.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Τὸ βαθὺ μυστήριο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂς τὸ διαφυλάξουμε.


Συλλογή: Μυστικὰ Ἄνθη,
Ἐκδόσεις: Ἀστήρ - Παπαδημητρίου, σελ. 51-53.

(Ἀποσπάσματα)
Μεγάλο, πολὺ μεγάλο καὶ σπουδαῖο εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ δὲν τοῦ δώσανε σχεδὸν καθόλου προσοχὴ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ὅτι ἀπὸ καιρὸ ἀρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοὶ νὰ θέλουν καὶ νὰ ἐπιδιώκουν νὰ δέσουν στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ποὺ ἐπὶ τόσους αἰῶνες μᾶς ρημάξανε... ποὺ εἶναι θάνατος γιὰ τὸ γένος μας καὶ ποὺ τὶς κινήσανε οἱ καταχθόνιες δυνάμεις ποὺ πολεμᾶνε τὸν Χριστὸ καὶ ποὺ μὲ τὰ λεπτά τους ἀγοράζουνε ὅλους, δὲν δώσανε λοιπὸν καμμιὰ σημασία, γιατὶ τὰ θεωροῦνε τιποτένια πράγματα, ἂν δὲν εἶναι κι οἱ ἴδιοι ἀγορασμένοι, ἄξια μοναχὰ γιὰ κάποιους στενοκέφαλους παλιοημερολογίτες καὶ φανατικοὺς ἀποπετρωμένους χριστιανούς. Οἱ δεσποτάδες ποὺ εἶπα πὼς τοὺς ἔπιασε, ἄξαφνα κι ἀναπάντεχα, ὁ ἔρωτας μὲ τοὺς Λατίνους, ...φαγωθήκανε πρῶτοι νὰ πιάσουνε σχέση μὲ τοὺς Λατίνους, λένε πὼς τὸ κάνουνε ἀπὸ «ἀγάπη».


Ἡ αἰτία εἶναι τὸ ὅτι δὲν νοιώσανε τί εἶναι Ὀρθοδοξία ὁλότελα, μ᾿ ὅλο ποὺ εἶναι δεσποτάδες... σὰν νὰ πήρανε ἀπὸ κάπου διαταγή, κι ὁλοένα μιλᾶνε γιὰ «τὸν διάλογον» μαζί τους, δίχως νὰ ξέρουνε καλὰ-καλὰ τί λένε. Μεγαλύτερο ρεζιλίκι δὲν ἔγινε. Ἐμεῖς οἱ ἄλλοι ποὺ εἴμαστε κολλημένοι ἀπὸ νεότητος στὴν Ἐκκλησία μας, εἴμαστε στενοκέφαλοι, μοχθηροί, γυμνοὶ ἀπὸ ἀγάπη κι ἀπὸ ἀληθινὴ εὐσέβεια. Ἡ μόδα εἶναι τώρα νὰ φαίνεσαι ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔνοιωσε τὰ «αἰτήματά» της...

Ὅποιος λοιπὸν καταλαβαίνει τί μαθήματα μποροῦμε νὰ πάρουμε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γραφήκανε παραπάνω, καὶ δὲν εἶναι φλομωμένος ἀπὸ τὴν ψευτιὰ ποὺ μᾶς πνίγει, ἂς τὰ πάρει. Ἂς κυττάξει καλὰ κι ἂς βεβαιωθεῖ πὼς σὲ ὅσα διάβασε παραπάνω «οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιὸν οὐδὲ στραγγαλιῶδες.Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ


Εγώ με την Χάριν του Θεού τράφηκα με τα ευσεβή δόγματα και ακολουθώ σε όλα την Αγία και Καθολική Εκκλησία. Πιστεύω και ομολογώ τον Θεό Πατέρα, μόνον άναρχον και αναίτιον, πηγήν και αιτίαν του Υιού και του Αγίου Πνεύματος...
Ακολουθώντας, λοιπόν, ολοκληρωτικά τις αποφάσεις των επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των θεοσόφων Πατέρων που διέλαμψαν εις αυτές, πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Και συνεχίζεται όλον αυτό. Αυτό το ιερό της πίστεως μάθημα και Σύμβολον, το οποίον διετυπώθη εις την Πρώτην και Δευτέραν Σύνοδον και στις υπόλοιπες επικυρώθηκε, το δέχομαι με όλη μου την ψυχή και το φυλάττω.

Το αποδέχομαι και το ασπάζομαι όπως και τις προαναφερθείσες επτά Συνόδους και την επόμενη σύνοδο που έγινε επί του ευσεβούς βασιλέως των Ρωμαίων Βασιλείου και του Αγιωτάτου Πατριάρχου Φωτίου, η οποία και ονομάσθηκε ογδόη. Αυτή η σύνοδος, παρευρισκομένων των τοποτηρητών του Ιωάννου μακαρίου Πάπα της πρεσβύτερης Ρώμης, Παύλου και Ευγενίου των επισκόπων και Πέτρου πρεσβυτέρου και Καρδιναλίου, ενέκρινε ως έγκυρη και ανεκήρυξε την Εβδόμη οικουμενική Σύνοδο και όρισε ότι συντάσσεται και συμφωνεί με τις προηγούμενες συνόδους. Αποκατέστησε εις τον θρόνον του τον αγιώτατον Φώτιον, κατέκρινε και ανεθεμάτισε όπως ακριβώς και αι προηγούμενοι Σύνοδοι αυτούς που τολμούν να καινοτομήσουν είτε με προσθήκη είτε με αφαίρεσι ή γενικώς κάποια αλλαγή στο προαναφερθέν Σύμβολον.

Και εάν κάποιος τολμήση να γράψη εις αυτό κάτι διαφορετικό από αυτά που περιέχει το ιερόν Σύμβολον, ή να προσθέση ή αφαιρέση, και αποθρασυνθή και το ονομάση όρο του συμβόλου, αυτός θα κατακριθή και θα αποβληθή από την Χριστιανική πολιτεία. Τα ίδια έστειλε και ο Πάπας Ιωάννης προς τον Άγιον Φώτιον και ομίλησε εκτενέστερα και καθαρώτερα σχετικά με την προσθήκη στο Σύμβολο της Πίστεως. Αυτή η Σύνοδος και τους κανόνες διετύπωσε οι οποίοι βρίσκονται σε όλα τα κανονικά βιβλία.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους όρους αυτής της Συνόδου και των προηγουμένων Συνόδων, το ιερόν Σύμβολον της πίστεως πρέπει να φυλάγεται αμετάβλητο, κρίνω, όπως ακριβώς συνετάχθη. Και αυτούς που το αρνούνται θα τους αρνηθώ και ποτέ δεν θα τους δεχθώ σε επικοινωνία, οι οποίοι ετόλμησαν να προσθέσουν εις το Σύμβολον την καινοτομίαν περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, έως ότου επιμένουν εις την καινοτομία αυτή. Διότι αυτός που επικοινωνεί με αυτόν που είναι «ακοινώνητος», (δηλ. που δεν πρέπει να επικοινωνεί κανείς μαζί του) ας είναι και ο ίδιος «ακοινώνητος».

Και ο θείος Χρυσόστομος είπε, εάν κάποιος σας διδάξη κάτι διαφορετικό από όσα παρελάβατε, ας είναι αναθεματισμένος. Δεν είπε: εάν διακηρύττουν τα αντίθετα. Ούτε αν ανατρέπουν τα πάντα, αλλά ακόμη και κάτι μικρό αν σας διδάξουν διαφορετικό από αυτά που παρελάβατε, και αν το ελάχιστο αλλάξουν από την θέσι του, ας είναι αναθεματισμένοι. Και ο ίδιος πάλι λέγει: «οικονομητέον ένθα μη παρανομητέον».

Και ο μέγας Βασίλειος εις τα Ασκητικά γράφει, φανερά εκπίπτεις από την πίστι και κατηγορείσαι για υπερηφάνεια εάν αθετήσης κάτι που είναι παραδεδομένο γραπτώς ή να εισάγης κάτι που δεν είναι γραμμένο πουθενά, ενώ ο Κύριος ημών Ιησούς είπε, τα δικά μου πρόβατα ακούνε την φωνή μου. Και πιο πάνω λέγει, ξένον δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, διότι δεν γνωρίζουν την φωνή των ξένων.

Και εις την επιστολήν προς μονάζοντας, αυτοί που προσποιούνται ότι ομολογούν την σωστή πίστι αλλά έχουν κοινωνία με τους αλλοδόξους αυτούς μετά από συμβουλή και προτροπή αν δεν απομακρυνθούν από τις κακοδοξίες, όχι μόνον να μην έχουν κοινωνία μαζί τους, αλλά ούτε αδελφούς να τους ονομάζουν.

Και πριν από αυτόν, ο θεοφόρος Ιγνάτιος στη επιστολή του προς τον θείον Πολύκαρπον Σμύρνης, κάθε ένας που λέγει διαφορετικά πράγματα από τα διατεταγμένα, ακόμη κι' αν είναι αξιόπιστος, και αν νηστεύη, και αν κάνη θαύματα, και αν προφητεύη, ας σου φαίνεται σαν λύκος με προβιά προβάτου που θέλει να κατασπαράξη τα πρόβατα.

Και τι χρειάζεται να λέμε πολλά; Όλοι οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, όλες οι Σύνοδοι και όλες οι θείες Γραφές, προτρέπουν να αποφεύγωμε τους ετεροδόξους και να απέχωμε από την συγκοινωνία με αυτούς. Εγώ θα καταφρονήσω όλα αυτά και θα ακολουθήσω εκείνους που διατάσσουν να ενωθούμε κάτω από το πρόσχημα μίας ψεύτικης και πλαστής ειρήνης; Αυτούς που νόθευσαν το θείο Σύμβολον της Πίστεως και εισάγουν τον Υιόν ως δεύτερο αίτιο του Αγίου Πνεύματος; Και τα υπόλοιπα ατοπήματα;

Ας μη το πάθω ποτέ αυτό Παράκλητε αγαθέ. Ας μην παρεκτραπώ έτσι από τον εαυτό μου και από τους πρέποντας λογισμούς. Αλλά ας ακολουθώ την δική Σου διδασκαλία και τους αγίους άνδρας που Εσύ εφώτισες και ας προστεθώ και εγώ στην γνώμη των Πατέρων μου, αυτό αν μη τι άλλο παίρνοντας από αυτούς, δηλ. την ευσέβεια.

Επίλογος του λόγου, τον οποίον είπε στην Σύνοδο, συμπεριλαμβάνοντας όλο το Ορθόδοξο φρόνημα. Έπειτα σιώπησε.

Αυτό το άγιον Σύμβολον απαιτούμε από εσάς (στους Λατίνους ομιλεί), την καλή παρακαταθήκη των Πατέρων μας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην δική μας βασιλεύουσα Πόλιν. Αποδώστε αυτό έτσι όπως το παρελάβατε από εμάς. Εάν σας εμπιστεύτηκε κάποιος μιά κληρονομιά, όχι αυτήν εδώ, την παραδώσατε όπως την παραλάβατε; Αποδώστε, λοιπόν, και το Σύμβολον των Πατέρων, όπως το ελάβατε. Δεν δέχεται προσθήκη, δεν δέχεται μείωσι. Είναι κλειστό και σφραγισμένο από αυτούς (τους Πατέρας).

Και όσοι τολμούν να κάνουν σ' αυτό καινοτομίες διώχνονται μακριά, και όσοι κάνουν διαφορετικό θα φέρουν ευθύνη. Σας φαίνεται ότι είναι μικρό πράγμα η προσθήκη που έγινε της λέξεως; Και μικρός ο λόγος γι΄αυτά;

Σας παρακαλούμε λοιπόν, κύριοι , όπως και προηγουμένως σας παρακαλέσαμε. Δια τα σπλάχνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που μας αγάπησε ενώ είμαστε αχρείοι και αμαρτωλοί και απεγνωσμένοι, και την ψυχή του έθεσε υπέρ ημών, ας επιστρέψωμε στην καλή συμφωνία, προς εμάς τους ιδίους και προς τους αγίους Πατέρας, την οποία είχαμε και προηγουμένως, όταν όλοι λέγαμε τα ίδια και δεν υπήρχε μεταξύ μας κάποιο σχίσμα.

