.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Κατήχηση για Ορθοδόξους Επισκόπους

Δύο μέτρα π. Σάββα καὶ δύο σταθμά;

ΑΛΗΘΕΙΕΣ που συγκλονίζουν

Μέρος Β΄ 

π. Σάββας Αγιορείτης για το σύγχρονο διωγμό της Ορθοδοξίας


Πόσο εὔκολα βρίσκουν κάποιοι ἱερεῖς καὶ παραθέτουν τὰ ἁγιογραφικὰ χωρία γιὰ κάποια ἐκκλησιαστικά/δογματικὰ ζητήματα καὶ τὰ παραθέτουν, ζητώντας ἀπόλυτη ἐφαρμογή! (Καὶ καλὰ κάνουν). Ἐνῶ κάποια ἄλλα ἐκκλησιαστικά/δογματικὰζητήματα, ἐπειδὴ γιὰ κάποιους λόγους τοὺς ξεπερνάνε, τὰ ὑποβαθμίζουν, τὰ παρερμηνεύουν, τὰ κουτσουρεύουν, καὶ λένε ὅτι δὲν ἰσχύουν στὴν ἐποχή μας καὶ ἄλλα πολλά.

Στὸ παρακάτω βίντεο ὁ π. Σάββας, βρῆκε ἁγιοπατερικὰ ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς κακόδοξες ἐνέργειες Ἐπισκόπων καὶ Ἱερέων σχετικὰ μὲ τὸ κλείσιμο τῶν Ναῶν, τὴν Θ. Κοινωνία κ.λπ. (καὶ πάρα πολὺ καλὰ ἔκανε καὶ τὸν εὐχαριστοῦμε γι’ αὐτό).

Δὲν βρῆκε ὅμως, καὶ κάνει πὼς δὲν καταλαβαίνει, ὅτι ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, καὶ ἐπειδὴ οἱ Ἐπίσκοποι ποὺ τώρα κατηγορεῖ (κι αὐτὸς μαζί τους), ἄλλοι ἀποδέχτηκαν τὴν Κολυμπάρια Σύνοδο, ἄλλοι σιώπησαν, ΟΛΟΙ ὅμως συλλειτουργοῦν καὶμνημονεύουν τοὺς πρωτεργάτες τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! 

Καὶ ὅμως κι ἐδῶ ὑπάρχει ἡ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ποὺ ζητᾶ ἀπόλυτη ἐφαρμογή ἀπὸ τοὺς πιστούς. Αὐτὸ γιατὶ τὸ παραβλέπει ὁ π. Σάββας;

Γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: «καὶ χαίρειν αὐτῷ (στὸν αἱρετίζοντα καὶ στὸν αἱρετικό) μὴ λέγετε. ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (Β΄Ἰωάν. 11) Γράφει ἡ Π.Δ.: «ἀπόστητε, ἐξέλθατε ἐκεῖθεν καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε» (Ἡσ. 52, 11) καὶ ἡ Κ.Δ. τὸ ἐπαναλαμβάνει: «ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Β΄Κορινθίους 6, 17). Καὶ ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας τὸ ἑρμηνεύει: «Ἐξέλθετε οὖν ἐκ μέσου τῶν ἀπίστων, καί ἀφορίσθητε, τουτέστι, μονώθητε καί καθαρίσθητε, καί τότε εἰσδέξομαι ὑμᾶς. Ὅταν γάρ ἀπαλλαγῇς τῶν πονηρῶν, τότε ἑνωθήσῃ Θεῷ» (P.G. 124, 868Β). Καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος: «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» κι ὄχι νὰ τὸν μνημονεύεις καὶ νὰ κοινωνεῖς μαζί του!

Δύο μέτρα, λοιπόν, π. Σάββα καὶ δύο σταθμά;
Μία ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ πού εἶναι σάν νά μήν ὑπάρχει!Ἡ μεγάλη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴν περίοδο τοῦ κορονωϊοῦ εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει. Οὐδεὶς ἐπίσκοπος στὶς τελευταῖες Ἐγκυκλίους ἀναφέρεται στὸν Οἰκουμενισμό, ἐλάχιστοι ἱερεῖς τολμοῦν νὰ ἀναφέρουν κάτι γιὰ τὴν αἵρεση καὶ ὁ λαός, ἀποίμαντος, μπερδεύει τὸν Οἰκουμενισμὸ μὲ τὸν κομμουνισμό, κατὰ τὴν μαρτυρία ἐπισκόπου.

Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ γνωρίζουν, λίγοι ἀντιμετωπίζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ ὡς αἵρεση ποὺ μολύνει τὶς ψυχὲς καὶ ἀλλοιώνει τὰ κριτήρια καὶ τὴνὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία, λιγότεροι ἐφαρμόζουν τὴν διδασκαλία καὶ τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅπως π.χ. αὐτῶν ποὺ ἑορτάσαμε τὸ μήνα Ἰανουάριο. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ πρώτη αἵρεση στὴν ἱστορία ποὺ δὲν ξεπήδησε ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ ἕναν ἱερωμένο ἢ τὴν ὁμάδα του, ἀλλὰ προετοιμάστηκε ἐπὶ δεκαετίες ἀπὸ ἐξωγενεῖς παράγοντες (τὴν Μασωνία, τὸν Σιωνισμό, τὸν Παπισμό, τὸν Προτεσταντισμό), οἱ ὁποῖοι κατάφεραν νὰ ἐλέγξουν στὴν ἀρχὴ μέρος τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἐπισκοποκεντρισμὸς καὶ ἡ ὑπακοὴ σὲ τέτοιους ποιμένες, προδότες τῆς Ἐκκλησίας -μὲ τὴν συμπορευομένη ἐκκοσμίκευση καὶ τὴν ἀδιαφορία τῶν πιστῶν- προετοίμασε τὸ κλίμα, ὥστε πλέον ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας νὰ “ἅγεται καὶ φέρεται” καὶ νὰ καθοδηγεῖται ‒ἄλλοτε ὑπογείως, ἄλλοτε φανερῶς‒ ἀπὸ ἐξωγενεῖς παράγοντες. 
Αὐτὴ τὴν ὁμηρία τῶν Ἐπισκόπων, μὲ ἔκπληξη διαπίστωσε μεγάλος μέρος τῶν πιστῶν στὶς μέρες μας μὲ τὸ κλείσιμο τῶν Ναῶν καὶ τὴν ἀμφισβήτηση ἀκόμα καὶ τῆς Θ. Κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ τὴν δειλία ποὺ ἐπεδείχθη ἀπὸ ποιμένες καὶ ποιμαινομένους.

Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ λαὸς ἔχει ὑποστεῖ τόση προπαγάνδα κι ἔχει μείνει ἀκατήχητος σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε ἀκόμα καὶ σήμερα δὲν συνδέει τὴν κατάντια τῶν ρασοφόρων μὲ τὴν διαβρωτικὴ δράση τῶν Οἰκουμενιστῶν. Κι ἔτσι οἱ Οἰκουμενιστὲς συνεχίζουν ἀνενόχλητοι τὸ διαλυτικὸ τῆς Ἐκκλησίας ἔργο τους.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ σὲ ἐκεῖνα ἀπὸ τὰ λάθη τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν ποὺ ἐπέτρεψαν στὸν Οἰκουμενισμὸ νὰ φτάσει μέχρι καὶ τὴν συγκρότηση Συνόδου στὴν Κρήτη, διὰ τῆς ὁποίας ἔδωσαν Συνοδικὴ ἔγκριση καὶ δικαίωση στὴν αἵρεσή τους.

Οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ξεκίνησαν μὲ δυνατὴ παρουσία μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Παύλου-Ἰωάννη στὴν Ἀθήνα. Ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ φάνηκε πὼς ξύπνησε τοὺς Ὀρθοδόξους, ὅπως ἀπέδειξε ἡ συσπείρωση τῶν πιστῶν καὶ ἡ ἐκ μέρους ἑκατοντάδων ἱερωμένων καὶ μοναχῶν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν (καθὼς ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία οὐσιαστικὰ ἀποδέχτηκε τὰ ἀνοίγματα αὐτὰ πρὸς τὸν Οἰκουμενισμό) γιὰ τὴν καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 
Ὑπενθύμισαν ὅτι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ παρόμοιες περιπτώσεις ἐμφανίσεως τῶν αἱρέσεων, διατύπωναν τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ποὺ οἱ αἱρετικοὶ ἀλλοίωναν, καὶ διαχώριζαν τὴν θέση ἀπὸ τοὺς ἐκείνους τοὺς ἐπισκόπους ποὺ αἱρέτιζαν.

Δυστυχῶς ὅμως τότε ἄρχισε νὰ φαίνεται ἡ φθορὰ ποὺ εἶχε ὑποστεῖ ἡ συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τὶς ἐπὶ δεκαετίες πρακτικὲς καὶ διδασκαλίες ποὺ ἔντεχνα εἶχαν ὑποβάλει οἱ Οἰκουμενιστές. Ἔτσι ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται ἀπὸ πιστούς, ποὺ ἀνῆκαν στὸ χῶρο τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, κάποιες διαφοροποιήσεις ὡς πρὸς τὴν μορφὴ τοῦ ἀγῶνος ἢ τὴν δογματική/ἐκκλησιολογικὴ τοποθέτηση ἔναντι τῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖες δυσκόλευαν ἢ καὶ ματαίωναν τὸν ἀγώνα.

Μία μερίδα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν θεώρησε ὅτι γιὰ νὰ προχωρήσουν σὲ διακοπὴ μνημοσύνου ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, πρέπει νὰ εἶναι πολλοὶ καὶ νὰ ἔχουν ἐπικεφαλὴς ἐπίσκοπο. Ἄλλοι τόνιζαν ὅτι πρέπει νὰ μὴν προχωρήσουμε σὲ ἀκραῖες ἐνέργειες, ἀλλὰ νὰ ἐνημερώνουμε πρὸς τὸ παρὸν τὸν λαὸ καὶ νὰ κάνουμε οἰκονομία «ἄχρι καιροῦ», χωρὶς νὰ ὁρίζουν πότε τελειώνει ὁ καιρὸς τῆς ἐνημέρωσης καὶ τῆς Οἰκονομίας. 
Ἄλλοι ἔλεγαν ὅτι ἡ διακοπὴ κοινωνίας εἶναι σχίσμα. Κάποιοι δυσκόλεψαν ἀκόμα περισσότερο τὰ πράγματα, ἔστρεψαν τὴν προσοχή τους στοὺς Παλαιοημερολογίτες καὶ ἔλεγαν ὅτι πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε μαζί τους, χωρὶς αὐτοὶ νὰ ἀποκηρύξουν τὸ σχίσμα. 
Κάποιοι δίδασκαν ὅτι ὄχι μόνο πρέπει νὰ διακόψουμε τὸ μνημόσυνο τὼν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ νὰ διακηρύξουμε ὅτι αὐτοὶ δὲν ἔχουν μυστήρια, ἔστω κι ἂν δὲν καταδικάστηκαν ἀπὸ Σύνοδο. Κάποιοι, τέλος, θεώρησαν ὅτι αὐτοὶ πρέπει νὰ ἔχουν τὴν ἀρχηγία τοῦ ἀγῶνος καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπῆρξαν συγκρούσεις μεταξὺ ἀγωνιστῶν, φανερὲς ἢ ὑπόγειες.

Ὅλα αὐτὰ γέμισαν ἀπογοήτευση τοὺς πιστοὺς ποὺ πῆραν μέρος στοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ καὶ ἱερωμένους ποὺ ἤθελαν νὰ ἀγωνιστοῦν, ἀλλὰ πρόσμεναν τὴν ἑνοποίηση τῶν προσπαθειῶν καὶ ἀντὶ ἑνότητος ἔβλεπαν ἀντιπαραθέσεις. Καὶ ἀπογοητευμένοι ἔμειναν στὴν ἄκρη τους, συνέχισαν νὰ κοινωνοῦν μὲ τὴν αἵρεση ἢ ἐντάχθηκαν σὲ μερίδες τῶν Γ.Ο.Χ.

Κάπως ἔτσι νομίζουμε πὼς ἔχουν τὰ πράγματα, καὶ γι’ αὐτὸ ὁ ἀγώνας δὲν εὐωδόθηκε. 

Ὅμως ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἐδῶ καὶ ὅσοι ἔχουμε διαβάσει τὰ κείμενα τῶν Πατέρων, δὲν μποροῦμε νὰ ἡσυχάσουμε καὶ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὸν ἀγώνα, ἀσχέτως μὲ τὸ πόσοι καὶ ποιοί συμμετέχουν σ’ αὐτόν. Καὶ μακάρι, ὅσοι ἔχουν τὶς γνώσεις, τὶς ἐκκλησιαστικὲς θέσεις, τὸ κύρος νὰ θελήσουν νὰ κάνουν μιὰ πρόσκληση, ὅσο εἶναι ἀκόμα καιρός, ὥστε ἑνωμένοι ὅλοι καὶ ἀφήνοντας ἔξω τὰ δεύτερα, νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὴν Πίστη μας.

Στὴ συνέχεια θὰ παρουσιάσουμε κάποια ἁγιοπατερικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα μᾶς διδάσκουν τὸ δέον γενέσθαι στὴν περίοδο αὐτὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία δοκιμάζεται. Κείμενα ποὺ βοηθοῦν νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν πραγματικὸ κίνδυνο ἐκ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 

Ἐλπίζουμε, ὅσοι ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ σὲ ἐπισκοποκεντρικὲς θεωρίες, νὰ μὴν προσπεράσουν τὰ κείμενα αὐτὰ ἀβασάνιστα, νὰ τὰ ἐξετάσουν κάτω ἀπὸ τὶς νέες συνθῆκες ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ. 

Γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς:

«Φύγωμεν οὖν τοὺς τὰς πατρικάς ἐξηγήσεις μὴ παραδεχομένους ἀλλὰ παρ’ ἑαυτῶν πειρωμένους εἰσάγειν τὰ ἐναντία·… καὶ φύγωμεν μᾶλλον ἢ φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως. 
Ὁ μὲν γὰρ ἐνδακὼν τὸ σῶμα θανατοῖ πρόσκαιρα, τῆς ἀθανάτου ψυχῆς χωρίσας· 
οἱ δὲ τῆς ψυχῆς αὐτῆς λαβόμενοι τοῖς ὀδοῦσι χωρίζουσιν αὐτὴν τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐστὶ θάνατος αἰώνιος τῆς ἀθανάτου ψυχῆς.

Φεύγωμεν οὖν τοὺς τοιούτους πάσῃ δυνάμει, καὶ προσφεύγωμεν τοῖς ὑποτιθεμένοις τὰ εὐσεβῆ καὶ σωτήρια, ὡς συνάδοντα ταῖς πατρικαῖς παραδόσεσι» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ΕΠΕ, 10,356).

Ἀλήθεια, πόσο ξεκάθαρη εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου! Νὰ φύγουμε μακριά, λέγει, ἀπὸ ὅσους δὲν δέχονται ἀκέραια ‒καὶ ὡς ἐκ τούτου διαστρέφουν‒ τὴν πίστη τῶν Πατέρων. Ἀκριβῶς δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ κάνουν δεκαετίες οἱ Οἰκουμενιστές. 
Κι ὄχι μόνο νὰ φεύγουμε μακριά τους, ἀλλὰ νὰ φεύγουμε μὲ φόβο, καὶ νὰ φεύγουμε μὲ ὅλη μας τὴν δύναμη, ὅπως ἀπομακρυνόμαστε ὅταν ἀντικρίσουμε φίδι, μήπως ἐπηρεαστοῦμε ἀπὸ τὴν διδασκαλία τους καὶ χάσουμε τὴν ψυχή μας.

