.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΟΙΜΝΙΟ

Απο «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», Φεβρουαριου 1965
Τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης Αὺγουστίνου

Εἰς τὴν ἀδιαφορία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ διὰ τὴν ἀνόρθωσι τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων συνετέλεσαν καὶ συντελοῦν πολλοὶ παράγοντες, ἐκ τῶν ὁποίων μνημονεύομε εδω ενα, που θεωρουμε σπουδαιότερον. Ὅτι δηλαδὴ ὑπὸ εὐλαβῶν κηρύκων καὶ πνευματικῶν πατέρων, μὴ θελόντων διὰ τὸ ἀπερίσπαστον τῆς ἱερᾶς διακονίας των νὰ ἔλθουν εἰς σύγκρουσι μὲ παρανομοῦντας ἀρχιερεῖς καὶ νὰ ἐμπλακοῦν εἰς περιπέτειες καὶ ἀγῶνες, κατʼ αὐτοὺς ἀκάρπους, ἐκαλλιεργήθη μία περιδεὴς συνείδησις. Διʼ ὄνομα Θεοῦ! Μὴ τὰ βάζετε μὲ τοὺς ἁγίους ἀρχιερεῖς. Δὲν εἴμεθα ἡμεῖς εἰς θέσιν νὰ τοὺς έλέγχωμεν. Θὰ τοὺς ἐλέγξη ὁ Θεός.
Ἡμεῖς νὰ κοιτάξωμεν τὴν ψυχοῦλά μας. Εἶνε ἁμαρτία νὰ κρίνομεν τὸν κλῆρον… Αὐτὰ εἶνε ὅ,τι ἐχρειάζοντο οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς διὰ νὰ ζοῦν καὶ νὰ δροῦν ἀσυδότως.

Τὸ «εἰσπολλάτιον» (=Εἰς πολλὰ ἔτη, δέσποτα!), κατʼ ἀείμνηστον διδάσκαλον τοῦ Γένους Δούκαν, κυριαρχῆσαν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς Τουρκοκρατίας, ἐξακολουθεῖ καὶ εἰς τὸν μετὰ ταῦτα ἐλεύθερον βίον τῆς Ἑλλάδος νὰ ψάλλεται, μέχρις ἀηδίας, καὶ νὰ προσφέρεται ὡς ἄφθονος λιβανωτὸς κολακείας καὶ διʼ ἐκείνους ἀκόμη τοὺς ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι διὰ βοῶντα σκάνδαλα θὰ ἔπρεπε νʼ ἀκούουν κραυγὰς ἀποδοκιμασίας καὶ ἀναθέματα.

Διὰ τοῦτον ἔκπληξιν προὐκάλεσεν ἡ συγκέντρωσις πιστοῦ λαοῦ εἰς τὸ κινηματοθέατρον «Ἀκροπὸλ» τὴν 7ην Φεβρουαρίου. Εἶνε ἡ πρώτη φορὰ εἰς τὴν νεωτέραν ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ὁ πιστὸς λαὸς ἔκαμε τόσον ζωηρῶς τὴν ἐμφάνισίν του καὶ ὕψωσε φωνὴν διαμαρτυρίας διὰ τὴν ἀθλίαν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν τῶν ἡμερῶν μας. 
Πρώτην φορὰν πιστοὶ ἀπέβαλον τὴν φοβίαν, μήπως λέγοντές τι κατὰ τῶν σκανδαλοποιῶν ἐκπροσώπων τῆς Θρησκείας τοῦ Ναζωραίου ἁμαρτήσουν θανασίμως καὶ κολάσουν τὴν ψυχήν των, ὡς ἐτρομοκράτουν αὐτοὺς οἱ ἀσυνείδητοι ἐκεῖνοι ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι, μὴ πιστεύοντες εἰς κόλασιν αἰώνιον, ἐν τούτοις χρησιμοποιοῦν τὴν ἰδέα τῆς κολάσεως ὡς μέσον διὰ τοῦ ὁποίου ἐπιχειροῦν νʼ ἀφοπλίσουν τοὺς θέλοντας νʼ ἀγωνισθοῦν διὰ τὴν κάθαρσιν καὶ ἀνόρθωσιν τῆς Ἐκκλησίας. Εἴπομεν ὅτι δὲν πιστεύουν. Διότι, ἐὰν ἐπίστευον, οὐδέποτε θὰ ἐτόλμων νὰ διαπράξουν τοιαύτην ἀσχημίαν ὁποία εἶνε, κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας, ἡ διʼ εὐτελεῖς λόγους ἀπὸ μιᾶς Μητροπόλεως εἰς ἄλλην μεταπήδησις. Τί εἰρωνεία, τί ὑποκρισία, τὶ θεομπαιξία! 
Ὁ ἀδίστακτος εἰς τὸ νὰ τολμᾶ τὰς πλέον ἀντικανονικὰς καὶ παρανόμους πράξεις, νὰ ζητῆ νὰ ἐμβάλη φόβον καὶ τρόμον εἰς τὰς ψυχὰς τῶν εὐλαβῶν διὰ νὰ μῆ ὑπερασπίσουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια ποὺ αὐτὸς ἀσυστόλως καταπατεῖ! 
Νὰ τρέμη ὁ πιστὸς νὰ φωνάξη τὸ «ἀνάξιος» διʼ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὡς βδελύγματα ἐρημώσεως νὰ σταθοῦν ἐν τοῖς ἱεροῖς θυσιαστηρίοις, καὶ οἱ ἀνάξιοι νὰ μὴ φοβοῦνται καὶ νὰ μὴ τρέμουν ἐγγίζοντες τὰ ἅγια! 
Ὄχι, χριστιανέ! Δὲν κολάζεσαι, ἀλλʼ ἁγιάζεσαι. Ἁγιάζεις τὸ στόμα σου, ὅταν φωνάζης δικαίως τὸ «ἀνάξιος», καὶ μὲ τὴν ἁγίαν σου αὐτὴν φωνὴν ζητῆς νʼ ἀπομακρύνης ἐκ τοῦ περιβόλου τῆς Ἐκκλησίας τοὺς μισθωτοὺς ποιμένας, τοὺς κλέπτας καὶ ληστάς, τοὺς χριστεμπόρους καὶ θεοκαπήλους, τοὺς βαρεῖς λύκους, οἱ ὁποῖοι ἐνσκήπτουν εἰς τὸ ποίμνιον διὰ νὰ κλέψουν, νὰ θύσουν καὶ νʼ ἀπολέσουν (ἰδὲ Ἰωάν. 10, 10).

Γέροντας Ιουστίνος Πάρβου: Μας τ ύ φ λ ω σ α ν τά ΠΑΘΗ καί ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ τά σημάδια που στέλνει ο Θεός...


Γέροντας Ιουστίνος Πάρβου: Ο Θεός κατά κάποιον τρόπο μας δείχνει σημάδια για να ετοιμαστούμε.

Εμείς όμως δεν δίνουμε σημασία. 

Αυτό σημαίνει ότι τα πάθη μάς τύφλωσαν τόσο πολύ, που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. 

Η γενιά αυτή είναι τόσο τυφλωμένη από τα πάθη, που ακόμη κι αν δουν βομβαρδισμούς ή οτιδήποτε άλλο δεν πρόκειται να μετανοήσουν…

Όπως λέει και η Γραφή ο καθένας είναι αλυσοδεμένος από κάποιο πάθος. Και όταν θα μας βρει το κακό, τότε δεν θα έχουμε τη δύναμη να μετανοήσουμε. 

Ο καθένας προσπαθεί να ικανοποιήσει το πάθος του. 

Οι καρδιές έχουν πετρώσει.

Αυτός που δεν αγωνίστηκε εναντίον των παθών του, δεν θα βρει θεία βοήθεια στον καιρό των διωγμών.

Ο Θεός μας στέλνει σημάδια για να έλθουμε ”εν εαυτώ” και να μετανοήσουμε. 

Να πάμε στους πνευματικούς για να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε με το σώμα και το αίμα του Χριστού για να πάρουμε δύναμη..”

https://www.vimaorthodoxias.gr


Πρίν τό τέλος τοῦ κόσμου... Αγ. Ιωάννης Μαξίμοβιτς


"Πρίν τό τέλος τοῦ κόσμου, θά ὑπάρξει σύγχυση, πόλεμοι, ἐμφύλια διαμάχη, λιμοί καί σεισμοί. 

Οἱ ἄνθρωποι θά ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν τρόμο· θά ἐκπνέουν ἀπό τόν φόβο ἐπερχομένων συμφορῶν.

Δέν θά ὑπάρχει ζωή, ἤ χαρά τῆς ζωῆς, ἀλλὰ μία βασανιστική κατάσταση ἀπουσίας ζωῆς. 

Θά ὑπάρχει μία ἀποξένωση ὄχι μόνο ἀπό τή ζωή, ἀλλά καί ἀπὸ τὴν πίστη ἐπίσης: 
«Πλήν ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἆρα εὑρήσει τήν πίστιν ἐπί τῆς γῆς; (Κατά Λουκᾶν 18:8). 

Οἱ ἄνθρωποι θά γίνουν υπερήφανοι καί ἀχάριστοι, ἀρνούμενοι τόν θεῖο Νόμο· μαζί μέ τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τή ζωή, θά ὑπάρξει ἐπίσης ἔλλειψη ἠθικότητας. 

Θά ὑπάρξει μία συρρίκνωση τοῦ καλοῦ και μία ἀνάπτυξη τοῦ δαιμονικοῦ."

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς
''Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ'' σελ, 300-301, ἐκδόσεις Μυριόβιβλος

Καθηγητής Κ.Βαθιώτης: «Ολοκληρωτικό καθεστώς που φορά την διπλή μάσκα του ιατροφασισμού - Το εμβόλιο είναι η πύλη της κολάσεως»


«Θα εκπέσουμε σε είδος του ζωικού βασιλείου που θα φορά μονίμως φίμωτρο και θα κυκλοφορεί εκτός κλουβιού μόνο αν είναι εμβολιασμένο και τσιπαρισμένο».
Ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης, Αν.Καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ήταν ένας από τους ομιλητές στη μεγάλη διαδήλωση κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, η οποία έλαβε χώρα την Κυριακή στο Σύνταγμα.

Ο Κ.Βαθιώτης, ο οποίος παραιτήθηκε από την έδρα του λόγω του lockdown απηύθυνε στο συλλαλητήριο «προσκλητήριο αφύπνισης και αντίστασης ενάντια στον ψεύτικο και ανάποδο κόσμο της υγειονομικής τυραννίας».

Όσα είπε:

«Σκλαβωμένοι πολίτες της υγειονομικής τυραννίας, τον Μάρτιο του 2020 μας αιχμαλώτισαν όλους ανεξαιρέτως μέσα στα ιδιωτικά κλουβιά μας και αργότερα μας φόρεσαν φίμωτρο παντού, χύνοντας στις ψυχές μας άφθονο το δηλητήριο του φόβου.

Σήμερα θέλουν να εμβολιάσουν μια ολόκληρη χώρα και εν τέλει ολόκληρο τον πλανήτη, χύνοντας στο σώμα μας το δηλητήριο των φαρμακευτικών εταιρειών, χωρίς να τους νοιάζει ποιοι και πόσο κινδυνεύουν από τον ιό, ποιοι και πόσο από το εμβόλιο.

Το μόνο που ενδιαφέρει τους υγειονομικούς διαχειριστές μας είναι να δείξουμε τυφλή υπακοή στα σατανικά τους σχέδια.

Αντιθέτως, κάθε θάνατος ή σοβαρή βλάβη από τις παρενέργειες των εμβολίων εκλαμβάνεται ως αμελητέα ποσότητα. Διότι το όφελος από τον εμβολιασμό υπερτερεί δήθεν των κινδύνων που εγκυμονεί.

