του Θεού του Παντοκράτορος» διότι αφανίζονται μεταξύ τους όλοι οι ασεβείς μαζί με τον αντίχριστο.

Ο προφήτης Ησαΐας είναι αποκαλυπτικός όταν αναφέρεται στην ημέρα εκείνη της θανατώσεως των ασεβών: (Ησαΐας κβ’ 2-3) «Οι θανατωμένοι δεν εφονεύθηκαν από μαχαίρι, ούτε πέθαναν ενώ εμάχοντο. Και όλοι οι άρχοντες ενώ έφευγαν για να γλυτώσουν από του τόξου, (από τον πόλεμο) δεν μπόρεσαν να διαφύγουν». Εις το κεφάλαιον (Ησαΐας λγ’ 10-11) γράφει τα εξής: «Η γή πενθεί μαραίνεται. Ο Λίβανος εξαθλιώνεται. Η πεδιάς Σάρων ομοιάζει με έρημον και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατετινάχθησαν. Μία πνοή θα σας καταφάει σαν φωτιά και οι λαοί θα φαίνονται σαν να βρίσκονται μέσα σε καιόμενο ασβεστοκάμινο».

Το ίδιο αποκαλυπτικός αλλά “ακατανόητος” μέχρι το 1945, ήταν και ο προφήτης Ζαχαρίας όταν έγραφε για τον τρόπο, με τον οποίο θα αφανιστούν οι άνθρωποι στο πεδίο της μάχης Μαγιδδώ. (Αρ-Μαγεδδών). (Ζαχαρίας ιδ’ 12-15) «Και θα εκστρατεύσουν οι λαοί κατά της Ιερουσαλήμ. Και οι σάρκες τους θα λειώνουν ενώ είναι ακόμα όρθιοι. Και τα μάτια τους θα ρέουν και θα χύνονται μέσα από τις κόγχες τους. Και οι γλώσσες τους θα λειώνουν μέσα στα στόματά τους. Και το ίδιο θα πάθουν και τα άλογα και οι καμήλες και τα άλλα ζώα που θα βρεθούν εκεί».

Και τώρα γίνεται κατανοητή και η άλλη φράση του προφήτη Ησαΐα, που αναφέρει πως όλα αυτά, γίνονται μέσα σε μία νύχτα, στο κεφ. Ιζ’ 13-14. «Τα έθνη θα κάνουν πολύ θόρυβο και θα εκδιωχθούν από τον Θεό όπως τα βουνά από άχυρο εμπρός εις τον ισχυρό άνεμο και σαν κονιορτός εμπρός εις τον ανεμοστρόβιλο. Προς το εσπέρας η ταραχή του πολέμου και πρίν την αυγή δεν θα υπάρχει.» (ούτε ταραχή ούτε πόλεμος)

ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡ-ΜΑΓΕΔΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ.
Ο κόσμος όμως δεν έχει ενημερωθεί από αυτούς που θα έπρεπε, για την διαφορά του μεγάλου πολέμου της πέμπτης σάλπιγγος της Αποκαλύψεως και της μάχης στην τοποθεσία Αρ-Μαγεδδών. Έτσι μπορεί να πέσει εύκολα ΘΥΜΑ της ΠΛΑΝΗΣ του αντιχρίστου, που θέλει να ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ τον Γ’ παγκόσμιο πόλεμο, ως την Μάχη ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ, για να πεί στον κόσμο, πως τώρα “αφανίστηκαν οι ασεβείς” και έρχεται ο “Χριστός” στην Δευτέρα Παρουσία.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΙΣΤΕΥΤΟ θα αφανίσουν και το Ισραήλ, πρίν ΤΟ ΞΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ, με σύνορα από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη.
Αυτά σίγουρα τα ακούτε για πρώτη φορά και είναι φυσικό γιατί πρώτη φορά γράφονται στο διαδίκτυο. Ίσως κάποιοι να αναρωτιούνται, πως είναι δυνατόν ο Εβραιοσιωνισμός να αφανίσει και τον ίδιο τον λαό του Ισραήλ; Η απάντηση είναι πως δεν τους είναι άγνωστο αυτό, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ - ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και να βρεθούμε στο 1939, λίγο πριν ξεσπάσει ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος. Τα σύννεφα του πολέμου σαφώς είχαν απλωθεί πάνω από την Ευρώπη, και όλοι έβλεπαν πως η καταιγίδα δεν θα αργήσει να ξεσπάσει. Και σήμερα τα σημεία των καιρών το ίδιο δείχνουν. Η καταιγίδα έρχεται.