Ας καταλάβωμε ο ένας τον άλλο αδελφικώς. Ας εντραπούμε τους Πατέρας ημών. Ας τιμήσωμε τους όρους που αυτοί έθεσαν. Ας φοβηθούμε τις απειλές. Ας φυλάξωμε τις παραδόσεις, ώστε με ομοψυχία, με ένα στόμα και με μια καρδιά, να δοξάσωμε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος.

Τέλος και τω εν Τριάδι μόνω Θεώ ημών τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 
ΝΑ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΩΜΕ ΤOΝ ΠΑΠΑ

Δὲν ξέρω γιὰ πότε ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας ἀναμένουν τὸν πάπα!!! Ἐκεῖνο ποὺ τοὺς ὑπενθυμίζω, ὅταν κάποιος ἄλλος εἶχε τὴν φιλοδοξία νὰ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕΙ τὸν πάπα εἴδαμε τὰ τέλη του ποὺ δὲν ἦταν οὔτε ἀνώδυνα οὔτε ἀνεπαίσχυντα, δὲν ξέρουμε ὅμως τί ἀπολογίαν εἶχε, ὅταν ἔφτασε πρὸ τοῦ ΦΟΒΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ. Μποροῦμε ὅμως νὰ ὑποθέσουμε καὶ νὰ εὐχηθοῦμε στὸν Κύριο νὰ μετριάσει τὴν ἀπόφασή Του. Γιὰ Σᾶς ὅμως οὔτε ἕνα κεράκι δὲν θὰ Σᾶς ἀνάψουμε, διότι γνωρίζουμε τὶς διεργασίες ποὺ γίνονται στὸ Φανάρι, γιὰ νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν στὸν πάπα! Αὐτὸ φάνηκε καθαρὰ μὲ τὸ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ! Ἔχουν γραφεῖ πολλὰ γιὰ τοὺς ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΥΣ, τοὺς ΑΥΤΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΟΥΣ, τοὺς ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ μαζὶ μὲ τοὺς ΟΥΝΙΤΕΣ, ποὺ ἄνοιξαν οἱ Πόρτες, γιὰ τὴν ὑποταγή μας!!!

Ξεχνᾶνε ὅμως αὐτοὶ οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας ὅτι αὐτοὶ δὲν ΕΙΝΑΙ ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ὅσο καὶ ἂν οἱ ἴδιοι πιστεύουν ὅτι: L’ EGLISE C’ EST NOYS!

Ξεχνᾶνε οἱ κακόμοιροι ὅτι τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ τὴν ἀποτελοῦν ὁ Κλῆρος καὶ ὁ ΛΑΟΣ… αὐτοὶ μόνο εἶναι οἱ ΠΟΙΜΕΝΕΣ, οἱ ὁποῖοι ἀπεδείχθησαν ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ, μὴ φειδόμενοι τοῦ Ποιμνίου!

Καὶ μία πρόταση στοὺς Ἀδελφούς μου ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ καὶ σὲ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν μάθουμε τὴν ἡμερομηνία καὶ τὴν ὥρα, ποὺ θὰ φτάσει τὸ ἀεροπλάνο ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο συγκοινωνιακὸ Μέσο νὰ συγκεντωθοῦμε καὶ νὰ ΓΙΟΥΧΑΡΟΥΜΕ καὶ τοὺς τρεῖς. Βέβαια οἱ «ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» Ἀστυνομικοὶ θὰ μᾶς ΞΥΛΟΚΟΠΗΣΟΥΝ σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές, ποὺ θὰ λάβουν ἄνωθεν ἀπὸ τοὺς ΜΑΣΟΝΟ – ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ Ἄρχοντές μας, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δὲν πιστεύουν (ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ)!!!, ἀλλὰ ἔχουν κηρύξει καὶ διωγμὸ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.

Στοὺς ἀγαπημένους μου Ἀστυνομικούς, ποὺ τόσο ἀγαπῶ καὶ σέβομαι, ἔχω νὰ τοὺς πῶ νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμα τοῦ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: ὁ ΟΠΟΙΟΣ πῆρε ἐντολὴ ἀπὸ τὸ διώκτη τῶν Χριστιανῶν Διοκλητιανὸ νὰ συλλάβει καὶ νὰ ἐξοντώσει τοὺς Χριστιανούς· βλέποντας τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον Μαρτυροῦσαν καὶ ἀπέθνησκαν οἱ Χριστιανοὶ καὶ ἀπὸ εἰδωλολάτρης μετεστράφη καὶ ἔγινε Χριστιανός, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸ μάθει αὐτὸ ὁ αὐτοκράτορας νὰ τὸν κλείση στὴ φυλακὴ καὶ ἐκεῖ νὰ παραδώσει τὴν Ψυχή του στὸν Κύριο.

Δὲν τὸ λέγω αὐτὸ σὲ σᾶς, ἀγαπημένοι μου Ἀστυνομικοί, νὰ ἀφήσετε τὴν ὑπηρεσία σας καὶ νὰ γιουχάσετε τὸν πάπα καὶ αὐτοὺς ποὺ τὸν περιμένουν νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν, ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ δηλώσουμε τὰ αἰσθήματά μας ἐναντίον αὐτῶν, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς πουλήσουν στὸν πάπα, ἀφοῦ προηγουμένως πρόδωσαν τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας, στὸ Κολυμπάρι, «ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΑΣ» τὸν Αἱρετικὸ πάπα καὶ ὅλους τοὺς αἱρετικοὺς ὡς ἐκκλησίες! Ἕνα μόνο τοὺς διέφυγε νὰ ἀναγνωρίσουν καὶ τοὺς ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ὡς ἐκκλησία, τῇ ὑποδείξει τοῦ καταργήσαντος ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα δόγματα, τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ΖΗΖΙΟΥΛΑ! ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας

Η επίμονη ΣΙΩΠΗ του Πάπα γιά τίς διώξεις των Χριστιανών!....Οι διώξεις των Χριστιανών αποτελούν πλέον πρόβλημα παγκοσμίως. 

Δυστυχώς, η στάση του Πάπα Φραγκίσκου απέναντι στο Ισλάμ φαίνεται να προέρχεται από έναν φανταστικό κόσμο. 


Δυστυχώς, η στάση του Πάπα Φραγκίσκου απέναντι στο Ισλάμ φαίνεται να προέρχεται από έναν φανταστικό κόσμο.

«Το Ισλάμ εξ ορισμού και η σωστή ανάγνωση του Κορανίου αντιτίθενται σε κάθε μορφή βίας,» ισχυρίστηκε ελαφρώς εσφαλμένα ο Πάπας. Φαίνεται πως όλες οι προσπάθειες του Πάπα τείνουν να απαλλάξουν το Ισλάμ από τις ευθύνες του. 

Ακόμη, φαίνεται να το κάνει αυτό ακόμη περισσότερο και από τους πιο ευσυνείδητους Μουσουλμάνους – όπως ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο Αμερικανός συγγραφέας και γιατρός Ζούχντι Τζάσερ, ο πρώην υπουργός πληροφοριών του Κουβέιτ Sami Abdullatif Al-Nesf, η Γάλλο-αλγερινή συγγραφέας Razika Adnani, ο φιλόσοφος Youssef Seddik από τη Τυνησία που εδρεύει στο Παρίσι, ο Ιορδανός δημοσιογράφος Yosef Alawnah, και ο Μαροκινός συγγραφέας Rachid Aylal, μεταξύ άλλων.

Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αγνοεί τα βαριά προβλήματα που έχουν προκληθεί από την επέκταση... στην καρδιά του Χριστιανισμού ... 

Ας σημειώσουμε αυτό εκ νέου... η τελευταία θρησκεία που έφτασε στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα εγγενές εμπόδιο κατά την ενσωμάτωσή της στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που είναι ως επί το πλείστον Χριστιανική...»

Μπουαλέμ Σανσάλ, Αλγερινός συγγραφέας στο best-seller βιβλίο του «2084».

Ο Πάπας Φραγκίσκος αντιμετωπίζει τον πιθανό κίνδυνο να καταβροχθισθεί ο Χριστιανικός κόσμος από την Μουσουλμανική ημισέληνο-- όπως και στο λογότυπο του Βατικανού που επιλέχθηκε για το επερχόμενο ταξίδι του Πάπα στο Μαρόκο. 

Είναι καιρός να αντικατασταθεί ο κατευνασμός.

(Φωτογραφία: Giulio Origlia/Getty Images)

Οι διώξεις των Χριστιανών αποτελούν πλέον πρόβλημα παγκοσμίως. Δυστυχώς, η στάση του Πάπα Φραγκίσκου απέναντι στο Ισλάμ φαίνεται να προέρχεται από έναν φανταστικό κόσμο. (Φωτογραφία: Giulio Origlia/Getty Images)

Μέσα στο 2018 σκοτώθηκαν 4.305 Χριστιανοί λόγω της πίστης τους. Αυτός είναι ο δραματικός αριθμός που περιέχεται στη νέα «World Watch List 2019» που μόλις συνέταξε ο μη κυβερνητικός οργανισμός Open Doors

Αποκαλύπτει πως κατά τη διάρκεια του 2018, υπήρξαν 1.000 περισσότερα θύματα Χριστιανών- 25% περισσότερα— από τον προηγούμενο χρόνο, που ήταν 3.066.

Επί του παρόντος, 245 εκατομμύρια Χριστιανοί ανά τον κόσμο διώκονται μόνο και μόνο για τη πίστη τους. Τον περασμένο Νοέμβριο, η οργάνωση Aid to the Church in Need κυκλοφόρησε την «Religious Freedom Report» για το 2018 και κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα: 300 εκατομμύρια Χριστιανοί υποβλήθηκαν σε βία. 

Ο Χριστιανισμός, παρά τον άκαμπτο ανταγωνισμό, χαρακτηρίστηκε ως «η πιο διωκόμενη θρησκεία στον κόσμο».

Τον Μάρτιο του 2019, ο Πάπας Φραγκίσκος θα ταξιδέψει στο Μαρόκο, μια χώρα που περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα του Open Doors. Δυστυχώς, η στάση του Πάπα Φραγκίσκου απέναντι στο Ισλάμ φαίνεται να προέρχεται από έναν φανταστικό κόσμο. 

Οι διώξεις των Χριστιανών αποτελούν πλέον πρόβλημα παγκοσμίως. 

Ας αναλογιστούμε τι συνέβη στους Χριστιανούς στον μουσουλμανικό κόσμο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών. Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε προσπαθώντας να εξουδετερώσει μια βόμβα έξω από μια κοπτική εκκλησία στην Αίγυπτο. 

Πριν από αυτό, επτά Χριστιανοί δολοφονήθηκαν από θρησκευτικούς εξτρεμιστές κατά τη διάρκεια ενός προσκυνήματος. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε ένας μαζικός τάφος στη Λιβύη που περιείχε τις σορούς 34 Αιθιόπων Χριστιανών που σκοτώθηκαν από τζιχαντιστές που συνδέονταν με το Ισλαμικό Κράτος. 

Το Ιρανικό καθεστώς, μετά από λήψη νέων δραστικών μέτρων, συνέλαβε περισσότερους από 109 Χριστιανούς. 

Η Χριστιανή Πακιστανικής καταγωγής Asia Bibi, στην οποία είχε επιβληθεί θανατική ποινή λόγω «βλασφημίας» τρεις μήνες μετά αφού αθωώθηκε, εξακολουθεί να ζει σαν «φυλακισμένη»: οι πρώην γείτονες της εξακολουθούν να θέλουν να καταδικασθεί σε θάνατο. 

Στη Μοσούλη, που ήταν κέντρο των Χριστιανών στο Ιράκ, έγιναν «Χριστούγεννα χωρίς Χριστιανούς,» και γενικότερα στο Ιράκ, το 80% των Χριστιανών έχει εξαφανιστεί.