Πόσο ἀντίθετη εἶναι αὐτὴ ἡ διδασκαλία μὲ τὴ διδασκαλία καὶ τὴν στάση τῶν συγχρόνων ἐπισκόπων, ἱερέων καὶ γενικὰ ὅσων κοινωνοῦν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ μᾶς προτρέπουν νὰ κάνουμε τὸ ἴδιο, γιατὶ τάχα θὰ κάνουμε σχίσμα ἂν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές!

Ἡ αἵρεση δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ τὸ ἀντιπαρέλθουμε, ἐνδιαφερόμενοι ΜΟΝΟ γιὰ τὴν θεραπεία τῶν παθῶν, τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἀτομικὴ σωτηρίαμας, διότι αὐτὴ κατορθώνεται μόνο μέσα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη. Κι ὅταν ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀλλοιώνεται, ἔστω καὶ ἐλάχιστα (πόσο μᾶλλον ἂν ἀλλοιώνεται συστηματικὰ καὶ πολυχρόνια)· ὅταν ἀφήνεται νὰ μολύνεται ἀπὸ τὶς κακόδοξες διδασκαλίες καὶ πρακτικές, τὰ φρικτὰ ἀκούσματα καὶ θεάματα τῶν συνευρισκομένων σὲ συμπροσευχὲς μελῶν τῶν «ἀδελφῶν» Ἐκκλησιῶν· ὅταν, τέλος, ἀλλοιώνεται ἐπισήμως τὸ Δόγμα περὶ «Μίας» Ἐκκλησίας, τὸ Δόγμα περὶ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας ποὺ μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παρέχει, τότε ὑποβαθμίζεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ὅταν, λοιπόν, δὲν ἀκολουθοῦμε τοὺς Πατέρες ποὺ διδάσκουν τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, πόσο ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὴ σωτηρία μας;

Ἀκολουθεῖ ἕνα σημαντικὸ κείμενο ἀπὸ τὰς «ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», ὅπου ἐκτὸς τῶν ἄλλων τονίζεται ἰδιαιτέρως ὁ μολυσμὸς ἐκ τῶν αἱρετικῶν:

«Εἰ μὴ δυνατὸν ἐν ἐκκλησίᾳ προϊέναι διὰ τοὺς ἀπίστους, κατ' οἶκον συνάξεις, ὦ ἐπίσκοπε, ἵνα μὴ εἰσέρχηται εὐσεβὴς εἰς ἐκκλησίαν ἀσεβῶν· οὐχ ὁ τόπος γὰρ τὸν ἄνθρωπον ἁγιάζει, ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος τὸν τόπον. Ἐὰν δὲ ἀσεβεῖς κατέχωσιντὸν τόπον, φευκτέος ἔστω σοι διὰ τὸ βεβηλῶσθαι ὑπ' αὐτῶν· ὡς γὰρ οἱ ὅσιοι ἱερεῖς ἁγιάζουσιν, οὕτως οἱ ἐναγεῖς μιαίνουσιν. Εἰ δὲ μήτε ἐν οἴκῳ ἅμα μήτε ἐν ἐκκλησίᾳ συναθροισθῆναι δυνατόν, ἕκαστος παρ' ἑαυτῷ ψαλλέτω, ἀναγινωσκέτω, προσευχέσθω, ἢ καὶ ἅμα δύο ἢ τρεῖς· “Ὅπου γὰρ ἂν ὦσι, φησὶν ὁ Κύριος, δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν”. Πιστὸς μετὰ κατηχουμένου μήτε κατ' οἶκον προσευχέσθω· οὐ γὰρ δίκαιον τὸν μεμυημένον μετὰ τοῦ ἀμυήτου συμμολύνεσθαι. Εὐσεβὴς μετὰ αἱρετικοῦ μήτε κατ' οἶκον συμπροσευχέσθω· “Τίς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;”. Πιστὸς ἢ πιστὴ δούλοις συναφθέντες ἢ ἀφιστάσθωσαν ἢ ἀποβαλλέσθωσαν». (ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ, Constitutiones apostolorum (fort. compilatore Juliano Ariano): Book 8, chapter34, line 12 - chapter 35, line 4).

Ὁ ἅγ. Νικηφόρος:

«Ταῦτα ὁ τοῦ Θεοῦ θεράπων Νικηφόρος … παρεκάλει τῇ ζύμῃ μὴ συμφύρεσθαι τῶν αἱρετιζόντων, ἀπέτρεπεν ὡς ἰὸν καὶ ὡς κύημα ἐχιδνῶν τὰ τῆς διδασκαλίας αὐτῶν ἀλλόφυλα προφεύγειν ἀμβλώματα. "οὐ γάρ", ἔλεγε, "σωματικὸν ἐπάγουσι μώλωπα φαρμάκοις ἰατρικῆς ὑπείκειν δυνάμενον· τοῖς τῆς ψυχῆς δὲ μυχοῖς ἐνιεῖσι τὸν κίνδυνον, τὴν ἐξ ἐπιπολῆς ἀναινόμενα μότωσιν…"» (Βίος ἁγίου Νικηφόρου Κων/πόλεως, ὑπὸ Ἰγνατίου, p. 166, l. 27 - p 167, l. 7).

Καὶ ὁ ἅγ. Ἐφραὶμ ὁ Σύρος:

«Μηδέποτε συμφιλιάσῃς μετὰ αἱρετικῶν. Μὴ συμφάγῃς, μὴ συμπίῃς, μὴ συνοδοιπορήσῃς. Μὴ εἰσέλθῃς εἰς οἶκον αὐτῶν, μηδὲ εἰς ἐκκλησίαν· πάντα γὰρ ὅσα εἰσίν, ἀκάθαρτα εἰσίν, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος, ὅτι τοῖς μεμιασμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. Ἀσφαλίζου οὖν τὴν ψυχήν σου, ἀγαπητέ. Μὴ συμφιλιάζῃς αἱρετικοῖς, ἵνα μὴ συγκοινωνήσῃς τῇ κοινωνίᾳ αὐτῶν· ὅτι γάρ, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος, οὐκ ἔχουσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, οὐδὲ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι· δηλονότι οὐδὲ οἱ συμμιαινόμενοι αὐτοῖς· ἕκαστος γὰρ θερίσει ὃ ἔσπειρε» (Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Περὶ μετανοίας καὶ κατανύξεως).

Ὁ Μ. Βασίλειος κάνει μιὰ οὐσιαστικὴ διάκριση, ποὺ οἱ διάφοροι «Γέροντες» ποὺ συμπλέουν μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ τὴν κρύβουν. Γράφει πὼς ἡ μεγαλύτερη βλάβη προέρχεται ὄχι τόσο ἀπὸ κάποιες ἁμαρτίες ἠθικῆς ὑφῆς, ὅσο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τῆς αἱρέσεως, τῆς κατὰ πρόσωπον δηλαδὴ ἐναντιώσεως πρὸς τὸν Θεὸν τῶν κακοδοξούντων: «Εἰ δὲ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ἠθικοῖς σφαλλομένων τοσαύτη ἐστὶν ἡ βλάβη, τί χρὴ λέγειν περὶ τῶν περὶ Θεοῦ κακοδοξούντων, οὓς ἡ κακοδοξία οὐδὲ ἐν τοῖς ἄλλοις ὑγιαίνειν ἐᾷ, παραδιδομένους ἅπαξ δι' αὐτὴν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσιν;» (Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ’ Ἐπιτομήν, Ἐρώτησις κʹ).

Ὅπως λοιπόν, οἱ ψυχικὰ μολυσμένοι μᾶς ἐπηρεάζουν καὶ μᾶς μολύνουν, ἔτσι καὶ οἱ ψυχικὰ ὑγιεῖς, οἱ κατὰ Θεὸν πορευόμενοι καὶ τὶς Ἐντολὲς τηροῦντες, οἱ ἅγιοι, μᾶς παιδαγωγοῦν, μᾶς καθοδηγοῦν καὶ μᾶς ἁγιάζουν, ὅπως στὸ βίο ἄλλου ἁγίου διαβάζουμε: «Εἰ δέ τις σχήματι ἢ λόγοις τὸν Χριστὸν φιλοσοφεῖ, μὴ προσέχετε αὐτῷ. …Εἴ τις εὑρεθῇ πόθῳ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ ἐργαζόμενος καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ συμφωνῇ τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ λόγοις, πάντοτε ἔχων καρδίαν συντετριμμένην κατευτελίζει ἑαυτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Καὶ ὁ τοιαῦτα ποιῶν, οὗτος ἐν ἀληθείᾳ στήκει, καὶ τῷ τοιούτῳ προσκολληθήσεσθε καὶ ὡς πατέρα καὶ διδάσκαλον καὶ ἀδελφόν …ἑαυτοῖς προσλαμβανώμεθα… Ὁ γὰρ κολλώμενος ἁγίοις ἁγιασθήσεται. Καὶ πάλιν· “Μετὰ ἀνδρὸς θυμώδους μὴ συναυλίζου, μήποτε μάθῃς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ λάβῃς βρόχους τῇ ψυχῇ σου”· “φθείρουσι γὰρ ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί”. Ἐὰν δὲ προσκολλᾶσαι, τῷ ἀγαθῷ καὶ συνετῷ προσκολλοῦ» (Callinicus Biogr., ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΥΠΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΡΟΥΦΙΝΙΑΝΑΙΣ).

Ἄλλη μιὰ παράμετρο τῆς κοινωνίας μας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς μᾶς τονίζει ὁ Μ. Βασίλειος. Λέγει ὅτι ὁ συμφυρμὸς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἡ ἀδιαφορία στὰ θέματα ἐπικοινωνίας μαζί τους «μᾶς στερεῖ τὴν παρρησία ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ»:

«Διὰ τοῦτο παρακαλοῦμεν ...νὰ ἀπέχετε ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνίαν μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἀφοῦ γνωρίζετε ὅτι ἡ εἰς αὐτὰ ἀδιαφορία μᾶς στερεῖ τὴν παρρησίαν ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ» [Ταῦτα οὖν παρακαλοῦμεν ...τῆς πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς κοινωνίας ὑμᾶς ἀπέχεσθαι, εἰδότας ὅτι τὸ ἐν τούτοις ἀδιαφορεῖν τὴν ἐπὶ Χριστοῦ παρρησίαν ἡμῶν ἀφαιρεῖται] (Οὐρβικίῳ μονάζοντι, ἐπιστ. σξβ΄).

«Μὴ οὖν καθεσθῆτε μετὰ συνεδρίου ματαιότητος αὐτῶν, καὶ μὴ ἰχνηλατήσητε τρίβον διανοίας αὐτῶν. Οὐ διαφέρει γὰρ δαίμονι συνοικῆσαι, ἢ μετὰ ἀποστάτου ἀνδρὸς παρανόμου· ἐφορκιζόμενος γὰρ ὁ δαίμων, ὑποσταλεὶς φεύξεται, μὴ ἰσχύων μεῖναι ἔνθα Χριστὸς κατ' αὐτοῦ ὀνομάζεται» (Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Τοῦ ὁσίου Ἐφραῒμ διαθήκη).

Καὶ ἡ πασίγνωστη διδασκαλία τοῦ ἁγ. Φωτίου, ἀλλὰ καὶ ἄλλων Ἁγίων:

«Αἱρετικός ἐστιν ὁ ποιμήν; Λύκος ἐστί· φυγεῖν ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀποπηδᾶν δεήσει, μηδ’ ἀπατηθῆναι προσελθεῖν, κἂν ἥμερον περισαίειν δοκῇ· φύγε τὴν κοινωνίαν αὐτοῦ καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν ὁμιλίαν ὡς ἰὸν ὄφεως· …φεύγειν οὖν παντὶ σθένει διὰ ταῦτα προσήκει τοὺς τοιούτους» (Μεγας Φωτιος, ΕΠΕ 12, 400,31).

Καὶ τέλος, τὴν ἴδια στάση κράτησε καὶ ὁ ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής· ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ τὸ Παλάτι ἐξαιτίας τῆς αἱρέσεως τῶν Μονοθελητῶν γιὰ νὰ μὴν ἔχη καμμία ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς (ἡ αἵρεση τότε, δὲν εἶχε ἀκόμα καταδικαστεῖ, καὶ ἄρα οἱ Ἐπίσκοποι ἦσαν ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ, ὅπως σήμερα οἱ Οἰκουμενιστές)! Τὴν ἐπικοινωνία δὲ αὐτὴ τὴν ἐθεωροῦσε μολυσμό τῆς ψυχῆς του. Γράφει ὁ βιογράφος του «καταλείπει μὲν ἅπαντα, ψυχῆς ὥσπερ κοίνωσιν (μολυσμό) τὸ τοῖς τοιούτους ἀνεστράφθαι οἰόμενος».

Τοῦ Παναγιώτη Σημάτη

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – Τό 97% των Χριστιανών θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο!!!... ( ΦΟΒΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ! )


Αλλά αγαπητοί, μιλάμε ότι πρέπει να είμεθα έξυπνοι. «Έξυπνος» θα πει, ξύπνιος, ξυπνητός, δεν κοιμάται κανείς. Θυμηθείτε πόσες φορές ο Χριστός είπε το ρήμα «γρηγορείτε». 
Και το είπε μεταφορικώς. Δεν εννοούσε μην κοιμηθείτε, μην πάτε στο κρεββάτι σας να κοιμηθείτε. 

«Γρηγορέω», «γρηγορώ» θα πει μένω ξύπνιος. 

Πού; 

Στην προσοχή. 

Προσέχω. 

Είμαι ξύπνιος. 

Αυτό που λέμε σε κάποιον, κοιμάσαι όρθιος, σ’ έπιασα στα πράσσα. Όχι, θα είμαι έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή ξυπνητός. … Γιατί το άλλο που λέμε σήμερα, «έξυπνος», είναι η λέξις ευφυής. Ενώ το γρηγορείτε σημαίνει να είμαι σε εγρήγορση, να προσέχω. Μπορεί να μην έχω ευφυία πολλή, να έχω λίγη, αλλά να προσέχω.

Έτσι αγαπητοί είναι γραμμένο. Όταν θα ΄ρθει ο Αντίχριστος πάρα πολλοί χριστιανοί μας… τώρα δεν μιλάμε με ποσοστά, ας πούμε το 95% το 97%, (θα σας πω από που το βγάζομε) θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Και κληρικοί, και πατριάρχες, επίσκοποι, και λαός, και επιστήμονες και σπουδαίοι και τρανοί.

Γιατί;

Γιατί δεν θα έχουν την εν Χριστώ εγρήγορση.

Από που το βγάζω σας είπα, έ; Τώρα επαναλαμβάνω. Στην Αποκάλυψη είναι γραμμένο το εξής. Σας το έχω πει πολλάκις και πολλάκις. Λέει ο Άγγελος εις τον Ιωάννη. Του δίνει ένα καλάμι και του λέει, μέτρα. Μετράει το ναό. Το πραγματικό μήκος του ναού ήταν κάπου 30 – 33 μέτρα. Δεν ήτανε μεγάλος ο ναός του Σολομώντος, ο οποίος σημειώσατε στην εποχή που αυτά τα βλέπει σε όραμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν υπήρχε. Ο ιστορικός ναός είχε γκρεμιστεί. Τον είχαν γκρεμίσει οι Ρωμαίοι. Και έξω από την πόρτα του ναού, λίγα μέτρα, λίγα, 5-6-7 μέτρα, πολύ κοντά, ήτανε το μεγάλο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Και του λέει, μέτρα το ναό πόσες καλαμιές είναι. Μέτρα και το θυσιαστήριο, έως το θυσιαστήριο. Σταμάτα, του λέει. Όλα τα υπόλοιπα… Ποιά υπόλοιπα; Ό,τι ήτανε επάνω εις τον λόφο Σιών. Ήτανε πολλά κτίσματα εις τον λόφο Σιών, και όλη η πόλις η Ιερουσαλήμ, θα πατηθεί υπό των εθνών τρεισήμισι χρόνια.

