.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ὅταν ἀκόμα στὴν Ἑλλάδα ἐπίσκοποι γνώριζαν τί εὐθύνη ἔχουν καὶ ἔδειχναν τί σημαίνει πραγματικὴ εὐσέβεια

«Ἐὰν συνταχθῶμεν τοῖς ἀντορθοδόξοις φρονήμασι τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, θὰ πρέπῃ ἀμέσως νὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὸ ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας οὐ μόνον τὰ ὀνόματα τῶν διαληφθέντων ἁγίων ἀλλὰ καὶ ἁπάντων τῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀγωνισθέντων καὶ ἀναιρεθέντων μαρτύρων».


Παρουσιάζουμε γιὰ μία ἀκόμα φορὰ τὴν δήλωση διακοπῆς μνημοσύνου τοῦ πατριάρχη Ἀθηναγόρα τοῦ μακαριστοῦ Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβροσίου, ποὺ ἦταν καὶ πιστὸς φίλος καὶ συναγωνιστὴς τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη. Καὶ ὑπενθυμίζουμε: Τὸ τηλεγράφημα του πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο δὲν ἦταν ἐπιστολὴ εντυπώσεων, ἀλλὰ πραγματικὴ ὀρθόδοξος ὁμολογία. Καὶ ποιά ἡ δικαιολογία τῆς παύσεως αὐτῆς τοῦ μνημοσύνου; Ἐπειδή, ὅπως στὸ τηλεγράφημα πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο ἀλλὰ καὶ στὶς δηλώσεις ποὺ ἔκανε σὲ Ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα φαίνεται, ὁ πατριάρχης «χαρακτήρισε τὰ δύο θεμελιώδη τοῦ Παπισμοῦ δόγματα, ἤτοι τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ Ἀλάθητον, ὡς ἁπλὰ καὶ ἀσήμαντα ἐκκλησιαστικὰ ἔθιμα»!

Καὶ ὅμως: Ἐνῶ σήμερα δημοσιεύονται πολὺ χειρότερες ἐνέργειες τοῦ πατρ. Βαρθολομαίου, ἀλλὰ καὶ τῆς πολυπληθοῦς μερίδος τῶν ὀπαδῶν του (ἐν συγκρίσει μὲ τοὺς μετρουμένους στὰ δάχτυλα Οἰκουμενιστὲς τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀθηναγόρα, κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου!) κανεὶς ἐπίσκοπος καὶ κανεὶς ὑψηλόβαθμος ρασοφόρος δὲν πράτει τὸ ἐκκλησιαστικῶς αὐτονόητο. Καὶ ὅμως ὁ μακαριστὸς Ἀμβρόσιος ὡς ὀρθόδοξος ποιμένας τὸ λέει ξεκάθαρα: Ἐὰν συνταχθῶμεν τοῖς ἀντορθοδόξοις φρονήμασι τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, θὰ πρέπῃ ἀμέσως νὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὸ ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας οὐ μόνον τὰ ὀνόματα τῶν διαληφθέντων ἁγίων ἀλλὰ καὶ ἁπάντων τῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀγωνισθέντων καὶ ἀναιρεθέντων μαρτύρων». Ἀφιερώνουμε τὶς δηλώσεις τοῦ μακαριστοῦ Ἀμβροσίου καὶ σὲ ὅσους παρὰ τὶς σημερινὲς τραγικὲς ἐκκλησιαστικὲς ἐξελίξεις κατηγοροῦν τὴν ἀποτείχιση ὡς σχίσμα ἢ ἀρνοῦνται τὴν ἀναγκαιότητα της.

Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος:

Τηλεγράφημα πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο

(«Ὀρθόδοξος Τύπος», 10 Ἀπριλίου 1970, φ. 118).

«Μετὰ πικρίας ἀνέγνωμεν βλασφήμους δηλώσεις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα καταχωρησθείσας εἰς ἀπογευματινὴν ἐφημερίδα Ἀθηνῶν δι’ ὧν ἐδονήθησαν θεμέλια Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως. Ἡ κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπίθεσις καὶ δὴ ἀκριβῶς μίαν ἑβδομάδα πρὸ τῆς πρώτης Κυριακῆς νηστειῶν, καθ’ ἣν τὰ πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων ἑορτάζουν τὸν θρίαμβον τῆς Ὀροδοξίας κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων, ὑπῆρξε καθ’ ὅλας τὰς ἐνδείξεις προμελετημένη καὶ ἐπίβουλος.

Τὸ Φανάριον, ὅπερ μέχρι καὶ τῆς προχθὲς ἀπετέλει ἔνδοξον ἔπαλξιν τῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀτρύτων ἀγώνων, οἱ ἡγέται τοῦ ὁποίου σθεναρῶς ἠγωνίσθησαν καὶ ἐθυσιάσθησαν ὑπὲρ τῆς πανσέπτου Ὀρθοδοξίας, σήμερον μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καί τινας εὐαρίθμους ὁμόφρονας αὐτῷ κληρικούς, ἐξεστράτευσε διὰ νὰ τὴν πλήξῃ θανασίμως.

Ἐφ’ ᾧ καὶ ἐπεστρατεύθη ἡ πρώτου μεγέθους κατὰ τὴν πατριαρχικὴν ἔκφρασιν φυσιογνωμία, ὁ μητροπολίτης δηλονότι Χαλκηδόνος κ. Μελίτων, ἡ φωνὴ τοῦ Φαναρίου -κατὰ τὸν πατριάρχην- ὅμοιον τοῦ ὁποίου δὲν ἔχει πολλοὺς τὸ Φανάριον καὶ τὸν ὁποῖον ἀσφαλῶς θὰ ἀπεθαύμαζε τὴν Κυριακὴν τῆς Τυροφάγου, ὅταν ἡδέως ἤκουεν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν ὁμιλοῦντος περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων, περὶ μεταμορφώσεως τῆς Ἐκκλησίας, περὶ καρναβάλου, ἀλλὰ (ἄκουσον-ἄκουσον) καὶ περὶ ὑποκρισίας.

Μὲ ποῖον ὅμως κύρος ὁ κ. Μελίτων ἐτόλμησε νὰ στηλιτεύσῃ ὑποκριτὰς καὶ ὑποκρισίαν, ὅταν ὁ ἴδιος καὶ δὴ ἐν ὥρᾳ θείας λατρείας μυρίους ὑποκριτικοὺς φωνητικοὺς ἀττικισμοὺς μετελθὼν καὶ διὰ χειρονομιῶν καὶ ποικίλων τοῦ σώματος κινήσεων, ἥκιστα σοβαρῶν καὶ σεμνῶν κατὰ τὰς μαρτυρίας ἀκηκοότων καὶ ἑωρακότων, οὐχὶ εἰς λειτουργοὺς τοῦ Ὑψίστου, ἀλλ’ εἰς ἠθοποιοὺς καὶ μίμους προσιδιαζουσῶν, ἐπέτυχε νὰ πείσῃ τοὺς πάντας ὅτι ὄντως διαθέτει ἀξιόλογον τάλαντον ὑποκριτικῆς ἱκανότητος καὶ τέχνης;

"Κατόπιν, λοιπόν, τῶν δημοσιευθεισῶν δηλώσεων τοῦ Πατριάρχου δι’ ὧν οὗτος φέρεται προσχωρῶν ἀνεπιφυλάκτως εἰς αἵρεσιν, ἐξαντληθείσης τῆς ὑπομονῆς μου καὶ μὴ ὑπάρχοντος περαιτέρω περιθωρίου ἀναμονῆς, ἔπαυσα ἀπὸ σήμερον μνημόσυνου τούτου, κατ’ ἐφαρμογὴν ΙΕ΄ Κανόνος Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Τοῦ λοιποῦ θὰ μνημονεύωμεν ἁγίας καὶ ἱερᾶς ἡμῶν συνόδου, ἐπιφυλασσόμενος ἐπαναλάβω μνημόσυνον αὐτοῦ, εὐθὺς ὡς οὗτος ἀποδοκιμάσῃ ἢ διαψεύσῃ ἀντορθοδόξους δηλώσεις του, καθ΄ ἃς αἱ ἐκθεμελιωτικαὶ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ σατανικῆς ἐμπνεύσεως αἱρέσεις Πρωτείου καὶ Ἀλαθήτου ἀποτελοῦν ἁπλὰ ἐκκλησιαστικὰ ἔθιμα καὶ ἀσημάντους διαφορᾶς.

Σήμερον σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία γεραίρει τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, προχθὲς ἑώρτασεν τὴν ἱερὰν μνήμην τοῦ μεγάλου Φωτίου καὶ πρό τινων ἡμερῶν ἐπανηγύρισεν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Ἐὰν συνταχθῶμεν τοῖς ἀντορθοδόξοις φρονήμασι τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, θὰ πρέπῃ ἀμέσως νὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὸ ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας οὐ μόνον τὰ ὀνόματα τῶν διαληφθέντων ἁγίων ἀλλὰ καὶ ἁπάντων τῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀγωνισθέντων καὶ ἀναιρεθέντων μαρτύρων.

Λυποῦμαι βαθύτατα διὰ τὴν ἣν ἔλαβον αὐστηρὰν θέσιν, ἔναντι ἀνακύψαντος σοβαροτάτου ζητήματος. Ἡ ἀρχιερατική μου συνείδησις μὲ ὑποχρεοῖ, ἵνα μὴ σιωπήσω περαιτέρω. Καιρὸς ὅπως ὑψωθοῦν φραγμοὶ ἰσχυροὶ καὶ ἀνυπέρβατοι κατὰ παπικοῦ δεσποτισμοῦ καὶ ἐπεκτατικῶν αὐτοῦ σχεδίων, ταπεινὸς ὑπηρέτης τῶν ὁποίων ἀνεδείχθη -ἀτυχῶς- ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀσθενεῖς τῇ Ὀρθοδόξῳ πίστει Οἰκουμενισταί.

Πιστεύομεν ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας οὐ μόνον θὰ κατανοήσῃ ἀπόφασίν μου, εἰς ἣν μὲ ὁδηγεῖ ἐπιταγὴ συνειδήσεώς μου, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐφαρμόσῃ ἔναντι δογματικῶς ἐκτροχιασθέντος Πατριάρχου, ὅ,τι οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ὑποδεικνύουν καὶ ἐπιτάσσουν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ

Από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο

Ερώτηση από την «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»
Αύγουστος 1958, αρ. φυλ. 208

Σεβασμιώτατε! Πρὶν ἤ ἐκφωνήσητε τὸν ἐνθρονιστήριον λόγον σας καὶ ζητήσητε τὴν ὑπακοὴν τοῦ ποιμνίου εἴπατέ μας, παρακαλοῦμεν, κατὰ ποῖον τρόπον ἀνήλθετε τὰς βαθμίδας τοῦ ἀρχιερατικοῦ θρόνου; Σᾶς ἐψήφισεν ὁ κλῆρος τῆς ἐπαρχίας; Σᾶς ἐζήτησεν ὁ εὐσεβὴς λαός; Ἤ εἰς τὴν πλάτην σας βαρύνει ὡς ὄρος καιόμενον ἐκεῖνο τὸ ἀλλαχόθεν;

(Γλύφοντας τους μεγάλους και ισχυρούς της ημέρας καί έρποντας έγιναν πολλοί επίσκοποι και τα αποτελέσματα είναι σε όλους γνωστά).

ΤΟ ΨΗΦΟ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ, Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΑΛΛΑ «ΑΛΛΑΧΟΘΕΝ».

Απόσπασμα της «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ»
Αυγούστου 1958, αρ. φυλ. 208

«’Οταν κάποιος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐπαρχίας ἀπέθνησκεν, ὁ Κλῆρος καὶ ὁ λαὸς ἐκλεγαν τὸν πλέον ἐνάρετον καὶ πεπαιδευμένον ἐκκλησιαστικόν, ἐπεκυρώνετο πρῶτον ἀπὸ Μητροπολίτην καὶ τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐπαρχίας, καὶ ἔπειτα ἐχειροτονεῖτο ἀπʼ αὐτὲς (Κανὼν Δ΄ τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου). Αὐτὸς ἧτο ὁ θαυμάσιος τρόπος καὶ ἡ οὐράνιος σύστασις τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τόσους αἰῶνας. Μέχρι ποὺ διεφυλάττετο μὲ ἀκρίβειαν αὕτη ἡ τάξις, ἐκυβερνᾶτο θεαρέστως.