Ο Καρδινάλιος Louis Raphael Sako, Πατριάρχης της Βαβυλώνας των Χαλδαίων και επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας της Χαλδαίας, πρόσφατα έδωσε ορισμένους αριθμούς σχετικά με τη δίωξη των Χριστιανών στο Ιράκ: «61 εκκλησίες έχουν βομβαρδιστεί, 1.224 Χριστιανοί έχουν σκοτωθεί, 23.000 σπίτια και ακίνητα των Χριστιανών έχουν κατασχεθεί.» 

Ο πατριάρχης υπενθύμισε στον κόσμο την πολιτική του Ισλαμικού Κράτους που έδωσε «τρεις επιλογές στους χριστιανούς»: ασπασμός του Ισλάμ, καταβολή ειδικού φόρου ή αναγκαστική και άμεση εγκατάλειψη της γης τους. «Αλλιώς θα σκοτώνονταν.» Με αυτόν τον τρόπο εκδιώχθηκαν 120.000 Χριστιανοί.

«Η πεισματική σιωπή των ευρωπαίων ηγετών για το ζήτημα των θρησκειών, ειδικότερα του Ισλάμ, εκπλήσσει και απογοητεύει», έγραψε πρόσφατα ο Αλγερινός μυθιστοριογράφος Μπουαλέμ Σανσάλ.

«Η στάση τους είναι απλώς ανεύθυνη, αυτοκτονική ακόμη και εγκληματική... στο σημερινό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από μια επιθετική επέκταση... 

Είναι σαν να ζεις στους πρόποδες ενός ενεργού ηφαιστείου και να μην καταλαβαίνεις ότι πρόκειται να εκραγεί».

Ο Σανσάλ, ο οποίος απειλείται με θάνατο από Ισλαμιστές στη Γαλλία, όπως και στην Αλγερία, έγραψε το best-seller «2084». Σε αυτό, αναφέρει πως η στάση του Πάπα Φραγκίσκου απέναντι στον μουσουλμανικό κόσμο είναι όμοια με αυτή των ευρωπαίων ηγετών:

«Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αγνοεί τα βαριά προβλήματα που έχουν προκληθεί από την επέκταση... στην καρδιά του Χριστιανισμού ... 

Ας σημειώσουμε αυτό εκ νέου... η τελευταία θρησκεία που έφτασε στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα εγγενές εμπόδιο κατά την ενσωμάτωσή της στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που είναι ως επί το πλείστον Χριστιανική, έστω και αν αυτό, κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων, έχει διαβρωθεί».

Ο Πάπας Φραγκίσκος κατάφερε να εξηγήσει πως η «ιδέα της κατάκτησης» είναι αναπόσπαστη από το Ισλάμ σαν θρησκεία, αλλά αμέσως πρόσθεσε πως θα μπορούσε να ερμηνεύσει κανείς τον Χριστιανισμό με τον ίδιο τρόπο. 

«Το Ισλάμ εξ ορισμού και η σωστή ανάγνωση του Κορανιού αντιτίθενται σε κάθε μορφή βίας,» ισχυρίστηκε ελαφρώς εσφαλμένα ο Πάπας. Επίσης ελαφρώς εσφαλμένα σημείωσεπως «το Ισλάμ είναι μια ειρηνική θρησκεία, συμβατή με τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική συνύπαρξη.» Φαίνεται πως όλες οι προσπάθειες του Πάπα τείνουν να απαλλάξουν το Ισλάμ από τις ευθύνες του. 

Ακόμη, φαίνεται να το κάνει αυτό ακόμη περισσότερο και από τους πιο ευσυνείδητους Μουσουλμάνους – όπως ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο Αμερικανός συγγραφέας και γιατρός Ζούχντι Τζάσερ, ο πρώην υπουργός πληροφοριών του Κουβέιτ Sami Abdullatif Al-Nesf, η Γάλλο-αλγερινή συγγραφέας Razika Adnani, ο φιλόσοφος Youssef Seddik από τη Τυνησία που εδρεύει στο Παρίσι, ο Ιορδανός δημοσιογράφος Yosef Alawnah, και ο Μαροκινός συγγραφέας Rachid Aylal, μεταξύ άλλων.

Η δραματική δίωξη των Χριστιανών στον Ισλαμικό κόσμο τονίζει ένα δυτικό παράδοξο: «Από τη νίκη τους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Δυτικοί έφεραν μεγάλα οφέλη σε όλη την ανθρωπότητα», έγραψε ο Renaud Girard στο Le Figaro.

«Μοιράστηκαν τις μεγάλες εφευρέσεις τους μεθοδικά, όπως η πενικιλίνη ή το Διαδίκτυο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία απέχουν πολύ από την εφαρμογή τους παντού στον κόσμο, αλλά αποτελούν τη μόνη αναφορά για διακυβέρνηση που υπάρχει διεθνώς. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι, υπό την ώθηση των Δυτικών, έχουν επιτευχθεί τεράστιες πολιτικές, τεχνικές, υγειονομικές και κοινωνικές επιτυχίες σε δύο γενιές. 

Αλλά υπάρχει ένας τομέας όπου ο πλανήτης έχει αναμφισβήτητα υποχωρήσει από το 1945 και η ευθύνη της Δύσης είναι προφανής. Είναι η ελευθερία της συνείδησης και της θρησκείας... Αποφεύγοντας να υπερασπιστεί τους Χριστιανούς στην Ανατολή, η Δύση έκανε ένα διπλό στρατηγικό σφάλμα: έδωσε ένα μήνυμα αδυναμίας εγκαταλείποντας τους ιδεολογικούς φίλους της· έχει παραιτηθεί από την πίστη της».

«Στα μάτια των Δυτικών κυβερνήσεων και των μέσων ενημέρωσης», αναφέρει μια ακόμη αναφορά για τις διώξεις Χριστιανών της Aid to the Church in Need «η θρησκευτική ελευθερία βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επισκιάζεται από τα ζητήματα του φύλου, της σεξουαλικότητας και της φυλής».

«Η πολιτική ορθότητα δεν θέλει να ξέρει τίποτα για τη συνεχιζόμενη δίωξη και καταστολή του Χριστιανισμού και επομένως αγνοείται με έναν σχεδόν απειλητικό τρόπο», είπε πρόσφατα ο Επίσκοπος Manfred Scheuer του Λιντς της Άνω Αυστρίας.

Η επισκίαση είναι ακόμα πιο τραγική, καθώς είναι κοινώς γνωστό πως ο Χριστιανισμός αντιμετωπίζει κίνδυνο «εξαφάνισης» στην Μέση Ανατολή, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι Τζάστιν Ουέλμπι:

«Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν διωχθεί από τα σπίτια τους. 

Πολλοί έχουν σκοτωθεί, υποδουλωθεί και διωχθεί, ή αναγκαστικά αλλαξοπιστήσει. 

Και ακόμη και αυτοί που παραμένουν αναρωτιούνται 'Γιατί να μείνω;' Ο Χριστιανικός πληθυσμός στο Ιράκ, για παράδειγμα, είναι κάτω από το μισό από ότι ήταν το 2003 και οι εκκλησίες, τα σπίτια και οι επιχειρήσεις τους έχουν δεχθεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. 

Ο Χριστιανικός πληθυσμός στη Συρία έχει μειωθεί κατά το ήμισυ από το 2010. Ως αποτέλεσμα, σε ολόκληρη την περιοχή, οι χριστιανικές κοινότητες που αποτέλεσαν το θεμέλιο της παγκόσμιας Εκκλησίας αντιμετωπίζουν τώρα την απειλή της επικείμενης εξαφάνισης.»

Η Δύση πρόδωσε τους Χριστιανούς φίλους της στην Ανατολή (όπως εδώ και εδώ). Η Δύση θα μπορούσε ίσως να αναρωτηθεί: Τι κάνουν το Βατικανό και ο Πάπας για να πολεμήσουν αυτό το νέο θρησκευτικό διωγμό;

Η κριτικές από τον Καθολικό κόσμο έχουν ξεκινήσει. «Ακριβώς όπως έχει λίγο άγχος για το κύμα της εκκαθάρισης των εκκλησιών, ο Φραγκίσκος φαίνεται να έχει λίγη ανησυχία σχετικά με τον εξισλαμισμό της Ευρώπης», έγραψε ο William Kilpatrick, Αμερικανός καθολικός αρθρογράφος.

«Πράγματι, όπως είναι φανερό ότι υποστηρίζει τη μαζική μετανάστευση, δεν φαίνεται να φέρει καμία αντίρρηση στον εξισλαμισμό. 

Είτε γιατί πιστεύει στ' αλήθεια στο λανθασμένο σενάριο ότι το Ισλάμ είναι ειρηνική θρησκεία, ή γιατί πιστεύει ότι η αυτοεκπληρούμενη στρατηγική της προφητείας θα δημιουργήσει ένα πιο μετριοπαθές Ισλάμ, ο Φραγκίσκος φαίνεται να έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι το Ισλάμ εξαπλώνεται ταχύτατα. 

Είτε έχει παραπληροφορηθεί σχετικά με το Ισλάμ είτε έχει υιοθετήσει μια στρατηγική παραπληροφόρησης, παίρνει ένα τεράστιο ρίσκο – όχι μόνο για τη ζωή του, αλλά και για τις ζωές εκατομμυρίων άλλων».

Υπάρχουν πλέον ολόκληρες περιοχές στη Συρία που έχουν εκκαθαριστεί από τους Χριστιανούς. 

Ο Πάπας Φραγκίσκος έλαβε πρόσφατα μια επιστολή από έναν Φραγκισκανό ιερέα στη Συρία, τον Πατέρα Hanna Jallouf, Πατριάρχη του Knayeh, ένα χωριό κοντά στο Ιντλίμπ, οχυρό των Ισλαμιστών ανταρτών που τάσσονται κατά του Άσσαντ. 

«Οι Χριστιανοί σε αυτή τη περιοχή είναι σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους», έγραψε ο Jallouf.

«Οι φονταμενταλιστές έχουν καταστρέψει τα νεκροταφεία μας, μας έχουν εμποδίσει να γιορτάζουμε τις λειτουργίες εκτός της εκκλησίας, απογυμνώνοντας μας από τα εξωτερικά σημάδια της πίστης μας: σταυρούς, καμπάνες, αγάλματα καθώς και τη θρησκευτική μας αμφίεση».

Αν ο Πάπας δεν θέλει να λάβει και άλλα τέτοια γράμματα, θα πρέπει να δείξει κουράγιο και να αντιμετωπίσει έναν από τους πιο επείγοντες διωγμούς της εποχής μας.

Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ', σε λόγο του στο Ρέγκενσμπουργκ, είπε αυτό που κανένας άλλος Πάπας δεν είχε τολμήσει να πει πρωτύτερα – πως υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα στη βία και στο Ισλάμ. 

Για να εξηγήσει τη θέση του, ο Βενέδικτος έκανε μνεία ενός διαλόγου του 14ου αιώνα ανάμεσα σε έναν Βυζαντινό Χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μανουήλ Β' Παλαιολόγο, και έναν Πέρση διανοούμενο, σχετικά με την έννοια του Ισλάμ: 

«Δείξε μου τι ακριβώς έφερε ο Μωάμεθ που ήταν καινούριο και εκεί θα βρείτε πράγματα ... όπως η εντολή του να εξαπλώσει με τη βία τη πίστη που κήρυττε», Ο Βενέδικτος ανέφερε τα λόγια του αυτοκράτορα προς τον Μουσουλμάνο συνομιλητή του.

Ένας άλλος Πάπας, ο Ιωάννης Παύλος Β, εξέφρασε επίσης την ανησυχία του. 
Σε μια συνάντηση το 1992, είπε ο Mgr Mauro Longhi, ο οποίος τότε ήταν ακόμη φοιτητής, αλλά συχνά συνόδευε τον εκλιπόντα Πάπα σε πεζοπορίες, πως ο Ιωάννης Παύλος Β μίλησε για «Ισλαμική εισβολή» της Ευρώπης.