Άρα, όσοι υγιέστατοι πολίτες πέφτουν θύματα των παρενεργειών του εμβολιασμού, ενώ θα έμεναν ασυμπτωματικοί ή θα εμφάνιζαν ήπια συμπτώματα αν μολύνονταν με κορωνοϊό, αντιμετωπίζονται σαν τα χλωρά που καίγονται ελαφρά τη καρδία μαζί με τα ξερά.

Αυτό το φαινόμενο έχει μόνο ένα όνομα, λέγεται ανθρωποθυσία. Το νομικό περιτύλιγμά της, το οποίο σκαρφίστηκαν οι σατανικοί διαστρεβλωτές της αλήθειας, είναι το καθήκον αλληλεγγύης σε καιρό πολέμου με έναν αόρατο εχθρό.

Αυτοί που μετέτρεψαν το Σύνταγμά μας σε ποδοπατημένη κουρελού τολμούν να αναζητούν συνταγματικό έρεισμα για την καύση των χλωρών μαζί με τα ξερά.

Γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης ανέγνωσε από ένα παλιόχαρτο μπροστά στην υποδυόμενη την Πρόεδρο της Δημοκρατίας το άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος, όπου προβλέπεται ότι: «Tο Kράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης».

Με αυτήν την δικαιολογία προσδίδουν στον πολίτη την ιδιότητα ενός πολεμιστή, ο οποίος έχει τάχα την υποχρέωση να παραδώσει στον χειριστή της σύριγγας το μπράτσο του, δηλ. την δύναμή του, προκειμένου να συμμετάσχει αλτρουιστικά στο χτίσιμο του υγειονομικού γιοφυριού της Άρτας, δηλ. του περίφημου τείχους της ανο(η)σίας.

Μας έχουν φλομώσει με φρικτά ψέματα. Διότι για να γίνουμε καλοί Σαμαρείτες, θα πρέπει να μπορούμε να θυσιάσουμε προς όφελος των άλλων κάποιες μικρές μόνο ελευθερίες μας, επομένως όχι τα σημαντικότερα αγαθά μας, δηλ. την ζωή και την υγεία μας.

Ο ναυαγός που έχει γραπώσει ένα σωσίβιο αποσοβώντας τον πνιγμό του δεν οφείλει να παραδώσει το σωσίβιο στον συνναυαγό του, για να τον γλυτώσει από τον δικό του πνιγμό. Διότι αυτό θα εσήμαινε ότι το καθήκον αλληλεγγύης είναι ταυτοχρόνως και καθήκον αυτοκτονίας!

Αν ο ναυαγός θέλει να ρισκάρει την ζωή του για να γραφτεί το όνομά του στην σελίδα των ηρώων, είναι ελεύθερος να το πράξει. Αλλά ο ηρωισμός δεν είναι ποτέ καθήκον. Για να πιστωθεί η ηρωική στάση στον πολίτη, πρέπει να αποτελεί προϊόν ελεύθερης απόφασης.

Ήρωας καθ’ υπαγόρευσιν δεν είναι ήρωας, αλλά θλιβερός οσφυοκάμπτης.

Αντιστοίχως, το κράτος εκείνο που αξιώνει από όλους τους πολίτες να γίνουν ήρωες και να δεχθούν να εμβολιασθούν με πειραματικά εμβόλια και με τίμημα ακόμη και την ζωή τους δεν είναι παρά ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που φορά την διπλή μάσκα του ιατροφασισμού

Ο ναζισμός αξιοποίησε το καρναβάλι και επέστρεψε μεταμφιεσμένος: φορά ιατρική ποδιά. Τον αναγνωρίζουμε, όμως, από τις χιτλερικές μπότες του, με τις οποίες συνθλίβει καθημερινά το πρόσωπό μας.

Ας κλείσουμε, λοιπόν, τ’ αφτιά μας στις Σειρήνες του Θαυμαστού Ψεύτικου και Ανάποδου Κόσμου μας και ας αντικρίσουμε κατάματα την ζοφερή πραγματικότητα:

Ο εμβολιασμός με πειραματικά εμβόλια που έχουν άδηλες και αδήλωτες παρενέργειες είναι πλέον υποχρεωτικός για όλους μας: για τους υγειονομικούς είναι ευθέως υποχρεωτικός και για όλους τους άλλους εμμέσως υποχρεωτικός, αφού όποιος δεν εμβολιάζεται μεταπίπτει σε ένα κατώτερο είδος ανθρώπου χωρίς θεμελιώδη δικαιώματα.

Μέχρι σήμερα οι αρχιτέκτονες του νομικού μας πολιτισμού πάσχιζαν να διαφυλάξουν ως κόρην οφθαλμού την συναίνεση του πολίτη:

Για την χρήση των προσωπικών δεδομένων ζητούσαν πάντοτε την συναίνεσή μας, το ίδιο και για την τέλεση κάθε ιατρικής πράξης.

Επίσης, με τον νέο Ποινικό Κώδικα ακόμη και μια ψευδής υπόσχεση που θα αποσπούσε το “ναι” του υποψήφιου ερωτικού συντρόφου αντιμετωπίζεται ως βιασμός και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη.

Ξαφνικά, όμως, ήρθε ένας ιός που αναποδογύρισε τα πάντα, και η συναίνεση του υγιούς πολίτη σε μια επικίνδυνη ιατρική πράξη πετάχθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα στον κάλαθο των νομικών αχρήστων.

Είναι προφανές ότι οι υγειονομικοί διαχειριστές, μας μετέτρεψαν σε προ-αρρώστους, επιδιώκοντας την κατάργηση της ελεύθερης βούλησης και την υποταγή μας σε ό,τι αυτοί ορίζουν αυταρχικά ως ιατρικώς απαραίτητο.

Δόγμα τους είναι η φράση “έτσι θέλω, έτσι διατάσσω”. Πέφτουν σε συνεχείς αντιφάσεις, χωρίς να μπορούν να αποδείξουν ούτε την αποτελεσματικότητα ούτε την ασφάλεια ούτε την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και των λοιπών ιατρικών πράξεων, επιπλέον χωρίς να διεξάγουν τον παραμικρό διάλογο με τις αντίθετες απόψεις.

Το μόνο που ξέρουν είναι να κραδαίνουν μαστίγιο και να απαξιώνουν ως αρνητή, αντιεμβολιαστή και εν γένει ως πνεύμα αντιλογίας ή ως αποδιοπομπαίο τράγο όποιον δεν δέχεται να πάει με τα βρόμικα νερά τους.

Μόλις βρεθεί κάποιος που θα προβάλει ενστάσεις ενάντια στα δρακόντεια υγειονομικά μέτρα, ενεργοποιούνται οι δαγκάνες του ιατροφασιστικού μηχανισμού, δηλ. τα αργυρώνητα ΜΜΕ, οι ειδικοί της ιατρικής και της νομικής επιστήμης, αλλά και οι κληρικοί:

Κάποιοι καθηγητάδες της Ιατρικής, γυρολόγοι των δωροδοκημένων καναλιών της υγειονομικής προπαγάνδας, συστήνουν στους ανεμβολίαστους να επισκεφθούν ψυχολόγο, ενώ κάποιοι μητροπολίτες κουνάνε το δάχτυλο στους αμφισβητίες, λέγοντάς τους ότι έχουν ανάγκη από τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου.

Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε: «Η ιστορία όλων των δογμάτων και των εκκλησιών καταγράφει, ακόμη και μέχρι πρόσφατα, σύμπραξη με καταπιεστικές εξουσίες, δικτατορίες και πολεμοκάπηλους ενάντια στο πραγματικό συμφέρον των λαών, το οποίο έχουν ταχθεί να υπερασπίζονται».

Ένα κατάμαυρο πέπλο μυστηρίου καλύπτει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη: Πώς μπόρεσε η παγκόσμια ελίτ της Νέας Τάξης Πραγμάτων να ελέγξει σε τόσο μεγάλη έκταση τους πάλαι ποτέ πολύτιμους θεματοφύλακες του πολιτισμού μας;
Εξαγοράστηκαν;
Υπνωτίσθηκαν; Τρομοκρατήθηκαν;
Αυτομόλησαν;

Όποια κι αν είναι η σωστή απάντηση, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μπροστά μας έχει στηθεί ένα καζάνι που κοχλάζει: Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού είναι η πύλη της κολάσεως. Αν το σχέδιό τους πετύχει, τότε θα μας εμβολιάζουν διαρκώς.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, δηλ. περίπου ένα εξάμηνο πριν από την κήρυξη της ψευτοπανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες Σύνοδος Κορυφής για τον Παγκόσμιο Εμβολιασμό.

Μάλιστα, στα έδρανα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κυκλοφορούσαν μπλουζάκια με τον λογότυπο VaccinesWork (δηλ. τα εμβόλια κάνουν δουλειά).

Και όλως τυχαίως, η δεκαετία 2011-2020 είχε χαρακτηρισθεί ως η δεκαετία του οράματος των εμβολίων.

Αυτή η πρώτη δεκαετία έδωσε την σκυτάλη στην δεύτερη δεκαετία 2020-2030 με το ίδιο ακριβώς εμβολιαστικό όραμα που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της περίφημης ατζέντας 2030 για την ανοσοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών.

Ήδη από το 2018 μας έλεγαν ότι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ηλεκτρονική υγεία. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε το Ebook, το Eclass, το Ebanking κ.λπ., τώρα θα προστεθεί και το Ehealth.

Συνεπώς, θα αρχίσουμε να μοιάζουμε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που το λογισμικό τους θα πρέπει να αναβαθμίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να είναι προστατευμένο από νέους ιούς.

Επιπλέον, θα θυμίζουμε υγειονομικά πρεζόνια που επιζητούν την επόμενη δόση τους, για να τους επιτραπεί να φυτοζωούν.

Η σύριγγα θα μας οδηγήσει στην σήραγγα του τρόμου. Όποιος εμβολιάζεται θα εγκλωβίζεται μέσα σε ένα υγειονομικό σπιράλ, από το οποίο θα είναι σχεδόν αδύνατον να απεγκλωβιστεί.

Και τώρα προσέξτε καλά:

– Με την μάσκα ελέγχουν την ανάσα μας!
– Με τα self-test και τα rapid-test μας σέρνουν από την μύτη!
– Με το εμβόλιο ελέγχουν την φαρμακευτική αγωγή μας!
– Με την αναστολή εργασίας ελέγχουν την τροφή μας!

Τέτοιον έλεγχο ασκεί κάθε δράστης του εγκλήματος της αρπαγής, ο οποίος κρατά το θύμα του όμηρο, δεμένο χειροπόδαρα, μέχρι να αναγκαστεί το ίδιο ή η οικογένειά του να δώσει λύτρα για την απελευθέρωσή του.

Οι υγειονομικοί διαχειριστές, όμως, δεν ζητούν ως λύτρα κάποιο χρηματικό ποσό, αλλά κάτι άλλο, πολύ πιο μεγάλο: ζητούν να απεμπολήσουμε το αναπαλλοτρίωτο στοιχείο της ανθρώπινης ιδιότητάς μας, το αυτεξούσιο.

Αυτοί που πούλησαν την ψυχή τους στον διάβολο, τώρα θέλουν να υφαρπάξουν την δική μας ψυχή για να του την παραδώσουν.

Αν δεν αντισταθούμε, θα καταστραφούμε:

Από πειραματάνθρωποι θα εκπέσουμε σε είδος του ζωικού βασιλείου που θα φορά μονίμως φίμωτρο και θα κυκλοφορεί εκτός κλουβιού μόνο αν είναι εμβολιασμένο και τσιπαρισμένο.

Είναι η υστάτη ώρα να γκρεμίσουμε τον Ανάποδο και Ψεύτικο Κόσμο της υγειονομικής τυραννίας υπερασπιζόμενοι την αξία του ανθρώπου.

