.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Μακαρισμοί

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.5, στ.3-12)

"μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "μακάριοι και τρισευτυχισμένοι είναι εκείνοι, που συναισθάνονται ταπεινά την πνευματική φτώχεια τους (και εξαρτούν τον εαυτό τους με ταπείνωση και πίστη από το Θεό), διότι δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών"

"μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακλήθησονται"

δηλαδή: "μακάριοι είναι όσοι πενθούν (για τις αμαρτίες τους και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο) διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό"

"μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν"

δηλαδή: "μακάριοι είναι οι πράοι, που συγκρατούν το θυμό τους, διότι αυτοί θα λάβουν ως κληρονομιά τη νέα γη της επαγγελίας, τη Βασιλεία των Ουρανών"

"μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για να αποκτήσουν οι ίδιοι, να επικρατήσει δε και στον κόσμο η δικαιοσύνη και η αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν"

"μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται"

δηλαδή: "μακάριοι οι ευσπλαχνικοί και ελεήμονες, που συμπονούν και ελεούν τον πάσχοντα, διότι αυτοί θα ελεηθούν πλούσια από το Θεό"

"μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι έχουν καθαρή και αμόλυντη την καρδιά, διότι αυτοί θα δουν το Θεό στη δόξα Του"

"μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι έχουν ειρήνη μέσα τους και προσπαθούν να ειρηνεύουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, διότι αυτοί θα ανακηρυχθούν, εμπρός στον Ουράνιο και επίγειο κόσμο, υιοί του Θεού"

"μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι έχουν διωχθεί εξαιτίας της αρετής και της πίστης τους, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών"

"μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ"

δηλαδή: "μακάριοι είστε, όταν σας εμπαίξουν και σας υβρίσουν οι άνθρωποι, και σας διώξουν και ψευδόμενοι, πουν παντός είδους κακολογία και κατηγορία εναντίον σας, επειδή πιστεύετε σε μένα"

"χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν"

δηλαδή: "Χαίρετε και γεμίστε από αγαλλίαση, διότι η ανταμοιβή σας στους Ουρανούς θα είναι μεγάλη και ανυπολόγιστη - έτσι κατεδίωξαν και τους Προφήτες, τους οποίους ο Θεός είχε στείλει ενωρίτερα από σας, και οι οποίοι, μέσω των διωγμών που υπέστησαν, είναι μακάριοι"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.24, στ.46)

"μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως"

δηλαδή: "μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος, τον οποίον ο Κύριος του, όταν έλθει, θα τον βρει να πράττει έτσι, πιστά και φρόνιμα, με συναίσθηση της ευθύνης του."

(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.11, στ.28 και Κεφ.12, στ.37-38)
"μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν"

δηλαδή: "μακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν το Λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν"

"μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς."

δηλαδή: "μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους, όταν έλθει ο Κύριος, θα τους βρει να αγρυπνούν. Σας διαβεβαιώνω ότι Αυτός θα γίνει διάκονός τους, θα ζώσει τη μέση Του, για να μην εμποδίζεται στις κινήσεις του από τα ενδύματά Του, θα τους βάλει να καθίσουν στο τραπέζι του φαγητού και Αυτός ο Ίδιος θα έλθει κοντά τους και θα τους υπηρετήσει. "

"καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι. "

δηλαδή: "και αν έλθει στο δεύτερο τετράωρο της νύκτας και στο τρίτο τετράωρο, κατά τα ξημερώματα, και τους βρει έτσι, δηλαδή να τον περιμένουν άγρυπνοι, σας λέω, ότι είναι μακάριοι οι δούλοι εκείνοι. "

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.20, στ.29)
"...μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες"

δηλαδή: "...μακάριοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι αν και δεν με είδαν, επίστεψαν"

Περί Εξομολογήσεως

Το Ιερό Μυστήριο της Εξομολόγησης το παρέδωσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στους μαθητές Του λέγοντας:

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.18)

"Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ"

δηλαδή: "Σας διαβεβαιώνω ότι όσα αμαρτήματα αφήσετε δεμένα και ασυγχώρητα στη γη, θα μείνουν δεμένα και ασυγχώρητα στον Ουρανό. Και όσα συγχωρήσετε στη γη, θα είναι συγχωρημένα και λυμένα στον Ουρανό.