«Ο Πάπας μου είπε: 'Πες αυτό σε αυτούς που θα συναντήσεις στην εκκλησία της τρίτης χιλιετίας. Βλέπω πως η εκκλησία έχει πληχθεί από μία θανάσιμη πληγή. 
Πιο βαθιά, πιο επίπονη από αυτές τούτης της χιλιετίας,' αναφερόμενος στον κομμουνισμό και τον ναζιστικό ολοκληρωτισμό. 'Λέγεται Ισλαμισμός. 

Θα εισβάλουν στην Ευρώπη. Έχω δει τις ορδές να έρχονται από τη Δύση στην Ανατολή,' και μετά μου είπε κάθε χώρα μία προς μία: από το Μαρόκο στη Λιβύη στην Αίγυπτο, και ούτω καθεξής μέχρι την Ανατολή.

«Ο Πάπας προσέθεσε: 'Θα εισβάλουν στην Ευρώπη, η Ευρώπη θα είναι σαν υπόγειο, παλιές αντίκες, σκιές, ιστοί αράχνης. 

Οικογενειακά κειμήλια. 
Εσείς, η Εκκλησία της τρίτης χιλιετίας, πρέπει να περιορίσετε την εισβολή. Όχι με στρατούς, οι στρατοί δεν θα είναι αρκετοί, αλλά με την πίστη σας, ζώντας με εντιμότητα.»

Το όραμα του Ιωάννη Παύλου Β μοιάζει με τη συνέχιση της ιστορικής εκστρατείας του Ισλάμ στις χριστιανικές χώρες: 

«Το 637, ο Ισλαμικός στρατός κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, δύο φορές ιερή, την τότε καρδιά ολόκληρης της Μέσης Ανατολής, το ιστορικό κέντρο του Χριστιανισμού», έγραψε ο συγγραφέας από την Αλγερία, Μπουαλέμ Σανσάλ. 

Συνέχισε περιγράφοντας «την ακατανίκητη πορεία του Ισλάμ προς τη Δύση: η Ιουδαίο-Χριστιανική Βόρεια Αφρική, η οποία αμέσως προσηλυτίστηκε· η Καθολική Ισπανία που προσαρτήθηκε στις αρχές του 8ουαιώνα· το Βυζάντιο, το οποίο κατέλαβαν το 1453· [στη συνέχεια] η Βιέννη, την οποία πολιόρκησαν το 1529...».

Ο Πάπας Φραγκίσκος αντιμετωπίζει τον πιθανό κίνδυνο να καταβροχθισθεί ο Χριστιανικός κόσμος από την Μουσουλμανική ημισέληνο-- όπως και στο λογότυπο του Βατικανού που επιλέχθηκε για το επερχόμενο ταξίδι του Πάπα στο Μαρόκο. Είναι καιρός να αντικατασταθεί ο κατευνασμός.

Ο Giulio Meotti, πολιτιστικός συντάκτης στο Il Foglio, είναι Ιταλός δημοσιογράφος και συγγραφέας. 

Μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου: The Pope's Stubborn Silence on the Persecution of Christians

"Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ"! ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΚ ΠΑΣΤΟΡΑ!!!

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Ἔργα καὶ ἡμέραι τῆς παποσύνηςΓράφει η Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος

Ἀνακοινώθηκε ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στήν πατρίδα μας, προκειμένου νά τιμήσει μέ τήν παρουσία του τούς ἑορτασμούς γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἐθνική μας παλιγγενεσία. Εἶναι γνωστό ὅτι γιά χί­λια χρόνια δέν εἶχε ἔλθει πάπας στήν Ἑλ­λάδα. Τό 2001 μᾶς ἐ­πισκέ­φθη­κε ὁ προ­ηγού­μενος πά­πας Ἰωάννης Παῦλος Β´ καί τό 2016 ὁ νῦν πάπας ἦρθε στήν ὄ­μορφη Λέσβο μας. Αὐθόρμητα ἡ σκέ­ψη ἀνασύρει ἀπό τή μνήμη μας «ἔργα καί ἡμέρες» τῆς παποσύνης πού σημάδεψαν τήν ἱ­στορία μας:
Ὁ πάπας εἶναι πράγματι ὄχι μόνον μεγάλος αἱρετικός ἀλλά καἰ αἱρεσιάρχης, δηλαδή ἀρχηγός αἵρεσης, τήν ὁποία οἱ προκάτοχοί του δημιούργησαν καί ἐπέβαλαν βίαια, ἐνῶ ὁ ἴδιος τήν προασπίζεται.
Ἡ συγκεκριμένη αἵ­ρεση τοῦ παπισμοῦ (ἀ­λά­θητο, πρωτεῖο, filioque, τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ἡ χρήση ἄζυμου ἄρ­του στή θεία Εὐχαριστία, τό δόγμα τῆς ἀσπίλου συλλήψεως τῆς Θεοτόκου κ.ἄ.) ἀπέσπασε ἀπό τή μία, ἁγία καί καθολική Ἐκκλησία τό 1054 τό μεγαλύ­τερο κομμάτι, τό δυτικό. Στό με­τα­ξύ συχνά ἀκοῦ­με τούς Οἰ­κου­με­νι­στές νά χρησιμοποιοῦν τόν λόγο τοῦ Κυρίου «ἵ­να ἓν ὦ­σι», γιά νά προωθήσουν στούς ὀρ­θοδόξους τά φιλενω­τικά σχέδιά τους· λησμονοῦν, ὅμως, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ­κλησία πάντα πε­ριμένει τόν ὑπαίτιο τοῦ κατακερματισμοῦ τῆς Χριστιανοσύνης νά ἀ­ποκηρύξει τίς πλάνες του καί νά ἐ­­πανέλθει στήν Ὀρθοδοξία.
Τό Βατικανό χρησιμοποιοῦσε τή βία τῶν πολέμων καί τῆς ἐξουσίας γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων του. Μετερ­χό­μενο αὐτές τίς μεθόδους δέν ἄφησε περιθώρια στούς χριστιανούς τῆς Δυτικῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας νά ἐπιλέξουν ἐλεύθερα ἀνάμεσα στήν ἐγωι­στική αἵρεσή του καί στή γνήσια πίστη τοῦ Χριστοῦ.
Μέ τίς Σταυροφορίες καταλύθηκε καί διασπάσθηκε ἡ ἀνατολική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία. 
Ὁ πάπας Ἰννοκέντιος Γ΄ εἶναι ὁ πρῶτος πάπας ὁ ὁποῖος διέταξε Σταυροφορία ἐναντίον ἄλλων χριστια­νῶν. Μετά τήν κατάληψη τῆς Βα­σιλεύου­σας -στή λεηλασία της πρωτοστατοῦσε ὁ λατινικός «κλῆρος»- μετεῖχε στή διανομή τῶν λαφύρων κι ἔγραφε πρός τόν αὐτοκράτορα τῆς Νίκαιας Θεόδωρο Λάσκαρη ὅτι «οἱ Λατῖνοι ὑπῆρ­ξαν ὄργανο τῆς Θεί­ας Προνοίας, πού τιμώρησε τούς Ἕλληνες γιά τήν ἄρνησί τους νά δεχθοῦν τήν ἡγεσία τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας»1. Σέ ὁ­λόκληρη τή Δύση ἔψαλαν ὕμνους, γιά νά πανηγυρίσουν τήν πτώ­ση τῆς «μεγάλης ἀνίερης πόλεως»2.
Δέκα χρόνια μετά τήν ἅλωση τῆς Πόλης, τό 1463, ὁ πάπας Πίος Β´ συ­νέ­ταξε μακρότατη ἐπιστολή πρός τόν σουλτάνο Μεχμέτ Β´ τόν Πορθητή, στήν ὁ­ποία σημείωνε ὅτι τόν ἀναγνώριζε ὡς διάδοχο τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καί τοῦ πρότεινε νά γίνει χριστιανός καί νά εἶναι ὑποτελής του. Ἐπίσης τοῦ δήλωνε ὅτι θά τοῦ προσέφερε «τόν ἰσχυ­ρό βραχίονά του», προκειμένου νά τι­μωρη­θοῦν ἐκεῖ­νοι πού εἶχαν ἐπαναστατήσει ἐναντίον τῆς «Kαθολικῆς Ἐκ­κλη­σίας», ὑπονοώ­ντας τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη­σία τῆς Ἀνατολῆς. Εἶχε τήν ἐντύπωση ὅτι οἱ Ὀθω­μανοί εἶχαν καταπνίξει τήν «αἱρετική» Ἀ­νατολή καί ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελοῦσε παρελθόν πιά καί θρι­αμβο­λογοῦσε!3.
Κατά τή διάρκεια τῆς Ὀθωμανοκρατίας, ἄν καί πληροφοροῦνταν ὁ πο­ντίφηκας γιά τόν βαρύ ζυγό τῆς δου­λεί­­ας, δέν προέβη σέ κανένα διάβημα συμπαράστασης πρός τούς ὀρθοδόξους, σέ καμιά διαμαρτυρία πρός τήν «Ὑψηλή Πύλη». Ἀ­ντί­θετα, μέ τήν ἀνοχή τῶν Ὀ­θωμανῶν ἔ­στελνε μισιονάριους, πού ὄργωναν τήν Ἑλλάδα προσπαθώντας νά προσηλυτίσουν τούς ὑπόδουλους Ρωμιούς.
Ὅσον ἀφορᾶ στή στάση τῶν παπικῶν στήν Ἐπανάσταση, ἀφιερώθηκε ἰδιαίτερο ἄρθρο4 πού ἀναφέρεται στήν ἀν­θελληνικότητά τους καί στή σύμπρα­ξή τους μέ τόν κατακτητή.
Καί μετά τήν ἀπελευθέρωση τό Βατικανό δροῦσε ἀπόλυτα ἀνθελληνικά. Ἡ Βαβαροκρατία ἐκτελοῦσε πιστά τά πα­ραγ­γέλματά του γιά τήν ἅλωση τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Τήν τραγική εἰ­­κόνα παρουσιάζει εὔγλωττα μέ τόν δικό του μοναδικό τρόπο ὁ Μακρυγιάννης: «Ἀφάνισαν ὅλως διόλου τά μοναστήρια καί οἱ καημένοι οἱ καλόγηροι, ὅπου ἀφανίσθησαν εἰς τόν ἀγώνα, πε­θαί­νουν τῆς πείνας, μέσα στούς δρόμους, ὁπού αὐτά τά μο­να­στήρια ἦταν τά πρῶτα προπύργια τῆς Ἐπανάστασής μας». Τό 1833 ἀ­πό τά 593 μοναστήρια διέλυσαν τά 412, ὅλα ὅσα εἶ­χαν κάτω ἀπό ἕξι μοναχούς. Οἱ ἐ­γκα­τα­βι­οῦντες σ᾽ αὐτά μοναχοί ἐ­κτο­πί­σθηκαν βίαια, ἐνῶ ἡ περιουσία τους κρατικοποιήθηκε. Τήν ἑπόμενη χρο­νιά περιόρισαν σέ τρία τά γυναικεῖα μοναστήρια· στό καθένα ἀπό αὐτά οἱ μοναχές δέν ἔ­πρεπε νά ὑ­περβαίνουν τίς 40. Σέ περίπτωση ὑπέρβασης, θά ἔ­πρε­πε νά ἐπα­νέλθουν στήν κοσμική ζωή5.
Τό 1919, μετά τό τέλος τοῦ Α΄ Πα­γκοσμίου Πολέμου, τήν ἥττα τῆς Γερ­­μα­νίας καί τῆς Τουρκίας, ὅταν ὁ συμμα­χικός καί ἑλληνικός στόλος κατέλαβε τήν Κωνσταντινούπολη, οἱ Βρεττανοί συζητοῦσαν τήν ἀπόδοση τῆς Κωνσταντινούπολης στήν Ἑλλάδα, στήν ὁποία καί ἀνῆ­­κε. Τότε τό Βατικανό δήλωνε ὅτι προτιμοῦσε «νά βλέπει τήν ἡ­μι­σέληνο πάνω στήν Ἁγία Σοφία παρά τόν ἑλληνικό σταυ­ρό!». Μέ ἄλλα λόγια ὅτι προτιμᾶ τό Ἰσλάμ ἀπό τόν Χριστιανισμό.