Όλοι οι Πατέρες λένε ότι η Ιερουσαλήμ είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Πολύ δε περισσότερο ο λόφος Σιών. Ακόμη δε περισσότερο ο ναός Σολομώντος. Αλλά η πόλις ολόκληρη και όλα τα λοιπά κτίσματα του λόφου Σιών θα πατηθούν υπό των εθνών. Δηλαδή, τί θα πει αυτό; Τα έθνη είναι οι μη χριστιανοί. Θα είναι ο Αντίχριστος που θα έχει επιβάλει την θέλησή του. Αυτό θα γίνει τρεισήμισι χρόνια, όσο η βασιλεία του Αντιχρίστου. Συγκριτικά τώρα, πάρετε τοπογραφικά την πόλη.. πάρτε και το ναό· είναι εκείνοι που δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Αυτό αντιπροσωπεύει ό,τι μετρήθηκε. Γιατί; Διότι ό,τι μετράται ανήκει εις την γνώση του Θεού, ανήκει εις την μνήμη του Θεού. Ό,τι δεν μετράται δεν ανήκει εις την μνήμη του Θεού. Είναι αυτό που λέει ο Θεός, οὐ μὴ μνησθῶ, δεν θα σε θυμηθώ. Φύγε. Δεν θα σε θυμηθώ. Δεν σε αναγνωρίζω. Πάρτε λοιπόν συγκριτικά το ένα ποσόν και το άλλο ποσόν. Ολόκληρη την πόλη, με ένα μικρό μόνο μέρος επάνω εις τον λόφο Σιών. Γι’ αυτό σας είπα ότι από εκεί πάνω κάτω καταλαβαίνουμε ότι λίγοι θα είναι εκείνοι που θα σωθούν.

Με την καλή σημασία. Φιλοδοξείτε να σωθείτε; Εάν ναι, πρέπει να έχουμε εγρήγορση. Και τα λέμε αυτά γιατί δεν ξέρουμε αύριο τι έρχεται. Όχι επί θύραις, έχει μπει μέσα ο εχθρός. Δεν λέω τις αιρέσεις μόνο. Δεν λέω τούτο ή εκείνο. Δεν λέω πάμπολλα. Ένα θα πω μόνο· τον οικουμενισμό. Ο οποίος οικουμενισμός φορείς του έχει αυτήν την στιγμή πατριάρχες, αρχιεπισκόπους, επισκόπους και ούτω καθεξής.


Τ’ ΑΚΟΥΣΑΤΕ; Ο οικουμενισμός έχει φορείς του, πατριάρχες, αρχιεπισκόπους, επισκόπους και ούτω καθεξής. Το καταλάβατε; Πώς λοιπόν θα παίρνει το μυαλό μας στροφές όταν αύριο θα μας πουν, «προοδευτικά» εννοείται, με την μέθοδο του σαλαμιού λίγο-λίγο…

και τούτο…


κι εκείνο…και τούτο…


κι εκείνο…


και τούτο…


κι εκείνο…


ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΜΕ; ΘΑ ΠΙΑΣΤΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ; 
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ Σ’ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ.

Κι αν είναι λίγοι εκείνοι που θα ‘χουν μείνει όρθιοι.. δεν ξέρω, πάντως δεν θα προσκυνήσουνε, πάντως δεν θα δεχθούν… Μπορεί η φωνή τους να μην ακουστεί, μπορεί χίλια, μπορεί να έχουμε το μαρτύριο, όπως θα έχομε και το μαρτύριο, αλλά δεν θα αποδεχθούν. 
ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ. Παρακαλώ προσέξατε το. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. 
Γι’ αυτό λέγει η Σοφία Σειράχ ουαί τοις απολωλεκόσι την καρδίαν· φησί· και τι ποιήσουσιν, όταν επισκέψηται ο Κύριος; Καρδία είπαμε θα πει νους, και νους. Το κείμενο έχει υπομονήν αλλά οι Πατέρες αντί της υπομονής βάζουνε την λέξη καρδίαν. Είναι στην Φιλοκαλία μέσα, θα το βρείτε και μάλιστα στον πρώτο τόμο το είχα βρει.

Αλλοίμονο σ’ εκείνους που έχουν χάσει, λέει, την καρδιά τους, το νού τους. Και όταν θα τους επισκεφθεί ο Κύριος, τί θα κάνουν;

Και πότε θα επισκεφθεί ο Κύριος;

Ύστερα απ’ όλα αυτά, θα έρθει ο Κύριος. Και ο θάνατος ο προσωπικός του καθενός αλλά και όταν ο Κύριος θα έρθει, τι θα κάνουμε εάν έχουμε χάσει το νου μας και δεν καταλάβαμε και πλανηθήκαμε;

Γι’ αυτό όντως, όπως λέει η Σοφία Σειράχ, σας διαβάζω την μετάφραση, δεν θα παιδαγωγηθεί και δεν θα μορφωθεί κατά Θεόν όποιος δεν είναι πραγματικά έξυπνος και ικανός. Δεν θα παιδαγωγηθεί. Δεν μπορεί να παιδαγωγηθεί.

https://www.youtube.com/watch?v=-Zo4jw8gteI

Απομαγνητοφώνηση ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

ΕΝΑΣ ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ ΘΑ ΞΥΡΙΖΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ

 

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡλιος ποὺ λάμπει, ἥλιος μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων μας, μὲ τὴν Θεία Λειτουργία της, μὲ τὰ θαυματά της. Ἥλιος πανέκλαμπρος, ποὺ ζεσταίνει κάθε καρδιά, ποὺ πιστεύει στὴν Ἁγία μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ἀλλὰ ἐὰν δὲν προσέξουμε, ἡ ὈΡΘΟΔΟΞΙΑ δὲν θὰ χαθῆ, γιατὶ εἶναι δένδρο, ποὺ φύτευσε ὁ Θεός καὶ εἶναι ποτισμένο μὲ δάκρυα, μὲ αἴματα μαρτύρων. Καὶ δένδρο που φυτεύει ὁ Θεός, δὲν παν᾽νὰ μαζευτοῦν ὅλοι οἱ διαόλοι, δὲν ξερριζώνεται…

Αλλὰ ἄν δὲν προσέξουμε ὁ Ηλιος θὰ φύγη ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας. Ποὺ θὰ πάη; Μπορεῖ νὰ πάη στὴν Οὐγκάντα, μπορεῖ νὰ πάη στὴν Μαγαδασκάρη, μπορεῖ νὰ πάη ἄλλου καὶ ἐμεῖς θὰ χάσουμε τὴν θαλπωρή του, θὰ χάσουμε τὸ φῶς, θὰ χάσουμε τὴν ζωή… Προτιμότερο νὰ σβήση ὁ ἥλιος, παρὰ νὰ σβήση ἡ Ὀρθοδοξία στὸ ἔθνος μας.
Ἐὰν δὲν προσέξουμε θὰ συμβῆ τὸ ἐξῆς: Ὁ Ἡλιος θὰ φύγη μακριά καὶ οἱ καρδιές μας θὰ παγώσουν καὶ ἐμεῖς μὲ τηλεσκόπια θὰ ζητοῦμε τὸν Ἡλιο, με τηλεσκόπιο θὰ ζητοῦμε τὴν Ὀρθοδοξία, γιατὶ θὰ γίνη ἕνα χαρμάνι ὅλων τῶν αἰρέσεων καὶ ὅλων τῶν ἰδεῶν.

Ἀντί νὰ ζητοῦμε νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς παπικούς, νὰ ἑνωθοῦμε ἀδέλφια ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι μεταξύ μας… Νὰ εἴμαστε ἐπιφυλακή, γιατί δὲν ξέρουμε ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα τί μᾶς ἑτοιμάζουν. Νὰ μὴν βρεθοῦμε μιὰ ὥρα ἐκτὸς τῆς Ορθοδοξίας…

Ὁ ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ Ο ΕΥΣΕΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΤΟΥ, ΜΑ ΠΟΤΕ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΟΝ ΠΑΠΑ…

«Όταν η Ορθοδοξία δεν θα στέκεται πια στο ύψος της, τότε θα έλθει ο Αντίχριστος, μέχρι τότε δεν θα μπορεί να βασιλεύσει»


Τώρα που φτάσαμε στον 8ο αιώνα, έχουμε ανάγκη από προσευχή.

Μέρα-νύχτα προσευχή στο Θεό για να μας φωτίσει το μυαλό και να μην δεχτούμε όπως οι εχθροί της Ορθοδοξίας να μας γκρεμίσουν.

Αυτά που ξέρουμε, με τη βοήθεια του Θεού να προσπαθούμε να τα εφαρμόζουμε. Θα έλθουν δύσκολοι καιροί και μεγάλες αλλαγές.

Οι άνθρωποι θέλουν να διαμορφώσουν την Ορθοδοξία σύμφωνα με τα πάθη τους.

Τα πάθη δηλαδή των ανθρώπων να είναι ελεύθερα (ανθρώπινα δικαιώματα).

Αυτή είναι η πιο δόλια επινόηση του σατανά για να κυριαρχήσει στους ανθρώπους, δηλαδή να προστατεύει τα πάθη δια νόμου.

Η Αλήθεια είναι η Εκκλησία.

Η Αλήθεια είναι η Ορθοδοξία.

Η Αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός,ο Θεός που κατέβηκε από τους ουρανούς.

Όταν η Ορθοδοξία δεν θα στέκεται πια στο ύψος της, τότε θα έλθει ο Αντίχριστος, μέχρι τότε δεν θα μπορεί να βασιλεύσει.

Εμείς κρατιόμαστε από την Αλήθεια, που είναι η Ορθοδοξία, και από τις αποφάσεις των επτά Οικουμενικών Συνόδων.

Γέροντας Διονύσιος της Κολιτσού

ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΛ.ΓΡΙΒΑΣ : " ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ mRNA ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ( ΥΒΡΙΔΙΑ ) "

 

SPYRIDON VOUKALIS

Θλιβερά διαπίστωσιςO αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης έγραφε:

Ύστερα από τόσα χρόνια φαίνεται καθαρά ότι σκοπός της αντιοικουμενιστικής προσπάθειας Κληρικών και Μοναχών είναι η καθησύχαση των πιστών, για την συνεχή ισχυροποίηση της οικουμενιστικής λαίλαπας στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και η υπόσχεση ότι εγγυώνται την προστασία της Εκκλησίας από τις καταστροφικές, γι’ αυτήν, συνέπειες της οικουμενιστικής δραστηριότητος των Ορθοδόξων ταγών της.

Όμως οι βαρείς λύκοι, των αιρέσεων, και, μάλιστα, της λοιμώδους νόσου της οικουμενιστικής παναιρέσεως, δεν εξορκίζονται με έναν χαρτοπόλεμο αντιαιρετικών κειμένων -ανιαρό και ανίερο-, ο οποίος χαρτοπόλεμος, κάθε φορά, πληροφορεί το ποίμνιο, απλώς, τι είναι η αίρεσις και ποια καταστροφικά αποτελέσματα προκαλεί στην ζωή της Εκκλησίας! Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει μεγάλος αριθμός τέτοιων κειμένων, από την ηγουμενική διοίκηση του Αγίου Όρους, από γνωστή ομάδα κληρικών και μοναχών, αλλά και από άλλες αντιοικουμενιστικές προσπάθειες. Έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει ξοδευθεί πολύ χαρτί, για τα ίδια θέματα, το ίδιο μοτίβο, το δήθεν «μαχητικό», χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εις βάρος των εκκλησιαστικών οικουμενιστών.

Ο Οικουμενισμός προχωρεί στον χώρο της Εκκλησίας και συνεχώς ισχυροποιείται, επειδή ακριβώς δεν θίγονται οι ορθόδοξοι οικουμενιστές, αφού δεν αποκαλύπτονται τα ονόματά τους. Γι’ αυτό και δεν ανησυχούν και είναι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τους στόχους τους, χάρη στη αντιοικουμενιστική ανημποριά να αγωνισθεί θεοφιλώς με το πνεύμα της θυσιαστικής σταυρώσιμης μαρτυρίας.

Ο αντιοικουμενιστικός αυτός αγώνας δεν γίνεται με τούς όρους και τις απαιτήσεις του Ταμείου των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας, αλλά και της αγιοπνευματικής πατερικής παραδόσεως του μαρτυρίου αίματος και ψυχής, με το οποίο, και μόνον, οι θείοι Πατέρες, ως δούλοι γνησιώτατοι Χριστού, «όλην συλλεξάμενοι ποιμαντικήν επιστήμην και θυμόν ιερόν κινήσαντες, τους βαρείς εξεδίωξαν και λοιμώδεις λύκους των αιρέσεων, εκσφενδονήσαντες αυτούς, με την σφενδόνα του πνεύματος, έξω του της Εκκλησίας πληρώματος», κατά τον υμνογράφον της Εκκλησίας!

Δυστυχώς η αντιοικουμενιστική προσπάθεια περιορίζεται στα όρια της ασφαλείας, ώστε να μείνουν ανέγγιχτοι από συνέπειες δυσάρεστες οι εις αυτήν μετέχοντες…

Ιωάννης Κορναράκης 


Όλοι αυτοί ήθελαν να ζήσουν μία ακόμη ημέρα...Στην ζωή μου βρέθηκα στο προσκεφάλι πολλών ετοιμοθάνατων.
Ουρλιαχτά, έβλεπαν δαίμονες, έβλεπαν τις αμαρτίες τους ακριβώς όπως τις έκαναν! 
Δεν μπορούσαν να σωθούν αφού ο θάνατος δεν έρχεται για να του κάνεις καφέ! Έρχεται να σε πάρει. Να σε πάρει εκεί που οδηγούν οι πράξεις σου. Δεν συζητάει...
Όλοι αυτοί ήθελαν να ζήσουν μία ακόμη ημέρα. Λέτε ότι είναι λίγο αλλά θα δείτε, όταν η αναπνοή σταματάει, πόσο σημαντική είναι ακόμη και μία στιγμή! 
Η θεία δικαιοσύνη περιλαμβάνεται στην θεϊκή αγάπη, και μας συγχωρεί με έναν στεναγμό. Αυτό με έκανε να πω ότι μία στιγμή μπορεί να είναι μία αιωνιότητα και ένας λυγμός να είναι μία προσευχή.
Ένας μεγάλος ασκητής είπε ότι εκείνη η στιγμή είναι κάτι περισσότερο από ένα καλάθι με δάκρυα. Ο Θεός θέλει την καρδιά μας. Τίποτα δεν είναι πιο ακριβό για τον Θεό από τον χρόνο. Μας τον έδωσε για να σωθούμε. Αυτό είναι το έλεος του Θεού. Εαν θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε όσους βρίσκονται στον ουρανό: «τι σας βοήθησε να φτάσετε στην αιωνιότητα;», θα σας έλεγαν: «ο χρόνος, ο χρόνος της ζωής μας που κάναμε αυτό που έπρεπε». 

Μην χάνετε τον χρόνο σας, αγαπητοί μου! Σήμερα μιλάμε, αλλά δεν ξέρουμε αν αύριο θα υπάρχουμε...

Γέροντας Βησσαρίωνας Ιουγκουλέσκου


Ο αμαρτωλός είναι πληγωμένος κι' οχι παλιάνθρωπος

Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να παιδεύεται στα πάθη και τις αμαρτίες, είναι σημαντικό πριν σηκώσουμε το δάκτυλο και τον καταδείξουμε ως αμαρτωλό ή παλιάνθρωπο, να δούμε βαθύτερα τι κρύβει αυτή η πάλη κι αγωνία του. Τότε εάν η Χάρις επιτρέψει την θέα της ψυχής του, θα δούμε ότι πίσω από κάθε αμαρτία ζει μια δίψα ελευθερίας. 

Διότι κάθε πάθος κρύβει μια κραυγή ελευθερίας. Δεν χωράει ο άνθρωπος στα στενά του χώρο και του χρόνου, δεν αντέχει στην σκιά του θανάτου, διψάει την ελευθερία και επειδή τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζει τον τρόπο να την βρει δημιουργεί υποκατάστατα. Αυτά είναι τα πάθη μας, τα υποκατάστατα μιας μεγάλης απουσίας. Λείπει ο Θεός και με τις αμαρτίες γεμίζουμε τα κενά. 