Θα έγραφα λοιπόν τότε ένα άρθρο, λίγο πρίν ξεσπάσει η καταιγίδα του Β’ παγκοσμίου πολέμου και θα αποκάλυπτα τα εξής: Τόν Β’ παγκόσμιο πόλεμο τον κυρήσει στην ανθρωπότητα ο μισάνθρωπός Σατανισμός, σε συνεργασία με τους Εβραιοσιωνιστές. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ. Μέσα από το αιματοκύλισμα της ανθρωπότητας ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ. 
ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ;

Θα πρέπει να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε πως το 1939 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. Το κράτος του Ισραήλ ΈΠΑΨΕ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ και διαλύθηκε το 70 μ.Χ. Από τότε οι Ιουδαίοι περιπλανώνται αιώνες και αιώνες στη γή, δημιουργώντας συνεχώς δύο πράγματα. Εχθρούς και χρήμα. ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Και το πολύ Χρήμα είχε και πολύ επιρροή. ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.

Δημιουργούσαν όμως και εχθρούς και την έχθρα του κόσμου την ΕΞΈΦΡΑΖΕ Η ΛΕΞΗ “ΑΝΤΙΣΙΜΗΤΙΣΜΟΣ”. Όσο χρυσάφι και να έδιναν λοιπόν, ο “αντισημιτισμός” δεν τους επέτρεπε να πατήσουν πόδι στην Παλαιστίνη για να ξαναφτιάξουν μετά από χίλια εννιακόσια χρόνια, το κράτος με το όνομα Ισραήλ.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΗΤΑΝ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ. 
ΗΤΑΝ Ο Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

- Έπρεπε πρώτα να αιματοκυλίσουν την ανθρωπότητα, για να είναι ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΗ από τον πόλεμο και να ασχολούνται με την αναδιοργάνωση των κρατών τους και ΟΧΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.
- Έπρεπε να αλλάξουν το αίσθημα του “αντισιμητισμού” του κόσμου και να το κάνουν λύπη και συμπάθεια. Άυτό το πέτυχαν με τις εντολές που έδωσαν στους Ναζί, για τον διωγμό και το ολοκαύτωμα του απλού λαού, το οποίο βέβαια και μεγένθυναν.
- ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ στην ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ, όταν οι εγκληματίες Ναζί των κρεμματορίων, ομολόγησαν πως τις εντολές για την εξόντωση των Εβραίων, τις έπερναν από το Σατανικό κέντρο Καμπάλα των Ιμαλαΐων. ( Αυτό έχει γραφτεί στα πρακτικά της Δίκης της Νυρεμβέργης) Σατανισμός και Σιωνισμός σε ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
- Μετά το τέλος του πολέμου ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Το 1947, ανέλαβε τον έλεγχο της Παλαιστίνης, και στις 29 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε την απόφαση Αρ. 181 για τη διαίρεση της Παλαιστίνης σε ένα ισραηλινό και ένα αραβικό κράτος. Ο δρόμος για την δημιουργία του “ΜΙΚΡΟΥ” ΙΣΡΑΗΛ είχε ανοίξει και τον Μάιο του 1948 ιδρύθηκε το μικρό σημερινό Ισραήλ.

Επανασυστάθηκε λοιπόν το κράτος του Ισραήλ μετά από χίλια εννιακόσια χρόνια, και το θεμελίωσαν με το αίμα των εκατομμυρίων νεκρών του Β’ παγκοσμίου πολέμου.

-ΤΩΡΑ ΕΝ ΕΤΕΙ 2014 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ - ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΠΙΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ “ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΣΡΑΗΛ” ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ “ΜΕΣΣΙΑ”.
- Και φυσικά αυτό δεν ΜΠΟΡΕΙ να ΓΙΝΕΙ με ειρηνικό τρόπο. Γι’ αυτό θα εφαρμόσουν την ίδια “συνταγή” του 1940 που άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση του μικρού Ισραήλ.
- ΠΑΛΙ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ.
- ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥΣ.
- ΠΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ.

Καί πάλι όμως, κάπου εδώ στην άκρη, ΥΠΑΡΧΕΙ μία ΕΛΛΑΔΑ που ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ. Ήσυχα, αθόρυβα αλλά ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ.

Είναι ένα αγκάθι στα πλευρά του ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ και του ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ. Αλλά είναι και η ΕΛΠΙΔΑ για το ΜΕΛΛΟΝ της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.

Ιωάννης Λαμπρόπουλος
Συγγραφέας-ερευνητής