Λίγο ἀργότερα, κατά τή Μικρασια­τι­κή Καταστροφή τοῦ 1922, ἀφοῦ οἱ Δυ­τικοί -Ἄγ­γλοι, Γάλλοι, Ἰταλοί, Ἀμερικανοί, Γερ­μα­νοί κτλ.- ἐνίσχυσαν τούς Τούρ­κους μέ κάθε τρόπο, ὁ πάπας ἔστειλε πρῶτος συγχαρητήριο τηλεγράφημα στόν Κεμάλ Ἀτατούρκ, τόν σφαγέα τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τῆς Μ. Ἀσίας καί τῶν ἄλλων ἑλ­ληνικῶν περιοχῶν6.
Δέν λησμονοῦμε, ἐπίσης, ὅτι πρίν ἀπό λίγα χρόνια τό Βατικανό ἁγιοποίησε τόν Στέπινατς, τόν σφαγέα 800.000 ὀρ­θόδοξων ἀδελφῶν μας Σέρβων.
Κατά τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς οἱ σύμμαχοι, κάνοντας δῆθεν ἀποκλεισμό τῶν Γερμανῶν, δέν ἐπέτρεπαν στά πλοῖα νά φέρουν τρόφιμα στόν Πειραιᾶ, μέ ἀ­ποτέλεσμα οἱ μέν κατακτητές νά παίρνουν τίς σοδειές τῶν Ἑλλήνων οἱ δέ Ἕλ­­ληνες κατά χιλιάδες νά πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα. Τότε ὁ νούντσιος, ἐκ­πρόσω­πος τοῦ πάπα καί μετέπειτα πά­πας, ἐπισκέφθηκε τόν ἀρ­χιεπίσκοπο Δα­μασκηνό καί τοῦ πρότεινε ἡ ἑλληνική Ὀρ­θοδοξία νά ὑποταχθεῖ στόν παπισμό, ὁπότε ἐκεῖ­νος θά ἐπι­τρέψει νά ἔλθουν τροφές στόν Πειραιᾶ. Ὁ προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος με­τά βδελυγμίας ἀπέρριψε τήν πρόταση. Ὁ πά­πας δέν συγκινήθηκε, τά πλοῖα μέ τό σιτάρι δέν ἦρθαν στόν Πειραιᾶ καί ὁ λαός μας πέθαινε ἀπό τήν πεῖνα7.
Δέν ξεχνοῦμε ἀκόμη τίς πασχάλιες εὐχές τοῦ πάπα κάθε χρόνο στή «μακεδονική» γλώσσα, πού ἐνθάρρυναν τόν ἐπεκτατισμό τῶν Σκοπιανῶν!

Ὁ σημερινός πάπας δέν τολμᾶ οὔτε τήν πατρίδα του, τήν Ἀργεντινή, νά ἐπισκεφτεῖ, καθώς τόν περιμένουν οἱ οἰ­κεῖ­οι τῶν 30.000 βασανισθέντων καί ἐξαφα­νισθέντων πολιτῶν καί οἱ ὀργισμένες μάνες τῶν θυμάτων τοῦ ἀνατριχιαστικοῦ παιδομαζώματος τοῦ ἀπάνθρωπου καθεστῶτος Βιντέλα!8

Μετά ἀπό ὅ­λα τά παραπάνω, μέ ποιά αἰσθήματα θά μπορούσαμε ἐμεῖς νά ὑποδεχτοῦμε τόν πά­πα Φραγκίσκο Χόρχε Μπερ­γκόλιο στήν ὀρ­θόδοξη Ἑλλάδα;


Μεθοδίου Γ. Φούγια, Μητροπολίτου Πισιδίας, «Ἕλ­λη­νες καί Λατῖνοι», Α.Δ.Ε.Ε., Ἀ­θήνα, σ. 278.
Στῆβεν Ράνσιμαν, Περιοδικό «Ῥε­σάλτο», τεῦχος Ἀπριλίου 2009.
Βλ. Pii Secundi Pontificis Maximi ad illustrem Mahumetem Jurcorum imperato­rem epistola, Gerardus de Lisa, 1475.
Ἀρχιμανδρίτη Δοσιθέου, Ἡ κατάρα τῆς Βαυαροκρατίας στήν Ἑλλαδική Ἐκ­κλησία.
Γεώρ­γιος Παπαδᾶκος «Ὀρθόδοξος Τύ­πος», 26/04/2016· Ἐπιστολή Κα­βαλιω­τῶν διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου πρός τόν Οἰκ. Πα­τρι­άρχη 14/7/ 2021.
Γεώργιος Παπαδᾶκος «Ὀρ­θόδοξος Τύ­πος», 26/04/2016.
enikos.gr, 15/3/2013, Τό ἄγνωστο πρόσω­πο τοῦ Πάπα Φραγκίσκου· new­sit, 14/ 3/2013, Ὁ Πάπας Φραγκίσκος καί ἡ χούντα τοῦ Βιντέλα· Μητροπολίτου Πειραι­ῶς, Γιατί εἶναι ἀνεπιθύμητος ὁ κ. Φραγκίσκος γιά τούς ἑορτασμούς γιά τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία;

Δέν λέγονται από συνωμοσιολόγους καί θρησκόληπτους, αλλά από τίς ειδήσεις της ημέρας! Α π ρ ο κ ά λ υ π τ α ...όπως λέει καί ο δημοσιογράφος, αφορά ΟΛΟΥΣ καί τούς πάντες!!! ( 7 Β Ι Ν Τ Ε Ο )

idontid

X-Story Channel

uhutv

Politispress

Xristos

Ιωσήφ Παπαδόπουλος

PyrinosLogos

http://ellinonea.blogspot.com

https://odysseiatv.blogspot.com

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΩ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΑΣ!


"...Εγώ δεν θα γίνω σαν κι εσάς, όχι....

Δεν θα με παρασύρετε, τ'ακούσατε; 

Ποτέ! 

Δεν θα σας ακολουθήσω, ούτε θα γίνω σαν κι εσάς, γιατί δεν σας καταλαβαίνω. 

Θα παραμείνω αυτό που είμαι. 

Εγώ είμαι ανθρώπινο πλάσμα... ένας άνθρωπος!

...Θα υπερασπίσω τον εαυτό μου ενάντια σ' όλο τον κόσμο... 
δεν θα καθίσω με σταυρωμένα τα χέρια, θα πολεμήσω...

Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος... και μέχρι να' ρθει το τέλος θα παραμείνω άνθρωπος! 

Όχι, δεν θα συνθηκολογήσω!... 

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΩ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΑΣ!..."

Eugène Ionesco, Rhinoceros (1959) - απόσπασμα -

Kρυφή κάμερα ξεγυμνώνει τη pfizer σάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

News Cy365


Tό αὔριο στά χέρια λ ω π ο δ υ τ ῶ ν καί μ ι ζ α δ ό ρ ω ν...


Ομολογία του Μαργαρίτη Σχοινά:

«Εγκρίναμε θεραπείες αλλά δεν τις αγοράζουμε, θέλουμε να προωθήσουμε τα εμβόλια!»


Εν ολίγοις ο αντιπρόεδρος της Κομισσιόν ομολογεί, ότι

έχουμε εγκεκριμένα φάρμακα για τον Covid-19 αλλά δεν

τα φέρνουμε στην Ευρώπη για να μην μειωθούν οι

πωλήσεις των εμβολίων! 


Δηλαδή δέχεται η Ε.Ε. να πεθαίνουν άνθρωποι για να μην χάσουν χρήματα οι «Big Pharma»! 

«Έχουμε ήδη αγοράσει εμβόλια των Pfizer και Moderna για το 2023!»

Και ο λόγος που δεν τα έχουν προμηθευτεί ήδη οι ευρωπαϊκές χώρες ώστε να μπορέσουν να βάλουν τέλος στον εφιάλτη του Covid-19; Ότι η ΕΕ έχει κάνει συμφωνία για να παίρνει εμβόλια έως και το 2023 και όχι έως το 2022, όπως μέχρι σήμερα νόμιζαν οι περισσότεροι! 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ: «ΜΗΠΩΣ ΕΦΤΑΣΕ ΠΙΑ Η ΩΡΑ ΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ; ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΣΧΗΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΣ

ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ! ΜΗΠΩΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ

ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ;»

Γιατί πεθαίνουν τόσο πολλοί στην Ελλάδα από Covid-19;

Απορία ψάλτου βήξ.

Ελλάδα 2021 «Είδαμε ασθενείς, να ξεπουλούν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να μπουν στο χειρουργείο. Προσωπικά, είχα περιστατικό ασθενούς με δυσπλασία εγκεφάλου και της ζήτησαν από ιδιωτικό μεγάλο νοσοκομείο, 10.000 ευρώ για μια απλή βιοψία».

Πρόγευση για τα όσα ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ! Περιεκτικός Καπιταλισμός. Ποιος σχεδίασε αυτό το σχέδιο πίσω από την πλάτη του λαούq

Ο ("φιλάνθρωπος") Μπίλλ Γκέϊτς μέσω του ιδρύματός του, χορήγησε 319.000.000 $ σε μεγάλα διεθνή ΜΜΕ (CNN, NBC,El Pais,BBC,The Guardian,The Financial Times, Telegraph, Der Spiegel,, Al-Jazeera,Le Monde κ.α) γιά νά ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ τά συμφέροντά του! Η α π ό λ υ τ η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ! ( ΔΕΙΤΕ τίς λίστες των ...ΛΑΔΩΜΕΝΩΝ !!! )


Εκρηκτική αποκάλυψη: 
Ορίστε τα μέσα ενημερώσεως που χρηματοδοτήθηκαν από τον Μπίλλ Γκέϊτς, που έλαβαν 319.000.000 $, για να ελέγξουν τις απόψεις μας και να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με μια εκρηκτική αποκάλυψη που έγινε στις 15 Νοεμβρίου από το ερευνητικό μέσο MintPressNews, το οποίο συγκεντρώνει δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, ο Μπιλ Γκέιτς έχει πληρώσει, μέσω του ιδρύματός του, 319.000.000 $ σε αμερικανικά και διεθνή μέσα που του στρώνουν το χαλί με την προώθηση θεμάτων των ενδιαφερόντων του...

Ο Μπίλλ Γκέϊτς έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των απόψεων των πολιτών σε όλο τον κόσμο; 

Το ερώτημα προκύπτει μετά από μια εκρηκτική αποκάλυψη που έγινε στις 15 Νοεμβρίου από το ερευνητικό μέσο MintPresseNews.com. 

Πράγματι, αυτή τη Δευτέρα, αυτό το ΜΜΕ αποκάλυψε ότι ο Μπιλ Γκέιτς πλήρωσε 319 εκατομμύρια δολλάρια σε διάφορες ομάδες Τύπου σε όλο τον κόσμο για να ελέγξει τη γραμμή σύνταξης και να επιβάλει την ατζέντα του σε ορισμένα θέματα.

Το μέσο ενημέρωσης είπε, ότι έλαβε αυτές τις πληροφορίες εξετάζοντας περίπου 30.000 δωρεές που έγιναν από το ίδρυμα Bill & Melinda Gates και εμφανίστηκαν στη βάση δεδομένων του. 

Το MintPressNews.com έφτασε στο σημείο να αποκαλύψει τα μέσα που επωφελήθηκαν από αυτή τη μαζική χρηματοδότηση.

Μεταξύ των μέσων που αναφέρονται είναι: CNN, NBC, PBS και The Atlantic για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Στον υπόλοιπο κόσμο, άλλα μέσα ήταν βρεγμένα. 