Είναι η υστάτη ώρα, όλοι μαζί, ανεμβολίαστοι και εμβολιασμένοι, ενωμένοι και όχι διχασμένοι, να αμυνθούμε με νύχια και με δόντια, για να τερματίσουμε τον ιδιότυπο Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που διεξάγεται καμουφλαρισμένα από τις εθνικές κυβερνήσεις εναντίον των ίδιων των λαών τους.

Είναι η υστάτη ώρα να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε στρατιώτες που έχουμε δήθεν χρέος να συμμετάσχουμε στον πόλεμο κατά του αόρατου εχθρού. Αυτός άλλωστε κατασκευάστηκε από κάποιους μισάνθρωπους μαριονετίστες και αξιοποιείται τώρα από τις προδοτικές μαριονέτες μιας δράκας Ανθελλήνων.

Μοναδικό μας χρέος κοινωνικής αλληλεγγύης είναι να δηλώνουμε τις παρενέργειες των εμβολίων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παραπλανημένων συμπολιτών μας, που παίζουν ένα υβριδικό παιχνίδι ρίσκου με στοιχεία από τυφλόμυγα και ρώσικη ρουλέτα.

Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, όμως, πρέπει να αδρανοποιήσουμε το σημαντικότερο όπλο τους: την τηλεόραση.

Όταν το κράτος ήθελε να προστατευθεί από τους τρομοκράτες, αμυνόταν σε επικοινωνιακό επίπεδο: απαγόρευε την δημοσίευση των προκηρύξεων.

Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνουμε κι εμείς σήμερα, που έχουμε απέναντί μας ένα τρομο-κράτος: Να του κόψουμε τις γέφυρες επικοινωνίας, σπάζοντας τις οθόνες μας.

Έτσι θα σπάσουμε τις τηλεοπτικές αλυσίδες που μας κρατούν αιχμαλώτους στον Ψεύτικο Κόσμο και θα δραπετεύσουμε από το τηλεοπτικό μας σπήλαιο.

Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 29 Αυγούστου 2021 (η ημέρα που απηύθυνε την ομιλία). Από την ημέρα που κηρύχθηκε η ψευτοπανδημία πέρασαν ήδη 18 μήνες. Κι ακόμη μας κοροϊδεύουν ότι, αν τα κάνουμε όλα όπως μας τα ζητούν, θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

Πάλι μας κατακλύζουν με φρικτά ψέματα: Όπως μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 η νέα κανονικότητα διήρκεσε μέχρι σήμερα, το ίδιο θα συμβεί και με την νέα κανονικότητα που αφετηριάζεται από την 11η Μαρτίου 2020.

Εκτός κι αν κάνουμε μια επαναστατική πράξη: αν πετάξουμε τα τηλεκοντρόλ, δηλ. τερματίσουμε τον εξ αποστάσεως έλεγχο, και στην θέση του self-test επιλέξουμε το self-control.

Είναι, λοιπόν, η υστάτη ώρα να ανακτήσουμε τον έλεγχο του σώματος, της ψυχής και της ζωής μας!

Να μη σταματήσουμε να ζούμε φοβούμενοι μήπως πεθάνουμε, γιατί τότε θα καταντήσουμε ζωντανοί-νεκροί.

Να μην ενδίδουμε στις απάνθρωπες απειλές κάθε απατεώνα τούτου του αιώνα!

Να μην ξεγελιόμαστε ότι οι υγειονομικοί διαχειριστές θέλουν το καλό μας και την ασφάλειά μας αλλά να θυμόμαστε ότι μέχρι σήμερα αποδείκνυαν περίτρανα ότι ήθελαν μόνο να ικανοποιούν το συμφέρον τους, θυσιάζοντας το δικό μας καλό.

Και ο Χίτλερ για το καλό και την ασφάλεια των Γερμανών έλεγε ότι έκανε τις θηριωδίες του.

Η μεταχείριση των υγειονομικών είναι αψευδής μάρτυρας της ασύλληπτης υποκρισίας της κυβέρνησης:

Αυτούς που τίμησε ως ήρωες στην αρχή της πανδημίας, τώρα τους πέταξε στον λάκκο των λεόντων, στερώντας τους ξεδιάντροπα το ψωμί τους.

Οι ληστές του κοινού ποινικού δικαίου αν μας πετύχουν στον δρόμο θα μας πουν:

Τα λεφτά σου ή την ζωή σου;

Οι φασιστοειδείς ληστές της Νέας Δικτατορίας δεν είχαν κανένα φραγμό να μας πουν:

Το μπράτσο σου ή το ψωμί σου;

Αν προτιμήσουμε, όμως, το ψωμί μας, τότε θα χάσουμε την δύναμή μας.

Και χωρίς δύναμη, το ψωμί δεν θα τρώγεται αλλά θα μας κατατρώγει τα σωθικά μέρα με τη μέρα.

Το δίλημμα που μας θέτουν δεν είναι αυτό που ξεστόμισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος “εδώ είναι το εμβόλιο, εκεί είναι ο τάφος”.

Στην γλώσσα του Θαυμαστού Ανάποδου Κόσμου μας, το δίλημμα μεταφράζεται ως εξής: “από εδώ η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, από εκεί το εμβόλιο κι ο τάφος μας”.

Θα κλείσω με μια εξαιρετικά επίκαιρη προτροπή που υπάρχει σε ένα δοκίμιο του Αλεξάντερ Σολζενίτσιν.

Ο μέγας αυτός Ρώσος ιστορικός και μυθιστοριογράφος που τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1970 και απεχθανόταν την κυρίαρχη κουλτούρα της τηλεόρασης, είχε συλληφθεί κατά τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, διότι σε ένα γράμμα του αναφερόταν ειρωνικά στην προσωπικότητα και τις ικανότητες του Στάλιν.

Κατηγορήθηκε για αντισοβιετική προπαγάνδα, η οποία αποτελούσε έγκλημα σύμφωνα με το διαβόητο άρθρο 58 του τότε σοβιετικού Ποινικού Κώδικα.

Στις 7 Ιουλίου 1945 καταδικάσθηκε σε ισόβια εκτόπιση και οκταετή καταναγκαστική εργασία από ένα έκτακτο δικαστήριο, στο οποίο δεν κλήθηκε καν να υπερασπισθεί τον εαυτό του.

Στις 12 Φεβρουαρίου 1974 δημοσιεύθηκε και στην ελληνική γλώσσα μια ανοικτή επιστολή του προς τους ηγέτες της Σοβιετικής Ενώσεως με τίτλο “Να μη ζούμε με ψέματα”.

Σε αυτήν, λοιπόν, την επιστολή, ο Σολζενίτσιν μας προτρέπει να ακολουθούμε καθημερινά ενωμένοι τον δρόμο της αλήθειας και της πνευματικής ανεξαρτησίας, υπερασπιζόμενοι την ψυχή μας.

«Δεν είναι εύκολη η εκλογή για το σώμα», λέει, «μα είναι η μοναδική εκλογή για την ψυχή μας».

Παραδέχεται ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος: «Στις αρχές τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Κάποιοι θα χάσουν προσωρινά τη δουλειά τους. Για τους νέους που θέλουν να ζήσουν ακολουθώντας την αλήθεια, αυτό θα κάνει πολύ δύσκολη στην αρχή τη νέα τους ζωή, αφού και τα μαθήματα που διδάσκονται είναι γεμάτα από ψέματα. Για όποιον όμως θέλει να είναι τίμιος, δεν υπάρχει πια εδώ καμιά διέξοδος».

Ο Σολζενίτσιν καταλήγει προφητικά:

«Αν δειλιάσουμε, ας μην παραπονιόμαστε πως δεν μας αφήνουν ν’ ανασάνουμε – εμείς οι ίδιοι δεν θα αφήνουμε τον εαυτό μας ν’ ανασάνη! Αν σκύψουμε κι άλλο, τα αδέλφια μας οι βιολόγοι θα βοηθήσουν εκείνους να πετύχουν το διάβασμα των σκέψεών μας και την τροποποίηση των γονιδίων μας. Αν δειλιάσουμε και σ’ αυτό, τότε είμαστε τιποτένιοι, δεν έχουμε ελπίδα σωτηρίας, και μας ταιριάζουν οι γεμάτοι περιφρόνηση στίχοι του Πούσκιν:

Τι να τα κάνουν τα κοπάδια τα δώρα της λευτεριάς;

Από γενιά σε γενιά κληρονομιά τους είναι ο ζυγός με τα κουδουνάκια και το μαστίγιο».

Σκλαβωμένοι πολίτες της υγειονομικής τυραννίας, δεν υπάρχει άλλο χρονικό περιθώριο.

Διακυβεύεται το μέλλον του ελεύθερου ανθρώπου, δηλ. του ανθρώπου, διότι άνθρωπος ανελεύθερος δεν είναι άνθρωπος.

Το ιερότερο δικαίωμα του ανθρώπου είναι η άμυνά του. Πόσω μάλλον όταν η επίθεση γίνεται εναντίον του θεμελίου της υπόστασής του: της ελευθερίας της βουλήσεώς του. Γι’ αυτόν τον λόγο η σημερινή άμυνά μας εκτός από δικαίωμα είναι και καθήκον.

Καθήκον χάριν των μελλοντικών γενεών. Τα παιδιά μας που θα πάρουν την σκυτάλη :πρέπει να είναι άνθρωποι και όχι σκλαβωμένα ανθρωποειδή»

«Δεν είναι κάτι καινούριο»!!! Επιστήμονας ρίχνει «ΜΕΤΕΩΡΙΤΗ» για τα εμβόλια! Έτσι ξεχωρίζουν οι εμβολιασμένοι!


Γιά ἀκόμη μία φορά ἀφιερωμένο
σέ ὅσους μᾶς εἶχαν περιγελάσει 
γιά τό ἄρθρο μας:

στό ὁποῖο μέχρι τώρα προσθέτουμε ξανά καί ξανά νέα updates πού κάθε φορά ἐνισχύουν τίς ἀρχικές μας ὑποψίες καί πού δυστυχῶς πλέον τίς μετατρέπουν ἀπό ὑποψίες σέ ἐνδείξεις καί ἀποδείξεις! Κρίνεται άμεσα αναγκαίο να ξεκινήσουν επιστημονικές συζητήσεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, καθώς ο κόσμος οφείλει να γνωρίζει που βρίσκεται η αλήθεια... 

Ο Στέφανο Μοντανάρι είναι διευθυντής του νανοδιαγνωστικού εργαστηρίου της Μοντέρνα.

Είναι φαρμακολόγος, καθηγητής νανοπαθολογίας και από το 1972, δραστηριοποιείται στην εφεύρεση, σχεδιασμό ή βελτίωση συσκευών για χειρουργική και ιατρική πρακτική, ιδιαίτερα στην καρδιαγγειακή χειρουργική και καρδιολογία. Έχει εφεύρει πολλές συσκευές όπως η προσθετική καρδιακή βαλβίδα πολυουρεθάνης, μια συσκευή υπεζωκοτικής αποστράγγισης και μια σακούλα ούρων με μια συσκευή για την πρόληψη μόλυνσης της ουροδόχου κύστης. Από το 2005, ο Δρ Montanari είναι επιστημονικός σύμβουλος στο Osservatorio Militare Italiano.

Εξυπακούεται πως έχε χαρακτηριστεί HOAX για παλαιότερες δηλώσεις του, από τους γνωστούς αγνώστους.

Στο παρακάτω βίντεο ρίχνει βόμβες σε σχέση με το πώς ξεχωρίζουν οι εμβολιασμένοι.

Παρατίθενται δημοσιογραφικά όσα δήλωσε (και βίντεο):

«Ένας μαγνήτης κολλάει εκεί που υπάρχει κάτι που μαγνητίζει και αυτό το γνωρίζουμε όλοι.