Είναι κι κάτι άλλο. Ότι πολλά λάθη, αμαρτίες και πάθη γίνονται μόνο και μόνο για να αισθανθούμε ότι καταργούμε τα όρια, τους νόμους και κανόνες. Θέλουμε να πούμε με όλη την ύπαρξη μας, σωματικά, ψυχικά και νοητικά, ότι δεν αντέχω άλλο τα πρέπει και τις συμβάσεις. Τι είναι αυτό; Δίψα ελευθερίας. 

Οπότε όταν ο Χριστός μας ζητάει να μην κατακρίνουμε τον συνάνθρωπο μας, δεν το κάνει για λόγους ηθικής. Δηλαδή ως μια πράξη σωστής συμπεριφοράς και κοινωνικής αρμονίας. Αλλά για λόγους οντολογίας. Δεν μπορείς να κρίνεις γιατί δεν μπορείς να ξέρεις. Αγνοείς. 

Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άλλος είναι ένα τραύμα, το μέγα τραύμα κατά τους πατέρες της εκκλησίας. Ο αμαρτωλός είναι πληγωμένος όχι παλιάνθρωπος. Είναι ένα τραγικό πρόσωπο που έχει παρελθόν αλλά συγχρόνως και μέλλον. Το παρελθόν του δεν μπορείς να το κρίνεις γιατί αγνοείς τις αιτίες των πράξεων του. Το μέλλον του δεν το γνωρίζεις γιατί δεν μπορείς να δεις την μετάνοια του. Ο άνθρωπος ακόμη και στο μεγαλύτερο σκοτάδι του έχει μια λάμψη. Ένα φως ζει στην κόλαση μας και φωνάζει ηχηρά ότι είμαστε πλασμένοι για τον παράδεισο.

plibyos.blogspot.com

Ο ΑΓΙΟΣ που ε ξ ε υ τ έ λ ι σ ε διά παντός τούς Παναιρετικούς Π Α Π Ι Κ Ο Υ Σ ! Άγιος Μάρκος Εφέσσου ο Ευγενικός!

ΘΑ ΞΑΝΑΕΡΩΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ!


ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΡΙΣΤΑ, ΟΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ....


ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ Α Γ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Τ Α Ι (ΣΧΕΔΟΝ) ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΜΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΦΕΣΣΟΥ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ;


ΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΟΥΝ, ΕΝΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΡΩΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΟΥ ΜΟΝΟΣ ΠΑΛΕΨΕ ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΩΣΑΝ;


ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟ
(ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ) ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ!
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ, Η ΣΩΣΤΗ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ!
ΕΙΔΑΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΜΑΣ, ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ:&

ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΕΔΩ!


ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΠΑΣ 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο Δ', ΕΧΕΙ 
ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ, ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ,
ΕΝΩ Η ΠΑΠΙΚΗ 'ΤΙΑΡΑ' ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ!
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ !

Οι Οικουμενιστές ομοιάζουν με φίδια. Δηλητηριάζουν τις ψυχές!

Άγ. Μάρκος Ευγενικός και Ναυπάκτου Ιερόθεος:

Οι φιλενωτικοί και οι Οικουμενιστές ομοιάζουν με φίδια. 
Δηλητηριάζουν τις ψυχές! 

ΤΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΣΘΕ ΑΠ' ΑΥΤΟΥΣ;

Στα έσχατα χρόνια...

Στα έσχατα χρόνια το κακό και η αίρεση θα έχει τόσο εξαπλωθεί που οι πιστοί δε θα βρίσκουν ιερέα και ποιμένα να τους προστατέψει από την πλάνη και να τους συμβουλέψει στη σωτηρία...

Τότε, οι πιστοί δε θα μπορούν να δεχτούν ασφαλείς οδηγίες από ανθρώπους, άλλα οδηγός τους θα είναι τα κείμενα των Αγίων Πατέρων. 

Ιδίως σε αυτή την εποχή, ο κάθε πιστός θα είναι υπεύθυνος για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας...

Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς

Συσκευασία εμβολίου για COVID επιβεβαιώνει ότι περιέχει εμβρυικό ιστό!

Τι θα κάνει τώρα ο μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος; 
Θα ζητήσει συγγνώμη γιατί διαφήμισε φάρμακο 
που περιέχει υλικό αποβολής ή έκτρωσης; 


Δείτε το βίντεο:


Γιάννης Μπιτζαράκης - Τα εμβολια αυτά ειναι αυτοκτονία, δείτε γιατι..

 

Γιάννης Μαγουλάς


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ–''ΕΡΓΑΛΕΙΟ'' ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

 

https://www.youtube.com/channel/UCT5BhagytePn0yc2ixr5_gQ


ΑΠΙΣΤΕΥTΟ; Απαράβατος όρος του 3ου μνημονίου: Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Η Εθνικών & Θρησκευτικών εορτών!...

Σοκ… ΑΡΘΡΑ 12…

Άρθρο 1: Πολυπολιτισμική Παιδεία σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, από 11.9.2016.

Άρθρο 2: Κατάργηση Θρησκευτικών Εορτών και Εθνικών σε όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από 11.9.2017.

Άρθρο 3: Κατάργηση Εκκλησιασμού μαθητών, από 11.11.2016.

Άρθρο 4: Υποχρεωτική επίσκεψη σε Συναγωγή και Ισλαμικό Τέμενος από Εκπαιδευτική Βαθμίδα του Δημοτικού και σταδιακώς σε εκπαιδευτικές βαθμίδες Γυμνασίου και Λυκείου, από 11.11.2016.

Άρθρο 5: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Βαθμίδα του Δημοτικού του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως από 11.9.2016 και παροχή δωρεάν προφυλακτικών σε όλους τους μαθητές από εκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικού, από 11.10.2016.

Άρθρο 6: Κατάργηση μαθήματος Ελληνικής Ιστορίας, κατάργηση για την Ελληνική Επανάσταση, εισαγωγή μαθήματος Ευρωπαϊκής Αναγεννήσεως με κυρίαρχο ζήτημα την Γαλλική και Ιταλική Επανάσταση του Γαριβάλδη του 1843. Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεως από 11.12.2018.

Άρθρο 7: Πρακτική εφαρμογή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως σε όλες τις Σχολικές Βαθμίδες, από 11.12.2017.

Άρθρο 8: Κατάργηση Εθνικών Εορτών και Παρελάσεων, από 16.10.2016.

Άρθρο 9: Εισαγωγή εορτών για το περιβάλλον σε όλες τις Σχολικές Βαθμίδες, από 17.10.2016.

Άρθρο 10: Κατάργηση Θεολογικών Σχολών σε Πανεπιστήμιο από 16.10.2016. Μετατροπή σε Θρησκειολογικές Σχολές του Τμήματος των Φιλοσοφικών Σχολών. Κατάργηση μαθήματος Θρησκευτικών σε όλες τις Εκπαιδευτικές Βαθμίδες, από 11.9.2016, και εισαγωγή μαθήματος Θρησκειολογίας από 12.9.2016.

Άρθρο 11: Κατάργηση πολλών Καθηγητών σε εκπαιδευτικές Βαθμίδες και εισαγωγή Διαδικτύου, από 1.1.2017.

Άρθρο 12:
12 Α: Εισαγωγή εικόνων-slides στο μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως, από 19.9.2016.

12 Β: Εισαγωγή Ηλεκτρονικής ταυτοποιήσεως των μαθητών, από 20.9.2017.

12 Γ: Εισαγωγή Ηλεκτρονικής Μπάρας ασφαλείας σε όλα τα Σχολικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εισαγωγή μαθητών-σπουδαστών-καθηγητών στα Σχολικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με Κάρτα Ασφαλείας.

12 Δ: Εκδρομές Σχολείων Εκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε μέρη σεξουαλικής απελευθερώσεως, από 17.9.2017.

12 Ε: Απελευθέρωση σεξουαλική των μαθητών, από 16.9.2016.

Γέροντα, μου κάνει εντύπωση πώς τα παιδιά καταλαβαίνουν το Ψαλτήρι και θέλουν να το διαβάζουν

- Το Ψαλτήρι αναπαύει όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά μάλιστα μπορεί να τα αναπαύη περισσότερο από ό,τι αναπαύει εσένα κι εμένα. Το Ψαλτήρι είναι θεόπνευστο , είναι γραμμένο με θείο φωτισμό , γι’ αυτό έχει τόσο δυνατά, τόσο βαθιά νοήματα. 

Όλους του θεολόγους και τους φιλολόγους να μαζέψης, έναν Ψαλμό με τέτοια νοήματα δεν μπορούν να φτιάξουν. 
Κι αν φτιάξουν κάτι, θα είναι σαν ένα χάρτινο λουλούδι. 

Αγράμματος ήταν ο Δαβίδ, αλλά με τι βάθος έγραφε! Φαίνεται καθαρά ότι τον οδηγούσε το πνεύμα του Θεού.

- Γέροντα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω το Ψαλτήρι.

- Καλά είναι να εξοικονομής λίγη ώρα , για να το διαβάζης μέσα στην ημέρα. 

Κι αν δεν έχης πολύ χρόνο, καλύτερα είναι να διαβάσης μισό Κάθισμα και να προσέχης τα νοήματα, παρά ολόκληρο και να βιάζεσαι. 

Αυτά τα νοήματα να τα έχης μετά συνέχεια στον νου σου. Το Ψαλτήρι είναι προσευχή.

Μερικοί παρεξηγούν τον προφήτη Δαβίδ και λένε ότι σε κάποιους Ψαλμούς καταριέται. Όταν όμως ο Δαβίδ λέη: «Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸτῆς γῆς, καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς», δεν εννοεί να εξολοθρευθούν οι αμαρτωλοί, αλλά να μετανοήσουν και να μην υπάρχουν αμαρτωλοί πάνω στην γη.

Εγώ, με το Ψαλτήρι νιώθω μια αγαλλίαση, είναι όλο προφητεία , όλο παρηγοριά. Σε μια δύσκολη κατάσταση, αν διαβάσης Ψαλτήρι, νιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θα βοηθήση ο Θεός. 
«Σωτηρία, λέει, τῶν δικαίων παρὰ κυρίου, καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν ἐν καιρῷ θλίψεως».


Από το βιβλίο: « ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Συνέβη στον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο!

Τη μοσχάρα της χήρας πληρώνεις τώρα!

Κάποτε ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος πήγαινε στην Αλεξάνδρεια, όμως νύχτωσε και δεν πρόλαβε να μπει στην πόλη. Αναγκάστηκε έτσι να διανυκτερεύσει, λίγο έξω από την πόλη, σε ένα ποιμενοστάσιο ενός βοσκού, ο οποίος ήταν γνωστός του.

Το βράδυ όμως, ήρθαν κλέφτες και έκλεψαν τα πρόβατα του βοσκού και το πρωί όταν ήρθε η αστυνομία κατηγόρησαν τον Άγιο, ότι πήγε εκεί, με σκοπό να απασχολήσει το βοσκό και να βρουν έτσι την ευκαιρία οι κλέφτες να επιτελέσουν το έργο τους. Έτσι φυλακίστηκε ο Όσιος, παρόλο που δεν έκανε τίποτα. Στο κελί που τον βάλανε, υπήρχαν άλλοι 2 συγκρατούμενοι. Αυτοί ρώτησαν τον Όσιο, τι έκανε και τον έφεραν εδώ.

- Τίποτα δεν έκανα τέκνα μου, απάντησε αυτός. Είμαι αθώος!

- Δεν μπορεί, επέμεναν αυτοί. Κάτι θα έχεις κάνει. Δηλαδή ο Θεός είναι άδικος, ώστε επέτρεψε να σε βάλουν φυλακή, χωρίς να έχεις κάνει το παραμικρό; Και ακόμα φοράς το ράσο και δεν το έχεις πετάξει, με όλα αυτά που σου συμβαίνουν;

Ο Όσιος δεν τους απάντησε πάνω σε αυτό, αλλά τους ρώτησε, για ποιο λόγο ήταν και αυτοί φυλακισμένοι.

- Και οι 2 μας, καταδικαστήκαμε για φόνο, χωρίς να τον έχουμε διαπράξει, απάντησαν. Είμαστε και εμείς άδικα εδώ μέσα, όπως και εσύ! Πού είναι ο Θεός, που είναι η δικαιοσύνη Του; Δεν υπάρχει γέροντα ο Θεός. Και εμείς πιστεύαμε, αλλά μετά από όλα αυτά, δεν πιστεύουμε πια...

Ο Όσιος Εφραίμ σοκαρίστηκε και σιώπησε και το βράδυ, όταν οι 2 συγκρατούμενοι του αποκοιμήθηκαν, άρχισε να προσεύχεται και να παρακαλεί το Χριστό, να του αποκαλύψει τί ακριβώς συμβαίνει...

Εκεί που προσευχότανε, του παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου και του λέει:

- Άκουσε να μάθεις, ότι ο Θεός δεν είναι άδικος, αλλά δίκαιος. Δεν είστε άδικα εδώ μέσα και μη σκανδαλίζεσαι. Ο ένας κρατούμενος και τον έδειξε με το χέρι του, είχε πάει με τον φίλο του στο ποτάμι, για να κόψουν ξύλα και ο άλλος γλίστρησε και έπεσε στο ποτάμι. Και τον φώναξε να τον βοηθήσει, αλλά αυτός αδιαφόρησε, φοβούμενος μήπως πέσει και αυτός στο ποτάμι. Ο φίλος του τελικά πνίγηκε... Χρεώθηκε λοιπόν τον θάνατο αυτόν και αυτό πληρώνει. 

Ο άλλος συγκρατούμενος σου, είχε κάποτε κάποιες διαφορές με έναν προύχοντα του χωριού του. Δυνατός άνθρωπος ο προύχοντας και διότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μαζί του, αφού δεν ήταν το χεριού του, του συκοφάντησε το κορίτσι του ως ανήθικο. Το κορίτσι εκείνο με τις κατηγορίες εκείνες, δεν μπόρεσε να παντρευτεί... Αυτή η πράξη του συγκρατούμενό σου, θεωρείται από το Θεό φόνος ηθικός και πληρώνει τώρα αυτήν την πράξη του. 

Εσύ πάλι όταν ήσουν μικρός 10 ετών, εκεί που έπαιζες, έλυσες μια μοσχάρα μιας χήρας και έφυγε η μοσχάρα και ακόμα η χήρα την κλαίει... Αυτή τη μοσχάρα της χηρούλας πληρώνεις τώρα! Τους αναστεναγμούς αυτής της χήρας πληρώνεις τώρα...

- Μα εγώ μοίρασα όλα όσα είχα και τα έδωσα στους φτωχούς και χρωστάω την μοσχάρα, ρώτησε ο Όσιος.

- Εκείνα τα έδωσες ελεημοσύνη, τα χάρισες, ενώ η αμαρτία σου είναι χρέος, δεν σβήνει και την πληρώνεις με την φυλάκισή σου.

Αυτά είπε ο άγγελος και έγινε άφαντος. Κόκκαλο ο Άγιος Εφραίμ. Όταν ξημέρωσε, είπε στους συγκρατούμενούς του.

- Δίκαια παιδιά μου είμαστε εδώ μέσα. Εσύ και εσύ έκανες αυτό και αυτό και εγώ έκανα αυτό. Οπότε δικαίως είμαστε εδώ μέσα. Ας γονατίσουμε λοιπόν και ας προσευχηθούμε, για να κάνει έλεος ο Θεός.

Πράγματι προσευχηθήκανε και το αποτέλεσμα ήταν, μετά από 3 μέρες να έρθει και για τους τρεις αθωωτική απάντηση και ελευθερώθηκαν. 

Δημήτριος Παναγόπουλος (+)