Ὅσον δὲ ἐσυνάζωντο πιστῶς αὕται αἱ τῶν Ἐπαρχιῶν Ἱεραὶ Σύνοδοι, αἱ καταχρήσεις ἀδιακόπως ἐδιορθόνοντο, καὶ δὲν τας ἄφιναν ποτὲ νὰ ριζώσωσιν. Οἱ ἄτακτοι, οἱ σκανδαλοποιοί, οἱ ταραχοποιοί, καὶ οἱ ἀπειθεῖς ἐκκλησιαστικοὶ νομίμως πάντοτε ἐτιμωροῦντο ἀπὸ τοὺς συνάδελφούς των».

ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΥΡΑ ΕΚΛΕΙΣΕ

Δυστυχῶς! Ἐφʼ ὅσον ἡ μόνη κανονικὴ θύρα, ἡ διὰ ψήφου κλήρου καὶ λαοῦ τῆς ἐπαρχίας ἐκλογή, κακούργως ἐκλείσθη, εἶνε ἐπόμενον οἱ ὑποψήφιοι διὰ τοὺς ἐπισκοπικοὺς θρόνους νὰ τραποῦν πρὸς τὸ «ἀλλαχόθεν». Ἐὰν δὲ τὸ «ἀλλαχόθεν» αὐτὸ εἰς μίαν ἑκάστην περίπτωσιν πληρώσεως ἐπισκοπικῆς ἔδρας ἠδύνατο νὰ γίνη ἀντικείμενον ἐξονυχιστικῆς μελέτης καὶ νὰ ἤρχοντο εἰς τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ὅλαι αἱ λεπτομέρειαι τῆς ἐκλογῆς τῶν μέχρι σήμερον ἐκλεγέντων τῆς λεγομένης αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁποῖον αἴσθημα λύπης, ἀηδίας, ἀγανακτήσεως θὰ κατελάμβανε τὴν ψυχὴν παντὸς Ὀρθοδόξου, ὁ ὁποῖος εἰς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του διατηρεῖ ἕναν κόκκον εἰλικρινοῦς ἀγάπης διὰ τὴν Ἐκκλησίαν! Τὶς τῶν οὕτω πως ἐκλεγέντων ἐπισκόπων δύναται νὰ καυχηθῆ ἐν Κυρίω διὰ τὴν ἐκλογήν του; Ἐὰν εἶνε εἰλικρινής, καὶ αὐτὸς θὰ ὁμολογήση ἐν τῶ βάθει τῆς καρδίας του ὅτι ἔρχονται στιγμαὶ ποὺ ἀηδιάζει ἑαυτόν, ὅταν ἐνθυμῆται τὰς παραμονὰς τῆς ἐκλογῆς του, κατὰ τὰς ὁποίας «ἰδρῶτι περιρρεόμενος» ἐκινεῖτο πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, παρεκάλει, ἱκέτευεν, ἔπιπτεν εἰς τοὺς πόδας ἰσχυρῶν πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων διὰ νὰ προαχθῆ. Ὑπερβολικῶς ἐκθέτομεν τὴν ἀλήθειαν; Νομίζομεν ὄχι. Ἀλλʼ ἐὰν ὑπάρχη κάποιος ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἐξαίρεσιν τοῦ κανόνος καὶ ἔγινε χωρὶς νὰ κινήση ἀμέσως ἤ ἐμέσσως τὸν μηχανισμὸν τῆς ἐκλογῆς, ἄς μᾶς τὸ ἀποδείξη, καὶ εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ φιλήσωμεν ὄχι μόνον τὰς χεῖρας ἀλλὰ καὶ τοὺς πόδας του.
Τόν προαγωγό τοῦ σοδομισμοῦ (σύν τοῖς ἄλλοις) θά τολμήσουν νά ὑποδεχθοῦν οἱ Ἀρχιποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;


Ὄχι μόνο γκλομπαλιστής ὑπέρμαχος τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τοῦ Great Reset, οἰκουμενιστής, αἱρετικός καί σατανικῶς καί ὑπερήφανα "ἀλάθητος"...-primus sine paribus, ὁ "πεφιλημένος" καί "ἀδελφός ἐν Χριστῷ", κατά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο σέ προσφωνήσεις του πρός αὐτόν..., ἀλλά καί προαγωγός τοῦ σοδομισμοῦ!

Γιατί ὄχι μόνο ἔχει προμοτάρει κι ἔχει ὑποστηρίξει, ὡς γνωστόν, τήν ὁμοφυλοφιλία σέ κατά καιρούς ὁμιλίες καί συνεντεύξεις του ὡς πνευματικῶς καί ἠθικῶς νόμιμη, ἀλλά βλασφήμως ἔσπευσε ἀνερυθριάστως ἀκόμη καί νά φορέσει σέ σχῆμα σταυροῦ τά συμβολικά χρώματα τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ οὐρανίου τόξου πλάι στόν Σταυρό του καί μάλιστα σέ ἀνάλογο μέγεθος, γιά τούς πιό παρατηρητικούς, ὅπερ ὑποσυνείδητα μεταφράζεται πώς ἡ σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ κάθε εἴδους παρά φύσιν σεξουαλική πράξη εἶναι ἰσότιμες, πέρα κι ἀπό νόμιμες ἀμφότερες...!

Αὐτόν θά ὑποδεχθεῖτε Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε κ. Ἱερώνυμε καί Σεβασμιώτατοι Ἀρχιποιμένες μας;


Β Κορ. 6,14 Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 

Β Κορ. 6,14 Μη συνδέεσθε στενά και μη συνοδοιπορείτε με τους απίστους (με τους οποίους, ως εκ της απιστίας των, είναι αδύνατος η καλή συνεννόησις και συνεργασία σας). Διότι ποία συνάφεια και ανάμιξις ημπορεί να υπάρχη μεταξύ της δικαιοσύνης και της παρανομίας; Ποία επικοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους; 

Β Κορ. 6,15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;Β Κορ. 6,15 Ποία συννενόησις και συμφωνία μεταξύ Χριστού και διαβόλου; Τι κοινόν ημπορεί να έχη ένας πιστός με έναν άπιστον; 

Ἄν ναί, ἔχετε συνειδητοποιήσει πόσο ὑπεύθυνοι εἶσθε καί σέ τί περιπέτειες καί συμφορές θά ρίξετε τήν Πατρίδα μας ἄν δέν κρατηθεῖτε μακριά του καί δέν τοῦ γυρίστε τήν πλάτη χωρίς καμμία ἀπολύτως ἐπικοινωνία μαζί του, ὥστε νά λάβει τό μήνυμα πώς ὁ Ὀρθόδοξος τόπος μας δέν εἶναι γιά τό τραγίσιο πόδι του καί νά μήν διανοηθεῖ νά τό πατήσει Ὑμῶν συναινούντων; 

Ἤδη, θά ἔπρεπε νά εἴχατε ἀντιδράσει σύσσωμοι ὡς Ἱερά Σύνοδος ἀποστέλλοντας Ἐπίσημη Ἐπιστολή πρός τήν Πολιτεία καί τήν Πρόεδρο κ. Σακελλαροπούλου πού τόν κάλεσε, γιά νά ξεκαθαρίσετε πώς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ καμμία περίπτωση δέν θά ἐμπλακεῖ καί δέν θά παραστεῖ σέ ὁποιοδήποτε γεγονός πού θά ἀφορᾶ τήν ἐπίσκεψη Πάπα κι ἔτι περισσότερο νά τήν συμβουλεύσετε καί νά τήν προτρέψετε νά ἀκύρωσει αὐτήν τήν πρόσκληση, μέ τό δικαίωμα πού Σᾶς δίνει ἡ Ποιμαντική Σας ράβδος ἐπί τῇ ἐπισκέψει θρησκευτικοῦ (καί ὄχι μόνο πολιτικοῦ) ἡγέτη.

Ἀλλά, ὅσο ταχεῖς ὑπάρχετε κι ἀπασχολημένοι στό νά γράφετε Ἐγκυκλίους συμμορφούμενες μέ τόν κοσμικό Καίσαρα σέ θέματα πού Ὑμεῖς ἔχετε πεῖ πώς εἶναι ἰατρικά καί ὄχι θρησκευτικά, δηλαδή ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ, τῶν ὑποχρεωτικῶν ράπιντ καί μοριακῶν τέστ πρός τούς Ἱερεῖς, τό ἐκκλησιαστικό προσωπικό τῶν Ναῶν καί τῶν πιστῶν, νά καλεῖτε Ἀστυνομία, νά ἀπειλεῖτε μέ ἀναστολές μισθοῦ καί ἐνῶ τό Κράτος εἶναι ὁ μισθοδότης καί ὄχι Ὑμεῖς καί νά ἀσκεῖτε διώξεις καί πειθαναγκαστικές "προτροπές" σέ κλῆρο καί λαό μέσα στό "πνεῦμα" τῆς ὑγειονομικῆς δικτατορίας, τόσο βραδεῖς ὑπάρχετε στό νά πράξετε τά πνευματικῶς δέοντα ἐπί τοῦ παρόντος θέματος!...

Μᾶλλον συναινεῖτε καί στήν ἐπίσκεψη τοῦ κατσικοπόδαρου! (;)...

Δέν εἶσθε πολιτικοί γιά νά δικαιολογηθεῖτε πίσω ἀπό διπλωματικές πράξεις σέ περίπτωση πού ὑποδεχθεῖτε τόν Πάπα μέ τιμές καί παρευρεθεῖτε μαζί του συγκοινωνοῦντες μέ αὐτόν σέ "happenings" καί "events", πολλῷ δέ μᾶλλον ἄν αὐτά περιλαμβάνουν ἐκκλησιαστικά περιβάλλοντα καί ἐκκλησιαστικές ἐνέργειες, ἀλλά Ποιμένες τῆς Ὀρθοδοξίας ὅπου κατά τήν χειροτονία Σας ἀναλάβατε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου τό ἱερό χρέος τῆς διαφύλαξης τῶν δογμάτων τῆς Πίστεώς μας καί τῶν προβάτων Σας ἀπό κάθε αἱρετικό λύκο καί διαβολοκινούμενο ἐπιβουλευτή τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας!

Ἐπί τοῦ θέματος λοιπόν, Χριστός, Σταυρός καί ὁμοφυλοφιλία δέν συνάδουν. Πῶς ὁ "ἀλάθητος" δέν γνωρίζει τί λέει τό Εὐαγγέλιο; Κι ἄν αὐτός δέν τό γνωρίζει ὡς αἱρετικός καί σκοτισμένος, Ὑμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ποιμένες καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι λαϊκοί ποιά δικαιολογία ἔχουμε;

Ρωμ. 1,21 διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία·

Ρωμ. 1,21 διότι, ενώ εγνώρισαν δια μέσου της δημιουργίας τον πάνσοφον και πανάγαθον Θεόν, δεν τον εδόξασαν ως αληθινόν Θεόν δια τα μεγαλεία του και δεν τον ευχαρίστησαν δια τας αναριθμήτους ευεργεσίας του, αλλ' επλανήθησαν με τους μωρούς και ψευδείς συλλογισμούς των περί των ειδώλων και της αμαρτωλής ζωής και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών διάνοια· 

Ρωμ. 1,22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, 

Ρωμ. 1,22 και ενώ διακηρύττουν ότι είναι σοφοί, απεδείχθησαν μωροί και ανόητοι· 

Ρωμ. 1,23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 

Ρωμ. 1,23 και αντικατέστησαν την άπειρον και μεγαλειώδη δόξαν του αφθάρτου Θεού με υλικά αγάλματα, με είδωλα, που εικονίζουν φθαρτούς ανθρώπους και πτηνά και τετράποδα και ερπετά. 

Ρωμ. 1,24 Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, 

Ρωμ. 1,24 Δια την ασέβειαν δε και την αποστασίαν των αυτήν απέσυρεν ο Θεός την χάριν του και έτσι παρεδόθησαν και υπεδουλώθησαν εις τας αμαρτωλάς επιθυμίας των καρδιών των, εις ηθικήν ακαθαρσίαν, ώστε να εξευτελίζωνται τα σώματα των από αυτούς τους ιδίους. 

Ρωμ. 1,25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 

Ρωμ. 1,25 Αυτοί αντήλλαξαν και αντικατέστησαν την αλήθειαν του Θεού με το ψεύδος της ειδωλολατρίας, εσεβάσθησαν δε και ελάτρευσαν την άψυχον και άλογον και πεπερασμένην κτίσιν, αντί του Δημιουργού, ο οποίος την έκτισε και πρέπει δια τούτο να ευλογήται και να δοξάζεται εις όλους τους αιώνας. Αμήν. 

Ρωμ. 1,26 Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 

Ρωμ. 1,26 Ακριβώς δε διότι ελάτρευσαν ψευδείς και φαύλους θεούς, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις εξευτελιστικά πάθη. Διότι και αι γυναίκες των (χωρίς να εντραπούν και σεβασθούν ούτε τον ευατόν των) αλλάξαν την φυσικήν χρήσιν του φύλου των εις την παρά φύσιν και εξετράπησαν εις ακατανομάστους πράξεις. 