Υπάρχουν πρωτεΐνες που μαγνητίζονται, πρωτεϊνες κατασκευασμένες σε εργαστήριο που μαγνητίζονται και ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να τις εισάγουμε στο φάρμακο, μπορούμε να τις βάλουμε μέσα και φυσικά δεν μπορούμε να τις δούμε με γυμνό μάτι παρά μόνο με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού μικροσκόπιου.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Ποιός μας αναγκάζει να τα βάλουμε αυτά τα συστατικά μέσα;

Υπάρχουν τρεις λόγοι:

Πρώτον: Αν βάλω αυτές τις ουσίες μέσα στο φάρμακο, μπορώ να εντοπίσω την παρουσία τους εκεί μέσα με έναν εξαιρετικά απλό τρόπο: Έχω έναν ανιχνευτή που μπορεί επίσης να είναι μια εφαρμογή ενός κινητού τηλεφώνου, σε πλησιάζω, και αμέσως γνωρίζω ότι είσαι εμβολιασμένος ή όχι (μπορεί να μην το έχεις κάνει πραγματικά, να έχεις πληρώσει ή να έχεις κάνει Placebo).

Δεύτερον: Εγώ με αυτές τις ουσίες που έβαλα μέσα σου σε έχω μεταμορφώσει σε μία κεραία και λαμβάνεις τα σήματά μου, όπως και εσύ στέλνεις πίσω σε εμένα. Πλησιάζοντάς σε, με μία απλή συσκευή. Μπορώ να συλλέξω ένα σωρό πληροφορίες για τον οργανισμό σου. 
Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο αμερικανικός στρατός με έναν τρόπο ελαφρώς πιο εξελιγμένο τεχνολογικά, το έχει εφαρμόσει. 
Οι Αμερικανοί στρατιώτες, κατά την διάρκεια επικίνδυνων αποστολών έχουν μέσα τους την κεραία, οπότε εγώ μπορώ να δω, τι φάρμακα έχει πάρει ο στρατιώτης, βλέπω την υγεία σου, αλλά…

Τρίτον και σημαντικότερο: Μπορώ να σε μετατρέψω σε δέκτη, έτσι σου στέλνω μηνύματα που θέλω και σε βάζω να κάνεις αυτό που θέλω».

Δείτε το συγκλονιστικό αυτό βίντεο:

Πηγή:
https://www.el.gr/nea-taxh/atzenta-2030/den-einai-kati-kainoyrio-epistimon/ Ο Διάσημος Ιταλος Επιστήμονας Δρ.Stefano Montanari: Με το εμβόλιο εισάγουν στους Ανθρώπους μαγνητικές πρωτεΐνες.


Ο Διάσημος Ιταλος Επιστήμονας Δρ.Stefano Montanari:Με το εμβολιο εισάγουν στους Ανθρώπους μαγνητικές πρωτεΐνες για τρεις λόγους :

Πρώτον για να μπορούν να σε σκανάρουν με μια εφαρμογή αν πραγματικά έκανες το εμβόλιο.

Δεύτερον γίνεσαι πομπός που στέλνεις τα δεδομένα του σώματος σου στην κυβέρνηση.

Τρίτον και πιο σημαντικό γίνεσαι δέκτης σημάτων και μπορεί ανα πασα στιγμη η κυβερνηση να σου στείλει σήματα και να σου δημιουργήσει συναισθήματα όπως πχ.οργή. Αυτά έχουν γίνει πειράματα σε πιθήκους.!!!!

Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, ότι το εμβόλιο έχει γραφένιο και ότι το γραφένιο και το 5G προκαλούν πολύ σοβαρές βλάβες στην υγεία και το θάνατο των ανθρώπων.

Η αποκαθήλωση του Covid-19: Πώς η La Quinta Columna ανακάλυψε τη σύνδεση μεταξύ του νανοσωματιδίου οξειδίου του γραφενίου και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, σε συμφωνία με την Αργεντινή.

Αυτή η αποκάλυψη, είναι κυριολεκτικά σεισμός.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.

Καλλιόπη Σουφλή

30 ΙΟΥΛΊΟΥ 2021 
Πολλοί γνωρίζουν ήδη τη δουλειά που έκανε η ομάδα των Ισπανών ερευνητών που απαρτίζουν τη La Quinta Columna .

Είναι αυτοί που είχαν το θάρρος να πάρουν ένα φιαλίδιο εμβολιασμού και να το στείλουν για ανάλυση σε διάσημο ισπανικό πανεπιστήμιο μέσω του καθηγητή Δρ. Πάμπλο Κάμπρα στη Μαδρίτη, ο οποίος καταρτίζει και επισημοποιεί τα αποτελέσματα σε μια έκθεση που υπόσχεται να είναι πιο καταληκτική από την προκαταρκτική που ετοίμασε για το ευρύ κοινό στις αρχές της περασμένης εβδομάδας .

{Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν γνωρίζουν για το La Quinta Columna. Εάν είστε ένας από αυτούς, τότε το παρακάτω βίντεο είναι ειδικά για εσάς. https://rumble.com/vjfddf-la-quinta-columna-at-the-xxvii-hu…}

1. Ο Ricardo Delgado, ιδρυτής και διευθυντής της La Quinta Columna συμμετείχε με τον ερευνητικό του συνεργάτη, Dr. José Luis Sevillano, στο XXVIII Ανθρωπιστικό Συνέδριο που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος Συνασπισμός για την Υγεία και τη Ζωή ( COMUSAV ) και το Συμβούλιο Ζωής και Αλήθειας των Ηνωμένων Εθνών ( CONUVIVE ).[Σύνδεσμος: Rumble]

«Η La Quinta Columna θέλει να ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι έχουμε την υποχρέωση να είμαστε ενωμένοι επειδή είμαστε στην ίδια μάχη για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι ακριβώς το μέλλον όλων, και ανάλογα με τη δύναμη και την ορμή που θέτουμε σε αυτό το έργο θα εξαρτηθεί το μέλλον όλης της ανθρωπότητας.

Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο καμπής από το οποίο τα πράγματα μπορούν να αρχίσουν να αλλάζουν, και υπό αυτή την έννοια, η La Quinta Columna πρόκειται να συνοψίσει το αποτέλεσμα της έρευνάς της εδώ και ενάμιση χρόνο, αλλά κυρίως τους τελευταίους δύο μήνες.

Και γιατί τους τελευταίους δύο μήνες;

Θυμάμαι πάντα τα λόγια του γιατρού José Luis Sevillano αφού οι δυο μας δουλεύουμε ως δίδυμο και με συνοδεύει στη La Quinta Columna.

Είπε ότι, όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμός θα βλέπαμε πραγματικά τι έκανε και τι υλικό θα μπορούσε να υπάρχει εκεί.

Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχε ένα νέο φαινόμενο που για μια στιγμή προσπαθήσαμε να αμφισβητήσουμε, αν και σήμερα είναι εμφανές λόγω των εκατομμυρίων των βίντεο στα κοινωνικά μέσα , και ήμασταν σε θέση να μετρήσουμε ακόμη και με συσκευές: teslameters, μαγνητόμετρα, κλπ .

Αναφέρομαι στο μαγνητικό ή ψευδομαγνητικό φαινόμενο που αποκτούν οι άνθρωποι μετά τον εμβολιασμό.

Ένα μαγνητικό φαινόμενο αφενός, αλλά και αυτό που μετατρέπει τους εμβολιασμένους ανθρώπους σε υπεραγωγούς και αποθηκεύει επίσης ενέργεια που μπορεί να μετρηθεί με ένα πολύμετρο σε ορισμένα μέρη, όπως το μέτωπο, για παράδειγμα.

Έτσι, από εκεί αρχίσαμε να ψάχνουμε τι είδους υλικά ή, καλύτερα να πούμε, νανοϋλικά μπορούν να προκαλέσουν τέτοιου είδους ιδιότητες στο σώμα και καταλήξαμε σε μερικούς από τους υποψηφίους.

Ένα από αυτά ήταν αρχικά το γραφένιο.

Το γραφένιο μέσα στο σώμα αποκτά μαγνητικές ιδιότητες και είναι υπεραγωγός.

Χρησιμεύει για αποθήκευση και συμπύκνωση ενέργειας και ήταν ισχυρός υποψήφιος.

Χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε τι υπήρχε μέσα στο φιαλίδιο, συνειδητοποιήσαμε ότι η βιομηχανία ή μάλλον το χρηματιστήριο της βιομηχανίας γραφενίου είχε υψηλές ανοδικές τάσεις, ακριβώς όπως ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού για τον COVID-19 στις αρχές του έτους, τέλη Δεκεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου. Αλλά επίσης, αρκετά περίεργο, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της γρίπης.

Όταν είδαμε τις δυνατότητες που έχει το γραφένιο, ή μάλλον, ότι τα νανοσωματίδια οξειδίου του γραφενίου έχουν μέσα στο σώμα όταν πρόκειται για νευροδιαμόρφωση και όταν πρόκειται για την αύξηση των νευρωνικών ηλεκτροφυσιολογικών επιδράσεων για τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου, συνειδητοποιήσαμε την πιθανότητα να εγχύεται γραφένιο . Μπορεί να εγχυθεί γραφένιο; Ναί. Το γραφένιο μπορεί να εγχυθεί. Και, μάλιστα, ορισμένες επιστημονικές εργασίες έχουν ήδη εγείρει την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ως νανοπροσθετικό σε εμβόλια. Με αυτήν την υπόθεση καχυποψίας, κάναμε αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας και αυτό που προτείνω επίσης να κάνετε εάν έχετε πρόσβαση σε ένα φιαλίδιο.
Είχαμε πρόσβαση σε ένα σφραγισμένο φιαλίδιο από την Pfizer και μέσω αιτήματος για υπηρεσίες σε πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα στο όνομά μου, εστάλη για ανάλυση του φιαλιδίου, όπου αναζητούσαμε το εν λόγω υλικό: γραφένιο.

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα έρευνας από τον Δρ Πάμπλο Κάμπρα , Διδάκτορα Χημικών Επιστημών, με Πτυχίο Βιολογικών Επιστημών και μέλος του Πανεπιστημίου της Αλμερίας, λάβαμε αυτήν την προκαταρκτική έκθεση όπου μας λένε ότι υπάρχουν όντως ισχυρές ενδείξεις οξειδίου του γραφενίου στο δείγμα και ότι είναι επίσης το κύριο συστατικό αυτού που κακώς αποκαλούσαν εμβόλιο .

Από εδώ και με αυτά τα στερεά στοιχεία, τα οποία θα συμπληρωθούν περαιτέρω με άλλες τεχνικές φασματοσκοπίας που μπορούν να γίνουν-αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η ηλεκτρονική μικροσκοπία μετάδοσης,τεχνικές EMF επίσης, οπτική μικροσκόπηση και φασματοσκοπία υπεριώδους ακτινοβολίας, που συμπίπτουν με το μέγιστο μήκος κύματος του οξειδίου του γραφενίου-από εδώ αρχίσαμε να μελετάμε την τοξικότητα ή την κυτταροτοξικότητα που έχει το οξείδιο του γραφενίου στο σώμα.

Δώστε προσοχή σε αυτό το εύρημα: Το οξείδιο του γραφενίου στο εσωτερικό του σώματος προκαλεί θρομβογένεση, θρόμβους. Το οξείδιο του γραφενίου στο σώμα προκαλεί πήξη του αίματος. Το οξείδιο του γραφενίου στο σώμα προκαλεί μεταφλεγμονώδες σύνδρομο ή συστηματικές ή πολυοργανικές φλεγμονές.

Το οξείδιο του γραφενίου στο σώμα όταν είναι πάνω από τα επίπεδα γλουταθειόνης – που είναι το φυσικό απόθεμα αντιοξειδωτικών του σώματος -, προκαλεί αλλοίωση του ανοσοποιητικού συστήματος, κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος και θύελλα κυτοκινών.

Το εισπνεόμενο οξείδιο του γραφενίου εξαπλώνεται ομοιόμορφα σε όλη την κυψελιδική οδό και προκαλεί διμερείς πνευμονίες.