Μεταξύ αυτών είναι: 
El Pais (στην Ισπανία), 
The BBC, 
The Guardian, 
The Financial Times και 
The Daily Telegraph (στο Ηνωμένο Βασίλειο), Der Spiegel (στη Γερμανία), 
Al-Jazeera (στο Κατάρ) και 
Le Monde (στη Γαλλία). 

Τα ποσά που καταβλήθηκαν σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης έχουν αποκαλυφθεί. Έτσι, το κανάλι CNN έλαβε 3.600.000 δολλάρια από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο. 

Η El Pais έλαβε 3.968.184 $. 

Η Le Monde θα είχε λάβει 4.014.512 δολάρια, 
το BBC έλαβε 3.668.657 $, 
το Der Spiegel εισέπραξε 5.437.294 $. 

Το μέσο ενημέρωσης The Guardian φαίνεται ότι κέρδισε το τζακ ποτ: 12.951.391 δολλάρια. 

Και η λίστα είναι μακροσκελής.

Σύμφωνα με την πηγή, τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη θεμάτων που είναι αγαπητά στον Μπιλ Γκέιτς. Για παράδειγμα, τα 3.600.000 δολλάρια που έχουν διατεθεί στο κανάλι CNN χρησιμοποιούνται για την κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με το φύλο και την ισότητα, με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Αφού παρείχε εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση του Γκέιτς που χορηγήθηκε στα μέσα ενημέρωσης, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος MintPressNews εξηγεί πώς αυτή η ομηρία των ΜΜΕ σκοτώνει τη δημοσιογραφία, επιβάλλοντας μια μόνο γραμμή υπέρ του παντοδύναμου Αμερικανού δισεκατομμυριούχου στον Τύπο.

Μέσα από αυτό το σύστημα, που είναι ξεκάθαρα συγγενές με τη διαφθορά, η εικόνα του Μπιλ Γκέιτς αναβιώνει συνεχώς από τα διεθνή ΜΜΕ, που τον παρουσιάζουν ως πραγματικό σωτήρα του πλανήτη. 

Οι συγκρούσεις συμφερόντων του και τα σοβαρά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται αγνοούνται εσκεμμένα και όσοι τολμούν να μιλήσουν κινδυνεύουν να το πληρώσουν ακριβά.

Με άλλα λόγια, οτιδήποτε είναι δυσμενές για την Αυτού Μεγαλειότητα Γκέιτς λογοκρίνεται εντελώς.lecourrier-du-soir 19/11/21

NPR- $24,663,066
The Guardian (including TheGuardian.org)- $12,951,391
Cascade Public Media – $10,895,016
Public Radio International (PRI.org/TheWorld.org)- $7,719,113
The Conversation- $6,664,271
Univision- $5,924,043
Der Spiegel (Germany)- $5,437,294
Project Syndicate- $5,280,186
Education Week – $4,898,240
WETA- $4,529,400
NBCUniversal Media- $4,373,500
Nation Media Group (Kenya) – $4,073,194
Le Monde (France)- $4,014,512
Bhekisisa (South Africa) – $3,990,182
El País – $3,968,184
BBC- $3,668,657
CNN- $3,600,000
KCET- $3,520,703
Population Communications International (population.org) – $3,500,000
The Daily Telegraph – $3,446,801
Chalkbeat – $2,672,491
The Education Post- $2,639,193
Rockhopper Productions (U.K.) – $2,480,392
Corporation for Public Broadcasting – $2,430,949
UpWorthy – $2,339,023
Financial Times – $2,309,845
The 74 Media- $2,275,344
Texas Tribune- $2,317,163
Punch (Nigeria) – $2,175,675
News Deeply – $1,612,122
The Atlantic- $1,403,453
Minnesota Public Radio- $1,290,898
YR Media- $1,125,000
The New Humanitarian- $1,046,457
Sheger FM (Ethiopia) – $1,004,600
Al-Jazeera- $1,000,000
ProPublica- $1,000,000
Crosscut Public Media – $810,000
Grist Magazine- $750,000
Kurzgesagt – $570,000
Educational Broadcasting Corp – $506,504
Classical 98.1 – $500,000
PBS – $499,997
Gannett – $499,651
Mail and Guardian (South Africa)- $492,974
Inside Higher Ed.- $439,910
BusinessDay (Nigeria) – $416,900
Medium.com – $412,000
Nutopia- $350,000
Independent Television Broadcasting Inc. – $300,000
Independent Television Service, Inc. – $300,000
Caixin Media (China) – $250,000
Pacific News Service – $225,000
National Journal – $220,638
Chronicle of Higher Education – $149,994
Belle and Wissell, Co. $100,000
Media Trust – $100,000
New York Public Radio – $77,290
KUOW – Puget Sound Public Radio – $5,310

Το Ίδρυμα Gates έχει επίσης δώσει σχεδόν 63.000.000 δολλάρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που συνδέονται στενά με μεγάλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 53.000.000 δολλαρίων στο BBC Media Action, πάνω από 9.000.000 δολλάρια στο Staying Alive Foundation του MTV και 1.000.000 δολλάρια στους The New York Times Neediest Causes Κεφάλαιο.

Οι επιχορηγήσεις του Ιδρύματος Gates που σχετίζονται με την εκπαίδευση δημοσιογράφων περιλαμβάνουν:

Πανεπιστήμιο Johns Hopkins – 1.866.408 $
Teachers College, Columbia University- 1.462.500 $
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Μπέρκλεϋ- 767.800 $
Πανεπιστήμιο Tsinghua (Κίνα) – 450.000 $
Πανεπιστήμιο του Σιάτλ – 414.524 $
Ινστιτούτο Προηγμένων Δημοσιογραφικών Σπουδών – 254.500 $
Πανεπιστήμιο Ρόδου (Νότια Αφρική) – 189.000 $
Πανεπιστήμιο Montclair State- 160.538 $
Ίδρυμα Πανατλαντικού Πανεπιστημίου – 130.718 $
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – 38.403 $
The Aftermath Project- 15.435 $

Ο Γκέιτς συνεχίζει να επιχορηγεί επίσης ένα ευρύ δίκτυο ερευνητικών δημοσιογραφικών κέντρων, συνολικού ύψους 38 εκατομμυρίων δολλαρίων, περισσότερα από τα μισά από τα οποία έχουν πάει στο Διεθνές Κέντρο Δημοσιογράφων που εδρεύει στην DC για την επέκταση και ανάπτυξη των αφρικανικών μέσων ενημέρωσης.

Αυτά τα κέντρα περιλαμβάνουν:

Διεθνές Κέντρο Δημοσιογράφων- 20.436.938 $
Premium Times Center for Investigative Journalism (Νιγηρία) – 3.800.357 $
Το Κέντρο Πούλιτζερ για Αναφορά Κρίσεων – 2.432.552 $
Ίδρυμα EurActiv Politech – 2.368.300 $
International Women’s Media Foundation – 1.500.000 $
Κέντρο Ερευνητικού Ρεπορτάζ – 1.446.639 $
Ινστιτούτο InterMedia Survey – 1.297.545 $
The Bureau of Investigative Journalism – 1.068.169 $
Δίκτυο Internews – 985.126 $
Communications Consortium Media Center – 858.000 $
Ινστιτούτο Μη Κερδοσκοπικών Ειδήσεων – 650.021 $
The Poynter Institute for Media Studies- 382.997 $
Wole Soyinka Κέντρο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (Νιγηρία) – 360.211 $
Ινστιτούτο Προηγμένων Δημοσιογραφικών Σπουδών – 254.500 $
Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ανάπτυξη των Μέσων (Βέλγιο) – 124.823 $
Κέντρο Ερευνητικού Ρεπορτάζ του Μισισιπή – 100.000 $
Επιπλέον, το Ίδρυμα Γκέιτς παρέχει επίσης μετρητά σε ενώσεις τύπου και δημοσιογραφίας, ύψους τουλάχιστον 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Για παράδειγμα, η National Newspaper Publishers Association – μια ομάδα που εκπροσωπεί περισσότερα από 200 καταστήματα – έχει λάβει 3,2 εκατομμύρια δολάρια.

Ο κατάλογος αυτών των οργανισμών περιλαμβάνει:

Ένωση Συγγραφέων Εκπαίδευσης – 5.938.475 $
Εθνική Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων – 3.249.176 $
Εθνικό Ίδρυμα Τύπου- 1.916.172 $
Συμβούλιο Ειδήσεων της Ουάσιγκτον – 698.200 $
American Society of News Editors Foundation – 250.000 $
Επιτροπή Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου – 25.000 $ κ.α (mintpressnews)
Αυτή είναι η γνωστή ”δικτατορία των ΜΜΕ” με συνεχή παραπληροφόρηση κοινώς FAKE NEWS, συστηματική παραπλάνηση, ανακατεύθυνση πληροφορίας, αποπροσανατολισμό, επικάλυψη συγκάλυψη, υποταγμένη στα πανίσχυρα λόμπι που διαμορφώνει κοινή γνώμη κι έπειτα την επικαλείται μέσα από δημοσκοπήσεις κι άλλα εργαλεία άσκησης κοινωνικού ελέγχου…

Τα ποσά είναι τεράστια 319.000.000 $ σχεδόν μισό δις-αυτά που φαίνονται- η εξαγορά είναι προφανής ……..σίγουρα έγινε 'πάρτι' για την πανδημία.


ΚΡΑΥΓΗ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ: ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

https://www.youtube.com/channel/UCO-NNz_o4nMijZ_ysXS08gw


Όταν είσαι πληγωμένος…


Όταν είσαι πληγωμένος, επειδή έπεσες σε κάποιο αμάρτημα λόγω αδυναμίας σου ή καμιά φορά με την θέλησή σου για κακό σου, μη δειλιάσεις ούτε να ταραχθείς γι’ αυτό, αλλά αφού επιστρέψεις αμέσως στο Θεό, μίλησε έτσι:

«Βλέπε, Κύριέ μου, έκανα τέτοια πράγματα σαν τέτοιος που είμαι, ούτε ήταν δυνατό να περίμενες και τίποτα άλλο από εμένα, τον τόσο κακοπροαίρετο και αδύνατο, παρά ξεπεσμό και γκρέμισμα».

Και εδώ, ξευτελίσου στα μάτια σου αρκετή ώρα και λυπήσου με πόνο καρδιάς για την λύπη που προξένησες στον Θεό και χωρίς να συγχυστείς, αγανάκτησε κατά των αισχρών σου παθών, ιδιαιτέρως δε και μάλιστα, εναντίον εκείνου του πάθους που έγινε αιτία να πέσεις έπειτα πες πάλι:

«Ούτε μέχρι εδώ θα στεκόμουνα, Κύριέ μου, και θα αμάρτανα χειρότερα, εάν εσύ δεν με κρατούσες με την πολύ μεγάλη σου αγαθότητα».

Και ευχαρίστησέ Τον και αγάπησέ Τον περισσότερο παρά ποτέ θαυμάζοντας την τόση μεγάλη ευσπλαγχνία Του, ότι και παρόλο που λυπήθηκε από σένα, πάλι σου δίνει το δεξί Του χέρι και σε βοηθάει, για να μη ξαναπέσεις στην αμαρτία τελευταία πες με μεγάλο θάρρος στη μεγάλη ευσπλαγχνία του:

«Εσύ, Κύριέ μου, κάνε σαν εκείνος που είσαι και συγχώρεσέ με και μην επιτρέψεις στο εξής να ζω χωρισμένος από σένα, ούτε να απομακρυνθώ ποτέ, ούτε να σε λυπήσω πλέον».

Και κάνοντας έτσι, μη σκεφθείς αν σε συγχώρεσε, διότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, παρά υπερηφάνεια, ενόχλησις του νου, χάσιμο του καιρού και απάτη του διαβόλου, χρωματισμένη με διάφορες καλές προφάσεις.

Γι αυτό, αφήνοντας τον εαυτό σου ελεύθερα στα ελεήμονα χέρια του Θεού, ακολούθησε την άσκησί σου, σαν να μην είχες πέσει. Και αν συμβεί εξαιτίας της αδυναμίας σου να αμαρτήσεις πολλές φορές την ημέρα και να μείνεις πληγωμένος, κάνε αυτό που σου είπα όλες τις φορές, όχι με μικρότερη ελπίδα στο Θεό.