Ρωμ. 1,27 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 

Ρωμ. 1,27 Κατά παρόμοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν εις τας εμπαθείς ορέξεις μεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να λαμβάνουν τον μισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των, από τον ίδιον τον ευατόν των. 

Ρωμ. 1,28 Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, 

Ρωμ. 1,28 Και καθώς δεν έκριναν καλόν και δεν ηθέλησαν να κατέχουν την αληθή και σοφήν γνώσιν περί του Θεού, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις νουν ανίκανον να διακρίνη το ορθόν, με αποτέλεσμα να διαπράττουν αυτά τα απρεπή και επαίσχυντα. 

Ρωμ. 1,29 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξία, κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου κακοηθείας, 

Ρωμ. 1,29 Και έτσι εγέμισαν και διεποτίσθησαν, κατά την ψυχήν και το σώμα, από κάθε αδικίαν, πορνείαν, πονηρίαν, πλεονεξίαν, κακίαν· εγέμισαν από φθόνον, φόνον, φιλόνεικον διάθεσιν, δολιότητα και κάθε κακοήθειαν. 

Ρωμ. 1,30 ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 

Ρωμ. 1,30 Εγιναν κρυφοί κατήγοροι σιγοψιθυρίζοντες μεταξύ των εις βάρος των άλλων, θρασείς συκοφάνται των απόντων, γεμάτοι μίσος εναντίον του Θεού, υβρισταί, φαντασμένοι και κομπασταί, επιδειξιομανείς, επινοηταί κακών εις βάρος των άλλων, ασεβείς και ανυπάκοοι απέναντι των γονέων· 

Ρωμ. 1,31 ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας· 

Ρωμ. 1,31 άνθρωποι χωρίς σύνεσιν, που χωρίς εντροπήν καταπατούν τον λόγον των και τας συμφωνίας που έχουν κάμει, άστοργοι απέναντι των οικείων των, αδιάλλακτοι και μνησίκακοι, σκληροί και ανάλγητοι εις την ξένην δυστυχίαν. 

Ρωμ. 1,32 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι. Ρωμ. 1,32 Αυτοί, μολονότι εγνώρισαν καλά το θέλημα και την δικαιοσύνην του Θεού, ότι δηλαδή όσοι διαπράττουν τέτοια πονηρά έργα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνον πράττουν αυτά, αλλά από ψυχικήν πώρωσιν και κακότητα επιδοκιμάζουν με όλην των την καρδιά και εκείνους που τα πράττουν.

Ἔχετε συνειδητοποιήσει ὅτι θά συγκαταλεχθεῖτε στούς συνευδοκοῦντες;

Ἄν ναί, ἐνεργεῖσθε τάχιστα τά θεάρεστα πνευματικά δέοντα καί ἀφῆστε τά ἰατρικά, πού καί σέ αὐτά σφάλλετε στίς πνευματικές προεκτάσεις τους.
Μέ πόνο ψυχῆς τά γραφόμενα καί ἐκλιπαρῶντας τήν πατρική Σας ἐν Κυρίῳ ἀνταπόκριση. 

Πηγή φωτό:
https://www.lifesitenews.com/news/another-vatican-pr-disaster-pope-francis-wears-rainbow-cross-during-youth-s/ 

Τελικά τά μπόλια, σέ ....μεταμορφώνουν


Οι πολιτικοί επιζητούν νά

αποκλειστείς από τήν κοινωνία, νά

μήν έχεις ΟΥΤΕ νά φάς... άν δέν

τρυπηθείς μέ δηλητήρια.


Νάσαι όμως δεσπότης (δηλ. νά

κουβαλάς στην πλάτη σου το Έλεος

του Χριστού) καί νά υπερθεματίζεις

στήν κακία καί τόν φασισμό, όπως οι

πολιτικάντηδες, ξεπερνά τόν κάθε

καλοπροαίρετο νού .

Σά δέν ντρέπεστε...


Κτήνη, πολιτικοί, δημοσιοκάρφοι ,

ειδικοί φασιστογιατροί και..παπάδες

δολοφόνοι !


Ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης για τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς


ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Σ’ αυτό το παιχνίδι της τιμωρίας και της επιβράβευσης κύριε Βαθιώτη, έχει μπει δυστυχώς και η Ιεραρχία της Εκκλησίας.
ΒΑΘΙΩΤΗΣ: Χαίρομαι που το θέτετε αυτό. Χαίρομαι.

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Γιατί συγνώμη αλλά παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες τοποθετήσεις, όχι μόνο του Πειραιώς -αλλά θέλω να σταθούμε στον Πειραιώς- και άλλων Ιεραρχών, εντελλόμεθα τώρα αργίες, απειλές. Είναι ασύλληπτα αυτά τα πράγματα. Ειδικά ο Πειραιώς… ‘όποιος μιλάει κατά του εμβολίου δεν έχει μέσα του Χριστό‘;

ΒΑΘΙΩΤΗΣ: Τί σας έμαθα; ‘Θαυμαστός ανάποδος κόσμος’. Αυτός δεν έχει Χριστό μέσα του, όχι εμείς. Θα αναποδογυρίζουμε πάντα τις κατηγορίες που μας προσάπτουν. Λυπάμαι για αυτήν την Ιεραρχία. Ευγνωμονώ τον κορωνοϊό που έβγαλε τα ράσα τους και είδαμε τί έχουνε μέσα στην ψυχή τους. Έλεγε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης ο Αυγουστίνος Καντιώτης. Στα έσχατα χρόνια ο διάβολος θα φορέσει στους δικούς τους ράσα. Είναι γραμμένο αυτό σε ένα εκπληκτικό βιβλιαράκι, εκδόσεις Ορθόδοξη Κυψέλη.

Οι Μητροπολίτες φοράν την στολή τους ενταγμένοι στην μπασκετική ομάδα των εμβολιαστών κύριε Δαμιανίδη. Είδαμε το νούμερο 5, τον Μητροπολίτη κύριο Σεραφείμ να είναι στο πάνελ με τον κύριο Αυτιά, την κυρία Παγώνη, τον κύριο Καπραβέλο … και τον κύριο Τζανάκη. Και έγλειφε κύριε Δαμιανίδη, έγλειφε ο ένας τον άλλον!

Με πρωτοφανή αντίχριστη και αντιχριστιανική σκληρότητα ακούμε, όχι μόνο από τον Μητροπολίτη Πειραιώς αλλά και από όλους τους άλλους τις ύβρεις και τις προσβολές τους. Ξέρετε ποιοί χρησιμοποιούσαν την μέθοδο αυτή εκτός από τους προπαγανδιστές; Οι Κινέζοι βασανιστές. Το έχω βρει αυτό. Και αυτό το αναλύω στο βιβλίο που θα βγει τα Χριστούγεννα. Είναι από το διάγραμμα του Μπάιντερμαν. Οι Κινέζοι βασανιστές, όταν συλλάμβαναν αιχμαλώτους αμερικανούς της πολεμικής αεροπορίας, τους ταπείνωναν, τους εξευτέλιζαν και τους απειλούσαν. Με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να τους εξαναγκάσουν σε ψευδή ομολογία.

Είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν. Τους έχω ξεγυμνώσει κύριε Δαμιανίδη. Στο επόμενο βιβλίο, εάν το πάρουν στα χέρια τους θα πρέπει να βάλουν μια θηλιά στο λαιμό τους. Το πρόβλημά μας είναι γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Το είπαμε γιατί.

Αλλά θα ήθελα εδώ να σταθώ λίγο στον Μητροπολίτη Πειραιώς τον Σεραφείμ, ο οποίος αναπαράγει όλο το αφήγημα το οποίο προωθεί ο κύριος Ζαούτης και οι συν αυτώ.

Τί μας είχε πει ο κύριος Ζαούτης πριν από λίγες ημέρες; Ότι το εμβόλιο δεν είναι πειραματικό γιατί έχει δοκιμασθεί σε δισεκατομμύρια ανθρώπους.Αυτό ακριβώς επανέλαβε λοιπόν ως παίκτης της πεντάδας του μπάσκετ σε αυτήν την συνέντευξη που έδωσε στο ΣΚΑΙ, ο Μητροπολίτης Πειραιώς ο Σεραφείμ. Και είπε, δεν είναι πειραματικό αφού έχει δοκιμασθεί.

Πρώτο θέμα· το είχα πει και στην κυρία Μποτίτση. Πάνω στου κασίδη το κεφάλι δοκιμάστηκε, έτσι; Αν υποθέσουμε ότι δεν είναι πια πειραματικό, δοκιμάστηκε στου κασίδη το κεφάλι.

Και αναρωτιέμαι επίσης. Πόσα εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια αρκούν για να πούμε πλέον ότι το εμβόλιο δεν είναι πειραματικό; Αλλά ας πω ότι δεν είναι πια πειραματικό χάριν της συζητήσεως. Εδώ τώρα ερχόμαστε στον πυρήνα του προβλήματος. Εδώ θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί όλη η κυβέρνηση αύριο το πρωί. Δεν είναι δυνατόν να μας ζητούν να υποβαλλόμαστε σε διαρκώς νέες δόσεις εμβολιασμού χωρίς να γνωρίζουμε ποιές είναι οι παρενέργειες της εκάστοτε νέας δόσης επί εδάφους της προηγουμένης. Πότε θα σταματήσει αυτός ο ατέρμονος κύκλος των εμβολιαστικών δόσεων;

[σ.σ. Σε αυτό το θέμα έχω ακούσει τον τηλε-ιατρό Εισαγγελάτο να λέει ότι από εδώ και στο εξής θα είναι σαν την γρίπη! Αυτά μπουμπουνίζουν συνέχεια στα μυαλά των ανθρώπων. Και μην περιμένουμε σοβαρότητα από την κυβέρνηση των παλιάτσων, η οποία κρύβεται πίσω από τους τηλε-ιατρούς και τα στρεβλά μηνύματα που μεταφέρουν στον κόσμο. Αυτά ακριβώς τα στρεβλά και ψευδή μηνύματα χρειάζονται για να ξηλώσουν το σήμερα και να διαμορφώσουν το αύριο. Γι’ αυτό και οι «δημοσιογράφοι» όταν ανατραπεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει να είναι από τους πρώτους που θα λογοδοτήσουν στην Δικαιοσύνη. Θα παίρνουμε «την δόση μας» ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως με την γρίπη είπε λοιπόν ο Εισαγγελάτος. Εδώ βάζουν δηλαδή τον κορωνοϊό δίπλα στην γρίπη(τόσον καιρό δεν το έκαναν για να παραλληλίσουν τα παρόμοια χαμηλά ποσοστά θνητότητας, το κάνουν τώρα για δικούς τους λόγους επειδή έτσι συμφέρει) για να μεταφέρουν τα χαρακτηριστικά του εμβολίου της γρίπης σε αυτά του m-RNAσκευάσματος και να μπερδέψουν τον κόσμο να πάει να κάνει τις επαναλαμβανόμενες δόσεις. Χρησιμοποιούν μία αρχή της Ψυχολογίας (Gestalt) που ονομάζεται proximity (εγγύτητα) που λέει ότι τηρουμένων των αναλογιών, τα πράγματα που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο γίνονται αντιληπτά ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα. Ούτως ή άλλως έχουν προηγηθεί οι Μητρομπολιτάδες οι οποίοι τόσους μήνες μπουμπουνίζουν αυτόν τον δύσμοιρο κόσμο ότι τα mRNA σκευάσματα είναι ίδια με τα μπόλια, λέγοντας την γνωστή πια φράση… από μικρός έχω κάνει τόσα εμβόλια…. γιατί να μην κάνω άλλο ένα; Και μόλις πάλι περάσει κάποιος καιρός, πεθάνουν και σακατευθούν περισσότεροι άνθρωποι, τότε θα πουν, αααα τώρα δεν είναι πειραματικό αυτό με τις επαναλαμβανόμενες δόσεις. Το δοκιμάσατε κι αυτό πάνω στου κασίρη το κεφάλι, θα πούμε εμείς. Αλλά ποιός θα ακούσει και πάλι; Οι Εισαγγελείς πέθαναν και αντικαταστάθηκαν από τους Εισαγγελάτους στα κανάλια. Εν ολίγοις, για να φτιαχτεί αυτός ο διαβολικός κόσμος που σχεδιάζουν, δεν ισχύει καμία λογική. Οι άνθρωποι είναι «παντός καιρού», κόβουν, ράβουν και αυτοσχεδιάζουν για να πάνε το πράγμα εκεί που θέλουν].