Το εισπνεόμενο οξείδιο του γραφενίου προκαλεί φλεγμονή των βλεννογόνων και συνεπώς απώλεια γεύσης και οσμής: ανοσμία .

Εν ολίγοις, το οξείδιο του γραφενίου συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ο υποτιθέμενος SARS-CoV-2 της επίσημης έκδοσης , δημιουργώντας την ίδια συμπτωματολογία του σοβαρού COVID-19.

Όταν εγκαθίσταται σε νευρωνικό επίπεδο, προκαλεί νευροεκφυλισμό ή, με άλλα λόγια, νευρολογικό COVID-19.

Έτσι, από εδώ αρχίσαμε να βλέπουμε ποιες πιθανές ενώσεις, φάρμακα και θεραπείες θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν το οξείδιο του γραφενίου.

Και κοιτάξτε τι βρήκαμε: η Ν-ακετυλοκυστεΐνη ή η γλουταθειόνη που χορηγείται την υποβαθμίζει.

Γιατί αυτό που κάνει η γλουταθειόνη είναι να εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και τα οξειδωτικά, όλες τις τοξίνες που μπορούν να εισέλθουν στο σώμα.

Και ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν περίπου 300 κλινικές μελέτες όπου ορισμένα νοσοκομεία και ορισμένα πανεπιστήμια χρησιμοποιούσαν Ν-ακετυλοκυστεΐνη με απίστευτα αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, 100 ασθενείς με επίπεδα κορεσμού κάτω από 50% πρακτικά νεκροί-εν ολίγοις-με διμερείς πνευμονίες, μέσα σε μία ώρα από την ενδοφλέβια χορήγηση γλουταθειόνης ή Ν-ακετυλοκυστεΐνης.

Βγήκαν από τους αναπνευστήρες και τα πάντα.

Τώρα κατανοούμε πλήρως γιατί λειτούργησαν αυτές οι θεραπείες: επειδή αντιμετώπισαν όλα τα συμπτώματα της νόσου που υποτίθεται ότι προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για πραγματική αλληλουχία και απομόνωση του SARS-CoV-2, υποψιαζόμαστε με πολλές αξιόπιστες ενδείξεις ότι η ασθένεια COVID-19 είναι στην πραγματικότητα η παρενέργεια της εισαγωγής του οξειδίου του γραφενίου στο σώμα με διαφορετικούς τρόπους .

Και λέω «διαφορετικούς τρόπους» γιατί, αν και αποσύρθηκαν τότε, εισήχθησαν μάσκες που περιέχουν νανοσωματίδια οξειδίου του γραφενίου και εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτές οι μάσκες έχουν εισαχθεί και εξακολουθούν να κυκλοφορούν από εταιρείες όπως η Nanografi, οπότε έχουμε μάσκες με οξείδιο του γραφενίου, αλλά και νανοσωματίδια οξειδίου του γραφενίου που εισήχθησαν σε δοκιμές PCR.

Οξείδιο του γραφενίου υπάρχει επίσης στις δοκιμές αντιγόνου.

Οι υδρογέλες περιέχουν επίσης νανοσωματίδια οξειδίου του γραφενίου. ενδορινικά εμβόλια επίσης, αφού το οξείδιο του γραφενίου στα αερολύματα είναι πιο ισχυρό, όπως και το υποτιθέμενο SARS-CoV-2.

Τα ενδορινικά εμβόλια παρασκευάζονται επίσης, για παράδειγμα, από την Τουρκία.

Είναι κατασκευασμένα από την Nanografi για τον COVID-19 και τη γρίπη.

Γνωρίζουμε ότι, φυσικά, το οξείδιο του γραφενίου αποβάλλεται από τα επίπεδα της γλουταθειόνης στο σώμα και γι ‘αυτό υποψιαζόμαστε ότι προτείνουν κάθε τόσο μια δεύτερη, τρίτη ή και τέταρτη δόση: έτσι ώστε να έχετε τη σημαντική δόση οξειδίου του γραφενίου . Με λίγα λόγια, μιλάμε για ταυτόχρονη και σταδιακή μαζική δηλητηρίαση όλου του παγκόσμιου πληθυσμού.

Σκεφτείτε, εάν η προκαταρκτική έκθεση ενός καθηγητή ενός δημόσιου πανεπιστημίου στην Αλμερία – και ξέρω ότι η ίδια μελέτη γίνεται σε άλλα ευρωπαϊκά και ορισμένα πανεπιστήμια της Λατινικής Αμερικής -, αν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει οξείδιο του γραφενίου στα φιαλίδια, πώς είναι δυνατόν το οξείδιο του γραφενίου να εγχύεται στο σώμα, και πώς είναι δυνατόν να φοράμε μάσκες που προκάλεσαν πνευμονικές παθήσεις εξαιτίας αυτού του νανοσωματιδίου;

Μιλάμε για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας με συνέργεια κυβερνήσεων ή τουλάχιστον συμμετοχή τους!

Όταν μελετάμε τη γλουταθειόνη, συνειδητοποιούμε ότι αρχίζει να πέφτει από την ηλικία των 30 και μετά, αλλά κυρίως πέφτει σημαντικά από την ηλικία των 65 ετών και μετά.

Στην πραγματικότητα, ο COVID-19 επιβαρύνει περισσότερο τους ηλικιωμένους, εκτός από εκείνους που είναι ανοσοκατεσταλμένοι και έχουν άλλες παθολογίες.

Όταν μελετάμε τη γλουταθειόνη, συνειδητοποιούμε ότι τα παιδιά έχουν υψηλά αποθέματα γλουταθειόνης λόγω της νεότητας τους και η ίδια η ασθένεια COVID-19 δεν έχει σχεδόν καμία επίδραση στα παιδιά.

Ομοίως, η γλουταθειόνη είναι ιδιαίτερα χαμηλή στον παχύσαρκο πληθυσμό και συνειδητοποιούμε ότι είναι ακριβώς οι παχύσαρκοι που πλήττονται περισσότερο από τον COVID-19.

Συνειδητοποιούμε ότι η γλουταθειόνη σχετίζεται με τη βιταμίνη D.

Τα χαμηλά επίπεδα γλουταθειόνης είναι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και είναι ακριβώς ασθενείς με COVID-19 που έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D.

Όλα όσα στη συνέχεια μελετήσαμε αυξάνουν ακόμη περισσότερο και επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι ο υποτιθέμενος SARS-CoV-2 της επίσημης έκδοσης είναι ακριβώς το οξείδιο του γραφενίου.

Και ότι όλα τα στοιχεία προστασίας, υποτιθέμενης προστασίας, που μας έχουν δοθεί: μάσκες, δοκιμές PCR, επιχρίσματα, δοκιμές αντιγόνου και εμβόλιο – το λάθος που ονομάζεται εμβόλιο – είναι ακριβώς όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ανάπτυξη της νόσου μελλοντικά.

Και γιατί λέω «στο μέλλον»;

Όταν μελετήσαμε το ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο συνειδητοποιήσαμε ότι το οξείδιο του γραφενίου έχει αυτό που ονομάζεται « ζώνη ηλεκτρονικής απορρόφησης ».

Η ηλεκτρονική διέγερση, ο μαγνητικός συντονισμός της βρίσκεται ακριβώς στο τρίτο εύρος ζώνης της τεχνολογίας 5G , αυτή που προσφέρεται αυτή τη στιγμή και που, θυμηθείτε, ήταν μαζί μας καθ ‘όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Καθώς ξεκίνησαν απολύτως, είχαμε τρία «δίχτυα»:

Το πρώτο είναι ότι η επίγειες κεραίες 5G δεν σταμάτησαν ποτέ να τοποθετούνται – και ότι περιέργως, 8 στις 10 από αυτές τις κεραίες τοποθετούνται κοντά σε γηροκομεία, στην άμεση γειτνίασή τους, που ήταν ακριβώς ο πληθυσμός που επλήγη περισσότερο.

Ένα άλλο εσωτερικό δίχτυ: ακριβώς από γραφένιο που εγχύεται μέσω των “εμβολίων”, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του φιαλιδίου αυτού του πανεπιστημίου.

Και ένα εξωτερικό δίχτυ, το οποίο είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι διαστημικοί δορυφόροι για την υποτιθέμενη κάλυψη 5G.

Απίστευτα, αφηγούμαστε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά πιστέψτε με, σήμερα η νανοεπιστήμη, η νευροεπιστήμη και η βιοτεχνολογία έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.

Έχουμε κάνει μόνο μια προσέγγιση στον τομέα της επιστήμης και πίσω από την πλάτη της κοινωνίας των πολιτών.

Μπορεί ένα άτομο να ελεγχθεί ή να νευροελεγχθεί από απόσταση ασύρματα;

Ναι, μπορεί να γίνει και πιθανότατα γίνεται με συγκαλυμμένο τρόπο, και αυτό μπορεί να εξηγήσει ορισμένες από τις ανώμαλες συμπεριφορές του πληθυσμού, ειδικά εκείνων που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν λάβει δόσεις οξειδίου του γραφενίου με διαφορετικούς τρόπους.

Όπως λέω, ξέρω ότι σχεδιάζω μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά στα ύψη που βρισκόμαστε μπορεί να είναι δύσκολο να πιστέψουμε πραγματικά σε κάτι.

Με αυτή την έννοια λέμε ότι ο COVID-19 είναι μόνο το παράπλευρο αποτέλεσμα της εισαγωγής αυτού του νανοσύνθετου με διαφορετικούς τρόπους και υποψιαζόμαστε ότι εισήχθη στην εκστρατεία κατά της γρίπης του 2019.

Όπως έλεγα, το οξείδιο του γραφενίου έχει μια ζώνη απορρόφησης από την οποία οξειδώνεται πολύ πιο γρήγορα όταν ενεργοποιηθεί ένα μικρό κουμπί για να παρέχει κάλυψη 5G ή να πραγματοποιήσει μια τεχνολογική δοκιμή . Πιστεύετε ότι είναι σύμπτωση ότι η Γουχάν – από όπου προήλθε η σούπα παγκολίνου και νυχτερίδας ως στοιχεία απόσπασης προσοχής – είναι η πρώτη πόλη στον κόσμο με τη δοκιμή τεχνολογίας 5G στα τέλη Νοεμβρίου 2019 και ότι όλοι οι προηγούμενοι εμβολιασμοί κατά της γρίπης πιθανότατα με οξείδιο του γραφενίου ξεκίνησε από εκεί;

Όταν διεγείρεται, το οξείδιο του γραφενίου πολλαπλασιάζει τις συχνότητες.

Με ένα ελάχιστο σήμα, οξειδώνεται πολύ γρηγορότερα και σπάει την ισορροπία μεταξύ των επιπέδων γλουταθειόνης και της τοξικότητας του οργανισμού, δημιουργώντας διμερή πνευμονία, αλλάζοντας τη συμπεριφορά του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα ουδετερόφιλα όταν προσπαθήσουν να το φαγοκυτταρώσουν ήταν παθογόνο, σαν να ήταν SARS-CoV-2.

Λοιπόν, ας δούμε: «Το οξείδιο του γραφενίου ανιχνεύεται στο σώμα από εξειδικευμένα κύτταρα (ουδετερόφιλα) του ανοσοποιητικού συστήματος». Σαν να ήταν παθογόνο.

Το σώμα, το ανοσοποιητικό σύστημα, δεν νοιάζεται αν υπάρχει ένας βιολογικός παράγοντας επειδή αυτό δεν συμπεριφέρθηκε ποτέ σαν βιολογικός παράγοντας.

Υπάρχουν περίοδοι επώασης αν είναι βιολογικές.

Δεν είναι δυνατόν σε κατοικίες στη χώρα μας στην Ισπανία, όπως το Matacaz στη Βαρκελώνη, η μισή οικογένεια να πέθανε σε 4 ώρες.

Εάν είναι βιολογικός παράγοντας, δεν προκαλεί διμερή πνευμονία, αλλά μάλλον ασύμμετρη πνευμονία: συνήθως εισέρχονται μέσω του δεξιού πνεύμονα λόγω συμμετρίας.

Αλλά η μισή οικογένεια που είχε προηγουμένως εμβολιαστεί κατά της γρίπης δεν μπορούσε να πεθάνει.

Παρατηρήσαμε ότι όσο υψηλότερος είναι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης, τόσο μεγαλύτερη είναι η θνησιμότητα του COVID-19 και λογικά είδαμε μια σχέση.

Η άλλη σχέση ήταν με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Αυτό που δεν γνωρίζαμε είναι ότι υπήρχε ένα σημάδι σε καθένα από αυτά τα άτομα για να τους καταστήσει πληθυσμιακό στόχο για την ηλεκτρομαγνητική εστίαση.

Ένα θανατηφόρο όπλο που κάνει τώρα τους ανθρώπους μαγνητικούς και λογικά θα καταλάβετε ότι εάν αλληλεπιδρούν με αυτές τις πηγές ακτινοβολίας σε συγκεκριμένη συχνότητα και ποιότητα, προκαλούν οξείδωση, σπάνε την οξειδοαναγωγική ισορροπία των οξειδωτικών βιοδεικτών του οργανισμού, προκαλώντας τον COVID- 19.

Το γνωρίζουμε αυτό πεντακάθαρα και έχουμε όλα τα επιστημονικά άρθρα που το αποδεικνύουν.

Ένα από αυτά είναι αυτό:

«Οι ερευνητές του Karolinska Institutet, του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Chalmers έχουν δείξει ότι το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα χειρίζεται το οξείδιο του γραφενίου με τρόπο παρόμοιο με τα παθογόνα, οδηγώντας πιθανώς σε ασφαλέστερες βιοϊατρικές εφαρμογές στο μέλλον».

Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ότι το οξείδιο του γραφενίου δέχεται επίθεση από ουδετερόφιλα που είναι, ας πούμε, κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που προσπαθούν να το φαγοκυτταρώσουν, προσπαθούν να το καταπιούν: να το πήξουν.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το οξείδιο του γραφενίου δημιουργεί θρόμβους.

«Το οξείδιο του γραφενίου μελετάται επί του παρόντος για χρήση σε διάφορες μεθόδους χορήγησης φαρμάκων και άλλες ιατρικές και μη ιατρικές εφαρμογές.

Ωστόσο, είναι κρίσιμης σημασίας να κατανοήσουμε πώς αυτά τα υλικά αλληλεπιδρούν με το σώμα.

Η μελέτη δείχνει ότι τα ουδετερόφιλα, ο πιο συνηθισμένος τύπος λευκών αιμοσφαιρίων που εξειδικεύονται στην καταπολέμηση λοιμώξεων,-ακριβώς όπως ένας παθογόνος παράγοντας-απελευθερώνουν τις λεγόμενες εξωκυτταρικές παγίδες ουδετερόφιλων (NETs, ​​ο πιο κοινός τύπος λευκών αιμοσφαιρίων) όταν συναντάμε GO (οξείδιο του γραφενίου).

Τα ΝΕΤ αποτελούνται από έναν «ιστό αράχνης» DNA διακοσμημένο με πρωτεΐνες που βοηθούν τα ουδετερόφιλα να καταστρέψουν μικροοργανισμούς όπως βακτήρια και μύκητες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το GO προκαλεί συγκεκριμένες αλλαγές στη λιπιδική σύνθεση της κυτταρικής μεμβράνης των ουδετερόφιλων που οδηγούν στην απελευθέρωση ΝΕΤ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν λειτουργήσει θεραπείες με γλουταθειόνη και γι ‘αυτό οι θεραπείες με Ν-ακετυλοκυστεΐνη, η οποία είναι πρόδρομος της γλουταθειόνης.

Επειδή εργάζονται παρέχοντας στον στρατό αντιοξειδωτικά αποθέματα για την αντιμετώπιση μιας τοξικής ουσίας, μιας δηλητηρίασης, που έχει εισαχθεί στο σώμα με διαφορετικούς τρόπους .

«Σε μια συνοδευτική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nanoscale, αποδείχθηκε ότι το GO υποβαθμίζεται στα NETs, ​​όπως τα βακτήρια και άλλα παθογόνα».

Συνολικά, αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι το GO μπορεί να παγιδευτεί και να υποβαθμιστεί στα NETs ακριβώς όπως τα παθογόνα.

Θέλω να σας πω ότι έχουμε δημοσιεύσει στον ιστότοπό μας τουλάχιστον 70 μελέτες που αντικατοπτρίζουν όλα όσα λέμε και εκδηλώνουμε εδώ.

Από την άλλη πλευρά, με έχουν ρωτήσει για την αποτελεσματικότητα του διοξειδίου του χλωρίου.

Αυτό πάει αλλιώς.

Αυτό που κάνει είναι να οξυγονώνει το κύτταρο, το προετοιμάζει έτσι ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα από αυτό το τοξικό.

Αυτό που θα έκανε η γλουταθειόνη ήταν να παρέχει στην άμυνά μας περισσότερους αριθμούς στρατιωτών όσον αφορά τη γλουταθειόνη για την αντιμετώπιση των τοξινών.

Αυτό που βρήκαμε, όπως λέω, είναι ότι οι περισσότερες θεραπείες που έγιναν με Ν-ακετυλοκυστεΐνη ή γλουταθειόνη και ακόμη και με άλλα αντιοξειδωτικά όπως η ασταξανθίνη, η οποία είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, ήταν πολύ ευνοϊκές θεραπείες για τους ασθενείς .

Και επίσης, περίεργα και ύποπτα, διαπιστώθηκε ότι αυτά τα ιδρύματα υγείας κυριολεκτικά διέπονται από το κακό. είναι μια ψυχοπάθεια χωρίς προηγούμενο ιστορικό: δεν είχαμε δει ποτέ την ιστορία μιας τέτοιας ψυχοπάθειας.

Μέχρι τις 17 Ιουνίου ο FDA προσπάθησε να σταματήσει την εμπορία της Ν-ακετυλοκυστεΐνης αφού είχε χρησιμοποιηθεί για 57 χρόνια ως ένα κανονικό και συνηθισμένο μοκοκοκλυτικό.

Ήταν κάτι πολύ ύποπτο για να γίνει, έτσι δεν είναι;

Αυτή είναι λοιπόν η δική μου έκθεση.

Τυχόν αμφιβολίες που μπορεί να έχετε σχετικά με τις μελέτες που έχουμε πραγματοποιήσει στο La Quinta Columna, λοιπόν, υπάρχει απλώς κάτι πολύ πειστικό, και αυτό είναι η προκαταρκτική έκθεση ενός διάσημου καθηγητή ενός δημόσιου πανεπιστημίου εδώ στην Ισπανία. ]

Είμαστε πολύ κοντά στην παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για να δώσουμε περισσότερη ισχύ σε αυτήν την έκθεση, στην οποία μας έχουν ήδη πει ότι υπάρχουν στέρεες και αποδεδειγμένες αποδείξεις ότι υπάρχει οξείδιο του γραφενίου στο δείγμα που στείλαμε.

Απλώς, για τον συνταγματάρχη Tamayo και τον δικαστή Giorgianni: ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς πιστεύουμε ότι ο SARS-CoV-2 είναι ακριβώς οξείδιο του γραφενίου-και μπορούμε να το αποδείξουμε–ή τουλάχιστον συμπεριφέρεται ακριβώς και εξαντλητικά το ίδιο, πώς είναι δυνατόν το οξείδιο του γραφενίου να εγχέεται μέσω των φιαλιδίων;

Πώς είναι δυνατόν να φοράμε αυτές τις μάσκες, ενώ μάσκες αποσύρθηκαν πραγματικά επειδή προκάλεσαν πνευμονικές παθήσεις λόγω τοξικότητας;

Για ΤΙ μιλάμε κύριοι;

Εδώ προσπάθησα να κάνω την έκθεση όσο το δυνατόν πιο συνθετική, ώστε κάθε αμφιβολία που μπορεί να δημιουργηθεί από την εκδήλωση που έδωσα εδώ να διευκρινιστεί καθ ‘όλη τη διάρκεια που μας έχει απομείνει ».
– Ρικάρντο Ντελγκάντο.

2. Στα χνάρια του Δρ. Ρικάρντο Ντελγκάντο,και επιστήμονες από την Αργεντινή:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ:Ο Dr. Martín Monteverde μιλά για την ανυπαρξία του SARS-CoV-2, τη φάρσα της PCR και πώς το οξείδιο του γραφενίου στα εμβόλια κατά της γρίπης δημιούργησε το «πρώτο κύμα»

“…Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει απομονώσει το λεγόμενο SARS-CoV-2 .
Το τεστ PCR δημιουργήθηκε για να είναι η υποστήριξη της πλανδημίας . και το οξείδιο του γραφενίου που εισήχθη στα εμβόλια της γρίπης στις καμπάνιες του 2019 και του 2020 ήταν η πραγματική αιτία του λεγόμενου πρώτου κύματος .”

Ο Δρ Martín Monteverde στις 30 ΙΟΥΛΊΟΥ 2021, εκπρόσωπος της ομάδας επαγγελματιών υγείας που υπέβαλε το αίτημα για την έκθεση σχετικά με την απομόνωση του SARS-CoV-2 στην Αργεντινή, ανακοίνωσε ότι το οξείδιο του γραφενίου βρέθηκε στα εμβόλια Vaxigrip Tetra και Moderna στην Αργεντινή,δινοντας ειδική συνέντευξη για το Radio Fresh :

Δημοσιογράφος : Επειδή είμαι πολύ έκπληκτος που, για παράδειγμα, υπήρξε ήδη αίτημα για έκθεση σε εθνικό επίπεδο και η απάντηση ήταν πολύ φτωχή.

Το ίδιο συνέβη στην Ουρουγουάη, το ίδιο συνέβη στην Ιρλανδία και το ίδιο συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φαίνεται ότι κανείς δεν έχει βρει τον ιό σε ανθρώπους. Και έτσι υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν είναι πολύ ξεκάθαρα. Αυτό είναι τρελό και πολλοί δεν το γνωρίζουν.

Δρ Martín Monteverde: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, εδώ στην Αργεντινή, ένας γιατρός, ο Δρ. Anada Verede μαζί με έναν βιοχημικό, υπέβαλαν ένα αίτημα για έκθεση στην Υπουργό Υγείας του Έθνους, Κάρλα Μπισκότι.

Υπήρξε αίτημα για έκθεση σχετικά με το αν ο Υπουργός Υγείας του Έθνους γνώριζε εάν κάποιος στον κόσμο ή στην Αργεντινή είχε απομονώσει και χαρακτηρίσει τον φερόμενο ιό, τον υποτιθέμενο SARS-CoV-2.

Ο Υπουργός απάντησε και είπε ότι δεν υπάρχει ιική απομόνωση.

Δημοσιογράφος.: Και καλά, από τι εμβολιάζονται οι άνθρωποι τότε;

Δρ Martín Monteverde: Της έκαναν επίσης αυτήν την ερώτηση.

Και, αυτό που αναγνώρισε ο υπουργός μας ήταν ότι, εν ολίγοις, ο ιός δεν υπάρχει.

Με άλλα λόγια, ο ιός δεν βρέθηκε ποτέ στο ανθρώπινο αίμα ή στο ανθρώπινο βρογχοκυψελιδικό υγρό.

Αυτό που απάντησε ο υπουργός Υγείας της Αργεντινής ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό όταν ρωτήθηκε επίσης, όπως είπατε, το CDC των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν ότι δεν έχουν απομονώσει ούτε τον ιό.

Οι Κινέζοι αναγνώρισαν ότι δεν έχουν απομονώσει ούτε τον ιό.