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.20, στ.23)"
...λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται"

δηλαδή: "...λάβετε Πνεύμα Άγιον· σε όποιους συγχωρείτε τις αμαρτίες, θα είναι συγχωρημένες και από το Θεό. Σε όποιους όμως τις κρατείτε άλυτες και ασυγχώρητες, θα μείνουν αιώνια ασυγχώρητες"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.10, στ.16)

"Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με"

δηλαδή: "Εκείνος που υπακούει σε σας, υπακούει σε μένα και εκείνος που παρακούει εσάς, παρακούει εμένα· εκείνος δε που παρακούει εμένα, παρακούει το Θεό, που με έστειλε Σωτήρα στον κόσμο"

Θεία Κοινωνία

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.53-56)

"ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Yἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς"

δηλαδή: "ειλικρινά και αληθινά σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου (δια του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας) και δεν πίετε το Αίμα Του, δεν έχετε ζωή μέσα σας"

"ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις"

δηλαδή: "Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου, (δια του Ιερού Mυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας), και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξο κατά τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Διότι η σάρκα μου είναι πράγματι πνευματική τροφή και το αίμα μου είναι πράγματι πνευματικό ποτό. Και εκείνος που κοινωνεί από αυτά έχει ζωή αιώνια"

"ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ."

δηλαδή: "Καθένας που τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ενώνεται μαζί μου στενότατα σε ένα πνευματικό σώμα, ώστε αυτός να μένει μέσα σε μένα και εγώ να μένω μέσα σε αυτόν και να τον μεταβάλλω σε κατοικητήριο της Θεότητας"

Ερευνάτες τας Γραφάς

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.5, στ.37-39)

"καὶ ὁ πέμψας με πατήρ, αὐτὸς μεμαρτύρηκε περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε,

"δηλαδή: "και ο Πατέρας, που με έστειλε έχει από πολύ καιρό μαρτυρήσει για μένα μέσα στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Αλλά εσείς ούτε την φωνή Αυτού έχετε ποτέ έως τώρα ακούσει ούτε την μορφή Του είδατε"

"καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε μένοντα ἐν ὑμῖν, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε."

δηλαδή: "και το Λόγο του Θεού, που περιέχεται στις Γραφές δεν τον έχετε δεχθεί με όλη σας την καρδιά, ώστε να μένει μέσα σας. Και απόδειξη ότι δεν πιστεύετε σε Εκείνον, τον οποίο ο Πατέρας έστειλε στον κόσμο."

"ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ."

δηλαδή: "λοιπόν, εσείς πρέπει να ερευνάτε τις Γραφές και να συλλαμβάνετε τα βαθύτερα αυτών νοήματα, διότι κι εσείς οι ίδιοι πιστεύετε ότι με την έρευνα και την πίστη σε αυτές θα έχετε ζωή αιώνια. Και αυτές ακριβώς οι Γραφές είναι που μαρτυρούν για μένα."

Περί Προσευχής

(Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον Κεφ.11, στ.24-25 και Κεφ.14, στ.38) 
"πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. καὶ ὅταν στήκητε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν"

δηλαδή: "όλα όσα με την προσευχή σας ζητείτε, πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν από το Θεό. Και όταν στέκεστε στην προσευχή, να συγχωρείτε με όλη σας την καρδιά, εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, για να συγχωρήσει και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος τα δικά σας παραπτώματα"

"γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σάρξ ἀσθενής"

δηλαδή: "αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, για να μη πέσετε σε πειρασμό - το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο να υποτάσσεται στο Θείο θέλημα, αλλά η σάρκα, η ανθρώπινη φύση, είναι ασθενής"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.28)
"εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς"

δηλαδή: "ευλογείτε εκείνους, που σας καταριούνται, προσεύχεσθε στο Θεό για εκείνους, που σας δυσφημούν και σας βλάπτουν"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.6-8)
"σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ"

δηλαδή: "Εσύ όμως, όταν θέλεις να προσευχηθείς, προτίμησε το ιδιαίτερο δωμάτιό σου, κλείσε την πόρτα και κάνε την προσευχή σου στον Πατέρα σου, που είναι αόρατος και σαν κρυμμένος. Και ο Πατέρας σου, που βλέπει και τα πλέον απόκρυφα, θα σου αποδώσει στα φανερά την αμοιβή σου"


"Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν"

δηλαδή: "Όταν προσεύχεστε, μη πολυλογείτε και φλυαρείτε, χωρίς να παρακολουθείτε και να καταλαβαίνετε αυτά που λέτε, όπως κάνουν οι εθνικοί, διότι αυτοί φαντάζονται ότι θα εισακουσθούν με ένα τρόπο μαγικό χάρη στην πολυλογία τους. Μη μοιάσετε λοιπόν με αυτούς, διότι ο Πατέρας σας γνωρίζει από ποιά πράγματα έχετε ανάγκη, πριν του τα ζητήσετε"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.19-20)
"Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"