Και κατηγορώντας περισσότερο τον εαυτό σου και μισώντας την αμαρτία περισσότερο, αγωνίσου να ζεις με περισσότερη προφύλαξη. Αυτή η εκγύμναση δεν αρέσει στο διάβολο γιατί βλέπει πως αρέσει πολύ στο Θεό, επειδή και μένει ντροπιασμένος ο αντίπαλος, βλέποντας ότι νικήθηκε από εκείνον, που αυτός είχε πριν νικήσει.

Γι’ αυτό και διαφορετικούς απατηλούς τρόπους χρησιμοποιεί για να μας εμποδίσει να μη το κάνουμε. Και πολλές φορές πετυχαίνει τον σκοπό του εξαιτίας της αμέλειάς μας και της λίγης φροντίδας που έχουμε στον εαυτό μας.

Γι αυτό, όσο εσύ βρεις δυσκολία σε αυτό από τον εχθρό, τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνισθείς να το κάνεις πολλές φορές, ακόμη και αν μία μόνο φορά έπεσες μάλιστα πρέπει αυτό να κάνεις, αν, αφού αμαρτήσεις, αισθάνεσαι ότι ενοχλείσαι και συγχύζεσαι και σε πιάνει απελπισία για να μπορέσεις έτσι με αυτό να αποκτήσεις ειρήνη και γαλήνη στην καρδιά σου και θάρρος μαζί και αφού οπλισθείς με αυτά τα όπλα, να στραφείς στο Θεό.

Γιατί, αυτή η παρόμοια ενόχληση και ταραχή που έχει κάποιος για την αμαρτία, δεν γίνεται επειδή με αυτό που έκανε λύπησε τον Θεό, αλλά γίνεται για τον φόβο της δικής του καταδίκης και αυτό σημαίνει ότι, αυτή προέρχεται από την φιλαυτία, όπως πολλές φορές είπαμε.

Ο τρόπος λοιπόν, για να αποκτήσεις την ειρήνη, είναι ο εξής: Να ξεχάσεις τελειωτικά την πτώση και την αμαρτία σου και να παραδοθείς στην σκέψη της μεγάλης και άφατης αγαθότητας του Θεού και ότι, αυτός μένει πολύ πρόθυμος και επιθυμεί να συγχωρέσει κάθε αμαρτία, όσο και αν είναι βαριά, προσκαλώντας τον αμαρτωλό με διάφορους τρόπους και μέσα από διάφορους δρόμους, για να έλθει σε συναίσθηση και να ενωθεί μαζί του σε αυτή την ζωή με την χάρη του στην δε άλλη, να τον αγιάσει με τη δόξα του και να τον κάνη αιώνια μακάριο.

Και αφού με αυτές και παρόμοιες σκέψεις και στοχασμούς, γαληνέψεις το νου σου, τότε θα επιστρέψεις στην πτώση σου, κάνοντας όπως είπα πιο πάνω κατόπιν, όταν έρθει ώρα της εξομολογήσεως (την οποία σε προτρέπω να κάνεις πολύ συχνά), θυμήσου όλες σου τις αμαρτίες, και με νέο πόνο και λύπη, για την λύπη του Θεού, και με πρόθεση και απόφαση να μη τον λυπήσεις πλέον, φανέρωσέ τες όλες στον Πνευματικό σου και κάνε με προθυμία τον κανόνα που θα σού ορίσει.

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

https://xristianos.gr

Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες και οι Ιεροί Κανόνες για τις αιρέσεις και την αποτείχιση...


Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν θέλω να σας κουράσω. Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε φιλοσοφίας, ούτε θεολογίας, ούτε ωφελεί η χρήση καμίας ρητορίας. Οι άγιοι μίλησαν απλά και ξεκάθαρα. Όχι με παραβολές ή συγκεκαλυμμένα. Και οι παλαιοί και οι νέοι.

Παραθέτω λίγα λόγια τους:

«Και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας» (Απ. Πέτρος – Β΄ Πέτρ. β΄ 1).

«αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ)

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
«"Ει Μοναχοί εισίν τινές εν τοις νυν καιροίς, δειξάτωσαν επί τοις έργοις. Έργον δε Μοναχού εστίν μηδέν ανέχεσθαι καινοτομείσθαι το Ευαγγέλιον".

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
«Αιρετικοί δέ ονομάζονται εκείνοι, των οποίων η διαφορά παρευθύς καί αμέσως είναι περί της εις Θεόν πίστεως, ήτοι οι κατά τήν πίστιν καί τά δόγματα χωρισμένοι από τούς ορθοδόξους καί παντελώς απομεμακρυσμένοι».

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
"Φεύγετε τούς Παπικούς ως φεύγει τις από όφεως και από προσώπου πυρός".

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
«Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ
«Ουδεμία άλλη Χριστιανική Ομολογία εκτός από την Ορθοδοξία».

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ
«Στα έσχατα χρόνια το κακό και η αίρεση θα έχει τόσο εξαπλωθεί που οι πιστοί δεν θα βρίσκουν ιερέα και ποιμένα να τους προστατέψει από την πλάνη και να τους συμβουλέψει στη σωτηρία. Τότε οι πιστοί, δεν θα μπορούν να δεχτούν ασφαλείς οδηγίες από ανθρώπους άλλα οδηγός τους θα είναι τα κείμενα των αγίων Πατέρων. Ιδίως σε αυτήν την εποχή ο κάθε πιστός θα είναι υπεύθυνος για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας».

ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ
«Ο μη πιστεύων κατά την παράδοσιν της Εκκλησίας άπιστος έστιν».

ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ
Ὀφείλουμε ὑπακοὴ στοὺς Δεσποτάδες μας, στοὺς πνευματικούς μας, ὅταν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας. Ὅταν ὅμως δὲν ὀρθοτομούν τὸ λόγο τῆς ἀλήθειας καὶ λένε αἱρετικά πράγματα, ὄχι μόνο σὲ αὐτοὺς δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή, ἀλλὰ καὶ σὲ ἕνα Ἄγγελο ἀπὸ τὸν οὐρανό ἂν κατέβει καὶ μᾶς πεῖ ἀντίθετα μὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή.

ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ
O Οἰκουμενισμός ἔχει πνεῦμα πονηρίας καί κυριαρχεῖται ἀπό ἀκάθαρτα πνεύματα.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Λέγοντας ὁ Πάπας πὼς εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἐξώρισε ἀπὸ τὴν δυτικὴ Ἐκκλησία τὸν Δεσπότη πάντων Χριστόν, καὶ ἔτσι ἔμεινε ἡ δυτικὴ Ἐκκλησία χήρα ἀπὸ τὸν Χριστό

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Οικουμενισμός, και κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στα μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων. Οι Σιωνιστές ετοιμάζουν κάποιον για Μεσσία.
Είναι και μερικοί που ξεκινούν με καλή διάθεση. Αλλά, όταν μαζεύονται τι μάγοι, τι πυρολάτρες, τι Προτεστάντες, ένα σωρό - άκρη δεν βρίσκεις - για να φέρουν την ειρήνη στον κόσμο, πώς να βοηθήσουν; Ο Θεός να με συγχωρέσει, αυτά είναι κουρελούδες του διαβόλου.

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
(επιστολή παρηγορητική προς στη διωκομένη αξιωματούχο (Πατρικία) Ειρήνη)
Πολλοί δοκησίσοφοι και «αρχιεροφανείς» [φαινομενικοί αρχιερείς] και «αγιόδοκοι» [φαινομενικοί άγιοι] νικήθηκαν στις παλαιές γενεές· αντιθέτως, έλαμψαν ως φωστήρες εν τω κόσμω [Φιλιπ. 2, 15] ολίγοι και αληθινοί σοφοί, οι οποίοι διαβιούν με φόβο Θεού, επειδή αρχή σοφίας είναι το να βοβήται κάποιος τον Κύριο [Ψαλμ. 110, 10], μολονότι δεν έχουν θεωρηθή και σπουδαίοι, επειδή ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο, αλλά ο Θεός στην καρδιά»

Διαβάστε τι λένε εδώ οι ιερόι κανόνες:
Ο 15ος κανόνας της ΑΒ συνόδου δίδει έπαινο στους αγιορείτες πατέρες, που έχουν διακόψει, σήμερα, το μνημόσυνο του Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Βρίσκονται μέσα στο στέρεο και βέβαιο έδαφος της διαχρονικής Ορθόδοξης εκκλησίας. Για εκείνους που τους συκοφαντούν, ισχύουν τα λόγια του Μ. Βασιλείου: «Την ασέβειαν αυτών στενάξω ή την αμάθειαν βδελύξομαι;»

ΚΑΝΩΝ 15ος ΑΒ’ ΣΥΝΟΔΟΥ. Μάθετε τον 15ο κανόνα, που καίει τους αντι-ΧΡΙΣΤΟΥΣ!!!

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ:
Τὰ ὁρισθέντα ἐπὶ πρεσβυτέρων καὶ ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν, πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πατριαρχῶν ἁρμόζει. Ὥστε, εἴ τις πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἢ μητροπολίτης τολμήσειεν ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον πατριάρχην κοινωνίας καὶ μὴ ἀναφέρει τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὡρισμένον καὶ τεταγμένον, ἐν τῇ θείᾳ μυσταγωγίᾳ, ἀλλὰ πρὸ ἐμφανείας συνοδικῆς καὶ τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλότριον εἶναι, εἰ μόνον ἐλεγχθείη τοῦτο παρανομήσας. Καὶ ταῦτα μὲν ὥρισται καὶ ἐσφράγισται περὶ τῶν προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων ἀφισταμένων προέδρων καὶ σχίσμα ποιούντων καὶ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων. Οἱ γὰρ δι' αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ' ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι.

Οι λέξεις μέσα σε αγκύλες ([ ]) είναι δική μας προσθήκη για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
«Ἐκεῖνα πού έχουν ορισθεί [ἀπό τούς προηγούμενους Ἱερούς Κανόνες, δηλ. τόν 13ο καί 14ο τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου] γιά πρεσβυτέρους, ἐπισκόπους καὶ μητροπολίτες, πολύ περισσότερο ἰσχύουν καί γιά τούς Πατριάρχες. Ὥστε, ὅποιος πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἤ μητροπολίτης τολμήσει νά σταματήσει τήν [ἐκκλησιαστική] κοινωνία μέ τόν πατριάρχη στόν ὁποῖο ὑπόκειται καί δέν τόν μνημονεύει ὀνομαστικῶς ―ὅπως εἶναι ὁρισμένο καί διατεταγμένο στήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας―, ἀλλά κάνει σχίσμα πρίν ἀπό τη συνοδική απόφανση καί ὁριστική του καταδίκη [ἐννοεῖ τοῦ Πατριάρχη], αὐτόν [τόν κληρικό] ὅρισε ἡ ἁγία Σύνοδος [δηλ. ἐκείνη πού νομοθετεῖ τά παρόντα, ἡ Πρωτοδευτέρα ἐπί Μ. Φωτίου] νά μήν ἱερουργεῖ καθόλου, ἐφ’ ὅσον [πρώτα] ἐλεγχθεῖ ἄν ὄντως παρανόμησε. Καί, βέβαια, αὐτά ἔχουν μέν ὁρισθεῖ καί θεσμοθετηθεῖ γιά ἐκείνους [τούς κληρικούς] πού βρίσκουν πρόφαση νά διακόψουν την κοινωνία γιά κάποια παραπτώματα [δηλ. προσωπικά ἁμαρτήματα] πού ἐγκαλοῦνται οἱ δικοί τους Πρόεδροι [δηλ. οἱ πνευματικοί τους προϊστάμενοι], προκαλώντας σχίσμα καί διασπώντας τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκεῖνοι ὅμως [οἱ κληρικοί] πού ἐξ αἰτίας κάποιας αἱρέσεως ―καταδικασμένης ἀπό Ἃγιες Συνόδους ἤ Πατέρες― διέκοψαν τήν [ἐκκλησιαστική] κοινωνία μέ τόν Πρόεδρό τους [δηλ. τον πνευματικό τους προϊστάμενο], ἐπειδή ἐκεῖνος κήρυττε τήν αἵρεση δημόσια καί ἀπροκάλυπτα, αὐτοί λοιπόν ὄχι μόνο δέν ὑπόκεινται σέ Κανονικό ἐπιτίμιο ―ἀποτειχιζόμενοι ἀπό τόν, κατ’ ὄνομα, ἐπίσκοπο καί πρίν ἀπό τή συνοδική ἀπόφαση [πού θά τόν καταδικάσει]―, ἀλλά καί πρέπει, από τους Ορθοδόξους, νά τούς ἀποδοθεῖ ἡ τιμή πού τούς ἀξίζει! Διότι δέν ἐναντιώθηκαν σέ ἐπισκόπους [ὅπως τούς θέλει ὁ Χριστός] ἀλλά σέ ψευδεπισκόπους καί σέ ψευδοδιδασκάλους! [Κι ὄχι μόνο] δέν κατατεμάχισαν μέ σχίσμα τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά, [ἀντιθέτως], προφύλαξαν τήν Ἐκκλησία ἀπό σχίσματα»

«Καλούμαστε να μιμηθούμε τους Αγίους μας και να συστρατευθούμε με τους πατέρες, μοναχούς και ιερείς, που αποτειχίστηκαν και την υπερασπίζονται διωκόμενοι»!