Και, μέχρι στιγμής, καμία χώρα στον κόσμο δεν είπε ότι έχουν απομονώσει τον ιό .

Αν και υπάρχουν πολλές πληροφορίες «γνωρίζετε ότι πρόκειται για πόλεμο», υπάρχει επίσης πολλή παραπληροφόρηση και ορισμένες εφημερίδες δημοσιεύουν ψευδείς αναφορές.

Διάβασα ένα από τη Χιλή πριν από δύο ημέρες, στο οποίο μια ομάδα από ένα πανεπιστήμιο της Χιλής είπε ότι είχαν απομονώσει τον ιό. Και όταν διάβασα το άρθρο, δεν είπαν πώς το είχαν κάνει. Δεν υπήρχε καμία απόδειξη. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν απλώς μια δημοσιογραφική σημείωση.

Αλλά ο Υπουργός Υγείας μας αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει ιική απομόνωση. Και αυτό έχει αναγνωριστεί από πολλές κυβερνήσεις στον κόσμο. Με άλλα λόγια, κανείς στον κόσμο δεν έχει απομονώσει ποτέ τον ιό από ανθρώπινο αίμα ούτε από το ανθρώπινο βρογχοκυψελιδικό υγρό.

Και όσον αφορά τη δοκιμή PCR, η Δρ Anada Verede ρώτησε επίσης τον Υπουργό εάν εντοπίζουν τον ιό ταν σου λένε ότι βγήκες θετικός.

Και ο υπουργός απαντά όχι.

Λέει: “Όχι, όχι.

Η PCR βρίσκει ένα μικρό κομμάτι του ιού. Η PCR βρίσκει ένα πολύ μικρό κομμάτι.

Περίπου 37 ζεύγη βάσεων DNA ή RNA.”

Και ξέρετε πόσα ζεύγη βάσεων έχει ο υποτιθέμενος ιός;

Δημοσιογράφος: Όχι, ιδέα.

Δρ Martín Monteverde:-37.000. Έτσι, η PCR βρίσκει ένα μικροσκοπικό κομμάτι, το οποίο είναι 37 ζεύγη και το υποτιθέμενο γονιδίωμα του ιού έχει 37.000. Και σας λένε ότι έχετε θετικό αποτέλεσμα.

Δημοσιογράφος : Εκεί μπορεί να εμφανιστεί και η ασυμπτωματική φιγούρα; Αυτή που είναι PCR θετική αλλά χωρίς συμπτώματα;

Δρ Martín Monteverde: Φυσικά, φυσικά. Δηλαδή, η απάτη είναι στο τεστ PCR.

Χάρη στη δοκιμή PCR δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η πανδημία.

Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία για να μας πουν ότι υπήρχαν νεκροί και μολυσμένοι άνθρωποι και ότι υπάρχει ένα άλλο κύμα και μια παραλλαγή.

Και ο ρόλος όλων των εθνικών μέσων ενημέρωσης ―όπως γνωρίζετε καλά―, και των μέσων μαζικής ενημέρωσης εδώ στη Σάντα Φε, δυστυχώς …

Ο ρόλος των τοπικών μέσων ενημέρωσης ―της εφημερίδας Litoral Aire της Σάντα Φε, του Diario Uno―), ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσα σε ενάμιση χρόνο ήταν πραγματικά ένας ρόλος … δεν ξέρω πώς να τον περιγράψω.

Τρομοκρατούν τον πληθυσμό χωρίς να δίνουν χώρο σε καμία κριτική φωνή.

Ταυτόχρονα με ένα πολύ υψηλό επίπεδο λογοκρισίας στο YouTube, στο Facebook …

Γιατροί και επιστήμονες που βγήκαν να πουν ότι όλα αυτά είναι φάρσα, γνωρίζετε ότι διαγράφουν τα προφίλ τους, ακυρώνονται εντελώς οι λογαριασμοί τους κ.λπ.

Δημοσιογράφος: Martín, εδώ είναι μερικές ερωτήσεις ενώ συζητάμε λίγο. Καθώς συνεχίζουμε τη συνομιλία, θα απαντήσουμε σε μερικά από αυτά στο χρόνο που μας απομένει. Και μας ρωτούν αν γνωρίζετε ότι το γραφένιο έχει ήδη υπάρξει σε άλλα εμβόλια.

Δρ Martín Monteverde: Ναι. Ναι ναι ναι ναι. Τα νανοσωματίδια γραφενίου προστέθηκαν, τουλάχιστον, στα εμβόλια γρίπης του 2019 και του 2020. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο κύμα.

Δημοσιογράφος: Χάρη στην πρώτη παρτίδα εμβολίων, δημιουργήθηκε το πρώτο κύμα. Δηλαδή … Ας δούμε. Σας άκουγα όταν είπατε ότι τα συμπτώματα που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ύπαρξη γραφενίου στο σώμα είναι τα ίδια συμπτώματα με αυτά του COVID σήμερα.

Δρ Martín Monteverde: Ναι, ναι, όλοι αυτοί. Όλα τα συμπτώματα που προκαλούνται από την ύπαρξη γραφενίου στο σώμα είναι τα ίδια με αυτά του λεγόμενου COVID-19. Ναί.

Mόλις χθες, επιβεβαιώθηκε ότι το εμβόλιο Moderna και το εμβόλιο γρίπης έχουν νανοσωματίδια οξειδίου του γραφενίου στο εσωτερικό τους . Μέσα στο φιαλίδιο. Είχαμε ήδη την επιβεβαίωση ότι υπήρχαν επίσης νανοσωματίδια οξειδίου του γραφενίου στο εμβόλιο Pfizer και AstraZeneca . Έτσι, δημιουργούνται τέσσερα εμβόλια που έχουν νανοσωματίδια οξειδίου του γραφενίου. Δεν έχουν μικρό ποσοστό οξειδίου του γραφενίου. Έχουν 99,5%. Δηλαδή, σχεδόν το 100% του περιεχομένου των εμβολίων με νανοσωματίδια οξειδίου του γραφενίου.

Με άλλα λόγια, δεν είναι όλο το φιαλίδιο μόνο γραφένιο, αλλά όταν καθαρίζετε το περιεχόμενο για να αναζητήσετε γραφένιο συνειδητοποιείτε ότι τα σήματα που λαμβάνονται από αυτό που αναλύετε στο ενενήντα εννέα τοις εκατό, αυτό που λαμβάνετε είναι ένα σήμα που προέρχεται από το γραφένιο . Περίπου ενενήντα κάτι τοις εκατό. Δηλαδή, βλέπετε υγρό εκεί, αλλά δεν είναι όλο το υγρό γραφένιο. Το υγρό αραιώνεται με άλλα πράγματα που θα συζητήσουμε αργότερα. Επειδή υπάρχουν ζωντανά πράγματα στα εμβόλια, και θα πρέπει να το προσδιορίσουμε σε εύθετο χρόνο.Τι κάνει κάτι ζωντανό εκεί; Εκτός από γραφένιο.

Αλλά για να μην επικεντρωθούμε στο θέμα, το γραφένιο έχει μια ιδιότητα. Και αυτό σημαίνει ότι, όπως μόλις συζητήσαμε εδώ με τον Ricardo, είναι ένα εξωτικό υλικό του οποίου οι ιδιότητες δεν είναι ακόμη καλά κατανοητές, παρόλο που βρίσκεται υπό μελέτη και ανάπτυξη εδώ και 14 χρόνια; Αρ. 17 ετών μελέτης και ανάπτυξης των εφαρμογών του. Και αυτό το υλικό έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα. Και αυτό είναι ότι με την επίδραση της θερμότητας, γίνεται μαγνητικό χωρίς να είναι μαγνητικό στο παρελθόν . Γι ‘αυτό υποψιαζόμαστε ότι όταν είναι στο φιαλίδιο, δεν είναι μαγνητικό και ότι, μέσα στο σώμα, γίνεται μαγνητικό.

Και απο εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Επειδή έχουμε την υποψία ότι, στην πραγματικότητα, δεν περπατούν όλοι οι εμβολιασμένοι στο δρόμο και είναι καλά, δεν τους συμβαίνει τίποτα, εκτός από τον βιομαγνητισμό που παρουσιάζουν. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Αυτό και μόνο διαλύει την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο αυτό το ζήτημα μπορεί να καταρρίψει όλες τις κυβερνήσεις του πλανήτη που εμβολιάζουν. Και όμως, προσέξτε ότι αρνούνται ότι υπάρχει παρόλο που εκατομμύρια άνθρωποι, μιλάνε ήδη γι΄ αυτό το φαινόμενο. Καλά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό το βιομαγνητικό φαινόμενο συμβαίνει επειδή το γραφένιο – και είναι το μόνο υλικό που έχουμε βρει με την αναζήτηση στα δίκτυα – γίνεται μαγνητικό μόλις έρθει σε επαφή με βιολογικά μέσα. Αυτή τη στιγμή, έχουμε έναν χημικό παράγοντα που δεν είναι μεταλλικός, αλλά που εισέρχεται στο σώμα και γίνεται μαγνητικός. Είτε λόγω της θερμοκρασίας είτε λόγω των ιδιοτήτων του περιβάλλοντος του σώματος. Τι γίνεται τότε; Έχεις ανθρώπους που πηγαίνουν εμβολιασμένοι και είναι τόσο χαρούμενοι. Δεν φαίνεται να έχουν τίποτα. Σωστά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτό το υλικό έχει μια ιδιαιτερότητα και ότι είναι ικανό να απορροφήσει ενέργεια. Αυτή η ενέργεια προέρχεται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οι δυνατότητές του αντιστοιχούν σε ένα ευρύ φάσμα αυτού του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που περιλαμβάνεται επίσης στο εύρος ζώνης 5G .

Μέχρι τώρα, δεν υπήρχε τεχνολογία 5G που να εκπέμπει ήδη κάποιο είδος ενέργειας από αυτές τις κεραίες που θα μπορούσε να το ενθαρρύνει. Και όταν λέμε «ενθαρρύνει», εννοούμε όταν ένα μόριο που δεν είναι ιδιαίτερα επιθετικό ή τοξικό γίνεται τοξικό και επιθετικό. Και αυτός είναι πιθανώς ο λόγος που τα άτομα που ζουν κοντά σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή βρίσκονται σε στενή επαφή με αυτόν τον τύπο ηλεκτρομαγνητικού πεδίου έχουν αναπτύξει θρόμβωση, μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα. Χωρίς να χρειάζεται ακόμη να ενεργοποιηθεί το 5G. Γιατί το έχουν ήδη μέσα τους. Και αυτό μέσα έχει μεγάλη συγγένεια με ζωτικά όργανα, όπως τον εγκέφαλο, το στήθος και την καρδιά . Δεν γνωρίζουμε πολύ καλά εάν οφείλεται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αυτών των οργάνων ή λόγω της θερμοκρασίας που τα προσελκύει, η οποία τα οξειδώνει με συγκεκριμένο τρόπο.

Το θέμα είναι ότι το γραφένιο ψάχνει αυτά τα όργανα. Αυτός είναι ο λόγος για τη ζημιά που βιώνουμε στα παιδιά.

Οι Αμερικανοί γιατροί διαμαρτύρονται πολύ για ένα σημαντικό αριθμό μυοκαρδίτιδας και καρδιακής ανεπάρκειας που πρόκειται να συμβεί στο μέλλον στους νέους. Ακριβώς, λόγω αυτής της βλάβης που συμβαίνει σε αυτά τα όργανα. Υπάρχει όμως και ο περίφημος νευρολογικός COVID . Δηλαδή, εκείνο το είδος ψυχικής ομίχλης που εμποδίζει τους ανθρώπους να σκέφτονται καθαρά. Είναι εμβολιασμένα, αλλά δεν έχουν διανοητική διαύγεια. Δεν καταλαβαίνουν καλά, γίνονται βίαιοι κ.ο.κ. Αυτά τα πράγματα κάνουν ήδη ζημιά χωρίς να έχει αναπτυχθεί ακόμη το 5G.
Και είναι πολύ πιθανό. Επειδή το υλικό αυτό ήδη ενεργοποιείται σύμφωνα με την εγγύτητα σε ορισμένα κύματα ή πεδία. Αλλά φίλε μου, σχεδόν μιλάμε για το παλιό παρόν. Ο Ricardo σας έχει ήδη εξηγήσει ότι αυτό έχει ήδη χορηγηθεί με ένεση στο παρελθόν. Σίγουρα, έχετε ήδη δει ότι το εμβόλιο της γρίπης 2020 το περιείχε ήδη.

Γνωρίζουμε ήδη ότι η ασθένεια COVID θα μπορούσε κάλλιστα να έχει προκληθεί από συνδυασμό γραφενίου + 4G Plus. Ή κάποια ποιότητα του 4G, θα μπορούσε ήδη να έχει προκαλέσει τον κλασικό COVID, τον πνευμονικό COVID.

Παρεμπιπτόντως, το γραφένιο αποβάλλεται πολύ εύκολα μέσω των πνευμόνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει πνευμονικός COVID. Ο νευρολογικός COVID αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% των ασθενών. Καθώς και ο καρδιολογικός COVID (περικαρδίτιδα και μυοκαρδίτιδα).

Με άλλα λόγια, γνωρίζουμε ήδη ότι ο COVID μπορεί κάλλιστα να προκληθεί από αυτόν τον τύπο παράγοντα. Ο προηγούμενος COVID ήταν ήδη εδώ. Επειδή αυτή τη στιγμή πρόκειται να ξεπεράσουμε το φράγμα που θα μας οδηγήσει σε μια άλλη πανδημία COVID, όχι σε αυτήν που γνωρίζουμε. Αλλά σε ένα πραγματικά ανησυχητικό είδος υπερ-πανδημίας που πρόκειται να προκληθεί από την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G. Αυτό, την ίδια στιγμή, που έχουμε, σε μεγάλο αριθμό, ανθρώπους που είναι εμβολιασμένοι σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι που συνέβαινε μόνο σε πληθυσμούς που βρίσκονταν σε πόλεις.

Χθες ανακοίνωσαν ότι αντιμετωπίζουμε κρίση.

Κοίτα προσεκτικά.

Δεν φαίνεται σε όλους.

Οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες.

Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.

Φαίνεται, ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο άσχημα και, παρ ‘όλα αυτά, ο Τύπος δεν κάνει παρά να ανακοινώνει κρίση.

Αλλά ήδη χθες ο υπουργός, ενάντια σε κάθε πιθανότητα, σας λέει ότι είμαστε στα πρόθυρα μιας καταστροφής με το περίφημο στέλεχος Δέλτα.

Με άλλα λόγια, γνωρίζουν τι θα προκαλέσει το 5G.

Όταν ενεργοποιηθεί και οι περισσότεροι «γραφιοποιημένοι» άνθρωποι, που δεν είναι εμβολιασμένοι, θα εκτεθούν σε αυτές τις αλλαγές.

Στη συνέχεια, θα δείτε τι έχουν ήδη ανακοινώσει.

Επίσης το τσουνάμι του εγκεφάλου .

Φανταστείτε τι θα συμβεί με τον αριθμό των «γραφικοποιημένων» ανθρώπων που θα περπατούν στο δρόμο τόσο ήρεμα.

Μόλις αυτό το νανοϋλικό αρχίσει να “ενθαρρύνεται” σε επίπεδο νευρώνων.

Θα προκαλέσει ψυχιατρικά προβλήματα.

Κώμα, απευθείας.

Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα περπατούν και θα πέφτουν σε κώμα.

Θα υποστούν ίλιγγο, τα πάντα. Τα πάντα. Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί.

Και εκπλαγήκαμε που το είχαν ανακοινώσει πριν από δύο μήνες.

Είπα, “Τι είναι αυτό, ένα τσουνάμι εγκεφάλου λόγω του κορονοϊού;”

Λοιπόν, το γνωρίζουμε ήδη από τότε που ανακαλύψαμε το περίφημο οξείδιο του γραφενίου.

Τότε θα έχουμε μια υπερ-πανδημία που προκαλείται από γραφένιο σε όλους τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί.

Επειδή υπάρχουν πολλά, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι που εκτίθενται σε αυτή τη νέα τεχνολογία 5G που περιέργως, αναπτύχθηκε την ίδια στιγμή που αυτή η πανδημία είχε καταλάβει τον πλανήτη.

Φοβόμαστε λοιπόν το χειρότερο.

Το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να γνωρίζουν ποιος το προκαλεί αυτό και τι πρόκειται να προκαλέσει στο μέλλον, ώστε να μην ξεγελαστούν και να μην συνεχίσουν να παίρνουν νέες δόσεις.

Μας λένε ήδη ότι θα ασκηθεί περισσότερη πίεση στους ανθρώπους να εμβολιαστούν.

Για να τους «σώσουμε» από αυτή τη μεγάλη πανδημία που δημιουργούν και που είμαστε ήδη κοντά.
Αργότερα.

Προς το παρόν, αυτό που πρέπει να είναι σαφές στους ανθρώπους είναι ότι αυτή η ασθένεια δεν προκαλείται από ιό.

Πρέπει να καταλάβουν ότι το εμβόλιο έχει γραφένιο και ότι το γραφένιο και το 5G προκαλούν πολύ σοβαρές βλάβες στην υγεία και το θάνατο των ανθρώπων.

Στην πραγματικότητα, μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν ότι οι εμβολιασμένοι έχουν σχεδόν δέκα φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από τους μη εμβολιασμένους, κάτι που κανείς δεν έχει καταλάβει.
Αυτό το μήνυμα δημοσιεύεται από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν μιλάνε για οτιδήποτε.

Σας λένε τι θα προκαλέσει αυτό το νέο στέλεχος Delta, σύμφωνα με αυτούς, σε εμβολιασμένα άτομα. Σωστά.

Όταν το βλέπεις από βιολογική άποψη, φαίνεται περίεργο.

Αλλά όταν το βλέπεις από αυτήν την άποψη, καταλαβαίνεις όλα όσα μας ανακοινώνουν.”


Για την Kontrabanda free press, Γιώτα Σεχίδου


ΠΗΓΕΣΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ:

ΔΕΙΤΕ: Γάλλοι γιατροί βρήκαν γραφένιο στο αίμα εμβολιασμένωνΑ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ο ; Ή ε ξ ο ρ γ ι σ τ ι κ ό; Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος: “Δεν έχει μισθουδάκι για όποιον δεν συμμορφώνεται!”

Ε Λ Ε Ο Σ !

Ε Λ Ε Ο Σ !

Ε Λ Ε Ο Σ !


ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΡΑ, ΑΥΤΟΣ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ;
ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ 
ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ;
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ - ΜΑΛΛΟΝ - ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΚΑΜΑΤΟ ΚΑΙ ΘΑΡΡΑΛΕΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟ;

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Για τα τεκταινόμενα στην συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, αναφέρθηκε σε παρέμβασή του στην εκπομπή 'Από Μέρα σε Μέρα' της κρατικής τηλεόρασης ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της πανδημίας του κορωνοϊού, καλώντας εκ νέου τους ιεράρχες να ευθυγραμμιστούν (......) με τις αποφάσεις της συνόδου για τον εμβολιασμό.

Μεταξύ άλλων ο Μακαριότατος, αναφέρθηκε στα δυο κύρια θέματα που απασχόλησαν τη συζήτηση στη σύνοδο, ενώ ανέφερε πως οι συνοδικοί έλαβαν ενημέρωση για το Κυπριακό από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Στο θέμα της πανδημίας, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι υπήρξε μια ωραία και παραγωγική συζήτηση με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου τηρούν υπακοή στις αποφάσεις της συνόδου. 

Κληθείς να σχολιάσει τα περί ανυπακοής συγκεκριμένου ιεράρχη αλλά και κληρικών, ο Μακαριότατος, ξεκαθάρισε πως η πανδημία, επηρέασε την λειτουργία και των ξενοδοχειακών μονάδων της Αρχιεπισκοπής, μια από τις βασικότερες πηγές χρηματοδότησης του κλήρου.

«Όποιος δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της συνόδου το μισθουδάκι του δεν θα πάει να τον βρει στο τέλος του μήνα» τόνισε ο Μακαριότατος.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο εμβολιασμός είναι μεν εθελοντικός, ωστόσο σε ότι αφορά τον κλήρο και ιδιαίτερα τους ιεράρχες, μπορούν να διατηρούν τις απόψεις τους, ωστόσο δεν μπορούν να επηρεάζουν το εκκλησίασμα να μην εμβολιάζεται.

Σε ότι αφορά τους ιεράρχες, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως αν υπάρξουν φαινόμενα ανυπακοής ιεραρχών σχετικά με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου σχετικά με τον εμβολιασμό, θα επιμείνει μέχρι και σε αποβολή από τη σύνοδο....


Συνέντευξη του Ζακ Ατάλι, που του λήφθηκε το 1981: «Ο εμβολιασμός είναι ένας τρόπος να «καθαριστεί» η κοινωνία από ηλικιωμένους, άρρωστους, δειλούς και ανόητους».


Στο μέλλον, θα μιλήσουμε για την εξεύρεση ενός τρόπου μείωσης του πληθυσμού. 
Ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους, γιατί μόλις ξεπεράσουν τα 60-65 χρόνια, αρχίζει να κοστίζει ακριβά την κοινωνία. Μετά είναι οι αδύναμοι, άχρηστοι, που δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία... γιατί θα υπάρχουν τελικά, όλο και περισσότεροι από αυτούς. 
Η ευθανασία απευθύνεται-στοχεύει σε αυτές τις ομάδες • η ευθανασία πρέπει να είναι ένα σημαντικό εργαλείο στις 
μελλοντικές μας κοινωνίες, σε κάθε περίπτωση. Φυσικά, δεν μπορούμε να τους εκτελέσουμε τον καθένα, όλους αυτούς τους ανθρώπους, ή να τους οδηγήσουμε σε στρατόπεδα (συγκέντρωσης) ... Θα τους ξεφορτωθούμε κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι είναι για το δικό τους καλό. Ο υπερπληθυσμός των άχρηστων είναι κάτι που κοστίζει οικονομικά πολύ. 
Επίσης, κοινωνικά, είναι πολύ καλύτερο όταν η ανθρώπινη μηχανή σταματά απότομα και όχι σταδιακά. Προφανώς επίσης, δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τον δείκτη ευφυίας εκατομμύριων ανθρώπων. Επομένως, θα δημιουργήσουμε ή θα προκαλέσουμε μια πανδημία που στοχεύει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, μια πραγματική οικονομική κρίση, ένας ιός που θα μολύνει ηλικιωμένους και υπέρβαρους και δεν έχει σημασία γιατί είναι το ίδιο και οι αδύναμοι θα υποκύψουν σε αυτό, ενώ οι φοβισμένοι και ηλίθιοι θα πιστέψουν σε αυτό και θα μας επιτρέψουν, ακόμη και θα μας ζητήσουν, να τους θεραπεύσουμε με τα φάρμακα μας. 
Και θα διασφαλίσουμε ότι η θεραπεία είναι διαθέσιμη και παρέχεται - και ότι αυτή η θεραπεία μας θα είναι η λύση. ... Οι ηλίθιοι θα την επιλέξουν (τη θεραπεία), από μόνοι τους (οικειοθελώς) και αυτοί από μόνοι τους, ευτυχισμένοι, θα οδηγήσουν τους εαυτούς τους στη σφαγή». 

(Γ) [Το μέλλον της ζωής - Jacques Attali, 1981] Συνέντευξη με τον Michel Solomon, συλλογή Les Visages de l'avenir , Editions Segher


Πηγή:
https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2021/09/1981.html