Και επίσης, τι σημαίνει να κάνεις mixed grill τουρλού-τουρλού τα εμβόλια;

-ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Και ποιος το έχει αδειοδοτήσει. Γιατί οι εταιρείες σίγουρα όχι.

ΒΑΘΙΩΤΗΣ: Λοιπόν. Αυτό είναι η απόλυτη απόδειξη ότι είμαστε τα πειραματόζωά τους. Και είπε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ ότι -ακούστε- οι ελευθερίες του ενός σταματούν εκεί που αρχίζουν οι ελευθερίες του άλλου!

Κύριε Δαμιανίδη. Θα ξεχάσω το Ποινικό Δίκαιο που ήξερα.

Δεν μπορείς να διεκδικείς την ελευθερία σου μετατρέποντας έναν άλλον άνθρωπο σε πειραματόζωο και ταυτόχρονα θέτοντας την ζωή του σε κίνδυνο. Και προπάντων δεν μπορείς να θέτεις τον πολίτη σε φαρμακευτική ομηρία. Είμαστε φαρμακευτικοί όμηροι αυτήν την στιγμή των εταιρειών, των κυβερνήσεων, των υγειονομικών διαχειριστών ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ!

ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

Νεκτάριος Δαπέργολας: Σημεῖα τῶν καιρῶν, ὅλο καί πιό ἀποτρόπαια...


Σημεῖα τῶν καιρῶν, ὅλο καί πιό ἀποτρόπαια. Ἀκούσαμε λοιπόν πρό ὁλίγου καιροῦ γιά κάποιον ἱερέα σέ ναό τῆς Πλάκας, πού τέλεσε βάφτιση παιδιοῦ δύο ἀνδρῶν πού συζοῦν μέ σύμφωνο συμβίωσης (τό ποῦ τό βρῆκαν τό παιδί ἐννοεῖται πώς δέν τό ἀναρωτηθήκαμε κἄν - στή νεοεποχίτικη ἑλληνέζικη χωματερή τοῦ Τσίπρα καί τοῦ Κούλη ἐξάλλου ζοῦμε). Διαβάσαμε ὅμως μετά (στό ἐξαιρετικό ἰστολόγιο «Τάς Θύρας») ὅτι δέν τό βάφτισε μόνο (παρέα καί μέ κάποιον π.Βασίλειο), ἀλλά ἔδωσε καί εὐχές στούς εὐτυχεῖς «γονεῖς» (Θεέ μου ἥμαρτον) μέ τά ἐξῆς ἀπίστευτα: «οἱ γονεῖς νά εἴσαστε πάντα ἐρωτευμένοι καί τό παιδί θά βλέπει αὐτήν τήν ἀγάπη πού θά ἔχετε μεταξύ σας, αὐτήν θά ἀναζητήσει ὅταν φύγει ἀπό ἐσᾶς καί θά ἀναζητᾶ πάντα στή ζωή του»!!! 

Ταυτόχρονα συνειδητοποιήσαμε ὅτι ὁ λεγάμενος δεν εἶναι κάποιος ἄσημος και…χτεσινός, ἀλλά ὁ γνωστός Ἀλέξανδρος Καριώτογλου, το ἔκπαλαι γνωστός για τή σχέση του μέ τήν πλανεμένη (ψευτο)νεορθόδοξη παρέα τῶν Ράμφων, τῶν Γιανναράδων, τῶν Φάρων καί τῆς μεταπατερικά ἐπηρμένης «Σύναξης». Ὁ ὁποῖος ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων χειροτονήθηκε καί ἱερέας καί (προφανῶς) ἀνέλαβε νά ἐφαρμόσει κάποιες ἀπό τίς…καινοτόμες ἰδέες του στήν ἐνορία πού (κρίμασιν οἶς Κύριος οἶδεν) τοποθετήθηκε.

Καί δέν εἶναι φυσικά μόνο οἱ πρόσφατες εὐλογίες του πρός τούς ἀρσενοκοίτες, εἶναι καί τά λειτουργικά του ἐκτρώματα, καθώς ὁ λεγάμενος προκαλεῖ καί μέ τίς μεταφρασμένες ἀκολουθίες πού ἐπιτελεῖ. Γιά κάποιο διάστημα μάλιστα τελοῦσε καί ὁλόκληρη τή Θεία Λειτουργία στά Νέα Ἑλληνικά, μετά λόγω τοῦ θορύβου πού σηκώθηκε τό μάζεψε κάπως, κρατώντας μόνο τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα σέ παράλληλη μετάφραση, ἐπιμένοντας ὅμως νά πραγματοποιεῖ μεταφρασμένες ὅλες τίς ὑπόλοιπες Ἀκολουθίες (κυρίως γάμους καί βαφτίσεις). 

Δέν διστάζει μάλιστα να ἐπαίρεται καί γιά τό πῶς γοητεύει καί συναρπάζει ὅλο αὐτό τούς νεοελληνέζους ἰθαγενεῖς, χαρακτηριστικά μάλιστα δήλωσε κάποτε πώς μιά μέρα τόν πλησίασε ἕνα ἤδη παντρεμένο ζευγάρι καί τοῦ ζήτησε νά τούς ξαναπαντρέψει εἰς τήν νεοελληνικήν (δέν μᾶς εἶπε φυσικά καί ἄν τό ἀποτόλμησε). 

Στίς φωτογραφίες, τόν βλέπουμε ἀρχικά ἐγκωμιαζόμενο ἀπό κάποια φυλλάδα γιά τίς νεωτερικές ἀντιλήψεις του, πιο κάτω παρέα μέ τόν φίλο του Φιλόθεο (καί ξανά Θεέ μου ἥμαρτον) Φάρο καί δίπλα μαζί μέ τούς μη χρήζοντας ἄλλων συστάσεων Σταῦρο Θεοδωράκη καί Γιῶργο Ἀμυρᾶ, πού ἐπίσης κάποια στιγμή ἐξέφρασαν τήν ἐκτίμησή τους γιά τό πρόσωπό του.


Αὐτοί εἶναι οἱ βλάσφημοι παπάδες τῶν ἐσχάτων χρόνων καί ψευτοθεολόγοι τῶν μαύρων σκοταδιῶν, πού μαζεύουν εὔσημα κάλπικου προοδευτισμοῦ καί φτηνιάρικης ἀγαπολογίας, μέσα σέ μία Ἐκκλησία πού τή λυμαίνονται ἀνελέητα κακόδοξοι ἐπίσκοποι καί λοιποί πλανεμένοι παρατρεχάμενοι. Καί σέ καιρούς πού οὐδείς ἐξ αὐτῶν τῶν τελευταίων ἐνοχλεῖται φυσικά ἀπό τέτοια αἴσχη. 


Αὐτοί ἐνοχλοῦνται πιά μόνο ἀπό τούς…«νεοναζί ἀντιεμβολιαστές» καί ἀπό ὅσους κληρικούς ἀποφάσισαν νά κρατήσουν Θερμοπύλες, μένοντας πιστοί στά δόγματα καί τήν αὐθεντική μας ἐκκλησιαστική παράδοση - καί οἱ ὁποῖοι διώκονται ἀπηνῶς ὡς ταλιμπανέζοι σκοταδιστές (ἐσχάτως δέ καί ὡς «σχισματικοί» καί δυνάμει «ἀδελφοκτόνοι»). Τί ἄλλο ἄραγε νά πεῖ κανείς; Εἶναι φανερό πώς οὐκέτι χρείαν ἔχομεν περαιτέρω σχολίων...
Οἱ «ἐμβολιαστὲς» Δεσποτάδες δὲν θὰ ἔχουν σὲ λίγο ποῦ νὰ κρυφτοῦνε!

Ἡ ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς Ὑγείας κ. Γκάκα στὸν δημοσ. Εὐαγγελάτο:

«Οἱ ἐμβολιασμένοι κολλᾶνε περισσότερο καὶ ἀρρωσταίνουν περισσότερο!

Πολὺ περισσότερο»!!!


Η πανδημία θα αλλάξει για πάντα την Παγκόσμια Τάξη


(Θα έχουµε µια παγκόσµια διακυβέρνηση, είτε σας αρέσει είτε όχι. Το µόνο ζήτηµα είναι αν θα προκύψει από κατάκτηση ή από συγκατάθεση. ~Paul Warburg)

του Ανδρέα Μαζαράκη

Οι διαδεδοµένες συζητήσεις για την αντιµετώπιση και τη χρήση των εµβολίων, την κλωνοποίηση, την ευθανασία και τη γενετική µηχανική συµβάλλουν στην κατάρρευση των καθιερωµένων «πιστεύω» για το ανθρώπινο σώµα.

Με αφορµή τη δήλωση του Henry Kissinger «Η πανδηµία θα αλλάξει για πάντα την παγκόσµια τάξη», θυµηθήκαµε µια άλλη βαρυσήµαντη δήλωση που έκανε ο χρηµατιστής Paul Warburg, µέλος του γκλοµπαλιστικού CFR Συµβουλίου Διεθνών Σχέσεων:

«Θα έχουµε µια παγκόσµια διακυβέρνηση, είτε σας αρέσει είτε όχι. Το µόνο ζήτηµα είναι αν θα προκύψει από κατάκτηση ή από συγκατάθεση».

Αυτές οι δηλώσεις, υπό το φως των όσων συµβαίνουν σήµερα γύρω µας σε διεθνές επίπεδο, µας φέρνει αντιµέτωπους µε το συµπέρασµα στο οποίο έχουν καταλήξει αρκετοί ειδήµονες και µη, ότι έχει ξεκινήσει ένας νέος παγκόσµιος πόλεµος από τους Επικυρίαρχους.

Πρόκειται για έναν κοινωνικό και εσωτερικό πόλεµο, έναν πόλεµο εξόντωσης που διεξάγεται από τις υπερεθνικές ελίτ εναντίον όλων των εθνών που δεν έχουν συνειδητοποιήσει πού βαδίζουµε. Αυτός ο πόλεμος, που χαρακτηρίζεται από την παλινόρθωση µιας νέας δουλείας, διεξάγεται µε µια σειρά εξελιγµένων τεχνικών και τεχνολογιών υποταγής και παραπλάνησης του µέσου πολίτη, ώστε τελικά αυτός να υποταχθεί.

Σιωπηλά όπλα και ψυχοκυβερνητική διαχείριση του φόβου,τηλενάρκωση, mind control, µη φονικά όπλα υποτάσσουν για πρώτη φορά στην ανθρώπινη Ιστορία το πνεύµα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Τα τελευταία πενήντα χρόνια η εντυπωσιακή πρόοδος της επιστήµης έχει ανοίξει ένα σηµαντικό χάσµα µεταξύ των γνώσεων του κοινού και των γνώσεων που αποκρύπτουν και χρησιµοποιούν οι ελίτ της άρχουσας τάξης. Χάρη στη βιολογία, τη νευροβιολογία και την εφαρµοσµένη ψυχολογία, το «σύστηµα» διαθέτει µια βαθιά και προηγµένη γνώση των ανθρώπινων όντων, τόσο από φυσικής όσο και από ψυχολογικής πλευράς.

Το σύστηµα έχει φθάσει να γνωρίζει το άτοµο καλύτερα απ’ όσο αυτό ξέρει τον εαυτό του. Αυτό σηµαίνει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, το σύστηµα ασκεί περισσότερο έλεγχο και µεγαλύτερη εξουσία στα άτοµα απ’ ό,τι τα άτοµα στους εαυτούς τους. 

Ο Aldous Huxley (1894-1963), στο προφητικό βιβλίο του «Θαυµαστός καινούριος κόσµος», που γράφτηκε το 1932, είχε διαβλέψει το µοντέλο της τέλειας δικτατορίας, του απόλυτου κοινωνικού ελέγχου σε όλον τον πλανήτη.

Μια δικτατορία που θα ’χει, µάλιστα, «υγιεινιστικά» προτάγµατα και θα εµφανίζεται ως δηµοκρατία, θα είναι µια φυλακή χωρίς τοίχους, από την οποία οι φυλακισµένοι δεν θα σκέπτονται καν να δραπετεύσουν.

Οι σπόροι αυτής της κοινωνίας έχουν ήδη φυτευτεί από την υπερεθνική ελίτ που ηγείται της παγκοσµιοποίησης και υλοποιεί τα εφιαλτικά σενάρια του µέλλοντος, µέσω ενός ιστού Διεθνών Οργανισµών, όπως ο WHO, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Σε μια διάλεξη το 1961, ο Aldous Huxley περιέγραψε το αστυνοµικό κράτος του µέλλοντος ως «την τελική επανάσταση»: 

Μια «δικτατορία χωρίς δάκρυα», όπου οι άνθρωποι «αγαπούν τη δουλεία τους». Ο στόχος, είχε πει, είναι να δηµιουργηθεί «ένα είδος ανώδυνων στρατοπέδων συγκέντρωσης για ολόκληρες κοινωνίες, έτσι ώστε να χάσουν ουσιαστικά οι άνθρωποι τις ελευθερίες τους, αλλά δεν θα σκέπτονται σε καµιά περίπτωση να εξεγερθούν, λόγω της προπαγάνδας ή της πλύσης εγκεφάλου, που θα ενισχύεται µε φαρµακευτικές µεθόδους».