Οἱ Ἱεροί Κανόνες γιά τή συμπροσευχή μέ αἱρετικούς "οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικό συνεύχεσθαι"

Ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, μέ οἰκουμενικό κῦρος, πού ἀναφέρονται στήν ἀπαγόρευση συμπροσευχῆς μέ αἱρετικούς...

1....Κανών Ι' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κᾄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὖτος ἀφοριζέσθω".


2...Κανών ΙΑ΄τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις καθῃρημένῳ , κληρικός ὤν, κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός".

3...«Τον Πάπα να καταράσθε, αυτός θα είναι η αιτία του κακού»
(ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ)

4... Κανών ΜΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω".
«Φεύγετε τούς Παπικούς ως φεύγει τις από όφεως και από προσώπου πυρός»
(ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ)

5...Κανών ΞΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις Κληρικός, ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι,
καί καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω".

6...ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΣΤ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Κανὼν ΙΑ´Μηδεὶς τῶν ἐν ἱερατικῷ καταλεγομένων τάγματι, ἢ λαϊκός, τὰ παρὰ τῶν Ἰουδαίων ἄζυμα ἐσθιέτω, ἢ τούτοις προσοικειούσθω, ἢ ἐν νόσοις προσκαλείσθω, καὶ ἰατρείας παρ᾿ αὐτῶν λαμβανέτω, ἢ ἐν βαλανείοις τούτοις παντελῶς συλλουέσθω· εἰ δέ τις τοῦτο πράξαι ἐπιχειροίη, εἰ μὲν κληρικὸς εἴη, καθαιρείσθω· εἰ δὲ λαϊκός, ἀφοριζέσθω.

7...Ἁγ. Ἀποστόλων Κανὼν Ο´
Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τῶν κληρικῶν, νηστεύοι μετὰ Ἰουδαίων, ἢ ἑορτάζοι μετ᾿ αὐτῶν, ἢ δέχοιτο παρ᾿ αὐτῶν τὰ τῆς ἑορτῆς ξένια, οἷον ἄζυμα ἤ τι τοιοῦτον, καθαιρείσθω· εἰ δὲ λαϊκὸς εἴη, ἀφοριζέσθω.

8....Κανών ΟΑ΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις Χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἰερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω".

9...Κανών ΣΤ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"Περί τοῦ μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τόν οἶκον τοῦ Θεοῦ, 
ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει".
«Ημείς δι’ ουδέν άλλο, απεσχίσθημεν των Λατίνων, αλλ’ η ότι εισίν ου μόνον σχισματικοί, 
αλλά και ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ». (ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ)

10...«Εάν δε επιμείνη η οργή του Θεού, ποία βοήθεια ημίν της Δυτικής οφρύος; Οι το αληθές ούτε ίσασιν ούτε μαθείν ανέχονται ψευδέσι δε υπονοίαις προειλημμένοι... προς μεν τούς την αλήθειαν αυτοίς απαγγέλλοντας φιλονεικήσαντες, την δε αίρεσιν δι’ εαυτών βεβαιώσαντες. Εγώ μεν γαρ αυτός, εβουλόμην αυτών επιστείλαι τω κορυφαίω... ότι ούτε ίσασιν παρ’ ημίν την αλήθειαν, ούτε την οδόν δι’ ης αν μανθάνοιεν καταδέχονται,... μηδέ αξίωμα κρίνειν υπερηφανείαν, αμάρτημα και μόνον αρκούν έχθραν ποιήσαι εις Θεόν». (Μέγας Βασίλειος)

11...Κανών Θ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"Περί τοῦ μή συγχωρεῖν εἰς τά κοιμητήρια, ἤ εἰς τά λεγόμενα μαρτύρια πάντων τῶν αἱρετικῶν ἀπιέναι τούς τῆς Ἐκκλησίας, εὐχῆς ἤ θεραπείας ἕνεκα, ἀλλά τούς τοιούτους, ἐάν ὧσι πιστοί, ἀκοινωνήτους γίνεσθαι μέχρι τινός, μετανοοῦντας δέ, καί ἐξομολογουμένους ἐσφάλθαι, παραδέχεσθαι".

12...Κανών ΛΒ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ αἵρετικῶν εὐλογίας λαμβάνειν, αἵτινες εἰσίν ἀλογίαι μᾶλλον, ἤ εὐλογίαι".

13...Κανών ΛΓ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι".

14...«Ου χωρεί συγκατάβασις εις τα της Πιστεως». Αγ. Μάρκος

15... «Βούλομαι πλατύτερον την εμήν γνώμην ειπείν... ίνα σύμφωνος ω εμαυτώ απ’ αρχής έως τέλους και μη δόξη τισίν ότι άλλα έλεγον, άλλα δε έκρυπτον εν τη διανοία... λέγω δε περί του Πατριάρχου ή του κλήρου αυτού ή των κοινωνούντων αυτώ τινα συνεύξασθαι ή συμφορέσαι τοις εκ του ημετέρου μέρους ιερεύσι τοις προς τα τοιαύτα προσκληθείσι δόξας ως οιοδήποτε τρόπω προσίεμαι και εν τω κρυπτώ την αυτού κοινωνίαν και ίνα μη η σιωπή μου συγκατάβασιν τινα υπονοήσαι παρέξει, τοις μη καλώς και εις βάθος ειδόσι τον εμόν σκοπόν, λέγω και διαμαρτύρομαι ενώπιον των παρατυχόντων πολλών και αξιολόγων ανδρών, ως ούτε βούλομαι την αυτού ή την μετ’ αυτού κοινωνίαν το παράπαν ουδαμώς ούτε επί τη ζωή μου ούτε μετά τον θάνατόν μου... Πέπεισμαι γαρ ακριβώς, ότι όσον αποδιΐσταμαι τούτου και των τοιούτων εγγίζω τω Θεώ και πάσι τοις πιστοίς και Αγίοις Πατράσι και θεολόγοις της Εκκλησίας· ώσπερ αν πείθομαι τοις... συντιθεμένοις τούτοις, αποδιΐσταμαι της αληθείας και των μακαρίων διδασκάλων της Εκκλησίας· και δια τούτο λέγω ώσπερ παρά πάσαν μου την ζωήν ήμην ΚΕΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ απ’ αυτών ούτω και εν τω καιρώ της εξόδου μου και έτι μετά την εμήν αποβίωσιν και εξ όρκου εντέλλομαι ίνα μηδείς εξ αυτών προσεγγίση ή εν τη εμή κηδεία ή εν τοις μνημοσύνοις μου....» Αγ. Μάρκος

16...Κανών ΛΔ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ πάντα χριστιανόν ἐγκαταλείπειν Μάρτυρας Χριστοῦ, καί ἀπιέναι πρός τούς ψευδομάρτυρας, τοῦτ' ἐστιν αἱρετικῶν, ἤ αὐτούς πρός τούς προειρημένους, αἱρετικούς γινομένους· οὗτοι γάρ ἀλλότριοι τοῦ Θεοῦ τυγχάνουσιν. Ἔστωσαν οὖν ἀνάθεμα οἱ ἀπερχόμενοι πρός αὐτούς".

17...Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός:
«Ο ένας ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο ΠΑΠΑΣ, και ο έτερος είναι αυτός που είναι στο κεφάλι μας, χωρίς να ειπώ το όνομά του· το καταλαμβάνετε, μα λυπηρόν είναι να σας το ειπώ, διότι αυτοί οι ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ είναι εις την ΑΠΩΛΕΙΑΝ, καθώς το έχουν». (Διδαχή Η’).

18...Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Πόποβιτς: 
«Τρεις είναι οι μεγαλύτερες Πτώσεις του ανθρώπου. α)Η πτώσις του Αδάμ β) Η πτώσις του Ιούδα και γ) Η πτώσις του ΠΑΠΑ».

19...Κανών ΛΖ΄ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ παρά τῶν Ἰουδαίων ἤ αἱρετικῶν τά πεμπόμενα ἑορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζει αὐτοῖς".

20...Κανών Θ' τοῦ Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας:
Ἐρώτησις. Εἰ ὀφείλει Κληρικός εὔχεσθαι, παρόντων Ἀρειανῶν, ἤ ἄλλων αἱρετικῶν; ἠ οὐδέν αὐτόν βλάπτει, ὁπόταν αὐτός ποιῇ τήν εὐχή, ἤγουν τήν προσφοράν; 
Ἀπόκρισις.
Ἐν τῇ θεία ἀναφορᾷ ὁ Διάκονος προσφωνεῖ πρό τοῦ ἀσπασμοῦ: "Οἱ ἀκοινώνητοι περιπατήσατε". Οὐκ ὀφείλουσιν οὖν παρεῖναι, εἰ μή ἄν ἐπαγγέλλωνται μετανοεῖν καί ἐκφεύγειν τήν αἵρεσιν".

21...Κανών Β' τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου:
"Πάντας τούς εἰσιόντας εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καί τῶν Ἱερῶν Γραφῶν ἀκούοντας, μή κοινωνοῦντας δέ εὐχῆς ἅμα τῷ λαῷ ἤ ἀποστρεφομένους τήν μετάληψιν τῆς Εὐχαριστίας, κατά τινά ἀταξίαν, τούτους ἀποβλήτους γίνεσθαι τῆς Ἐκκλησίας, ἕως ἄν ἐμομολοηγσάμενοι καί δείξαντες καρπούς μετανοίας κάι παρακαλέσαντες, τυχεῖν δυνηθῶσι συγγνώμης. Μή ἐξεῖναι δέ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις, μηδέ ἐν ἑτέρᾳ Ἐκκλησίᾳ ὑποδέχεσθαι τούς ἐν ἑτέρᾳ Ἑκκλησίᾳ μή συναγομένους. Εἰ δέ φανείῃ τις τῶν 
επισκόποπων, η Πρεσβυτέρων ἤ Διακόνων, ἤ τις τοῦ κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνω, καί τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι, ὥς ἄν συγχέοντα τόν κανόντα τῆς Ἐκκλησίας".

Θα κλείσω αδελφοί μου με ένα λόγο του μεγάλου Ντοστογιέφσκυ:
"Αν όλος ο κόσμος βαδίσει προς μια κατεύθυνση, κι ο Χριστός προς την άλλη, εγώ θα πάω πίσω από τον Χριστό".

Aς με συγχωρήσουν οι διαφωνούντες.

Ο Θεός μαζί μας.! 


ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΕΡΗΜΩ