.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Στενοχωριέμαι γιά τήν Εὐρώπη, γιατί θά καταστραφεῖ ὅπως ἡ Καπερναούμ.


Ὁ Χριστός μέ τή διδασκαλία του συνέβαλε στήν πρόοδο τῆς Εὐρώπης; Ἡ Εὐρώπη εὐχαρίστησε τόν Χριστό;

Ἀδελφοί μου, αὐτά τά ἐρωτήματα μποροῦν νά ἀποτελέσουν θέμα μελέτης και διδαχῆς. Τί προσέφερε ὁ Χριστός στην Εὐρώπη; Οἱ εὐρωπαῖοι ἀνέμεναν πολλά ἀπό τόν Χριστό καί Αὐτός τούς ἔδωσε περισσότερα ἀπό ὅσα ἐκεῖνοι περίμεναν. Τούς πρόσφερε τά πάντα.

Ὁ Χριστός ἀπάλλαξε τήν Εὐρώπη ἀπό τόν σκοταδισμό τῆς ἀθεΐας καί τήν μωρία τῆς εἰδωλολατρίας. Αὐτή ἡ φράση εἶναι σημαντική γιά ὅποιον μπορεῖ νά καταλάβει τί εἶναι εἰδωλολατρία καί τί εἶναι ἀθεΐα. Γιά ὅποιον δέν μπορεῖ νά τήν κατανοήσει θά τήν ἐξηγήσω περισσότερο.

Ὁ καιρός τῆς ἀθεΐας καί τῆς εἰδωλολατρίας στήν Εὐρώπη ἦταν μία περίοδος σκοταδισμοῦ. Μιά κατάσταση παρόμοια μ᾽ αὐτήν πού ὑπάρχει στίς μαῦρες φυλές, πού ζοῦν στήν Ἀφρική.

Ἀθεΐα καί εἰδωλολατρία σήμαινε: Θεολογία δίχως τόν ἀληθινό Θεό, γάμοι χωρίς ἠθική καί κοινωνία δίχως εὐσπλαχνία για τόν συνάνθρωπο. Μέ μιά λέξη ἀθεΐα καί εἰδωλολατρία σήμαινε ζωή χωρίς οὐσία καί θάνατο χωρίς ἐλπίδα.

Παράλληλα ὑπῆρχε συνεχής φόβος γιά θεούς τρομακτικούς, τῶν ὁποίων το θυμό προσπαθοῦσαν νά κατευνάζουν με αἱματηρές θυσίες, εἴτε ζώων εἴτε ἀνθρώπων. Σκοτάδι καί μωρία ἐπικρατοῦσε στις φτωχές χωριάτικες καλύβες, ἀλλά καί στον περίβολο τῶν παλατιῶν. Ὁ σατανᾶς κυριαρχοῦσε στήν Εὐρώπη μέχρι ὁ Χριστός νά ἐμφανιστεῖ. Ὅλοι οἱ εὐρωπαῖοι ἦταν ἄρρωστοι στήν ψυχή καί στό σῶμα, ὅπως οἱ λεπροί. Ὅταν λοιπόν ὁ Χριστός ἐμφανίστηκε σ᾽ αὐτό τό εὐρωπαϊκό νοσοκομεῖο καί τρελοκομεῖο μίλησε στήν Εὐρώπη με τόν ἴδιο τρόπο πού μίλησε σέ ἐκείνη την ἄρρωστη, γιά δεκαοχτώ χρόνια γυναίκα, ἀπό δαιμονικό πνεῦμα. Ἦταν κυρτωμένη καί δέν μποροῦσε νά ἰσιώσει τό σῶμα της. Ὅταν τήν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τῆς φώναξε και τῆς εἶπε: Εὐρώπη ἀπαλλάσσεσαι ἀπό την ἀρρώστια σου. Ἔτσι μέ μιᾶς ἡ Εὐρώπη, ὅπως ἡ γυναίκα, ὀρθώθηκε, συνῆλθε, διαφωτίστηκε, ἐξαγνίστηκε, ἐκπολιτίστηκε. Ἡ Εὐρώπη σάν τό φυλακισμένο, πού ξαφνικά ἀνοίγει ἕνα παράθυρο στό κελί του, φωτίστηκε. Ὁ Χριστός ἔδωσε την ἐξουσία στούς βαπτισμένους λαούς της νά βαπτίζουν καί ἄλλους σ᾽ ὅλη τή γῆ. Τούς ἔδωσε τήν ἐξουσία ἀφοῦ ἦταν ἁγιασμένοι ἀπό Αὐτόν, νά ἁγιάζουν ἄλλους, καί ἀφοῦ φωτίστηκαν νά φωτίζουν τους ὑπόλοιπους ἀδελφούς τους. Νά λοιπόν, αὐτό τό θαῦμα τῶν θαυμάτων ἔκανε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός στήν Εὐρώπη.

Στό δεύτερο ἐρώτημα, μέ ποιό τρόπο ἡ Εὐρώπη εὐχαρίστησε τό Χριστό ἡ ἀπάντηση εἶναι, πώς δέν τόν εὐχαρίστησε με φῶς, ἀλλά μέ σκοτάδι. Τόν εὐχαρίστησε με θλίψη ἀντί χαρά. Τόν εὐχαρίστησε ὅπως οἱ Γαδαρηνοί, τούς ὁποίους ὁ Χριστός ἐλευθέρωσε ἀπό τήν δαιμονική Λεγεώνα και ἐκεῖνοι τόν παρακάλεσαν νά φύγει ἀπό κοντά τους. Καί Ἐκεῖνος ἔφυγε χωρίς να πεῖ μιά λέξη. Κατάρα ἔμεινε σ᾽ αὐτή την περιοχή. Ἡ περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν, πού κάποτε ἦταν εὔφορη καί πλούσια, σήμερα εἶναι μία γκρίζα καταραμένη ἔρημος. Οἱ Γαδαρηνοί παρακάλεσαν τόν Χριστό να φύγει ἀπό κοντά τους, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι δέν τόν παρακαλοῦν νά φύγει, ἀλλά τον διώχνουν μέ κάθε τρόπο.

Τόν διώχνουν ἀπό τά σχολεῖα, τίς ἐφημερίδες, τά περιοδικά, ἀπό τήν πολιτική, τά φίλμ, τήν ἐπιστήμη καί ἀπό την ἐπηρμένη κουλτούρα τους. Τόν διώχνουν μέ τίς σκέψεις, μέ τά λόγια τους καί με τά ἔργα τους, ἕνας-ἕνας καί ὅλοι μαζί.

Ἄν ἡ περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν, πού ἀπό ἀνοησία οἱ κάτοικοί της παρακάλεσαν τον Χριστό νά φύγει, εἶχε τέτοια κατάληξη τι θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη ἡ ὁποία δέν τον παρακαλεῖ, ἀλλά τόν διώχνει ἀπό κακία; Τί θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη; Τί θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη πού ἐγκατέλειψε τόν Χριστό καί ἐπέστρεψε στον παλαιό, σκοτεινό καί μωρό παγανισμό;

Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα, τί θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη, πού ἀρνεῖται τόν Χριστό, ὑπάρχει ἔμμεσα στό Εὐαγγέλιο. Θά συμβεῖ τό ἴδιο πού συνέβη στήν Καπερναούμ, πού ἦταν πόλη μέ μεγάλο πολιτισμό, πλούσια, ὀργανωμένη, χαρούμενη, περήφανη για τήν ἀκμή της. Ὁ Χριστός σφράγισε την πορεία της μέ τά παρακάτω λόγια: Και ἐσύ Καπερναούμ, πού ὑψώθηκες ὥς τά οὐράνια, θά κατεβεῖς στά τρίσβαθα τοῦ Ἅδη. Πλήν σέ βεβαιώνω πώς ὁ Θεός την ἡμέρα τῆς κρίσεως θά δείξει μεγαλύτερη ἐπιείκεια γιά τά Σόδομα παρά γιά σένα (Ματθ. 11, 23).

Ἀδελφοί μου, ἄν στήν Ἰνδία καί την Κίνα συνέβαιναν τόσα πολλά καί μεγάλα θαύματα ὅπως συνέβησαν στήν Εὐρώπη ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια, ἀπό παλιά θά μετάνοιωναν οἱ κάτοικοί της καί θα γινόντουσαν χριστιανοί.

Στενοχωριέμαι γιά τήν Εὐρώπη, γιατί θά καταστραφεῖ ὅπως ἡ Καπερναούμ. Οἱ περήφανοι πύργοι της θά γκρεμιστοῦν, θα καταστραφοῦν καί οἱ λεωφόροι της θά μετατραποῦν σέ τόπους πού θά φυτρώσουν θάμνοι μέ ἀγκάθια, ὅπου θά κάνουν τη φωλιά τους τά φίδια. Στόν τόπο πού τώρα ἀκούγονται φωνές ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, θά ἀκούγονται κραυγές ἀπό κουκουβάγιες καί οὐρλιαχτά ἀπό τσακάλια.

Τή στιγμή πού ἡ Εὐρώπη νόμισε για τόν ἑαυτό της πώς ἐκπολιτίστηκε, τότε ἦταν καί πού ἀγρίεψε. Τή στιγμή πού νόμισε πώς τά ἤξερε ὅλα, τότε ἦταν και πού παραφρόνησε. Τήν στιγμή πού νόμισε πώς ἀπέκτησε μεγάλη δύναμη, τότε ἦταν καί πού ἔχασε ὅλη της τή δύναμη.

Ὁρίστε ἀδελφοί μου, τό ἀντικείμενο μελέτης καί διδαχῆς. Δοξάστε τόν Χριστό, τόν Θεό, γιά να σᾶς δοξάσει καί αὐτός στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀμήν. 

Ἁγίου Νικολάου [Βελιμίροβιτς] Ἐπισκόπου Ἀχρίδος, Μέσα ἀπό τό Παράθυρο τῆς Φυλακῆς. Μηνύματα στό λαό, Ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 105-108. 

https://orthodoxhporeiakaizwh.blogspot.com/

1998: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜ. ΓΕΩΡΓ. ΚΑΨΑΝΗ † Ι.Μ.ΟΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ. «ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ… ΤΟ ΥΠΕΡΚΡΑΤΟΣ, Η ΥΠΕΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Η ΥΠΕΡΘΡΗΣΚΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ & ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ…, ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ & ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ… ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΘΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ».

«ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ…»


*Ο Μακαριστός Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, π. Γεώργιος Καψάνης σε μια ομιλία που έγινε πριν 24 χρόνια, προειδοποιούσε για όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα, στο όνομα της παγκοσμιοποίησης.

Πολλοί σήμερα μιλούν για παγκοσμιοποίηση. Ενώ κάποιοι ολίγοι την σχεδιάζουν και την προετοιμάζουν. Παγκοσμιοποίηση στην οικονομία, στην δημιουργία ενός υπερκράτους, στην θρησκεία.

Η παγκοσμιοποίησις φαίνεται να είναι και ο στόχος του κινήματος της «Νέας Εποχής» που αποβλέπει στην αντικατάσταση του Χριστού από τον αντίχριστο. 

Η βασιλεία του αντιχρίστου, κατά τους νεοεποχίτας, θα αρχίσει με την γ΄ χιλιετία μ. Χ. Ο Ι.Χ.Θ.Υ.Σ (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ) θα αντικατασταθεί με τον Υδροχόο (σύμβολο του αντιχρίστου).

Η παγκοσμιοποίησις δεν θα είναι εφικτή, εάν οι και θρησκείες δεν παραιτηθούν από την αξίωσή τους, ότι έχουν την απόλυτη Αλήθεια… και εάν δεν δεχθούν να προχωρήσουν σε μια υπερθρησκεία, ένα μίγμα θρησκειών.

Έτσι βλέπουμε το πρωτοφανές γεγονός Χριστιανοί, Ιουδαίοι, Μουσουλμάνοι, Βουδισταί, Ειδωλολάτραι, να συμπροσεύχονται για την ειρήνη και να προσχωρούν σε διαθρησκειακούς διαλόγους, στους οποίους υπερτονίζεται ότι (οι μονοθεϊστικές θρησκείες) έχουμε ένα κοινό Θεό.

Σ΄ αυτούς τους διαλόγους οι συμμετέχοντες χριστιανοί, και δυστυχώς και ορθόδοξοι κληρικοί και λαϊκοί, δεν ομολογούν τον Τριαδικό Θεό και τον Ενανθρωπήσαντα Υιό και Λόγο του Θεού.

Με πολύ λύπη διαβάσαμε, ότι τελευταία στην Ρουμανία έλαβε χώρα πανθρησκειακή συγκέντρωση και προσευχή υπέρ της ειρήνης με την συμμετοχή και ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων. Δεν συμμετείχαν, ευτυχώς, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και αι Εκκλησίαι Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Γεωργίας, Ελλάδος και Πολωνίας.

Σχεδιάζεται λοιπόν μια παγκοσμιοποίησις όχι μόνο χωρίς Χριστό αλλά και κατά του Χριστού.

Το υπερκράτος, η υπεροικονομία, η υπερθρησκεία δεν θα υπηρετούν τον Χριστό και τον άνθρωπο, ως εικόνα του Θεού, αλλά τον αντίχριστο και όσους προσκυνήσουν τον αντίχριστο.

Σ΄ αυτήν τη παγκοσμιοποίηση οι διάφοροι θεσμοί θα αφαιρούν τις ελευθερίες των ανθρώπων προκειμένου οι άνθρωποι να γίνουν πιόνια στα χέρια των ισχυρών της γης.

Κάτι τέτοιο άρχισε να γίνεται και στην πατρίδα μας, όπου θεσμοί έξωθεν ερχόμενοι επιβάλλονται στον λαό μας. Όλοι θα ελέγχονται με παγκόσμιο φακέλωμα. Ανησυχήσαμε για τη Συνθήκη του Σένγκεν, επειδή την είδαμε σαν πρόδρομο του παγκόσμιου φακελώματος.

Το ότι οι ανησυχίες μας δεν είναι ανυπόστατες αποδεικνύει το γεγονός, ότι βάσει της Συνθήκης αυτής οι Ορθόδοξοι Βαλκάνιοι αδελφοί μας δυσκολεύονται να έλθουν στη πατρίδα μας. Λειτουργεί δηλαδή η συνθήκη και εις βάρος της Ορθοδοξίας.

Ως χριστιανοί αρνούμεθα να δεχθούμε και να συμπράξουμε σε παγκοσμιοποιήσεις τύπου «Νέας Εποχής».

Η αληθινή παγκοσμιοποίησις άρχισε με τη Σάρκωση του Θεού Λόγου, που προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση και ένωσε «τα πριν διεστώτα» και ανέστησε «παγγενή τον Αδάμ».

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινά παγκόσμιος άνθρωπος.

Και τούτο διότι:

«ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε» εν Αυτώ (Γαλ. 3,28).

Κάθε χριστιανός που ενώνεται με τον Χριστό και που ο Χριστός ζει εν αυτώ και αυτός εν τω Χριστώ, γίνεται επίσης παγκόσμιος χριστιανός.

Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως φύλου, γλώσσης, θρησκείας, εθνικότητος. Γίνεται ένας καθολικός άνθρωπος, μικρόκοσμος και συγχρόνως μακρόκοσμος, γιατί περιέχει μέσα του όχι μόνο όλη την ανθρωπότητα αλλά και όλη την κτίση.

Πώς είναι δυνατόν ένας θεωμένος χριστιανός να μην είναι ένας παγκόσμιος και καθολικός άνθρωπος;

Τέτοιοι παγκόσμιοι άνθρωποι ήσαν οι άγιοι Απόστολοι, οι παλαιοί και νέοι Μάρτυρες, οι Ασκηταί, οι εν τω κόσμω άνθρωποι της αγάπης και της θυσίας.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι παγκόσμιος, γιατί θυσιάστηκε για όλο τον κόσμο.

Ο αντίχριστος και οι οπαδοί του σφετερίζονται τον τίτλο του παγκοσμίου. Και τούτο γιατί δεν θυσιάζονται για τους ανθρώπους, αλλά θυσιάζουν τους ανθρώπους εν ονόματι κάποιας ιδεολογίας και παγκοσμιοποιήσεως.

Κατά τους χρόνους της ελεύσεως του Κυρίου η Ρώμη είχε επιτύχει κάποια παγκοσμιοποίηση, την «Pax Romana». Όμως αυτή βασιζόταν στην διάκριση ελευθέρων και δούλων, εκμεταλλευτών και εκμεταλλευομένων και προϋπέθετε τη λατρεία των ειδώλων και του Ρωμαίου Αυτοκράτορος, στο πρόσωπο του οποίου οι χριστιανοί έβλεπαν τον πρόδρομο του αντιχρίστου.

Μεταξύ εκείνης και της σημερινής παγκοσμιοποιήσεως υπάρχουν πολλά τα κοινά.

Όπως ψάλλει ο Εκκλησία μας κατά τον Εσπερινό των Χριστουγέννων :

«Αὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων ἐπαύσατο, καὶ σοῦ ἐνανθρωπήσαντος ἐκ τῆς Ἁγνῆς, ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήργηται. Ὑπὸ μίαν βασιλείαν ἐγκόσμιον, αἱ πόλεις γεγένηνται· καὶ εἰς μίαν Δεσποτείαν Θεότητος, τὰ Ἔθνη ἐπίστευσαν. Ἀπεγράφησαν οἱ λαοί, τῷ δόγματι τοῦ Καίσαρος, ἐπεγράφημεν οἱ πιστοί, ὀνόματι Θεότητος, σοῦ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ ἡμῶν. Μέγα σου τὸ ἔλεος, δόξα σοι».

Κάθε χωρίς Χριστόν μοναρχία και παγκοσμιοποίησις ημπορεί να καταργεί την πολυαρχία των ανθρώπων. Αλλά την πολυθεΐα των ειδώλων, της λογής – λογής ειδωλοποιήσεις ψευδών θεών και ιδεολογιών, μόνον ο ενανθρωπήσας εκ της Αγνής Χριστός καταργεί.

Απεγράφησαν τότε οι λαοί «τω δόγματι του Καίσαρος» και απογράφονται σήμερα στις διάφορες κρατικές και υπερκρατικές εξουσίες.

Όμως οι χριστιανοί δεν αρκούνται σ΄ αυτήν την απογραφή. Γιατί είναι ανθρωποκεντρική που κάποτε γίνεται και δαιμονική… Ζητούν να απογραφούν και επιγραφούν στο όνομα του Θεανθρώπου Χριστού.

Ζητούμε παγκοσμιοποίηση θεανθρώπινη, παγκοσμιοποίηση στο Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Εκεί είναι η ελπίδα μας και γι’ αυτήν ο αγώνας μας.

Ως χριστιανοί δεν προσκυνούμε υπερανθρώπους, ιδεολογίες, είδωλα, ψευδοσωτήρες.

Προσκυνούμε μόνον τον εν Βηθλεέμ τεχθέντα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τον ταπεινόν Ιησούν.

Αυτόν που μας ελύτρωσε με τον Σταυρόν και την Ανάστασή Του. Και τον ικετεύουμε να δώσει πλουσία την Χάρι Του στο λαό Του, και σε μας να μη παρασυρθούμε από τους ψευδοπροφήτες, αλλά να μείνουμε πιστοί στο όνομά Του άχρι θανάτου.


Χριστούγεννα 1998, Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου
Αρχ. Γεώργιος Καψάνης †
«ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ», τευχ. 3, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998, σσ. 5-6.Νεκτάριος Δαπέργολας: Οἱ ἄνεμοι καί οἱ θύελλες…


τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ἄν ἐξαιτίας τῆς δήθεν πανδημίας ἔχουμε κατά τήν τελευταία διετία ἐκτεταμένα ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνάποδου κόσμου στόν ὁποῖο τά δαιμονικά διευθυντήρια ἐγκλωβίζουν χωρίς προσχήματα πιά τόν πλανήτη, θυμίζω ὅτι γιά πολλούς ἡ πορεία πρός αὐτά εἶναι γνωστή ἐδῶ καί δεκαετίες, ὄσο καί ἄν τά γνωστά ἀντηχεῖα τῆς νεοταξικῆς στρέβλωσης ἐπιχειροῦν συστηματικά νά θάψουν τίς φωνές μας κάτω ἀπό τίς λάσπες τῆς δῆθεν συνωμοσιολογίας. Ἡ ἀλήθεια ὅμως στην πραγματικότητα δεν ἦταν ποτέ δυνατό νά κρυφτεῖ.

Ἡ λαίλαπα ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καί πάρα πολλά χρόνια, ἀπλῶς μέχρι τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 οἱ ἐξελίξεις ἦταν περισσότερο ὑπόγειες καί μυστικές. Ἀλλά καί πάλι, γιά τά μάτια ἀρκετῶν, ἦταν ἤδη ἀπό τότε ἐξόφθαλμες. Ἡ Παγκοσμιοποίηση βρισκόταν σέ πλήρη ἀνάπτυξη, ἡ ἀνακατανομή τοῦ παγκόσμιου πλούτου καί τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς ἰσχύος στά χέρια ὅλο καί λιγότερων συμμοριῶν καί σατανικῶν διευθυντηρίων βρισκόταν σέ ἐξέλιξη, ἡ νεοταξική ἀτζέντα (μέ τόν ἐγκάθετο λαθρεποικισμό, τούς σεβασμούς τῆς κάθε…διαφορετικότητας, τά ζοφώδη αἰτήματα τοῦ διαστροφικοῦ δικαιωματισμοῦ, τό ἀνελέητο χτύπημα τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν, κλπ.) βρισκόταν ἤδη σέ ξεκάθαρη ἄνοδο, ἡ ἀπόπειρα γιά τήν πολιτισμική ἰσοπέδωση τοῦ πλανήτη μέσα ἀπό τή διάλυση τῶν ἐθνικῶν πολιτισμῶν ἦταν ἐπίσης ἐξελισσόμενο γεγονός, ἐνῶ καί τά γελοῖα παραμύθια μέ τή δῆθεν τρομοκρατία καί τίς κλιματικές ἀλλαγές ἤδη ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς τρέχουσας χιλιετίας «ἔφεραν» τό αἴτημα γιά παγκόσμια διακυβέρνηση.

Ὅλα ἦταν ἤδη ἐδῶ λοιπόν, ἀρκεῖ νά εἶχες ὦτα τοῦ ὁρᾶν καί νοῦν τοῦ συνιέναι. Καί πάνω ἀπό ὅλα βεβαίως, ἐκεῖνο πού ἦταν ἤδη πρό πολλοῦ ἐδῶ, ἦταν τό σχέδιο γιά τή διάλυση τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ψευδοένωση τῶν δῆθεν Ἐκκλησιῶν (μέσα ἀπό τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ), τήν περαιτέρω ἔνωση ὅλων τῶν θρησκειῶν (μέσα ἀπό τόν εὑρύτερο διαθρησκειακό συγκρητισμό) καί τήν πορεία πρός τήν παγκόσμια Πανθρησκεία. Αὐτός ἦταν ἀνέκαθεν καί αὐτός παραμένει ὁ κύριος στόχος, πάνω ἀπό τίς πολιτικές καί οἰκονομικές εξελίξεις. Οἱ τελευταῖες εἶναι ἀπλῶς ἡ ἀναγκαία συνθήκη καί τό ἀπαραίτητο ὄχημα γιά νά φτάσουμε στόν στόχο. Τό πρόβλημα ὅμως τοῦ πλανήτη εἶναι ξεκάθαρα πνευματικό. Τό σχέδιο εἶναι ἡ προετοιμασία τῆς ἀνθρωπότητας μέσω τῆς διάλυσης, τῆς ἐξαθλίωσης, τῆς πνευματικής ἀποκτήνωσης καί πλέον καί τοῦ ἀπηνοῦς τρόμου, γιά νά ὑποδεχτεῖ τόν Παγκόσμιο Δικτάτορα, πού τόσο ἡ Ἀποκάλυψη ὅσο καί πάμπολλοι μεγάλοι Ἅγιοι μᾶς ἔχουν προειδοποιήσει. Ὁ στόχος εἶναι ἕνας καί σαφής: οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Μέσα σέ αὐτήν πλέον τη συντριπτική καταβαράθρωση, ἵσως νά εἶναι βεβαίως καί λίγο ἀποπροσανατολιστικό νά ἐπικεντρώνουμε σέ πρόσωπα. Πάντα ὅμως ὑπάρχουν κάποια πρόσωπα ἐμβληματικά πού παίζουν ἰδιαίτερο ρόλο στά ἱστορικά τεκταινόμενα καί εἶναι φορτωμένα μέ βαρύτατες εὐθύνες. Τό ἴδιο ἰσχύει καί στά πνευματικά θέματα. Οἱ μεγάλοι σκανδαλοποιοί, τά πρόσωπα γιά τά ὁποῖα ξεκαθάρισε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὅτι «ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· οὐαὶ δὲ δι᾿ οὗ ἔρχεται. λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔῤῥιπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων». (Λουκ. ιζ΄, 1-2). Καί ἐδῶ φυσικά μακάρι νά μπορούσαμε νά μιλήσουμε ἀπλώς γιά σκανδαλισμό. Ἐδῶ ἀντιθέτως μιλᾶμε γιά μία μανιασμένη λαίλαπα δαιμονικῆς καί ἀμετάνοητης λύσσας, πού συγκλονίζει ἐδῶ καί πάρα πολλά χρόνια συθέμελα ὅλη τήν παγκόσμια Ὀρθοδοξία.

Ἐδῶ τά πράγματα καί οἱ καταστάσεις ἔχουν ὀνοματεπώνυμα. Μία ἀπερίγραπτη σφηκοφωλιά, μέ ἔδρα τό Φανάρι (τυπικά τουλάχιστον, γιατί τά κέντρα τῶν διαταγῶν βρίσκονται βεβαίως σέ ἄλλα καί πολύ μακρινά ἀνήλιαγα ὑπόγεια), ἡ ὁποία συνιστᾶ ἕνα παγκόσμιο δίκτυο ἀπλωμένο σάν τόν καρκίνο σέ καθολική μετάσταση, ἐλέγχοντας καί βουλιάζοντας στήν πλάνη, τήν αἵρεση καί τή συσκότιση ὅλες τίς μητροπόλεις τῆς Εὑρώπης, τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀσίας καί τῆς Αὐστραλίας. Ὅπου δηλαδή ἀπλώνεται ἠ ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τοῦ πάλαι ποτέ σεπτοῦ καί μαρτυρικοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τό ὁποῖο μπορεῖ να συνεχίζει βεβαίως – γιά τά μάτια τῶν ἀνίδεων – νά ὑποδύεται τόν ἀμύντορα τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας (καί νά πλασσάρει πάντοτε καί τό ἀστεῖο μύθευμα τῆς δῆθεν ὁμηρείας ἀπό τόν τουρκικό παράγοντα), ὅμως πλέον ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες ἐντελῶς ἄλλους ρόλους ἐπιτελεῖ.


Καί φυσικά μέσα σέ ὅλη αὐτή τή φωλιά δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ποιός ἔχει τήν κύρια καί ἐμβληματική εὐθύνη. Ὁ ἄνθρωπος πού ἐδῶ καί 30 χρόνια καταξεσκίζει μέ μίσος καί μανία τόν ἄρραφο χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ, κομματιάζοντας τήν ἐνότητα τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας. 30 χρόνια διχασμοῦ καί λυσσαλέου ἐναγκαλισμοῦ μέ τίς ψευτοεκκλησίες τῆς Παναίρεσης, μέ τήν κάθε στοά καί τήν κάθε σατανιστική παρασυναγωγή, 30 χρόνια σέ φανερές καί μυστικές συνάξεις συμπροσευχῶν σέ παράξενες «θεότητες» (ποιός δέν θυμᾶται ἄραγε τήν κοινή δέηση μαζί μέ γκουρού καί σαμάνους γύρω ἀπό τό εἰδώλιο τῆς Παγγαίας πρό ὀλίγων ἐτῶν στή Γροιλανδία), 30 χρόνια μένους ἀπέναντι σέ κάθετί αὐθεντικά ὀρθόδοξο, 30 χρόνια πού ἀπό τά χείλη του ἐξέρχεται μόνο πλάνη, αἵρεση καί δαιμονική στρέβλωση. Καί φυσικά μετά τή ληστρική ψευτοσύνοδο τῶν πλανώντων καί πλανωμένων στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης, τό ξεσάλωμα εἶναι ἄνευ ίχνους προσχημάτων. Ὅσα ἐπίσης ἐνεργεῖ ἐδῶ καί 3 χρόνια ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ὡς ἐνεργούμενο τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν καί τοῦ κάθε Πάιατ στήν Οὐκρανία, πολεμώντας τή μόνη νόμιμη καί πραγματική τοπική Ἐκκλησία τῆς χώρας καί ἀναγνωρίζοντας ὡς Ἐκκλησία μία συμμορία ἀχειροτόνητων καί διεφθαρμένων λύκων μέ ἐξώγαμα καί φρικώδη μαφιόζικα χαρακτηριστικά, εἶναι ἔνα μόνο ἀπό τά στερνά κρούσματα τῆς καταισχύνης.

Καί τώρα βεβαίως τό ἔργο ἔχει πιά κορυφωθεῖ μέ τή (δ)εμμονική ἐπιμονή νά τιναχθοῦν ἐντελῶς στόν ἀέρα καί τά ἐλάχιστα πού ἔχουν ἀπομείνει ὄρθια. Ἡ λύσσα νά χτυπηθεῖ παντί τῷ τρόπῳ ἡ Ρωσία (ἐπειδή, τό ὲπαναλαμβάνουμε, αὐτή εἶναι ἡ πάγια ἐντολή τῶν ἀφεντικῶν) ἔχει ἐμπλέξει μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες μέσα στόν κυκεώνα σκοτεινῶν (καί δυνητικά πολύ ἐπικίνδυνων ἐξελίξεων) καί τήν Ἑλλαδική καί τήν Κυπριακή Ἐκκλησία (μέ ὅλες τίς γνωστές τους παθογένειες καί ἐξαρτήσεις), ὅπως φυσικά καί τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, ὅπου φυσικά ἡ ρωσική ἀντίδραση μέ τήν ἴδρυση τῆς Ἐξαρχίας ἦταν ἀπολύτως ἀναμενόμενη καί φυσιολογική, ὅσο καί ἄν οὐρλιάζουν τά κάθε λογῆς δῆθεν σοκαρισμένα παπαγαλάκια. Καί ὄχι φυσικά ἐπειδή ἡ Ρωσική Ἐκκλησία δέν ἔχει καί αὐτή τεράστια πνευματικά θέματα (προκαταλαμβάνοντας τούς γνωστούς λασπολόγους, πού θα σπεύσουν νά μᾶς προσάψουν βλακώδεις ρετσινιές…ρωσολαγνείας, ξεκαθαρίζουμε γιά πολλοστή φορά ὅτι σέ παρόμοια οἰκουμενιστικά βαλτόνερα τσαλαβουτάει καί αὐτή ἐδῶ καί χρόνια), ἀλλά ἐπειδή στήν προκείμενη εἰδικά περίπτωση (μέ τό Ούκρανικό καί τίς προεκτάσεις του) ἔχει ἀπόλυτο δίκιο. Δίκιο ἀπό κανονικῆς καί ἐκκλησιολογικῆς ἄποψης. Καί ἐπειδή τό θέμα, ὅπως εἶναι ἀπολύτως σαφές, δέν εἶναι μόνο πνευματικό/ἐκκλησιαστικό, ἀλλά καί γεωπολιτικό, ἐδῶ ὁ ἀνεύθυνος προεξάρχων τοῦ Φαναρίου μέ ὅλη τήν κουστωδία του συνεχίζουν νά ἀνοίγουν μέ ἐγκληματική ἀσυνειδησία ὅλο καί περισσότερους ἀσκούς τοῦ Αἰόλου. Κλιμακώνοντας τά παιχνίδια καί μέ τή «Μακεδονική Ἐκκλησία» τοῦ ψευτομορφώματος καί τούς ἐκβιασμούς ἀπέναντι στό Σερβικό Πατριαρχεῖο καί ὅτιδήποτε ἄλλο μπορεῖ νά φανταστεῖ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. Καί συνεχίζοντας να κλιμακώνουν, ἀκόμη καί τήν ώρα πού τά τύμπανα τοῦ πολέμου ἠχοῦν πλέον τόσο ἀνησυχητικά στά βόρειά μας καί ὅλα ἐδῶ καί καιρό κρέμονται πιά ἀπό μία εὔθραυστη κλωστή.

ΥΓ. Τό ὅτι μετά ἀπό ὅλα αὐτά ὁ θρασύς ὑπονομευτής τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί ἀρχιδιχαστής τοῦ παντός μάζεψε πάλι πρόσφατα ὅλον τόν γνωστό συρφετό τῶν ἀγαπημένων του καρδινάλιων, ἐπισκοπίνων καί λοιπῶν αἱρετικῶν – καί μάλιστα μέσα στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος στήν Κωνσταντινούπολη – γιά νά συμπροσευχηθοῦν ὑπέρ τῆς…χριστιανικῆς ἐνότητας, δέν προσθέτει – ἐννοεῖται – τίποτε περισσότερο σέ ὅσα ἤδη γνωρίζουμε τόσο καλά ἐδῶ καί δεκαετίες. Προσθέτει ἴσως μόνο ἄλλη μία μικρή ἀπόδειξη τῆς βαρύτατης πώρωσης καί καθολικῆς τύφλωσης, στήν ὁποία κάποιοι θλιβεροί δῆθεν πνευματικοί ταγοί ἔχουν ἀμετάκλητα περιέλθει. Καί συνεχίζουν νυχθημερόν νά σπέρνουν ἀμετανόητοι ἄγριους ἀνέμους. Ἐνῶ μάλιστα καί οἱ μανιασμένες θύελλες εἶναι πλέον τόσο πολύ κοντά…
"Τί είχες Γιάννη, τί είχα πάντα....." ( Επιεικέστατος τίτλος.... )

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος : 

''Εργαζόμεθα μέ τόν Πάπα και ευχόμεθα ταχεία ένωση των Εκκλησιών!''


Μέ τόν Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο του Σάλτσμπουργκ Φραντς Λάκνερ, συναντήθηκε την Τετάρτη 16η Φεβρουαρίου 2022 ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Ο Πατριάρχης επισκέφθηκε τον Ρ/Καθολικό Αρχιεπίσκοπο στην έδρα του, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Αυστρίας κ. Αρσένιο, τον Διάκονο κ. Οικουμένιο, Κωδικογράφο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, τον Διάκονο κ. Μιχαήλ Γιαβρή και τον κ. Θεμιστοκλή Καρανικόλα, υπάλληλο των Πατριαρχείων.

Στο σημείωμά του στο βιβλίο επισκεπτών ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει τόσο το θέμα των εκεί συνομιλιών όσο και την συνεργασία που έχει με τον Πάπα κ. Φραγκίσκο.

Το σημείωμα του Οικουμενικού Πατριάρχου το οποίο συνυπογράφουν οι συνοδοί του έχει ως εξής:

“Μέσα εις ατμόσφαιραν αδελφικής αγάπης και αμοιβαίας εκτιμήσεως συνηντήθημεν σήμερον με τον αδελφόν Franz, Αρχιεπίσκοπον του Salzburg,εις την έδραν αυτού και παρόντων και των εκατέρωθεν συνοδών μας, συνομιλήσαμεν δια θέματα που αφορούν εις τάς αδελφάς Εκκλησίας μας (!!!) και την μαρτυρίαν των εν τω κόσμω και ηυχήθημεν να μη βραδύνη επί πολύ ακόμη να ανατείλη η μεγάλη και επιφανής ημέρα της των πάντων ενώσεως. 

Ο αδελφός Πάπας Φραγκίσκος και η ημετέρα μετριότης εργαζόμεθα και εντόνως προσευχόμεθα δια την ταχείαν έλευσιν αυτής της ημέρας Κυρίου.

16.02.2022

Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος,

Metropolitan Arsenios of Austria,

Diakon Oecumenius Kodikograph,

Dr. Michael Giavris, Themistoklis Karanikolas

Kodikograph, 

Dr. Michael Giavris, Themistoklis KaranikolasΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ, ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
(ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ) ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΩΣ
ΚΟΛΑΣΙΜΕΣ "ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ",
ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ
Ε Κ Δ Η Λ Η ......


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΣΕ ΒΛΑΣΦΗΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛIΑ

Εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Τὰ τελευταῖα χρόνια, κάποιοι μεγαλοσχήμονες συναγωνίζονται γιὰ τὸ ποιός θὰ ἐκφράσει τὸ χειρότερο ἢ ποιός θὰ ξεπεράσει τὸν χειρότερο. λέι αὐτοανα

γορεύονται ὡς ἰατροί, λοιμοξιολόγοι καὶ ἄλλοι αὐτοπροβάλλονται ὡς νέοι φωστῆρες, θεολόγοι.

Οἱ αἱρετικὲς θέσεις ἀπομαγνητοφωνημένων ἀποσπασμάτων μητροπολίτη σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία, μᾶς λύπησαν βαθύτατα. Σχολιάζονται ἀκροθιγῶς κατωτέρῳ, μὲ τὴν ἐπισήμανση, ὅτι οἱ παραπομπὲς τοῦ μητροπολίτη εἶναι παρμένες ἀπό τό … «Κατὰ Νέαν Ἐποχὴν» εὐαγγέλιο, ἐνῶ αὐτές πού χρησιμοποιοῦμε ἐμεῖς εἶναι ἀπό τό Εὐαγγέλιο ποὺ αἰῶνες χρησιμοποιεῖ καὶ ἀποδέχεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη.

α) Βλασφημεῖ ἰσχυριζόμενος ὅτι . «Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φῦλο», καὶ σὲ ἄλλη ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του . «Ὅταν τὴ δίνει ὁ Θεὸς θὰ πολεμήσω αὐτήν;»

Ἐνῶ διολοισθαίνει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία, δὲν λαθεύει ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ μυθολογία. «Ὁ Θεὸς ποὺ δίνει τὴν ἕλξη αὐτή», κατά τά μυθεύματα τῶν ἀρχαίων εἶναι ὁ Δίας, μανικὸς ἐραστὴς τοῦ Γανυμήδη, ἀλλὰ μεταξὺ Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Θεολογίας καὶ ἀρχαίας Ἑλληνικῆς μυθολογίας «χάσμα μέγα ἐστήρικται»1 . Οἱ ἐντολὲς τοῦ διαβόλου, ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Φώτιος, εἶναι «πορνεία, μοιχεία, κλοπή, φόνος, ψεῦδος καὶ ὅσα ἄλλα κακὰ τῶν ὁποίων ἐκεῖνος ἔγινε σπορέας ἑκούσιος καὶ ἀρχηγὸς καὶ ὁδηγός, στὸ νὰ τολμοῦνται καὶ νὰ πράττονται τὰ ἀτόλμητα»2 . Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς τότε Ἰουδαίους καὶ μετέπειτα ἀμετανόητους ἁμαρτωλοὺς . «εἶστε παιδιὰ τοῦ διαβόλου καὶ θέλετε νὰ ἐκτελεῖτε τίς ἐντολὲς του»3 . Ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὴ Γένεση, ὁ Θεὸς ἔδειξε τὴν ἀποστροφή του μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων4 καὶ νομοθετεῖ γιὰ τὸ ἴδιο θέμα στὸ Λευϊτικό5 . Πῶς, λοιπόν, ὁ Θεὸς ἔδωσε κάτι ποὺ μαζὶ μὲ ἄλλες ἁμαρτίες ἔχει ἀπαγορεύσει; Συνεπῶς αὐτὸς ποὺ δίνει αὐτὴ τὴν ἕλξη εἶναι ὁ διάβολος, γιατί εἶναι «ἀρχηγὸς καὶ πατέρας τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν κακῶν»6 .

β) Συνεχίζει ὁ μητροπολίτης τίς βλάσφημες ἰδέες του. «Εἶναι μιὰ σχέση, στὴν ὁποία ἐὰν ὑπάρχει μέσα ὁ Χριστὸς νὰ λειτουργεῖ λίγο πιὸ πνευματικά». Ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει μέσα σὲ μιὰ ὁμοφυλοφιλικὴ σχέση, ὅπως ἀστήρικτα ὑποστήριξε «ὁ νεοφανὴς αὐτὸς θεολόγος», γιατί «τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεὸν»7 , καὶ γιατί δὲν ὑπάρχει κάτι κοινὸ ἀνάμεσα στὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι, οὔτε συμφωνία ἀνάμεσα στὸν Χριστὸ καὶ στὸν διάβολο8 .

Δυστυχῶς, ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ μητροπολίτη ἀπουσιάζει ἡ λέξη μετάνοια καὶ ἡ ἐνθάρρυνση γιὰ ἀλλαγὴ τρόπου ζωῆς. Ἄλλως τε καὶ σὲ ἑπόμενη ἀναφορά, ποὺ θὰ δοῦμε πιὸ κάτω, φαίνεται ὅτι «τὸν θέλει ἔτσι» ὅπως εἶναι. Δὲν θωρακίζει τὸν «Γανυμήδη» του μὲ πνευματικὰ ἀντισώματα καὶ τρόπους ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ πάθος του. Τὸν ἀφήνει στὴ «μακαριότητά» του. Ὁ Γανυμήδης του, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σαρκική του σχέση μὲ ἄνδρα του τὸν Δία, θὰ ἔχει καὶ μιά…. «πνευματικὴ σχέση». Ἐκεῖ, στά…. ὑπέρτατα δώματα, θὰ συγκατοικεῖ μὲ τοὺς ἄλλους θεοὺς καί θεές ποὺ εἶναι «ἀπατεῶνες, ψεῦτες, φονιᾶδες, δόλιοι, ἐπίορκοι, ἅρπαγες, ἀνδρόγυνοι, μοιχοί, ἐπιβήτορες ἀνδρῶν»9 , ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὁ μητροπολίτης εἶναι ἱκανοποιημένος γιατί κάνει τὸ …χρέος του! ῎Ισως τοῦ ταίριαζε ἄλλη μητρόπολη ὅπως τοῦ «Διόνυσου» ἤ τῶν «Ἐλευσινίων» ἢ ….

Στὴν Δ’ προκατήχηση ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων μὲ πολὺ εὐγένεια καὶ πόνο καρδιᾶς, παρακαλεῖ τὸν νεοφώτιστο . «Ξεντύσου σὲ παρακαλῶ, τὴν πορνεία καὶ τὴν ἀκαθαρσία»10 , ἀλλὰ δυστυχῶς «σήμερα κάνουμε χρέη θυρωροῦ καὶ ἀφήνουμε ὀρθάνοιχτη τὴν πόρτα»11 . 2/3

γ) Μὲ τὰ ἑπόμενα ψεύδεται καὶ παραπληροφορεῖ . «Ἡ Ἐκκλησία ἐπίσημα ΔΕΝ ἔχει τοποθετηθεῖ γιὰ τὸ θέμα αὐτό». Ὁ πολὺς στὴ Θεολογία Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς τονίζει πὼς . «Οἱ ἀνήκοντες στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὀπαδοὶ τῆς ἀληθείας, καὶ ὅσοι ΔΕΝ ἀνήκουν στὴν ἀλήθεια, ΔΕΝ ἀνήκουν οὔτε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ» 12. Χείλη ἀρχιερέως δὲν ψεύδονται. Ἐδῶ ὅμως, ναὶ καὶ ἀσυστόλως! Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ξεκάθαρη, ὅπως προαναφέραμε. Ἐπανατοποθέτηση ποὺ τυχὸν ὑποδαυλίζει ὁ μητροπολίτης, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπισυμβεί. «Ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία»13 δὲν ἀλλάζει ἡ Ἐκκλησία, οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ φέρεται . »ἄνω καὶ κάτω, Εὐρίπου δίκην»14, κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο. «Τὸ νὰ προσθέσῃ ἢ νὰ ἀφαιρέσῃ κάποιος κάτι, ἰσοδυναμεῖ σαφῶς μὲ ἔκπτωσιν ἀπὸ τὴν αἰώνια ζωὴ» 15 λέγει ὁ λαμπρότατος φωστῆρας τῆς οἰκουμένης, Βασίλειος. Ὁ Ἰσραηλίτης Ναβουθὲ δὲν παρέδωσε τὸ πατρικό του ἀμπέλι. Λιθοβολήθηκε λέγοντας . «δὲν θὰ παραδώσω τὴν κληρονομιὰ τῶν πατέρων μου»16. Καὶ ἐμεῖς δὲν θὰ παραδώσουμε οὔτε θὰ ἀφήσουμε ἀνυπεράσπιστη τὴν πανσέβαστη κληρονομιὰ τοῦ Οὐρανίου μας Πατέρα καὶ τῶν Ἁγίων Του.

δ) Στὴ συνέχεια ἀναφέρει . «Ἐγὼ λοιπὸν τί θὰ τοῦ πῶ; Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν σὲ θέλει ἔτσι. Καὶ θὰ μοῦ ἀπαντήσει : Γιατί στὸ εἶπε; Καὶ τί θὰ τοῦ ἀπαντήσω ἐγώ; Ὅτι μοῦ τὸ ‘πε;». Σ΄αὐτό θὰ τοῦ ἀπαντήσει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τὸν ὁποῖο προσκαλοῦμε στὸ βάθρο τοῦ ὁμιλητῆ. Παρακαλοῦμε ἀκοῦστε τον . «Σ’ ἐσένα, βέβαια δὲν τὸ ἔχει πεῖ, τό γνωρίζω καλά, γιατί δὲν ὁμιλεῖ στὰ δικά σου, ἀλλὰ στὰ αὐτιὰ ἐκείνων ποὺ ἀκούουν»17. «Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω»18 ἔλεγε ὁ Χριστὸς καὶ μακάρισε τοὺς μαθητές Του ποὺ εἶχαν μάτια ποὺ βλέπουν καὶ αὐτιὰ ποὺ ἀκούουν19. Τὸ εἶπε ὁ Θεὸς στὴ Γένεση . «οἱ δὲ ἄνθρωποι οἱ ἐν Σοδόμοις πονηροὶ καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ σφόδρα»20. Τὸ εἶπε μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ τῶν πέριξ αὐτῶν πόλεων21. Τὸ εἶπε στὸ Λευϊτικό . «Νὰ μὴ συνευρεθεῖς μὲ ἄνδρα, ὅπως μὲ γυναῖκα, γιατί αὐτὸ εἶναι βδέλυγμα»22. Γιὰ νὰ προλάβει τέτοιες συμπεριφορὲς ἀκοῦμε τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ στὸ Δευτερονόμιο νὰ ἀπαγορεύει στὸν ἄνδρα νὰ φοράει γυναικεῖα ροῦχα, καὶ ἡ γυναῖκα ἀνδρικά23. Τὸ ἐπανέλαβε μέσω τῶν Προφητῶν. Τὸ εἶπε μέσῳ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὶς πρὸς Ρωμαίους24 καὶ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολές25. Πάλι, ἐπανέλαβε μέσῳ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, γιὰ τίς Σοδομίτικες πόλεις ποὺ κατεδίκασε μὲ καταστροφή, τίς ἀποτέφρωσε καὶ τίς κατέστησε παράδειγμα σ’ αὐτοὺς ποὺ θὰ τολμοῦσαν νὰ ἀσεβήσουν μελλοντικά. Ἀναφέρει ἐπίσης τὸν Λὼτ ποὺ καταπονεῖτο ἀπὸ τὴ συναναστροφὴ μὲ τοὺς ἄνομους ποὺ ἀσελγοῦσαν, καὶ ὅτι τὸν ἔσωσε, γιατί μὲ τὴν ὅραση καὶ τὴν ἀκοὴ συμβιώνοντας μ’ αὐτοὺς βασανιζόταν μέρα μὲ τὴ μέρα ἀπὸ τὰ ἄνομα ἔργα τους26. Τὸ εἶπε, ὁ Θεὸς μέσῳ τοῦ Ἀποστόλου Ἰούδα,27 καὶ τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννη στὴν Ἀποκάλυψη28 . Ὁ ὄγκος τῶν παραπομπῶν τοῦ συνόλου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας (Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης καὶ τῶν Ἁγιοπατερικῶν λόγων) εἶναι μεγάλος. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναφερθοῦν ἐδῶ.

Ἔπειτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ, ἂς προσέλθει ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης νὰ ἐπαναλάβει τὴν ἐρώτηση ποὺ ἔκανε στὸν ἐπίσκοπο Μαρτύριο . «Διαβάζεις τοὺς θείους νόμους σὰν ἔργο δευτερεύουσας σημασίας, ἢ μήπως ἀγνοεῖς καὶ τὴν ἀνάγνωση;»29. Προφητικά, ἴσως καὶ γιὰ κάθε γενιά, ἀναφέρθηκε ὁ πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Πέτρος. Παραθέτουμε τὸ κείμενο σὲ ἐλεύθερη ἀπόδοση . «Στοὺς Ἰσραηλῖτες ὑπῆρχαν ψευδοπροφῆτες. Ἀνάμεσα σας θὰ ἐμφανιστοῦν ψευδοδιδάσκαλοι. Θὰ σπείρουν αἱρέσεις ἀπωλείας (θὰ κηρύξουν δηλαδὴ νέο εὐαγγέλιο). Θὰ ἀπαρνοῦνται τὸν Κύριο ποὺ τοὺς ἐξαγόρασε. Θὰ ἐπιφέρουν ἐπάνω τους ταχεῖα ἀπώλεια. Στὶς ἀσέλγειές τους θὰ τοὺς ἀκολουθήσουν πολλοί. Ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ψευδοδιδασκάλους θὰ βλασφημηθεῖ ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας»30 .

Στὸν μητροπολίτη καὶ σὲ ὅσους ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους δὲν πείθονται στὰ ἕως τώρα πιστεύματα τῆς Ἐκκλησίας, θὰ ἀπευθυνθεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός . «Ἀπιστήσατε στοὺς Πατέρες καὶ τὸ βάπτισμα ποὺ πήρατε ἀπὸ αὐτούς, καὶ δὲ δεχθήκατε τὴν πίστη καὶ τὰ λόγια τους. Δείξατε καθαρὰ τίνων μαθητὲς καὶ διάδοχοι εἶστε. Γιατί, ὅτι ἡ μωρία σας θὰ 3/3 γίνει ὁλοφάνερη φάνηκε, ὅτι δηλαδὴ εἶστε μαθητὲς ἐκείνων ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Ἄννα καὶ Καϊάφα λένε στὸν Πιλάτο, »ἐμεῖς δὲν ἔχουμε βασιλιᾶ, παρὰ μόνον τὸν Καίσαρα»31 , ἂν καὶ φέρετε δέρμα προβάτου καὶ φορᾶτε στολὴ ποιμένα»32 . Ὡς πρὸς τίς ἀντιχριστιανικὲς ἰδέες τοῦ μητροπολίτη ἐμεῖς κλείνωμε τ΄ αὐτιά μας, καὶ μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καί τόν ἐκ Δαμασκοῦ Ἅγιο, ἀναφωνοῦμε . «Ἀκόμα καὶ ἂν Ἄγγελος ἢ βασιλιᾶς σᾶς κηρύττει εὐαγγέλιο διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ παραλάβατε κλεῖστε τὰ αὐτιά σας»33. Πρὸς τὸ παρὸν διστάζω νὰ πῶ, ὅπως εἶπε ὁ θεῖος Ἀπόστολος, «νὰ εἶναι ἀναθεματισμένος»33 περιμένοντας τὴ διόρθωση»34 .

Ἐξαιτίας τοῦ ἐλέγχου τοῦ προφήτου Νάθαν, ὁ Δαβὶδ συναισθάνθηκε τίς πτώσεις του καὶ εἶπε . «Ἡμάρτηκα τῷ Κυρίῳ». Βλέποντας τὴν μετάνοιά του, ὁ προφήτης τὸν διαβεβαίωσε . «Ὁ Θεὸς παρέβλεψε τὸ ἁμάρτημα σου»35 . Ἐὰν ὁ μητροπολίτης μετανοήσει καὶ ἀνασκευάσει αὐτὰ ποὺ εἶπε, πρᾶγμα ποὺ δὲν πολυελπίζουμε, τότε θὰ τὸν προσφωνοῦμε «Σεβασμιώτατο!».

Ἁγιορείτικη φωνή τῆς ἐρήμου

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:
1 Λουκ.16,26
2 Ἁγίου Φωτίου Πατρ.Κων/πόλεως ΕΠΕ Τόμ.3 σελ.369
3 Ἰωάν.8,44
4 Γένεση 13,13 καί 19, 1-29
5 Λευϊτ. 18,22
6 Ἁγίου Κυρίλλου Πατρ. Ἱεροσολύμων. Ἐκδόσεις Ἑτοιμασία Κατήχηση Φωτιζομένων Β΄
7 Ρωμ.8,7
8 2 Κορ.6,14-15
9 ΕΠΕ Τόμ. 11 σελ.118
10 Προκατήχηση Δ (Ἁγίου Κυρίλλου ἔ.ἀ.) σελ.43
11 ἔ.ἀ.
12 ΕΠΕ Τόμ.5 σελ.137
13 Ματθ.5,18
14 ΕΠΕ Τόμ. 10 σελ.397
15 ΕΠΕ Τόμ.10, σελ.351
16 Βασιλ.Γ΄ 20 (21) 1-16
17 ΕΠΕ Τόμ.2 σελ.607
18 Ἐνδεικτικά : Ματθ.11,13 . 13,9 κ. ἀ .
19 Ματθ.13,16
20 Γένεση 13,13
21 Γένεση 19,1-29, Δευτ.29,22
22 Λευϊτ.18,22
23 Δευτ.22,5
24 Ρωμ.1,26-27
25 1 Τιμ.1,10
26 2 Πέτρ.2, 6-9
27 Ἰούδα 7
28 Ἀποκ.22,15
29 ΕΠΕ Βιβλίο 1 σελ.67
30 2 Πέτρ.2, 1-2
31 Ἰωάν.19,15
32 ΕΠΕ Τόμ.2 σελ.429-431
33 Γαλάτ.1, 8-9
34 ΕΠΕ Τόμ.3 σελ.115
35 2 Βασιλ.12,13
36 Ἁγίου Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ΕΠΕ Τόμ.3 σελ.109.
«Ἐσύ μὴν προσέχεις αὐτοὺς ποὺ ναυαγοῦν, ἀλλ’ αὐτοὺς ποὺ χρησιμοποιοῦν μὲ ἀσφάλεια τὰ πηδάλια καὶ πλέουν μὲ εὐνοϊκὸ ἄνεμο»36 .Τραγικοί λυκοποιμένες, προπομποί στο ἔργο τῆς ἀποστασίας…


Συνεχίζεται σέ ὅλη τή χώρα τό ἀνελέητο 'πογκρόμ' ἀπό τούς δεσποτάδες τῆς ντροπῆς. 

Ἔξι ἀκόμη ἱερεῖς στή Μυτιλήνη προστέθηκαν στόν γενικό κατάλογο καί βγῆκαν σέ ἀργία (τούς ἀπαγορεύεται δηλαδή νά ἱερουργοῦν καί νά ἐξομολογοῦν). 

Καί ὄχι φυσικά ἐπειδή ἔπεσαν σέ αἵρεση ἤ σέ κάποιο βαρύ ἠθικό παράπτωμα, ἀλλά ἐπειδή ἀπλούστατα …δέν ἐμβολιάστηκαν!

Οὔτε λοιπόν οἱ καταιγιστικές ἀποκαλύψεις (καί γιά τήν ἀναποτελεσματικότητα καί γιά τήν τρομερή ἐπικινδυνότητα τῶν ἐμβολίων), οὔτε ἡ θεόσδοτη ἐλευθερία (δηλαδή τό ὕψιστο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο), οὔτε – κυρίως – τά δολοφονημένα ἔμβρυα δέν μποροῦν νά ἀνακόψουν τούς πεπτῶτες ἐκπροσώπους τοῦ θλιβεροῦ δεσποτοφασισμοῦ, πού – μαζί μέ τίς αὐλές καί τίς κλίκες τους – ξεβράζουν ὅλη τή μανία τους πάνω στούς λίγους ἱερεῖς πού ὑπερασπίζονται τά προφανῆ. 

Καί μαζί ξεβράζουν καί τήν ἐκδικητικότητά τους, γιά τούς…θρασύτατους πού τολμοῦν νά προβάλουν λόγο ἀντίρρησης καί ἀνυπακοῆς στήν ἀπόλυτη ἐξουσία τους (οἱ ταλαίπωροι, βλέπετε, μέσα στήν ἀνεκλάλητη ἀλαζονεία τους ἔχουν πείσει πρό πολλοῦ τούς ἑαυτούς τους ὅτι αὐτοί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὅτι περίπου κατέχουν τό ἀλάθητο καί ὅτι ἅπαντες εἶναι ὑποχρεωμένοι νά τούς προσκυνοῦν καί νά τούς ὑπακούουν τυφλά, ὅσο δογματικό μολυσμό καί ὅση δαιμονική πλάνη καί ἄν ξεστομίζουν τά χείλη τους)!

Καί ἐδῶ ἀσφαλῶς ζοῦμε ἕνα ἀκόμη μολυσμό, μέ τίς συνεχεῖς διώξεις τῶν εὐσεβῶν, ἐπειδή ἀκριβῶς ἀρνοῦνται νά γίνουν δυσσεβεῖς – καί γι’ αὐτόν τόν λόγο εἶναι διώξεις ἐξ ὁλοκλήρου βέβηλες καί παράνομες, πού φέρνουν στούς δεδιωγμένους πνευματικό μισθό καί βαρύ κατάκριμα στούς διῶκτες. 

Καί εἶναι σίγουρο βεβαίως πώς, ἄν μποροῦσαν (ἄν δηλαδή ἡ μισθοδοσία ἐλεγχόταν ἀπό τους ἴδιους καί δέν ὴταν κρατική ὑπόθεση), δέν θά ἔβγαζαν μόνο σέ ἐκκλησιαστική ἀργία τούς ὁμολογητές κληρικούς, ἀλλά θά τούς στεροῦσαν καί κάθε μισθολογική ἀπολαβή (εἴδαμε ἐξ άλλου τί ἔγινε ἀλλοῦ μέ τούς ἀνεμβολίαστους ἱεροψάλτες, τῶν ὁποίων ἀσφαλῶς ἡ μισθοδοσία, σέ ἀντίθεση μέ τούς κληρικούς, ἐλέγχεται ἀπό τίς μητροπόλεις).

Στυγνός φασισμός ἀπό δῆθεν πνευματικούς πατέρες «εἰς τύπον Χριστοῦ» καί δῆθεν κήρυκες τῆς ἀγάπης, πολύ χειρότερος τελικά ἀκόμη καί ἀπό τίς ἄθλιες πρακτικές τοῦ ὑγειοναζιστικοῦ καθεστῶτος. 

Τραγικοί λυκοποιμένες, βασιλικότεροι τοῦ ἀντίχριστου καίσαρα, κατάφωροι μπροστάρηδες ἐδῶ καί δύο χρόνια καί προπομποί στό ἔργο τῆς ἀποστασίας καί τῆς βλασφημίας τοῦ Θεοῦ…

Νεκτάριος Δαπέργολας

Εγκληματική συγκάλυψη!


Συγκλονιστικά στοιχεία θνησιμότητας μας έρχονται από Γερμανία, Αυστρία, Ισραήλ, Αγγλία: Χιλιάδες θάνατοι μετά τον εμβολιασμό, χωρίς Covid, συγκαλύπτονται ή κατηγοριοποιούνται εσκεμμένα ως μη εμβολιασμένοι θάνατοι. 

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Regensberg, Christof Kuhbandner αποκάλυψε αυτό που αποκαλεί εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση, το γεγονός ότι χιλιάδες θάνατοι από εμβόλια αποκρύπτονται στις στατιστικές επειδή ο ορισμός του ποιός τελικά είνα πλήρως εμβολιασμένος επιτρέπει στις αρχές να μασκαρεύουν την αυξημένη θνησιμότητα που έχει επιφέρει η εμβολιαστική εκστρατεία.

Σύμφωνα με αυτό το αυστριακό ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το servus.tv, ο καθηγητής Kuhbandner έτυχε να πέσει πάνω σε μια πρόσφατη προτυπωμένη μελέτη στο περιοδικό ResearchGate, όπου οι συγγραφείς εξέτασαν την έκθεση ONS του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιτήρηση της θνησιμότητας από εμβόλια.

Αν και με την πρώτη ματιά η συνολική θνησιμότητα φαινόταν πολύ χαμηλότερη στους εμβολιασμένους από ό,τι στους ανεμβολίαστους, με μια πιο προσεκτική εξέταση διαπίστωσαν θεμελιώδεις ασυνέπειες και ανωμαλίες στα δεδομένα και ότι μεταξύ άλλων υπήρξε “συστηματική κακή κατηγοριοποίηση των θανάτων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων”.

Για την περίοδο της ημερολογιακής εβδομάδας 1-38, 2021, τα Σχήματα 8 και 9 δείχνουν έντονες αιχμές στη θνησιμότητα από μη-κολοβακτηρίδιο για τις ανεμβολίαστες ηλικιακές ομάδες 60-69 και 70-79 ετών, ενώ η θνησιμότητα μεταξύ των εμβολιασμένων παρέμεινε σταθερή.


Με μια πρώτη ματιά αυτό θα έδειχνε ότι τα εμβόλια λειτουργούσαν καλά στην Αγγλία και την Ουαλία. Όμως το τέλος δεν είναι ευτυχές. Ο καθηγητής Kuhbandner παρατήρησε ότι συνέβαινε κάτι πολύ ασυνήθιστο και εξέτασε την τάση και για την ηλικιακή ομάδα 80+ επίσης. Ακολουθούν τα διαγράμματα και για τις τρεις ηλικιακές ομάδες. Οι κορυφές και οι θάνατοι ήταν αντισταθμισμένες.


Επιπλέον, οι συγγραφείς της εργασίας σχολίασαν επίσης: «Τα προηγούμενα χρόνια, καθεμία από τις ομάδες 60-69, 70-79 και 80+ είχε κορυφές θνησιμότητας ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια του έτους (συμπεριλαμβανομένου του 2020 όταν όλες υπέστησαν την κορύφωση του Απριλίου Covid την ίδια στιγμή). Ωστόσο, το 2021, κάθε ηλικιακή ομάδα έχει κορυφές θνησιμότητας χωρίς Covid για τους μη εμβολιασμένους, σε διαφορετική χρονική στιγμή, δηλαδή τη στιγμή που τα προγράμματα εισαγωγής εμβολιασμών για αυτές τις κοόρτες φτάνουν στο αποκορύφωμά τους».

Με άλλα λόγια, τα εμβόλια κυκλοφόρησαν σταδιακά, πρώτα χορηγήθηκαν στους πιο ηλικιωμένους (80+ ετών) και στη συνέχεια στην επόμενη ομάδα (70-79) και στη συνέχεια στην ομάδα 60-69 μερικές εβδομάδες αργότερα. Οι αιχμές θανάτου ακολούθησαν στη συνέχεια τα στάδια εμβολιασμού.

Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι που ΔΕΝ έκαναν το εμβόλιο να είναι αυτοί που πέθαναν σε τεράστιο αριθμό και όχι αυτοί που έκαναν το εμβόλιο;

Αυτό συμβαίνει επειδή στην Ευρώπη η ιδιότητα του “εμβολιασμένου” αποδίδεται για πρώτη φορά 14 ημέρες μετά τη λήψη του τελευταίου εμβολίου. Έτσι, κάθε θάνατος που συμβαίνει πριν από αυτό, καταλήγει να υπολογίζεται ως “μη εμβολιασμένος θάνατος”! Έτσι, εάν ένας ασθενής που έκανε το εμβόλιο πεθάνει λιγότερο από 14 ημέρες αργότερα, υπολογίζεται ως μη εμβολιασμένος θάνατος. Με αυτόν τον τρόπο αποκρύπτονται οι θάνατοι από εμβόλια. Και υπάρχουν πολλές χιλιάδες.

Όπως δείχνουν τα παραπάνω Σχήματα 5-7, χιλιάδες θάνατοι συνέβησαν λίγο μετά τη χορήγηση των εμβολίων, και πολλοί από αυτούς πιθανότατα συνδέονται με το ίδιο το εμβόλιο. Αν αυτό ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο στη Βρετανία, τότε ο αριθμός των θανάτων από εμβόλια μπορεί να είναι σημαντικότατος. Ο εφιάλτης φαίνεται να είναι αληθινός, δείχνει ο καθηγητής Kuhbandner.

Το ίδιο μοτίβο και στη Γερμανία

Ο καθηγητής Kuhbandner εξέτασε στη συνέχεια τα δεδομένα θνησιμότητας για τη Γερμανία και διαπίστωσε το ίδιο ακριβώς μοτίβο: μεγάλα άλματα στη θνησιμότητα αμέσως μετά τις εκστρατείες εμβολιασμού. Αυτοί οι θάνατοι φαίνεται να είναι άμεσα αποτέλεσμα των εμβολιασμών. Είναι απλά πολύ συμπτωματικό για να απορριφθεί.

Σφαγή που ισοδυναμεί με δύο εμπορικά αεροσκάφη που συντρίβονται κάθε μέρα

“Όταν το εκφράζετε αυτό σε αριθμούς, μεταφράζεται σε 700 περισσότερους θανάτους την ημέρα κατά μέσο όρο”, λέει ο Kuhbandner στο servus.tv, εξετάζοντας μόνο τους γερμανικούς αριθμούς. “Θα ήταν σαν να πέφτουν δύο εμπορικά αεροπλάνα γεμάτα ανθρώπους κάθε μέρα”.

Ο Kuhbandner διαπίστωσε επίσης το ίδιο μοτίβο θανάτου μετά τον εμβολιασμό στο Ισραήλ.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ρέγκενσμπουργκ επικοινώνησε τόσο με το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI) όσο και με το Ινστιτούτο Paul Ehrlich για να παρουσιάσει τα ευρήματά του, αλλά μέχρι στιγμής τα αγνοούν. Το RKI έγραψε ότι “δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υποψίες κάθε ατόμου”.

«Εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση»

Όπως έχει η κατάσταση, κανείς δεν ξέρει πότε αυτά τα εξαιρετικά ανησυχητικά ευρήματα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι να το κάνουν, ωστόσο, πολλές χιλιάδες άλλοι θα πεθαίνουν κάθε μέρα.

«Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει αιτιώδης επίδραση με τους εμβολιασμούς, τότε έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση”, λέει ο Kuhbandner. “Τότε έχουμε εδώ μια περίπτωση όπου χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από το εμβόλιο χωρίς καν να το γνωρίζουμε».

Πηγή:
https://www.pronews.gr/epistimes/1058902_apokalypsi-deite-pos-kryvoyn-hiliades-thanatoys-apo-ta-mrna-germaniki-meleti

Δρ Robert O. Young – ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ!Rumble — Ο Δρ Robert O. Young παρουσιάζει τα συγκλονιστικά αποτελέσματα του περιεχομένου του εμβολίου

Τις τελευταίες δυόμισι δεκαετίες, ο Robert O. Young έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ένας από τους κορυφαίους ερευνητές και κλινικούς επιστήμονες στον κόσμο. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, η έρευνά του έχει επικεντρωθεί στο κυτταρικό επίπεδο.

Έχοντας εξειδίκευση στην κυτταρική διατροφή, τη βιοχημεία και τη μικροβιολογία, ο Dr. Young έχει αφιερώσει τη ζωή του στην έρευνα των πραγματικών αιτιών της "ασθένειας", αναπτύσσοντας στη συνέχεια τη "Νέα Βιολογία™" για να βοηθήσει τους ανθρώπους να εξισορροπήσουν τη ζωή τους.

Το 1994, ο Dr. Young ανακάλυψε τη βιολογική μετατροπή των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε βακτήρια και των βακτηρίων σε ερυθρά αιμοσφαίρια. Έκτοτε έχει τεκμηριώσει αρκετούς τέτοιους μετασχηματισμούς.

ΟΛΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Dr. Young ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ: https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccinesΕΠΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΤΑΛΟΥ ΙΑΤΡΟΥ (MONTANARI), ΣΕ ΔΙΑΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ 3η ΔΟΣΗ καί ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΥΣΕΩΣ!
Rumble — Stefano Montanari - Το βιογραφικό του γιατρού εδώ: https://www.stefanomontanari.net/biografia/

Οι ημέτεροι «γ ρ α ι κ ύ λ ο ι της σήμερον» καί οι Τούρκοι...Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς


«Τούτ’ η χώρα που ανεμίζει τους αμέτρητους
γραικύλους» (Νίκος Καρούζος)


Διαβάζω και παρακολουθώ όσα ψελλίζει αυτός ο αμετανόητα εκκλησιομάχος Π. Τατσόπουλος. 

Προσπαθεί με άνοστα καρυκεύματα και στρεψοδικίες, να καλύψει την δυσφορία του για τον σεβασμό και την ευλάβεια, που νιώθει ο λαός μας για τον άγιο Γέροντα Παϊσιο. 

Κλασσική περίπτωση «γραικύλου της σήμερον», όπως αριστοτεχνικά έλεγε ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος «θέλη να κάμη δημοσία τον άθεον ή τον κοσμοπολίτην», νόσημα ανίατο της εγχώριας ψευτοδιανόησις, απορρέον από αίσθημα μειονεξίας έναντι της Δύσης, συνοδευόμενο από παντελή άγνοια της Ορθοδοξίας και απροκάλυπτη αφιλοπατρία. 

Ομοιάζει ο γραικύλος, κατά τον Παπαδιαμάντη, «με νάνον ανορθούμενον επ’ άκρων ονύχων και τανυόμενον να φθάση εις το ύψος και φανή και αυτός γίγας». («Λαμπριάτικος ψάλτης»).

Κακώς βέβαια παίρνουμε στα σοβαρά και ασχολούμαστε με τον Τατσόπουλο. 

Είναι φαιδρά περίπτωση, που απολαμβάνει δημοσιότητα, γιατί ξέρουν οι δόλιοι των καναλιών ότι θα προκαλέσει αντιπαλότητα, ανεβάζοντας τηλεθεάσεις. 

Άνθρωπος που δηλώνει «δημοσία» ότι «έχει πάει με την μισή Αθήνα», πριν από λίγα χρόνια, πόσο σοβαρός και αξιόπιστος μπορεί να είναι; 

«Είναι ΄λαφρύς» λένε στα χωριά μας στην Πιερία και τελειώνει η συζήτηση. 

Η Εκκλησία του Χριστού πολεμήθηκε από κοσμοκράτορες, αυτοκράτορες και σουλτάνους και λαμπροτέρα κατέστη. 

Θα πληγεί από ταλαίπωρες ανθρωποκάμπιες (Κόντογλου), τύπου Τατσόπουλου;

Η συγκεκριμένη ιστορική σειρά για τον αγαπημένο μας άγιο- δεν ξέρεις αν πρέπει να κάνεις τον σταυρό σου ή να χειροκροτήσεις- άνοιξε το μυρογιάλι ή, καλύτερα, το κελάρι του πατρογονικού μας σπιτιού, το γεμάτο καλούδια και μοσχοβολιές. 

Αντικρίζουμε, έστω και στιγμιαία, την Πονεμένη Ρωμιοσύνη, την Ελλάδα που προσκυνούσε τα δύο εικονοστάσια της. 

Το Εικονοστάσι της Εκκλησίας μας, με τον Χριστό και την Θεομάνα μας και το Εικονοστάσι του Γένους, με τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Παύλο Μελά. 

Οι πραγματικοί Έλληνες που σκύβουν το κεφάλι μόνο μπροστά στα εικονίσματα και στην σημαία με τον σταυρό. 

Αυτή η Ελλάδα, η αρχοντική και ηλιόλουστη, όταν την βρίσκει το κακό και απειλείται και συκοφαντείται από δύση και ανατολή, από Ντερνύδες και Μπαϊμηδες, διατρανώνει «ότι είναι αδύνατες οι θέσες κ’ εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός που μας προστατεύει». Είναι η μαγιά του Μακρυγιάννη…

Και αν είχαμε κυβέρνηση, υπουργείο που θα πρόβαλλε αυτήν την Ελλάδα και μες στα σχολεία, θα μορφώναμε μια γενιά με ιθαγένεια ελληνική, και τότε κανένας Ερντογάν και λοιπά μεμέτια δεν θα μας φόβιζαν.

Ό,τι και να κάνουν όμως οι θρασύδειλοι γραικύλοι, όσα πρόστυχα και νεοταξικά δηλητήρια και αν ενσταλάζονται στην Παιδεία, θα έρθει στιγμή που και αυτά και οι κακεργέτες που τα εφαρμόζουν, θα λείψουν. 

Το ελληνικό έθνος θα ζήσει, επιστρέφοντας πάλι στα ευλογημένα καταφύγια της Πίστεως και της Φιλοπατρίας.

Θυμήθηκα κάτι εις επίρρωσιν των προηγουμένων.

Τον Μάρτιο του 2007 είχε επισκεφτεί το Κιλκίς η Ελένη Φωκά, η ηρωΐδα Κύπρια «Δασκάλα του Γένους»,η οποία δίδασκε, από την εισβολή του 1974 ως το 1997, στα λίγα εγκλωβισμένα Ελληνόπουλα του Ριζοκάρπασου. 

Βρήκα τότε την ευκαιρία και της πήρα μια μικρή συνέντευξη, που δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα του Κιλκίς. 

Αποσπώ από εκείνη την εξομολόγηση της Δασκάλας, λίγα «σπαράγματα». 

(Μιλούσε η γερόντισσα και δάκρυζε με σπαραγμό. Περίλυπη ιστορούσε τα μαρτύριά της, όμως… περήφανη και αγέρωχη, ωραία σαν Ελληνίδα του ’21, που «της ελευθεριάς ο έρως/τες έμπνευσε χορό»). 

Η Κύπρος συνιστά το τελευταίο όριο του Ελληνισμού. Απώλεια της Κύπρου, θα σημάνει και το οριστικό τέλος της μείζονος παρουσίας του Ελληνισμού και τον οριστικό εγκλεισμό του στο συρρικνωμένο μνημονιοκρατίδιο. 

Ας παραθέσω κάποια από τα λόγια της Δασκάλας του Γένους:

-«Κάτω από ποιες συνθήκες γινόταν το μάθημά σας;

«Έκανα μάθημα σε συνθήκες Κρυφού Σχολειού. Τούρκοι τσαούσηδες (=λοχίας), έστηναν αυτί για να ακούν τι λέμε. 

Πολλές φορές τα βράδια, βρώμιζαν το σχολείο και εμείς το καθαρίζαμε το πρωΐ. Όσο για τα βιβλία, αυτά έφθαναν στα χέρια μας από τις ελεύθερες περιοχές τον Μάρτιο».

-Τι κάνατε για να διατηρήσετε το εθνικό φρόνημα των μαθητών σας;

«Ήμουν μαθήτρια των μαθητών μου. Κάθε πρωΐ ζωγραφίζαμε στον πίνακα την ελληνική σημαία για να μην ξεχνούν. 

Ζητούσαν πολύ να κάνουμε ιστορία, να μιλάμε για ήρωες και Συναξάρια αγίων. 

Δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι, ούτε φοβήθηκαν». 

-Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής των εγκλωβισμένων;

«Ζούσαμε μία νέα Τουρκοκρατία. Το μεγαλύτερο κακό μάς το έκαναν οι έποικοι. Βίαζαν, δολοφονούσαν και οι οικογένειες που είχαν κορίτσια αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις ελεύθερες περιοχές. Οι έποικοι ήρθαν σε δύο δόσεις. 

Οι πρώτοι ήρθαν στις 25 Μαρτίου και οι δεύτεροι τον Δεκαπενταύγουστο, όταν γιορτάζει η Παναγία για να μας εξευτελίσουν. 

Επίσης, να σας αναφέρω ότι ο πατέρας μου όταν χρειάστηκε εγχείρηση, πήγε σε νοσοκομείο στα κατεχόμενα. Η τομή έγινε σε σχήμα μισοφέγγαρου (!) και τον έρραψαν όπως ράβουν τσουβάλια με πατάτες. Η κατάσταση του επιδεινώθηκε και μετά από λίγο πέθανε».

Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. 

Τρεις δεκαετίες. 

Οι Τούρκοι απαράλλαχτοι. 

Έθνος αιμοβόρο και κτηνώδες. 

Νυχθημερόν ασυνάρτητες απειλές και ειρωνείες. 

Ζωντόχοιροι. (Με όμικρον γιώτα). 

Διηγείται η Ελένη Φωκά πώς επιβίωναν εν μέσω των βάρβαρων και νομίζεις ότι διαβάζεις μαρτυρία από τα χρόνια της φρικτής Τουρκοκρατίας. 

«Δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι ούτε φοβήθηκαν» οι μαθητές της, τα ελληνόπουλα της Κύπρου, όχι γιατί τους έδινε επιδόματα το ελεύθερο κράτος ούτε κρατούσαν στα χέρια τους τα άθλια σχολικά βιβλία. 

Όχι. 

Η σημαία και ο σταυρός του Χριστού βαστούσαν την ελληνοσύνη τους. Και η άγρυπνη δασκάλα τους που τους δίδασκε δύο ονόματα: Ελλάς και ελευθερία.

Εκείνα τα παιδιά ήταν ελεύθερα, «ελεύθεροι πολιορκημένοι». 

Διαβάζεις και ανασαίνεις. 

Τω καιρώ ετούτω πιάνουμε τις μύτες μας από τις αναθυμιάσεις. 

Αγόρια με φούστες, καταλήψεις, έλεγχος για Θεία Κοινωνία, εγκλήματα ανήκουστα, έποικοι του ισλάμ, με πρωτοφανή προνόμια, Τατσόπουλοι και λοιποί «καντιποτένιοι», (Μακρυγιάννης), σκοτάδι χειροπιαστό και μαυροφόρα απελπισιά.

Μία μόνο φράση: Μη σκιάζεστε στα σκότη, γίνονται και θαύματα, έχει μαγιά η πατρίδα…

Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου+: «Μή κλίνετε γόνυ εις τόν ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ Πάπα»!


Ουκ αρνησόμεθά σε, φίλη Ορθοδοξία· ου ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας…

…Πιστεύω και ελπίζω ότι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο Αρχηγός της σωτηρίας ημών, ο κραταιός και δυνατός εν πολέμοις, πάντας τους πολεμούντας την Νύμφην Αυτού Εκκλησίαν, την καθαράν και άσπιλον, την οποίαν περιποιήσατο με το Τίμιον Αίμα Του, θα τους σύντριψη ως σκεύη κεραμέως και θα διαφύλαξη και διάσωση Αυ­τήν καθαράν. 

Υμείς δε οι εναπολειφθέντες στήτε καλώς, στήτε μετά φόβου, στήτε ανδρείως και μη κλίνετε γόνυ εις τον αντίχριστον Πάπα και εις τους οπαδούς αυτού φιλοπαπιστάς οικουμενιστάς, και λοιπούς δειλούς και προδότας. Στήτε μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου, δια να λά­βετε τον άφθαρτον στέφανον εις τους ουρανούς….

Κρατείτε την πίστιν στερεάν

* Αφήνω συμβουλήν εις τους πιστούς και πνευματικά μου τέκνα να ακολουθούν την Εκκλησίαν… Εάν ενω­θούν, τότε, να χωρήσουν, να αποχωρήσουν τελείως ακολουθούντες εκείνο το οποίον παρελάβομεν και τους α­γίους Πατέρας.

* Εάν ο ποιμήν είναι αληθής, οφείλετε να ακολουθήτε τον αληθή ποιμένα. Εάν δεν είναι αληθής, ακολουθήτε τον Χριστόν, ο Οποίος είναι αληθής.

* Οι Άγιοι Πατέρες δεν επλανήθησαν διότι είχον ταπείνωσιν, είχον το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον τους ωδήγει και δεν τους άφηνε να πλανηθούν.

* Πως είναι δυνατόν, να τιμήση κάποιος τους τοιού­τους (νεωτεριστάς Αρχιερείς), οι οποίοι συνετάραξαν την Εκκλησίαν, εκλόνισαν τας πεποιθήσεις των Ορθοδόξων Χριστιανών, και να υπακούση εις αυτούς, όταν αυτοί με πλατύ το στόμα κηρύττουν εναντίον των Αγίων Αποστόλων;….

* Ως γέρων πνευματικός λέγω εις τα πρόβατα του Χριστού προσέξατε, μη δεχθήτε φιλίαν και ένωσιν με τον Πάπαν, διότι ο Πάπας, εάν και την όψιν του προσώ­που του άλλαξε εναντίον της εντολής του Θεού (Λευϊτ. Α’9)…, εάν και ήλλαξε την μορφήν του σώματος και μετεμορφώθη εις γυναίκα, την γνώμην του δεν την άλλαξε.

* Δια να γίνη ένωσις με τους παπιστάς και τον Πάπα, πρέπει ο Πάπας να μετανοήση και να επιστρέψη εις την μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν, την οποίαν μας παρέδωκε ο Χριστός, δια των Αγίων Απο­στόλων και των Αγίων Πατέρων των επτά Οικουμενι­κών Αγίων Συνόδων. 

Ο Πάπας απεσχίσθη και οφείλει να επιστρέψη εις την μίαν πίστιν, την οποίαν παραχάρα­ξαν εις το εν βάπτισμα, το όποιον κατήργησαν και το αντικατέστησαν με ράντισμα και επίχυσιν ύδατος, και εις τα δόγματα και ιεράς παραδόσεις, τας οποίας τελείως κατεφρόνησαν. 

Και εάν θέλουν διάλογους και συζητή­σεις αυτά πρέπει να γίνουν επάνω εις το σύμβολον της πίστεως εις δέκα λεπτά της ώρας. 

Συμφωνείτε; αποπτύετε την πλάνην και τας αιρέσεις σας; επιστρέφετε εις τον Θεόν και την Αγίαν Εκκλησίαν; 

Σας δεχόμαστε. Δεν δέχεσθε; πηγαίνετε εκεί που σας στέλλουν οι Άγιοι Από­στολοι, οι Άγιοι Πατέρες και αι επτά Οικουμ. Σύνοδοι, εις το ανάθεμα….

* Εάν ημείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εφυλάττωμεν ό­σα η πίστις ημών υπαγορεύει, όλα τα έθνη, ως λέγει ο θείος Χρυσόστομος, θα εγένοντο Χριστιανοί. Διότι ο­ποία πίστις ανέδειξεν Αποστόλους, Μάρτυρας, Ομολογητάς, Οσίους και δικαίους; 

Η Ορθόδοξος. 

Οποία πίστις ετέλεσε μεγάλα ένδοξα και θαυμαστά σημεία; Η Ορθόδοξος. Δίκαιον είναι να είπωμεν τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών και οποία πίστις ως η ημετέρα πίστις, η Ορθόδοξος;….

Τίποτε δεν είναι ισάξιο της Ορθοδοξίας

* Η Ορθόδοξος Εκκλησία οφείλει να διακρατή απα­ραχάρακτα όσα ο Κύριος έδωσε, οι Απόστολοι εκήρυξαν και οι Πατέρες εφύλαξαν. Όποιος αποκόπτεται από αυτά δεν μπορεί να λέγεται Χριστιανός.

* Είναι προδοσία της αληθείας το να αποδεχόμεθα αι­ρετικές διδασκαλίες και να μη ομολογούμε με ακρίβεια όσα διδαχθήκαμε από τους θεοφόρους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας. Καλούμεθα να αρέσουμε όχι εις τον κόσμον αλλά εις τον Κύριον και να συμφωνούμε με τις άγιες Γραφές και με όσους δεν αντιμάχονται με όσα μας λέγουν οι Πατέρες.

* Ο Χριστός, δεν θα αφήση την Εκκλησίαν Του, αλ­λά και εμείς ότι μπορούμε να κάνουμε. Μακάριοι εκεί­νοι οι όποιοι μέχρι θανάτου θα μείνουν πιστοί εις την ορθόδοξον πίστιν και ομολογίαν… Να αγωνισθήτε κατά των θεοκαπήλων προδοτών της Ορθοδοξίας και των πα­τρικών παραδόσεων.

Γνώρισε το μεγαλείο της Ορθοδοξίας
Αγιογραφικές και Πατερικές μαρτυρίες
Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη»
Θεσσαλονίκη

Πηγή Σάλπισμα Ζωής

Πώς, και με τι θα αντιμετωπίσωμε τον Αντίχριστο;


Πλησιάζομε σιγά-σιγά στην περίοδο εκείνη, που θα αρχίσουν να γίνωνται πολλά και καταπληκτικά θαύματα· ικανά να σύρουν στην απώλεια τους ταλαίπωρους εκείνους, που θα έχουν σαρκικό φρόνημα και θα γοητευθούν και πλανηθούν από τα θαύματα αυτά. Ο Αντίχριστος έρχεται. Πώς, και με τι θα τον αντιμετωπίσωμε;

α. με την ζώσα πίστη

Η ζώσα πίστη στο Χριστό, γεννιέται μέσα μας, όταν αναζωωθή η ψυχή μας από το λόγο του Θεού. Η ζώσα πίστη τρόπον τινά βλέπει τον Χριστό [1].

Μόνο όταν έχωμε ζώσα πίστη, θα μπορέσωμε να καταλάβωμε κάτι από τα θεία δόγματα της χριστιανικής πίστης· διαφορετικά θα είναι για μας βιβλίο εσφραγισμένο, μυστήριο εντελώς ακατανόητο.

Όταν έχωμε ζώσα πίστη, τα θεία δόγματα, παρ’ ότι θα μένουν και πάλι απρόσιτα, θα μας γίνωνται σαφή· θα τα καταλαβαίνωμε κάπως. Δεν θα καλύπτωνται πια κάτω από εκείνο το αδιαπέραστο και βαρύ καταπέτασμα, που προκαλεί η νεκρή πίστη. Η ζώσα πίστη είναι μια λογική, μια πνευματική λογική [2]. Δεν χρειάζεται πια σημεία, γιατί έχει από όλες τις πλευρές χορτάσει με τα θαύματα του Χριστού. Και ιδίως έχει χορτάσει με τον λόγο Του, που είναι πιο μεγάλος από όλα Του τα θαύματα και στέφανος των θαυμάτων Του. Η επιθυμία να ιδούμε θαύματα είναι γνώρισμα της απιστίας. Τα σημεία εδόθησαν λόγω της απιστίας, για να την μεταβάλλουν σε πίστη. Γι’ αυτό ας προσκολληθούμε στο λόγο του Χριστού με όλη μας την ψυχή. Ας ενωθούμε με Αυτόν σε ένα πνεύμα. Και τότε τα σημεία του αντιχρίστου δεν θα μπορέσουν ποτέ να τραβήξουν την προσοχή μας.

Με καταφρόνηση και παγερή αδιαφορία πρέπει να αποστρέφωμε από αυτά το βλέμμα μας όπως θα εκάναμε για τη πιο αναίσχυντη αισχρή πράξη· για την πιο αποστατική ενέργεια εχθρού του Θεού· για την πιο μυσαρή βλασφημία· για την πιο απάνθρωπη θανάτωση.

Ας ενθυμούμεθα την εξής ιδιαίτερης σημασίας παρατήρηση από την πείρα των ασκητών: Οι εμφανίσεις των δαιμόνων έχουν μια τέτοια ιδιότητα, που ακόμη και την πιο ελάχιστη προσοχή να τους δώσης ζημιά θα έχης. Γιατί ακόμη και την πιο ελάχιστη προσοχή, αν την αφήσης σε ένα τέτοιο θέμα ελεύθερη, χωρίς να συγκρατής, θα σου προκαλέση τις πιο ολέθριες εντυπώσεις και θα σε εμβάλη στον πιο δύσκολο πειρασμό.

β. Με την ταπεινοφροσύνη

Η ταπεινοφροσύνη είναι αδιάσπαστα ενωμένη με την πνευματική λογική. Ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει: «Μόνο εκείνος που έχει ταπείνωση μπορεί να ονομασθή λογικός. Όποιος δεν έχει ταπείνωση, ποτέ δεν θα γίνη λογικός» [3]. Η ζωντανή πίστη δείχνει στα μάτια της ψυχής τον Θεό. Όποιος βλέπει έτσι το Θεό, όποιος έτσι αισθανθή το Θεό, βλέπει τη μηδαμινότητά του. Γεμίζει ανέκφραστη ευλάβεια προς το Θεό, τα έργα τους, τις εντολές του. Και έτσι το κάθε του δίδαγμα θα γίνεται με ταπεινοφροσύνη.

Ο ταπεινόφρων δεν θα τολμήση ποτέ, ούτε καν αν ερωτοτροπήση με κάτι, που θα είναι απλά έξω από το θέλημα του Θεού· και – πολύ περισσότερο – με κάτι, που θα το έχη με κάποιο τρόπο καταδικάσει ο λόγος του Θεού. Για αυτό, τα σημεία του αντιχρίστου θα μείνουν ξένα στον ταπεινό. Δεν θα τα δέχεται με κανένα τρόπο. Δεν θα έχη καμμιά σχέση με αυτά.

γ. Με την προσευχή

Όταν μελετάμε την μηδαμινότητα μας και την ασθένειά μας· όταν στρέφουμε τον νου μας στο Θεό, στην μεγαλωσύνη Του, στην παντοδυναμία Του, στην απέραντη αγαθότητά Του· έρχεται στην ψυχή ο πόθος να στραφή με προσευχή σ’ Αυτόν. Τότε όλη η ελπίδα της ψυχής συγκεντρώνεται στον Θεό. Και για αυτό τίποτε δεν είναι ικανό να την κάμη να αφαιρεθή την ώρα της προσευχής. Γιατί προσεύχεται συνενώνοντας όλες της τις δυνάμεις. Αναζητεί τον Θεό με όλη της τη δύναμη. Εκμεταλλεύεται για την προσευχή όλες τις δυνατότητές της. Και αγωνίζεται για να προσεύχεται αδιαλείπτως.

Όταν θα αρχίση η μεγάλη θλίψη, την εποχή του αντιχρίστου, όλοι οι αληθινά πιστοί, θα ζητούν από τον Κύριο βοήθεια, ενίσχυση, θεία χάρη, ενδυνάμωση, να τους κρατή από το χέρι [4]. Οι δυνάμεις του ανθρώπου, όσο πιστοί και αν είναι στο Θεό, είναι ανεπαρκείς να αντισταθούν στην δύναμη των ενωμένων εκπεσόντων αγγέλων και ανθρώπων, που θα μετέρχωνται τα πάντα με μια άκαμπτη σκληρότητα, γιατί θα προαισθάνωνται ότι έχει φθάσει πια το τέλος τους [5]. Μα η θεία χάρη θα επισκιάση τους εκλεκτούς του Θεού. Και θα κάμη να μείνουν ανενέργητες και χωρίς αποτέλεσμα όλες οι άσφαιρες απειλές του αντιχρίστου. Και καταφρονεμένα τα θαύματά του. Τότε ο Θεός θα δώση στους δούλους του δύναμη να διακηρύττουν με γενναίο φρόνημα, ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας του κόσμου. Και να αποκηρύττουν τον ψευδομεσσία που θα έλθη για να φέρη την απώλεια.

Θα τους οδηγή στο ικρίωμα, στον θάνατο. Μα αυτοί θα αισθάνωνται, σαν να βρίσκωνται σε βασιλικούς θρόνους, και σε γαμήλιο γεύμα, γιατί η αίσθηση της αγάπης του Θεού είναι πιο γλυκειά από την αίσθηση της ζωής [6]. Γιατί τα παθήματα για το Χριστό και ο βίαιος θάνατος για Αυτόν είναι η αρχή της αιώνιας χαράς του Παραδείσου [7]. Αυτό φαίνεται καθαρά στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων. Στην αρχή ενόμιζαν, πως στα μαρτύρια θα έδειχναν την δική τους διάθεση. Μα όταν άρχιζαν τα μαρτύρια, κατεπέμπετο σ’ αυτούς η άνωθεν βοήθεια. Και τα έκανε ποθητά: και το μαρτύριο· και τον θάνατο για το Χριστό.

Βιβλιογραφία:

[1] Εβρ. 11, 27.

[2] Ισαάκ Σύρου, Λόγος ΚΗ’.

[3] Ισαάκ Σύρου, Λόγος ΟΘ’.

[4] Εφραίμ Σύρου, Λόγος 106.

[5] Αποκ. 12, 12.

[6] Ισαάκ Σύρου, Λόγος ΛΗ’.

[7] Λόγια και σκέψεις του αγίου Μάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου (Νοέμβριος 26).

(“Θαύματα και σημεία” – Άγιος Ιγνάτιος (Αλεξάνδροβιτς Μπριαντσιανίνωφ) / Κεφάλαιο Γ’ – Πώς πρέπει να βλέπουμε τα σημεία σήμερα)

Κάποιοι θέλουν να γίνουμε μόνο νούμερα


«Ζωή θυσιαζόμενης ἀγάπης»·
Γέροντος Ιουστίνου Πίρβου 

Σκοπός μίας παγκόσμιας διακυβέρνησης, τούτη την ώρα, δεν είναι άλλος από την διάλυση του ανθρώπου και τη διάλυση της επαφής μεταξύ των ανθρώπων...

Κάποιοι θέλουν να γίνουμε μόνο νούμερα, όπως οι κρατούμενοι. Προσπαθούν να διαλύσουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό.

Είναι μια προσπάθεια να γίνει η κοινωνία “ρομπότ”».

Σιγά – σιγά θα εξαφανιστεί απ’ αυτήν ο κανονικός άνθρωπος και θα μείνουν μόνο τα ρομπότ που ελέγχονται από τάχα ‘’ανώτερους’’ ανθρώπους, εκείνους που διευθύνουν τον κόσμο. Ο σημερινός πολίτης μας είναι τυφλωμένος, δεν καταλαβαίνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και δέχεται σαν ζώο την προσωπική του διάλυση.

Πρέπει εμείς να διαλύσουμε εκ των προτέρων αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα, να κάνουμε ο,τι είναι δυνατόν για να μην δεχτούμε αυτήν τη νέα ηλεκτρονική τάξη πραγμάτων, αυτόν τον ‘πολιτισμό’’ της εικόνας και των οπτικών μέσων στο διαδίκτυο.

Παρατηρούμε την μείωση της αξίας του ανθρώπου ο οποίος ολισθαίνει από πρόσωπο σε όνομα και, τέλος σε αριθμό.

Ο άνθρωπος όμως μοιάζει στον Θεό, είναι πλασμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν Του και διαθέτει έμφυτα μέσα του όλα τα αποθέματα, ώστε να μην πέσει στην ύπουλη παγίδα. Ας μην πουλήσουμε την ελευθερία μας και το δικαίωμά μας να μοιάζουμε στον Ύψιστο Θεό!

Ο ηλεκτρονικός διωγμός είναι χειρότερος από άλλους. Παρατηρήστε σε τι βαθμό γνώσης έφθασε τώρα η επιστήμη, πως αναπτύχθηκε η τεχνολογία. Όσο πιο εξελιγμένη είναι η τεχνολογία των ανθρώπων , τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο διωγμός.

Τους ανθρώπους αυτούς εγώ τους βλέπω σαν δούλους του σατανά, και πιστεύω ότι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή με κακό σκοπό, εις βάρος του ανθρώπου, είναι πρόδρομοι του Αντιχρίστου…

Πιστεύω ότι, αν δημιουργήσουμε μία πνευματική ενότητα και αντισταθούμε μαζί, ο Θεός θα μας λυπηθεί.

Επειδή μόνοι μας δεν θα αντέξουμε. Γι’ αυτόν τον λόγο αυτοί θέλουν να μας χωρίσουν.

Η αγάπη και η προσευχή έχουν πολλή δύναμη και η τεχνολογία τους θ’ αποδειχθεί αδύναμη, όπως λέει και ο Θεός στο Ευαγγέλιο: «Ου γαρ είσι δύο ή τρείς συνηγμένοι εις τό εμόν όνομα, εκεί είμι εν μέσω αυτών» (Ματθ. Ιή:20)(σ. 143).

Από το βιβλίο «Ζωή θυσιαζόμενης ἀγάπης»· Γέροντος Ιουστίνου Πίρβου , εκδόσεις Ἄθως

Πηγή: agiospatrokosmas.grAπο τις διδαχές του Μεγάλου Φωτίου

‘Σε ὃσα ἀφοροῦν την Πίστη, και το να παρεκκλίνει κανείς ἒστω και λίγο, διαπράττει ἁμαρτία θανάσιμη’’.*(Μ.Φώτιος Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ρώμης Νικόλαον)* (P.G. 102, 604C)

«Οἱ Ἱεροί Κανόνες εἶναι ἀπαύγασμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί πρέπει νά παραμένουν ἀναλλοίωτοι ὡς ἰσόκυροι τῆς Ἁγ. Γραφῆς».

*(Μ. Φώτιος, ΠΗΔΑΛΙΟΝ, σελ.322-323)*

“Από τους αἱρετικούς πρέπει να πεταγόμαστε μακρυά, ὃπως πεταγόμαστε ὃταν συναντᾶμε ἓνα φίδι και να διακόπτουμε κάθε κοινωνία και να φεύγουμε με ὃλη μας την δύναμη, ἀκόμα κ’ἂν μᾶς φαίνονται σεβάσμιοι και πρᾶοι’’.

“Είναι αιρετικός ο επίσκοπος; Είναι λύκος…και με κάθε δυνατόν τρόπο πρέπει να φεύγεις από τέτοιου είδους ανθρώπους. Είναι πάλι Ορθόδοξος ο ποιμένας; Είναι η ζωή του σφραγισμένη από την ευσεβή Πίστη και δεν σέρνεται πίσω από την αιρετική φατρία; Υποτάξου τότε σ’ αυτόν ως προεστώτα, που είναι εις τύπον του Χριστού”.

*(Ε.Π.Ε. 12, 400, 31)*

«Ἡ πλάνη τῶν ποιμένων προκαλεῖ το ναυάγιο ὃσων ἐπικοινωνοῦν με αὐτούς»

*(Μ.Φώτιος* P.G. :102,698)

«Ὃλα ὃσα ἒχουν καινοτομηθεῖ (νέες διδασκαλίες) ἢ ἒχουν ἐφαρμοστεῖ στην πράξη, τα ὁποῖα εἶναι ἀντίθετα με τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ τὴν διδασκαλία καὶ ὑποτύπωση τῶν ἁγίων καὶ μακαρίων Πατέρων, ἢ θα πραχθοῦν στο μέλλον, ἀ ν ά θ ε μ α».

*(“Σύνταγμα τῶν Κανόνων» Τίτλος Α΄Κεφάλ.2, ΕΠΕ 10, 30).*

Και αλλού αναφέρει ο Άγιος: “πάσαν μεν αιρετικήν συμμορίαν διαπτύσωμεν ( δηλ.να την αποστραφούμε με κάθε τρόπο), πάσαν δε σχισματικήν πονηρίαν βδελυξώμεθα»

Και σε άλλο σημείο:

“Είναι σκυλιά, κύνες, όσοι από τους αιρετικούς και άπιστους, ενώ είχαν κατηχηθεί τον λόγο της ευσεβείας, όχι μόνο δεν έζησαν ενάρετα, αλλά φανέρωσαν τη λύσσα τους εναντίον μας με μανία, περισσότερη απ’ αυτήν που έχουν τα άγρια σκυλιά, τα οποία συνεχώς γαυγίζουν. Γουρούνια επίσης είναι, χοίροι δηλ, όσοι ενώ κυλιούνται στον βόρβορο των άτιμων σαρκικών παθών, παρόλες τις συμβουλές και τους ελέγχους, αυτοί διαμένουν αναίσθητοι και χωρίς επιστροφή”.

*(Μέγας Φώτιος, ΕΠΕ, Άπαντα τα Έργα, Τόμος 3ος, Τα Αμφιλόχια Γ΄, Ερωταποκρίσεις, σελ. 232).*

”Οι πιστοί που έχουν απλή λογική, να αποφεύγουν την κοινωνία τους με τους αιρετικούς…και ούτε να έρχονται σε κοινωνία γάμου μαζί τους, ούτε και να τους δέχονται σαν συνεργάτες σε κοινή πνευματική εργασία. Διότι ένας τέτοιος θα διαφθείρει όλον τον κόπο σου…Και γιατί πρέπει να αναμιγνύεις την ευγένεια της ευσέβειάς σου με τα νόθα γένη;”.

*(Μέγας Φώτιος, ΕΠΕ, Τόμος 2ος, Τα Αμφιλόχια Β΄, σελ. 168)*

Κάθε σχόλιο στα τόσο ξεκάθαρα λόγια του Μεγάλου Φωτίου είναι περιττό, για το αν πρέπει ή όχι να φεύγεις, όχι μόνο από τους Αιρετικούς, *αλλά και απ’ όσους σύρονται πίσω από την αιρετική φατρία!,* (όπως τόσο χαριτωμένα το λέει περιγράφοντας με ακρίβεια τους σημερινούς *δήθεν παραδοσιακούς κληρικούς*)και φυσικά να μην κάνεις γάμο με αιρετικό (τώρα αυτό βέβαια είναι κανόνας από την Σύνοδο της διαρκούς ασέβειας), γεγονός που συνιστά από μόνο του Αίρεση.

«Το ισχυρότερο όπλο του ανθρώπου στην γη, όπλο ακατανίκητο και πάντα νικηφόρο…» Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς


Μην πορεύεσαι μονάχος κανένα δρόμο του κόσμου αυτού παρά μονάχα έχοντας μπροστά σου τον Κύριο Ιησού Χριστό…

…με την ευχή του Ιησού εμπρός σου, με την πίστη σε Εκείνον εμπρός σου, με την αγάπη προς Εκείνον εμπρός σου, με την ανάσα, το δάκρυ και την κραυγή προς Εκείνον εμπρός σου…

Τότε θα φεύγει από μπροστά σου κάθε θάνατος και κάθε πειρασμός, μα όχι εξαιτίας σου αλλά εξαιτίας Εκείνου πού στέκει μπροστά σου…

Η προσευχή είναι πρόσφορο ζυμωμένο από δάκρυα και καρδιά!

Ξέρετε αδελφοί ποιό είναι το ισχυρότερο όπλο του άνθρωπου στην γη, όπλο ακατανίκητο και πάντα νικηφόρο; Είναι η προσευχή, μάλιστα η προσευχή!

Επειδή διά της προσευχής ο άνθρωπος παραδίδει στον Θεό όλη την ψυχή και όλη την καρδιά και όλη την ζωή του και ο Θεός γίνεται υπέρμαχος του και ο προστάτης του.

Τί μπορούν τότε να του κάμουν οι άνθρωποι και οι δαίμονες; Τίποτε! Τίποτε! Τίποτε! Γι’ αυτό και ο Κύριος μας επιτάσσει στο Ευαγγέλιο Του:

«Αδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α’ Θεσ. 5, 17).

Γιατί τόσο πολύ κακό στον κόσμο στις μέρες μας; Είναι επειδή οι άνθρωποι απέρριψαν το αποτελε­σματικότερο όπλο, το νικηφόρο όπλο το οποίο νικά το κάθε κακό με βεβαιότητα και σε όλα τα πεδία των μαχών, νικά την κάθε αμαρτία, τον κάθε δαίμονα και το όπλο αυτό είναι η προσευχή, η προσευχή και η νη­στεία.

Είναι το αποτελεσματικότερο όπλο επειδή εί­ναι του Θεού, επειδή είναι του Χριστού, είναι το όπλο του μόνου αληθινού Θεού σε όλους τούς κόσμους.