δηλαδή: "Πάλι σας διαβεβαιώνω ότι, εάν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για κάθε καλό πράγμα, που θα ζητήσουν με την προσευχή τους, θα το λάβουν από τον Ουράνιο Πατέρα μου"

"οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα , ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν"

δηλαδή: "διότι όπου δύο ή τρεις είναι συγκεντρωμένοι στο Όνομά μου και για σκοπό σύμφωνο με το θέλημά μου, εκεί είμαι και εγώ εν μέσω αυτών, για να τους φωτίζω, να τους ευλογώ και να τους ενισχύω


(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.14, στ.13)
"καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ" 

δηλαδή: "και κάθε τι που με πίστη θα ζητήσετε στο Όνομά μου, θα το κάνω, για να δοξασθεί έτσι ο Πατέρας δια του Υιού"

Ο αγαπών με

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.14, στ.15, 21, 23, 24) 

"Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε" 

δηλαδή: "Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου, (διότι αυτό είναι απόδειξη και καρπός της αγάπης σας προς εμένα)"

"...ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν" 

δηλαδή: "...εκείνος που γνωρίζει και κατέχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος πράγματι με αγαπά. Όποιος δε, με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και με ένα τρόπο πνευματικό και πειστικό θα φανερώσω τον εαυτό μου σε εκείνον"

"...ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ ποιήσομεν" 

δηλαδή "...εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει στη ζωή του τις εντολές μου, και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έλθουμε σε αυτόν και θα μεταβάλλουμε τη καρδιά του σε μόνιμη κατοικία μας, ώστε αυτός να είναι ο έμψυχος ναός του ζώντος Θεού" 

"...ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός" 

δηλαδή "...εξ αντιθέτου, εκείνος που δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου, μολονότι ο λόγος μου, τον οποίον ακούτε, δεν είναι δικός μου, αλλά του Πατέρα που με έστειλε"

Περί Πίστεως

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.17, στ.20 και Κεφ.21, στ.22)

"ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν"
δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστη σαν το μικρό σπόρο του σιναπιού, θα πείτε στο βουνό τούτο: πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάει και τίποτε δε θα είναι για σας αδύνατο"

"καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε"
δηλαδή: "και όλα όσα θα ζητήσετε στη προσευχή σας με πίστη θα τα λάβετε"

(Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον Κεφ.9, στ.23)
"ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι"
δηλαδή: "ο δε Ιησούς του είπε τούτο: εάν εσύ μπορείς να πιστέψεις, τότε όλα είναι κατορθωτά στον πιστεύοντα"

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον)
(Κεφ.5, στ.24 - Κεφ.11, στ.40 - Κεφ.14, στ.12-14 και Κεφ.20, στ.29)
"ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν"
δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος ο οποίος ακούει τη διδασκαλία μου και πιστεύει στον Πατέρα, που με έστειλε, αυτός έχει κερδίσει την αιώνια ζωή και δε θα περάσει από δίκη και κρίση, αλλά έχει μεταβεί πλέον από τον πνευματικό θάνατο της αμαρτίας στην αιώνια ζωή"

"λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; " 
δηλαδή: "της λέει ο Ιησούς: δεν σου είπα ότι εάν πιστέψεις, θα δεις τη Δόξα και το Μεγαλείο του Θεού, όπως αυτά φαίνονται στα μεγάλα θαύματα που κάνω;"

"ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι" 
δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα θα κάνει, χάρη σε αυτή την πίστη του, τα μεγάλα και θαυμαστά έργα, τα οποία εγώ κάνω και ακόμη μεγαλύτερα από αυτά. Όλα δε αυτά με την χάρη που θα πηγάζει από την σταυρική μου θυσία, διότι εγώ πηγαίνω τώρα προς τον Πατέρα μου, αφού τελείωσα το έργο μου επί της γης"

"καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ" 
δηλαδή: "και κάθε τι που με πίστη θα ζητήσετε στο Όνομά μου, θα το κάνω, για να δοξασθεί έτσι ο Πατέρας δια του Υιού"

"ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω" 
δηλαδή: "εάν, λοιπόν, ζητήσετε κάτι, επικαλούμενοι με πίστη φωτισμένη και ζωντανή το Όνομά μου, εγώ θα το κάνω. "

"μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες" 
δηλαδή: "μακάριοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι αν και δεν με είδαν, επίστεψαν"