Γι’ αυτή την πανίσχυρη οµάδα υπερπλουσίων υπάρχουν σήµερα όλες οι προϋποθέσεις µε τις βιολογικές επιστήµες (βιοτεχνολογία, γενετική ιατρική, γονιδιακή θεραπεία) και τα δίκτυα των υπερυπολογιστών, ώστε να γίνει αύριο παντοδύναµη. Για τους Επικυρίαρχους, το ανθρώπινο σώµα έχει πάψει να είναι ένα περιχαρακωµένο φυσικό κάστρο και έχει γίνει ένα πεδίο µάχης για την υποταγή των µαζών. 

Μέσα από τους ιδεολογικούς τους µηχανισµούς και µε τον έλεγχο των δύο µεγάλων σύγχρονων βιοµηχανιών, του θεάµατος και της µόδας, έχουν αυξήσει τη σύγχυση του κοινού πάνω στο τι διαχωρίζει τα έµβια όντα από τις µηχανές.

Οι διαδεδοµένες συζητήσεις για την αντιµετώπιση και τη χρήση των εµβολίων, την κλωνοποίηση, την ευθανασία και τη γενετική µηχανική συµβάλλουν στην κατάρρευση των καθιερωµένων «πιστεύω» για το ανθρώπινο σώµα. 

Το πόσο σηµαντική είναι η συµβολή των ΜΜΕ στον µαζικό υπνωτισµό των πολιτών φαίνεται από τα λόγια του David Rockefeller, προέδρου και ιδρυτή της Λέσχης Μπίλντερµπεργκ, στην ετήσια Σύνοδό της το 1991, στο Μπάντεν-Μπάντεν:

«Είµαστε ευγνώµονες στην “Washington Post”, στους “New York Times”, στο “Time Magazine” και σε άλλα µεγάλα έντυπα, των οποίων οι διευθυντές µάς βοήθησαν στις συναντήσεις µας και σεβάστηκαν τις υποσχέσεις τους για εχεµύθεια επί 40 χρόνια περίπου. Θα µας ήταν αδύνατον να αναπτύξουµε τα σχέδιά µας για τον κόσµο, αν είχαµε υποχρεωθεί να εκτεθούµε δηµοσίως όλα αυτά τα χρόνια», είχε χαρακτηριστικά αναφέρει τότε.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δηµοκρατία είναι µια ψευδαίσθηση που πλέον λειτουργεί εγκλωβιστικά, καθώς οι πολίτες συνεχίζουν να ψηφίζουν, αλλά η ψήφος τους δεν έχει κανένα περιεχόµενο. 

Ψηφίζουν για εκπροσώπους που δεν έχουν πραγµατική εξουσία, αλλά είναι οι άκρες στα νήµατα που κάποιοι άλλοι κινούν πάνω απ’ τα κεφάλια τους. Κάποιοι που είναι υπεράνω της κάθε εθνικής κυβέρνησης.

'Ετσι, λοιπόν, «Η πανδηµία του κοροναϊού ανέδειξε την ανάγκη µιας παγκόσµιας διακυβέρνησης», ανέφερε µεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, σε µήνυµά του µε αφορµή την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τα καθορισµένα από σχετικές συµβάσεις ανθρώπινα δικαιώµατα και τα προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν αναφορικά µε αυτά λόγω της πανδηµίας έκρουσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, εφιστώντας την προσοχή σε προτάσεις που έχουν γίνει για «την εφαρµογή του µικροτσίπ µε βιοµετρικά δεδοµένα για τον ιό ή άλλες επιδηµίες». 

(Σχόλιο Π.κοινωνίας: O Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν έκρουσε κανένα κώδωνα κινδύνου, απο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των πολιτών, αντιθέτως. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «OPEN» σχετικά με τον Κορονοϊό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξέφρασε την ίδια άποψη, που προτείνει ο παγκοσμιοποιητής Bill Gates, την εμφύτευση μικροτσίπ σε όλους τους ανθρώπους... (εδω)

Αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, είναι πολύ πιθανόν ότι ο ιστορικός του µέλλοντος θα γράφει για την εποχή µας: «Στο ξεκίνηµα του 21ου µ.Χ. αιώνα, ένα πανίσχυρο παγκόσµιο καθεστώς άρχισε να αιχµαλωτίζει µε τα ορατά και αόρατα πλοκάµια του ολόκληρο τον πλανήτη. Η Γη µεταµορφώθηκε σταδιακά σε µια πλανητικών διαστάσεων αόρατη φυλακή µε τις πιο εξελιγµένες και εκλεπτυσµένες µεθόδους καταστολής».

Πίσω από αυτές τις αυστηρές απαγορεύσεις, ο λαός παραµένει αβοήθητος και πνευµατικά έρηµος µε την απαγόρευση της θρησκευτικής λατρείας, ενώ οι ελίτ άλλα έχουν κατά νου, που αποβλέπουν στην εµπέδωση µιας Νέας Τάξης, για την οποία έχει ειπωθεί ότι «Θα είναι µια φυλακή χωρίς τοίχους, από την οποία οι φυλακισµένοι δεν θα σκέπτονται καν να δραπετεύσουν». 

Πάντως, κορυφαίοι γιατροί και επιστήµονες βγαίνουν και µας ενηµερώνουν ότι όλα αυτά είναι στη λάθος κατεύθυνση και ότι εφαρµόζεται ένα «τεστ πειθαρχίας και επιτήρησης», για να χειραγωγηθούν οι ανθρώπινες µάζες στους σκοπούς των νεοταξιτών.

Οι τελευταίοι, µεταξύ των οποίων και ο διαβόητος Kissinger, όπως είδαµε, δεν κρύβουν τις προθέσεις τους και γι’ αυτό, υπάρχουν πολιτικοί, ακόµα και στην Ελλάδα, που δεν έχουν κανέναν ενδοιασµό να µιλήσουν ανοιχτά γι’ αυτά τα σχέδια.

ΣΚΑΣΙΛΑ ΜΑΣ (!)

 (...) την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθώμεν.

-ΣΚΑΣΙΛΑ ΜΑΣ

Η νέα ορθόδοξη εκκλησιολογία..., των αρχιερέων των εσχάτων χρόνων!

Αφιερωμένο στούς Α Θ Ε Ο Λ Ο Γ Η Τ Ο Υ Σ καί ΝΕΟ-ΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΕΣ Αρχιερείς

Ετυμολογία της λέξεως ¨ΠΡΟΣΚΥΝΩ"

Η λέξη είναι αρχαιοελληνικής προελεύσεως. 

Πρόκειται για το ρήμα προσκυνέω-ώ, που στα νέα ελληνικά σημαίνει προσεγγίζω και φιλώ.

(... Δηλαδή ΟΥΤΕ ρίχνω κουτουλιές (!) στίς εικόνες, 

αλλά ΟΥΤΕ καί ...'μυτιές'! )


Συνεπώς το προσκυνώ βγαίνει από τήν λέξη προς (κάνω ένα βήμα, προσεγγίζω) και το κυνέω.

Το κυνέω σημαίνει φιλώ με τήν νεοελληνική έννοια, δηλαδή ασπάζομαι, δίνω ένα φιλί σε κάποιον, καθώς ως γνωστόν η λέξη φιλώ στα αρχαία σημαίνει αγαπώ.


π. Στυλιανός Καρπαθίου, κατήγορος και συγχρόνως συνένοχος της εκκλησιαστικής αποστασίας

σσ. Ο π. Στυλιανός Καρπαθίου κάνει αγώνα ενάντια των παράλογων κυβερνητικών και βλάσφημων εκκλησιαστικών μέτρων κατά του Κορονοϊού, καταγγέλοντας ακόμα και Επισκόπους. Στην παρακάτω συνέντευξη ο π. Στυλιανός Καρπαθίου παραδέχεται, ότι η Εκκλησία λειτουργεί πια με εντολή αλιβάνιστων και ότι είναι για κλάμματα. Η δε απόφασή της για τα rapid-test σχετικά με τον εκκλησιασμό είναι για τον π. Στυλιανό παρανοειδής σχιζοφρένεια!!! Παραδέχεται επίσης ότι η Ιεραρχία αναγκάζει μία πενταμελή οικογένεια να πληρώνει 50 Ευρώ κάθε Κυριακή για να εκκλησιαστεί, ποσό απίστευτο για την Ελλάδα των μνημονίων. 

Και όμως, ενώ ομολογεί τα παραπάνω ο π. Στυλιανός Καρπαθίου σε άλλη συνέντευξη (εδώ) από το 21:00 και μετά κατηγορεί την αποτείχιση ως σχίσμα και έξοδο από την Εκκλησία, καταργώντας την αγιοπατερική διδασκαλία και διαστρεβλώνοντας τους Ι. Κανόνες, διδάσκοντας παράλληλα την υπακοή στους ανίερους και βλάσφημους Επισκόπους, που ο ίδιος καταγγέλει, μέχρι να επέμβει ο Θεός. Μάλιστα φέρνει ως παράδειγμα τον αγ. Πέτρο Αλεξανδρείας διαστρεβλώνοντας και την ιστορία του Αγίου και το μήνυμα του ονείρου του, στο οποίο ο Άγιος πληροφορήθηκε ότ ο Άρειος σχίζει τον χιτώνα του Χριστού. Διότι ο Άγιος και τον Άρειο (ήταν μάλιστα ακόμα διάκονος ο Άρειος) αφόρισε συνοδικώς -πράγμα που ο π. Στυλιανός όχι μόνο δεν επιδιώκει για τους σημερινούς Επισκόπους, αλλά και κατηγορεί αυτούς που το επιδιώκουν- και αρνήθηκε να τον συγχωρέσει όταν ο Άρειος προσποιητά έκανε τον μετανοημένο. 

Διαβάζουμε στον Συναξαριστή: "ο Άρειος θεώρησε κατάλληλη την ευκαιρία και έστειλε ιερείς και διακόνους να μεσιτεύσουν στον Άγιο να άρει τον αφορισμό και, ως φιλεύσπλαχνος, να του δώσει συγχώρηση. Ο Άγιος όμως, επειδή γνώριζε τις πονηριές του Αρείου και ήταν βέβαιος ότι αυτός δεν είχε μετανοήσει στ’ αλήθεια και έμενε στην κακοδοξία του, δεν του έδωσε τη συγχώρηση που ζητούσε. Και όχι μόνο αυτό· απέπεμψε τους απεσταλμένους του ιερείς και διακόνους, λέγοντάς τους: «Ο Άρειος ας εί­ναι αφορισμένος και χωρισμένος από τη δόξα του Χριστού, και στην παρούσα ζωή και στην αιώνια» " (Συναξαριστής Νοεμβρίου, εκδ. Αποστ. Διακονία, σ.215-216).

Αυτά φυσικά ο π. Στυλιανός δεν τα αναφέρει, αλλά τα αποκρύβει, ενώ τα γνωρίζει, πράγμα που μεγαλώνει την ενοχή του.

Εννοείται φυσικά ότι ο Άγιος δεν είχε καμία εκκλησιαστική κοινωνία με τον Άρειο ή Αρειανό αιρετικό, όπως και όλοι οι Άγιοι δεν είχαν καμία εκκλησιαστική κοινωνία μέ βλάσφημους και αιρετικούς.

Έτσι ο π. Στυλιανός Καρπαθίου φοβούμενος κι αυτός για την θεσούλα του ή για λόγους που μόνο αυτός γνωρίζει από κατήγορος γίνεται συνένοχος προστατεύοντας τους βλάσφημους Επισκόπους. Α. Τ.

π. Στυλιανός Καρπαθίου – Για μια πενταμελή οικογένεια, μόνο για μια Κυριακή να πάει στην Εκκλησία απαιτούνται 50 ευρώ, 200 ευρώ το μήνα !

π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Αν λοιπόν αληθεύει ότι το ανάστημα! Τσίπρας! έδωσε τα συγχαρίκια του στον πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου για την επονείδιστη αυτή Εγκύκλιο, τότε είμαστε για κλάμματα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Αληθεύει. Του τηλεφώνησε. Αληθεύει. Δεν είναι «αν αληθεύει π. Στυλιανέ. Αληθεύει.»

π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Ωραία. Ο Καισαροπαπισμός στο απόγειό του. Όμως δεν θα αφήσουμε εμείς να ακουστεί κραυγή από αντίχριστους και αλιβάνιστους -εσμούς ‘η Εκκλησία εάλω’. Με όποιο δικό μας προσωπικό ή όχι κόστος. Ζει Kύριος και διασκορπισθήσονται οι εχθροί Aυτού.

Και επιπλέον να τονίσω το πρωτόγνωρο ιστορικώς και επονείδιστο σημείο της Εγκυκλίου, είναι η απαίτηση της Ιεράς Συνόδου να πληρώνουν οι Χριστιανοί 10 ευρώ -το είπατε κύριε Καψαμπέλη- για την είσοδό τους στο Ναό. Απλά. Σκεφθείτε, μόνο μια 5αμελή οικογένεια. Μόνο για μια Κυριακή απαιτούνται 50 ευρώ. Δηλαδή, μηνιαίο έξοδο για τον γλίσχρο μισθό που προέκυψε από τα αλήστου μνήμης μνημόνια, 200 ευρώ!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Μόνο για την Εκκλησία. Όχι για τις υπόλοιπες… γιατί πρέπει να κάνει συνέχεια.

π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Μόνο για την Κυριακή. … Θα ΄ρθουν οι γιορτές.. της Αγίας Αικατερίνης, του Αγίου Στυλιανού, τα Εισόδια της Θεοτόκου κλπ. Αυτό είναι άλλη ιστορία!

Αν λοιπόν αυτό -και θα μιλήσω σαν ψυχίατρος- δεν είναι βαριά ψυχιατρική πάθηση, που προσδιορίζεται από τον κωδικό F20.0 και χαρακτηρίζεται ως παρανοειδής σχιζοφρένεια, οι λέξεις έχασαν το νόημά τους.


https://www.youtube.com/channel/UCO-NNz_o4nMijZ_ysXS08gw

Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, σίγουρα θά κλαίει καί θά λυπᾶται γιά τό πνευματικό του παιδί...


Καθηγητὴς κ. Κ. Δεληκωνσταντῆς, Σεβασμιώτατος Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς Ἰουστίνος, παπικός ἐκπρόσωπος, Σεβ. Ἀμερικῆς καὶ Σεβ. Χαλκηδόνος εὐωχοῦνται εἰς γεῦ­μα, ἐνῶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἦτο εἰς τὸ νοσοκομεῖον.

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη,
«Ἀντιπαπικά», (1964), Ἀθήνα, «Σταυρός».

Θεολόγοι τίνες, ἐπηρεαζόμενοι ἀπό τά σύγχρονα παγκόσμια ρεύματα, ὡς καραμέλλαν πιπιλίζουν τώρα τελευταίως τήν λέξιν «οἰκουμενικότης», «οἰκουμενικόν πνεῦμα», «οἰκουμενική κίνησις».
Οἰκουμενικότης! Τί ὡραία λέξις! Ἀλλά κάτω ἀπό τήν λέξιν αὐτήν κρύπτεται... ὁ φοβερώτερος διά τήν Ὀρθοδοξίαν κίνδυνος.
Ποιός κίνδυνος; Θά τόν παρουσιάσωμεν μέ ἕνα παράδειγμα:

Μία γυνή εἶνε πιστή εἰς τόν ἄνδρα της. Δέν ἐπιτρέπει τρίτος τις νά ὑπεισέλθη εἰς τάς σχέσεις των. Διαρκῶς ἐνθυμεῖται τάς ἐπισήμους ὑποσχέσεις πού ἔδωκεν ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων.
Ἀλλ' ἡ γυνή αὕτη τυγχάνει νά εἶνε ἐκτάκτου καλλονῆς, καί ἑλκύει τά βλέμματα πολλῶν.
Λόγῳ ὅμως τῆς ἐντιμότητος τῆς γυναικός, ὅποιος θά ἐτόλμα νά τήν πλησίαση καί νά κάνη πρότασιν περί ἀνηθίκων σχέσεων, ἀμέσως θά ἀπεκρούετο μετ' ὀργῆς. Καί ἐάν ἐπέμενεν, ἕνα ἰσχυρόν ράπισμα τῆς ἐντίμου γυναικός ἐπί τοῦ ἀναιδοῦς προσώπου του θά τόν ἔκανε νά συνέλθη.
Τοῦτο λοιπόν καλῶς γνωρίζοντες τά φαῦλα ὑποκείμενα, ἄλλην μέθοδον μεταχειρίζονται.
Προσπαθοῦν νά ἐξακριβώσουν εἰς ποῖα πράγματα ἀρέσκεται αὕτη. Ἐάν, δηλαδή, ἀγαπᾶ τήν ποίησιν, τήν φιλοσοφίαν, τήν καλλιτεχνίαν κ.λ.π. Καί ἀπό τά πράγματα αὐτά θ' ἁρπαχθῆ ὁ κρύφιος ἐραστής, καί μέ μεγάλην ἐπιτηδειότητα θά ἐπιδιώξη ν' ἀρχίση ἀθώαν συζήτησιν ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ἀρεσκείας τῆς γυναικός. «Τί ὡραῖον εἶνε αὐτό τό ποίημα!», «Τί ὡραία εἶνε αὐτή ἡ εἰκών!», «Πόσον θαυμάσιον εἶνε αὐτό τό θεατρικόν ἔργον!», «Πόσον γλυκεῖα ἡ μουσική!».
Ἔτσι ἀρχίζει ὁ διάλογος... Ἡ δέ ἀφελής καί ἀνύποπτος γυνή ἀφήνεται νά παρασύρεται εἰς μακράς συζητήσεις μετά τοῦ ἀπατεῶνος, τοῦ ὁποίου, καθ' ὅν χρόνον ἡ γλῶσσα ρητορεύει περί φιλολογίας καί καλλιτεχνίας, ἡ καρδία σκιρτᾶ ἐπί τή μυστική ἐλπίδι τῆς κατακτήσεως τῆς γυναικός.
Καί ἀφοῦ δια τῶν συζητήσεων δημιουργηθῆ κλίμα μεγάλης οἰκειότητος καί ἀμοιβαίας κατανοήσεως, τότε θά ἐπέλθη καί «τό μοιραῖον», ἡ ἄτιμος δηλαδή πρᾶξις, ἡ αἰσχρά ἕνωσις, ἡ ὁποία ἤρχισε μ' ἕνα ἀθῶον διάλογον, ὅπως ποτέ καί ἐν τή Ἐδέμ ὁ πονηρότατος ὄφις μ' ἕνα γλυκύν διάλογον κατώρθωσε νά ἀπατήση τήν Εὔαν.

Μᾶς ἐννοεῖτε, ἀγαπητοί μου, τί θέλομεν νά εἴπωμεν; Παραβολικός εἶνε ὁ λόγος μας.
Ἡ γυνή, περί τῆς ὁποίας ὁμιλοῦμεν ἀνωτέρω, εἶνε ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία. Αὐτή εἶνε ἡ καλλονή.
Αὐτή εἶνε ἡ περιφέρουσα τόν ἥλιον, κατά τήν θαυμαστήν εἰκόνα τῆς Ἀποκαλύψεως. Αὐτή εἶνε ἡ ἡλιοστάλακτος, ἡ φέρουσα ἐπί τῆς κεφαλῆς στέφανον ἀστέρων δώδεκα καί τήν σελήνην ὑπό τούς πόδας αὐτῆς (Ἀποκ. 12,1). Αὐτή, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔμεινε πιστή εἰς τόν Κύριον, εἰς τόν αἰώνιον Νυμφίον.
Αὐτή ἐφύλαξεν ἁγνήν τήν προφορικήν καί γραπτήν παράδοσιν τοῦ Κυρίου καί τῶν ἀποστόλων, κατά τήν θεόπνευστον συμβουλήν∙ «Στήκετε, καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἄς ἐδιδάχθητε εἴτε δια λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν» (Β' Θεσ. 2,15).

Αὐτή, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐπί 19 αἰῶνας μάχεται κραταιόν καί αἱματηρόν ἀγῶνα κατά τῆς πολυειδοῦς πλάνης, κατά τῶν ποικιλωνύμων αἱρέσεων, πού ἐπεζήτησαν νά μολύνουν καί νά διαφθείρουν τήν ἁγνότητά της. Μία δέ ἐκ τῶν φοβερωτέρων αἱρέσεων εἶνε καί ὁ παπισμός, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῶν πλανῶν του, τοῦ ἀπολυταρχικοῦ πνεύματος καί τῶν φοβερῶν ἐγκλημάτων του, προεκάλεσε τόν προτεσταντισμόν καί τήν κατάτμησιν τῆς ὅλης χριστιανοσύνης. Ναί. Αἱρετικοί εἶνε οἱ παπικοί.

Τήν ἐμμονήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν πατρώαν εὐσέβειαν γνωρίζουν καλῶς οἱ ἐχθροί της, καί μάλιστα ὁ παπισμός. Καί ἐπειδή οἱ ἐχθροί οὗτοι διά πολλῶν παραδειγμάτων ἔχουν πεισθῆ ὅτι δι' ἑνός κατά μέτωπον πολέμου δέν δύνανται νά ἐκπορθήσουν τό φρούριον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄλλην τακτικήν μετέρχονται ἐσχάτως. Ἤρχισαν νέον πόλεμον. Τόν πόλεμον τῆς ...εἰρήνης! Χειρότερον ἀπό τόν πόλεμον τῶν σταυροφοριῶν. Δέν ἀκούετε τήν λαλιάν τοῦ ὄφεως, τοῦ ἐπιζητοῦντος νά φθείρη τά νοήματα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τῆς ἁπλότητος ἡμῶν; (Β' Κορ. 113)· Ἰδού τί λέγει ὁ ὄφις·

«Ὦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία! Διατί μένεις μακράν; Μή μέ φοβεῖσαι. Δέν εἶμαι ὁ δράκων. Εἶμαι ὁ γλυκύς ἄγγελος πού σοῦ φέρω τό μήνυμα τῆς ἀγάπης. Δέν ἔχω σκοπόν νά σέ θίξω εἰς τίποτε. Κράτησε τά δόγματά σου καί τάς παραδόσεις. Αὐτά εἶνε διά τούς θεολόγους... Ἐγώ σέ προσκαλῶ εἰς τό σαλόνι μου διά νά συζητήσωμεν ἄλλα θέματα. Διά νά δημιουργήσωμεν ἕνα κοινόν μέτωπον κατά τῆς πενίας, κατά τῆς δυστυχίας, κατά τῆς ἀθεΐας, κατά τοῦ κομμουνισμοῦ, κατά τοῦ πολέμου κ.λ.π... (2) Δέν σέ συγκινοῦν αὐτά τά θέματα; Δέν σέ ἐνθουσιάζει ἡ πρότασις αὐτή;
Ἔλα λοιπόν νά διεξαγάγωμεν τόν διάλογόν μας, ἐπί ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ἐπί τοῦ ἐπιπέδου τῆς οἰκουμενικότητος καί τῆς ἀμοιβαίας κατανοήσεως, καί θά ἰδῆς πόσον ὡραία θά εἶνε ἡ συνάντησίς μας!».

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας! Πονεμένη καί μαρτυρική Μάνα μας! Θά δεχθῆς τήν πρότασιν αὐτήν;
Θ' ἀνοίξης διάλογον μέ τόν παπισμόν; Καί δέν διαβλέπεις ὅτι εἰς τήν πρότασιν αὐτήν ὑπάρχει ὁ κίνδυνος, δι' ἀνικανότητα καί ἀναξιότητα τῶν ἐκπροσωπούντων σε, νά δημιουργηθῆ μία κατάστασις εἰς τρομερόν βαθμόν εὐνοϊκή διά τούς ἐχθρούς σου, μέσα εἰς τήν ὁποίαν, χωρίς νά τό καταλάβης, θά πέσης εἰς τήν ἀγκάλην τοῦ παπισμοῦ καί θά συμβῆ ἡ... «ἕνωσις», ἡ ψευδώνυμος ἕνωσις, ἡ πνευματική μοιχεία, ἡ πλέον ἄτιμος πρᾶξις ἡ ὁποία ἠμπορεῖ νά συμβῆ ποτέ καί δια τήν ὁποίαν θά χρειασθοῦν αἰῶνες μετανοίας;

Οἱ δέ ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι θά θελήσουν νά παίξουν ρόλον μαστροποῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, θά ἔλθη ἡ ὥρα πού θ' ἀναστενάζουν καί θά λέγουν: «Ἡ γλῶσσα αὐτή, πού ἐρρητόρευε περί οἰκουμενικότητος καί ἀμοιβαίας κατανοήσεως, ἄς κοπή, κοπῇ, κοπῆ».
«Τά πόδια αὐτά, πού ἔτρεχον πρός συνάντησιν τῶν ὑποκρινομένων φιλίαν μετά τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄς σαπίσουν». «Τά χέρια αὐτά, τά ὁποῖα ὑπέγραψαν ἐπιστολάς καί ὑπομνήματα οἰκουμενικότητος, νά πέσουν!»

Αὐτή, ἀγαπητοί μου, ἐν λόγῳ παραβολικῷ καί ρεαλιστικῷ εἶνε ἡ περιλάλητος θεωρία τῆς οἰκουμενικότητος πού «χάφτουν» οἱ ἐκ τῶν ἡμετέρων χάνοι.
Ἡ θεωρία περί οἰκουμενικῆς κινήσεως, κάτω ἀπό τήν ὁποίαν δύνανται νά στεγασθοῦν ὅλα τά εἴδη τῶν αἱρέσεων, καί τά πλέον ἑτερόκλητα στοιχεῖα, ἀποτελεῖ, ἐπαναλαμβάνομεν, κίνδυνον δια τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

Διότι ὑποτιμᾶ τήν σημασίαν τῶν δογμάτων, τῶν αἰωνίων τούτων ἀληθειῶν τῆς θείας ἀποκαλύψεως, αἱ ὁποῖαι, διατυπωθεῖσαι θαυμαστῶς εἰς τούς συντόμους ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶνε ὡς τά ὀστᾶ καί ἡ σπονδυλική στήλη, ἄνευ τῶν ὁποίων τό σῶμα μεταβάλλεται εἰς πλαδαράν καί ἄμορφον μᾶζαν.

Ὑποτιμᾶ τούς Ἱερούς Κανόνας, τούς ὁποίους οἱ ὀπαδοί τῆς οἰκουμενικότητος ἀποκαλοῦν «ἀπηρχαιωμένα καί σκωριασμένα ὅπλα».
Συνελόντι δέ εἰπεῖν, ὑποτιμᾶ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καθόλου, διά τήν ὁποίαν οἱ ὀπαδοί τῆς οἰκουμενικότητος λέγουν ὅτι «εἶνε αὐταρέσκεια καί βλασφημία νά νομίζωμεν ὅτι αὐτή καί μόνη εἶνε ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία, ἡ κατέχουσα ἀκίβδηλον τήν ἀλήθειαν τῆς θείας ἀποκαλύψεως».

Οὕτῳ τά δόγματα καί ἡ ἠθική, ἀδιασπάστως ἡνωμένα ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ, ἐν τῇ οἰκουμενικῇ κινήσει τείνουν νά ἐξατμισθοῦν καί νά παραμείνη ἕνα ἀπατηλόν σχῆμα ἀγάπης.

Οὕτως ἡ θεωρία τῆς οἰκουμενικότητος καί «τῆς συνυπάρξεως τῶν λαῶν», ὑπό κοσμικῶν καί πολιτικῶν κύκλων τοῦ αἰῶνος ὑποστηριζόμενη πρός στήριξιν μιᾶς ἐπισφαλοῦς εἰρήνης, εἰσβάλουσα ἤδη καί εἰς τόν πνευματικόν κόσμον, ὅπου οἱ συμβιβασμοί εἶνε ἀπαράδεκτοι, δύναται νά προκαλέση σύγχυσιν καί ἀναστάτωσιν, πραγματικήν Βαβέλ. Ἡ ζύμη εἶνε ἄχρηστος, ἐάν ἀναμιχθή μέ ἄλλα στοιχεῖα καί χάση τήν δραστικήν της ἐνέργειαν. Καί ἡ Ὀρθοδοξία εἶνε ἡ ἀρίστη ζύμη, ἡ ζύμη τῆς ἀληθείας ἡ ὁποία δύναται ὅλον τό φύραμα νά ζύμωση, ἀλλ' ὑπό τήν προϋπόθεσιν νά παραμείνη ἄμικτος ἀπό ξενικά στοιχεῖα, καθαρά.

Δια τοῦτο ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας εἶνε οἱ ὀπαδοί τῆς θεωρίας τῆς οἰκουμενικότητος.
Δέν διστάζομεν δέ διά τοῦτο νά ὀνομάσωμεν τήν κίνησιν αὐτήν τῆς οἰκουμενικότητος «νέαν αἵρεσιν», ἐναντίον τῆς ὁποίας πρέπει πάσῃ δυνάμει ν' ἀμυνθῆ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.
Νέα ἀπανωτά χτυπήματα ἀπό τόν Σεραφείμ Πειραιῶς (Βίντεο)


Σχόλιο Πᾶνος: Εἶναι γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα ὁ ἄνθρωπος. Ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔχει περάσει στὰ Δίπτυχά της τὸν σχισματικὸ Ἐπιφάνιομνημονεύοντάς τον κανονικὰ καὶ ἔχει τὸ θράσος νὰ ἀποκαλέσει τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἀντιστέκονται «σχισματικούς»…ποιός… αὐτὸς ποὺ μνημονεύει τὴν Ἱερὰ Σύνοδο (ἄν μποροῦμε πιὰ νὰ τὴν ἀποκαλοῦμε ἔτσι…)

_______________________

Γράφει ὁ Νεκτάριος Δαπέργολας

Νέα ἀπανωτά χτυπήματα ἀπό τόν Σεραφείμ Πειραιῶς. Βγῆκε σήμερα σέ πρωτοκλασάτο σαβουροκάναλο – παρέα μέ Παγώνη, Τζανάκη καί Καπραβέλο παρακαλῶ (δεῖτε στό πρῶτο σχόλιο ὁλόκληρο τό βίντεο) – καί ἐν μέσῳ ἐκτεταμένου ἀφρώδους παραληρήματος: 

1) Εὐχαρίστησε θερμά τούς παρισταμένους γιά τόν σκληρό (λέει) ἀγώνα τους ὑπέρ τῆς ὑγείας μας, ἀναφερόμενος μάλιστα καί στόν οὐράνιο μισθό πού θά ἔχουν καί τή μετά θάνατον ἀνταμοιβή τους ἀπό τόν Θεό! 2) Ἀποκάλεσε ψέματα ὅσα λέγονται γιά τούς ξαφνικούς θανάτους καί τίς λοιπές παρενέργειες τῶν ἐμβολίων, 3) Ζήτησε νά λειτουργήσουν οἱ θεσμοί (Ἀστυνομία καί Δικαιοσύνη) γιά ὅσους τά διαδίδουν,


4) Ἀποκάλεσε «ὕβρη ἐνάντια στόν Θεό» τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἐπιστήμης (ἀπίστευτα πράγματα) καί 5) Ἰσχυρίστηκε πώς οἱ ἱερεῖς πού ἀποτρέπουν τούς πιστούς ἀπό τό νά ἐμβολιαστοῦν εἶναι σχισματικοί! Τό πῦρ εἶναι πραγματικά ὁμαδόν πλέον, ἐκ μέρους τῶν ψευτοδεσποτάδων τῆς πλάνης καί τῆς ἀποστασίας. Κυριολεκτικά, δέν τούς προλαβαίνουμε πιά! Δεῖτε τὸ βίντεο ἀφοῦ πάρετε λίγη ὥρα πρὶν ἕνα ἠρεμιστικό.

σ.σ. Να προσθέσω και το τελευταίο που λέει στο τέλος, ενώ έχει κατηγορήσει όλους όσους διαφωνούν ότι συμπεριφέρονται σα να είναι ειδήμονες, καταλήγει ότι τα σκευάσματα ΔΕΝ είναι πειραματικά όπως λέγεται, *διότι «το έχουν κάνει τώρα δισεκατομμύρια πάνω στη γη»! *διότι «η βιοτεχνολογία σήμερα έχει ξεπεράσει τα παλιά δεδομένα!. Επομένως, δεν είναι πειραματικής υφής. Είναι πλέον απόλυτα ελεγμένο.. [Και έχει πάρει και άδεια, λέει ο Αυτιάς. σ.σ. Πότε έγινε αυτό;].. Άλλωστε, συνεχίζει ο Πειραιώς, εκείνοι οι θεσμοί, οι θεσμοί που έχουμε εμείς συστήσει ως λαοί, ώς έθνος, ως οικουμένη, έχουνε επιβεβαιώσει την αξία του εμβολίου. Συνεπώς όλα αυτά τα παραμύθια και τα φληναφήματα περί πειραματικότητος και όλα, δεν έχουνε καμμία βάση.…»!
Απεφάνθη ο πλέον ειδήμων!… ο δεσπότης Πειραιώς.
Βάλε φρένο Πειραιώς. Το παρα ξεφτίλισες.


-https://www.youtube.com/watch?v=Q-qP-p__ZEM&t=847s

ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ

Δωδώνης – «Δεν πιστεύω ότι μεταδίδεται [ο ιός] δια της Θείας Κοινωνίας, αλλά, λέει μία λαϊκή παροιμία, κάμε Αγιασμό αλλά πάρε και μια γάτα.»!!


Πρέπει να γίνει πρώτα υποχρεωτικό για τους παπάδες!!
Είναι χαλασμένοι στο μυαλό οι άνθρωποι!! Έχει χαλάσει η βαλβίδα!!
ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΤΕΤΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ λέει στην ουσία ο βλάσφημος Σεργιανιστής Δωδώνης Χρυσόστομος, ο οποίος εκτός του ότι βλαστημά την Θεία Κοινωνία, βρίζει όσους δεν θέλουν να βάλουν μέσα τους τα δηλητηριασμένα πειραματικά σκευάσματα, αποφαίνεται για τα σώματα των άλλων σα να είναι δικά του, μας κουνάει και το δάχτυλο από πάνω με τα χρήματα του Κράτους, τα δικά μας χρήματα δηλαδή, των φορολογουμένων, για να μας απειλήσει με υποχρεωτικό eμβολιασμό. Και λέει μετά ότι όποιος δεν υπακούει στην Εκκλησία (με μαστίγιο την στέρηση του μισθού από το Κράτος) θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας! Μέχρι και ο δημοσιογράφος τον ρώτησε μπερδεμένος κάποια στιγμή να το ξεκαθαρίσει, ποιος τελικά θα πάρει την απόφαση για το ποιός μένει εκτός Εκκλησίας; Η Πολιτεία ή η Εκκλησία;

Αυτός ο άξεστος πνευματικά άνθρωπος δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την Εκκλησία και δεν διακατέχεται από κανένα εκκλησιαστικό πνεύμα. Αποτελεί όμως πρότυπο οδηγού για πολλούς κουτοπόνηρους της κακοποιημένης υπακοής, που δεν λένε να ξεχωρίσουν την μπετόβεργα από την οδοντογλυφίδα … κάτι Ιερομόναχοι π. Αντύπες και δεν συμμαζεύεται. Άλλο όμως ποιμένας και άλλο γιδοβοσκός. Να τον χαίρονται όλοι τους. Από τους δεσποτάδες που τον δέχονται μέχρι τους ευλαβοβλαμμένους που τον σέβονται.

Η βασική διαφορά του Δωδώνης από την πλειονότητα των Ιεραρχών που επιτρέπουν να χαλιέται η Πίστη, είναι ότι τούτος όσο κι αν προσπαθεί δεν μπορεί να κρύψει ότι υπηρετεί συμφέροντα. Οι άλλοι έχουν την «τέχνη» και κρύβονται. Όσο μπορούν ακόμη δηλαδή διότι ο Κύριος τους ξεσκεπάζει ολοένα και περισσότερο.

Ακούστε τον… και μακριά από την οθόνη! Όσο κι αν πονάμε με τέτοιες αλλότριες φωνές στον αμπελώνα του Κυρίου, άλλο τόσο χαιρόμαστε κιόλας που ο Κύριος τους ξεσκεπάζει…Πύρινος Λόγιος: Επιχείρηση «Lock Step»! Το φοβερό Ντοκουμέντο που ξεσκεπάζει τη Συνομωσία του Covid-19!

Όταν τελείωνα τις σπουδές μου, ο μέγας δάσκαλός μου, αείμνηστος Νεοκλής Σαρρής την ημέρα της απονομής των πτυχίων, λίγο πριν την τελετή έσκυψε και μου είπε: «Αν παίξεις ποτέ με την Ιστορία, αυτή θα σε εκδικηθεί. Θα βρεί η ίδια τον τρόπο να βγεί στην επιφάνεια κι εσύ θα μείνεις στιγματισμένος». 

Ο συγχωρεμένος Νεοκλής, δεν έπαιζε ποτέ με τις λέξεις. Ήξερε να τις χειρίζεται με τρόπο τέτοιο, που έδινε στον ακροατή του να καταλάβει ότι αυτό που έλεγε, ήταν η αλήθεια. Μισούσε τα μισόλογα και τα ήξεις-αφήξεις. Τον άκουγα πάντα με τη δέουσα προσοχή και τον ανάλογο σεβασμό. Και τα λόγια του, πάντα θα δονούν την καρδιά και το πνεύμα μου… 

Ποτέ μου δεν ασπάστηκα αυτό που λέμε «Συνομωσιολογία». Αυτά που έγραφα και ξεστόμιζα ανέκαθεν, συνοδευόταν πάντα από ατράνταχτες αποδείξεις. Έτσι και τώρα, που γράφω με ιδιαίτερη ανησυχία για το αύριο, τούτες τις γραμμές. Γιατί αυτό που θα σας παρουσιάσω σήμερα, είναι μόνο Αλήθεια. Εσείς και μόνο εσείς θα αποφασίσετε αν θα την αποδεχτείτε ή όχι… 

Γράφει ο Πύρινος Λόγιος 

Πρίν από λίγες μέρες, μέσω μαίλ έλαβα ένα ντοκουμέντο-φωτιά με την υπογραφή του Ιδρύματος Ροκφέλερ με τίτλο «Scenarios for the Future of Technology and International Development» (Σενάρια για το μέλλον της τεχνολογίας και της διεθνούς ανάπτυξης). 

Το έγγραφο αυτό ήταν αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος μέχρι τον Απρίλιο του 2020, ανάμεσα στα πάρα πολλά δημοσιευμένα έγγραφα που αποτελούσαν μελέτες στρατηγικής του Ιδρύματος, τόσο για τις ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες του, όσο και τις μελλοντικές. Από τον Μάιο του ίδιου έτους, το έγγραφο αυτό εξαφανίστηκε «μυστηριωδώς». 

Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, «κάποιοι» είχαν ήδη σώσει στους υπολογιστές τους το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο και διέρρευσαν στο dark internet για προφανείς λόγους. Μέσω αυτών, έφτασε και στα χέρια της ανεξάρτητης δημοσιογράφου–ερευνήτριας Grace Van Berkum, η οποία και το ανήρτησε στο μπλόγκ της τον Ιούλιο του 2020, εν μέσω των φοβερών λόκντάουν που ταλάνιζαν τον πλανήτη λόγω του τρόμου της πανδημίας του Covid-19. Ξαφνικά, το έγγραφο αυτό γίνεται viral, πυροδοτώντας νέες «Θεωρίες Συνομωσίας» με αποτέλεσμα να «ορμήσουν» τα συστημικά και φίλα προσκείμενα στους νεοταξίτες μεγάλα ΜΜΕ και να διαψεύσουν, τόσο την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου, όσο και τις συνομωσιολογικές θεωρίες που αυτό «γέννησε», μερικές από τις οποίες ήταν και τραβηγμένες κυριολεκτικά από τα μαλλιά. Στον «αγώνα» αυτόν της διάψευσης, πρωτοστάτησε η εφημερίδα USA Today, με την νέα (νεοταξίτικης εφεύρεσης) «μέθοδο» της «διάψευσης» ή της «αμφισβήτησης» μιας είδησης – μιας είδησης δηλαδή που ΔΕΝ βολεύει το Σύστημα» – και ονομάζεται «Fast Check». 


Η εφημερίδα πράγματι στις 14 Ιανουαρίου του 2021, λίγο πριν κυκλοφορήσουν και επίσημα τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna κατά του Covid-19, δημοσιεύει ένα άρθρο που υπογράφει η δημοσιογράφος Chelsey Cox και που έχει ως στόχο να αποδομήσει, τόσο το ντοκουμέντο, όσο και τις «συνομωσιολογίες» που ανέβηκαν στα social media σχετικά με αυτό. Το κείμενο της δημοσιογράφου βέβαια πείθει ελάχιστους για το κατά πόσον αυτό το fast check της είναι αντικειμενικό. Εκ του κειμένου της, συνάγεται ότι ο στόχος της δεν ήταν το ντοκουμέντο αυτό καθ’ αυτό, αλλά οι…θεωρίες συνομωσίας που γέννησε. Οπότε, επι της ουσίας, τίποτε δεν αποδομήθηκε…εντελώς. Ήταν φανερό ότι το Ίδρυμα Ροκφέλερ είχε βάλει δυναμικά το …χεράκι του σε όλη αυτή την ιστορία.Πάρ’ όλα αυτά βεβαίως, τίποτε απολύτως δεν πέτυχε, μιας και το ντοκουμέντο είναι αυθεντικό, με σφραγίδες και υπογραφές, τόσο από την Πρόεδρο του Ιδρύματος Judith Rodin, όσο και από τον Peter Schwartz, συνιδρυτή και πρόεδρο της ΜΚΟ «Global Business Network», που ανήκει στο Ίδρυμα Ροκφέλερ και που είναι υπεύθυνο για την σύνταξη και την εφαρμογή της μελέτης αυτής. Κανείς από τους «δημοσιογράφους» των συστημικών ΜΜΕ δεν μπήκε καν στον κόπο να ρωτήσει τους ίδιους αν και κατά πόσον είναι αληθής η ύπαρξη η μη της μελέτης αυτής, οπότε και δεν μπήκαν αμφότεροι στον κόπο να διαψεύσουν ή μη το ντοκουμέντο. Άλλως τε, το ίδιο το ντοκουμέντο φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι απολύτως αυθεντικό. 

Η Συνομωσία του Τρόμου και τα 4 «σενάρια» της μελέτης 

Τι λέει επιτέλους το κείμενο αυτό; Τίποτε λιγότερο ή περισσότερο από την παρουσίαση ενός παγκόσμιου σχεδίου δράσης πλήρους ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ των πάντων, όλων όσων δηλαδή γνωρίζαμε χτές ως…πραγματικότητα. Επί της ουσίας, η μελέτη αυτή με τον αόριστο πλην κοινότυπο τίτλο «Σενάρια για το μέλλον της Τεχνολογίας και της Διεθνούς Ανάπτυξης» έχει δηλωμένο ως στόχο τη δημιουργία προσομοίωσης “ενός κόσμου με αυστηρότερο κυβερνητικό έλεγχο από πάνω προς τα κάτω και πιο αυταρχική ηγεσία, με περιορισμένη καινοτομία και αυξανόμενη αντίδραση των πολιτών“. Κι αυτό διότι η πρόθεση των συντακτών του, δεν έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, αλλά ενός ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ από «κάποιους, ΚΟΣΜΟΥ. Παρ’ όλο που οι συγγραφείς του εγγράφου προσπαθούν να ισχυριστούν ότι απλώς φαντάζονται και δεν προβλέπουν το μέλλον, δεδομένου του τεράστιου ρόλου της οικογένειας Ροκφέλερ και του Ιδρύματος Ροκφέλερ στην προώθηση της Παγκόσμιας Κυβέρνησης της Νέας Τάξης Πραγμάτων (ΝΤΠ), πρόκειται για ένα τέχνασμα για να καλύψουν τον ενεργό σχεδιασμό τους για σενάρια κρίσης που γνωρίζουν ότι θα συμβούν. 

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για προσχέδια που γράφτηκαν από βασικούς γνώστες που γνωρίζουν ήδη το σχέδιο του παιχνιδιού και την ατζέντα και έχουν τη δύναμη να τα πραγματοποιήσουν. 

Αυτό το ντοκουμέντο-έκθεση λοιπόν, εκφράζει 4 σενάρια: 

1ο Σενάριο: «Lock Step»

Αυστηρότερος κυβερνητικός έλεγχος από πάνω προς τα κάτω και αυξανόμενη αντίδραση των πολιτών

2ο Σενάριο: «Hack Attack» 

Ασταθής κοινωνία, επιρρεπή σε Σοκ στην οποία ευδοκιμούν – προσέξτε! – οι εγκληματίες!

3ο Σενάριο: «Smart Scramble» 

Οικονομικά εξουθενωμένος κόσμος που αναζητά λύση για τα συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα που δημιουργούνται εξ αιτίας των ταραχών και 

4ο Σενάριο: «Clever Together» 

Μια εξαιρετικά συντονισμένη παγκόσμια κυβέρνηση όπου αναδύονται «επιτυχημένες» στρατηγικές για την επίλυση όλων των προβλημάτων. 

Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος του Ροκφέλερ και των συν αυτώ: Μια ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ η οποία θα…προσφέρει…λύσεις για όλα και προπάντων, για το…καλό μας! Πάμε τώρα να δούμε το τι ακριβώς…μαγείρευαν στα υπόγεια του Ιδρύματος αυτού και με ποιόν τρόπο θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τα σχέδια τους. 

Το σενάριο “Lock Step“, περιγράφει μια πανδημία που μοιάζει με κορονοϊό (!) και γίνεται το έναυσμα για την επιβολή αστυνομικών-κρατικών ελέγχων στις μετακινήσεις, την οικονομία και άλλους τομείς της κοινωνίας! 


Δεν υπάρχουν «ανθρώπινα δικαιώματα», παρά μόνον, όσα χρειάζονται για μια «συνταγή επιβίωσης», ακόμα και…ευημερίας(!!) σε περίπτωση πανδημίας! Ναί, έτσι ακριβώς το λέει η μελέτη! 

Και όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, έχει καταστρατηγηθεί με χειρουργική ακρίβεια, ότι ανθρώπινο δικαίωμα είχαμε ως δεδομένο και αυτονόητο από το 1947 και δώθε. Έτσι απλά. Λόγω της…πανδημίας που όλως τυχαίως ήρθε τον ακριβώς προγραμματισμένο από αυτούς…χρόνο! 

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της προσομοίωσης του σεναρίου αυτού μέσω υπολογιστών, αναφέρεται ότι … μόνη χώρα που τα…πήγε καλύτερα και αποτελεσματικότερα κατά την ροή του «σεναρίου» ήταν – ποιά άλλη; – μα φυσικά η…Κίνα!!! 

“Μερικές χώρες τα πήγαν καλύτερα – ιδίως η Κίνα. Η γρήγορη επιβολή και επιβολή υποχρεωτικής καραντίνας για όλους τους πολίτες από την κινεζική κυβέρνηση, καθώς και το άμεσο και σχεδόν θερμικό σφράγισμα όλων των συνόρων, έσωσε εκατομμύρια ζωές, σταματώντας την εξάπλωση του ιού πολύ νωρίτερα από ό,τι σε άλλες χώρες και επιτρέποντας μια ταχύτερη ανάκαμψη μετά την πανδημία“ αναφέρει η μελέτη! 


Το μήνυμα είναι σαφές. Το αστυνομικό κράτος είναι καλό, η ελευθερία είναι κακό. Και άλλες κυβερνήσεις λαμβάνουν γρήγορα το μήνυμα, σύμφωνα με την προσομοίωση. Τόσο ο πρώτος όσο και ο τρίτος κόσμος ακολουθούν το παράδειγμά τους, “επιδεικνύοντας την εξουσία τους“ και επιβάλλοντας καραντίνες, ελέγχους θερμοκρασίας σώματος και άλλους “αποστειρωτικούς κανόνες και περιορισμούς“, οι περισσότεροι από τους οποίους, όπως σημειώνει η έκθεση, παραμένουν σε ισχύ ακόμη και όταν η πανδημία υποχωρεί και γίνεται πλέον…παρελθόν! 

“Προκειμένου να προστατευτούν από την εξάπλωση των όλο και πιο παγκόσμιων προβλημάτων – από τις πανδημίες και τη διεθνική τρομοκρατία μέχρι τις περιβαλλοντικές κρίσεις και την αυξανόμενη φτώχεια – οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο πήραν μια πιο σταθερή λαβή στην εξουσία“. 

Αυτή η παγκόσμια αρπαγή εξουσίας διευκολύνεται από μια φοβισμένη κοινωνική πολιτεία που “πρόθυμα εγκατέλειψε μέρος της κυριαρχίας της – και της ιδιωτικής της ζωής – σε πιο πατερναλιστικές μεθόδους διακυβέρνησης (ουδέν αληθέστατον τούτου) με αντάλλαγμα μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα… ανεκτική, ακόμη και πρόθυμη, για καθοδήγηση και εποπτεία από πάνω προς τα κάτω“. 

Και συνεχίζει στους…ίδιους ρυθμούς το αφήγημα της έκθεσης, που – επαναλαμβάνω και πάλι – ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ 2010: 

“Τα πάντα, από την αυστηρότερη βιομετρική ταυτοποίηση μέχρι την αυστηρότερη βιομηχανική ρύθμιση, γίνονται δεκτά με ανοιχτές αγκάλες. Χρειάζεται πάνω από μια δεκαετία για να “κουραστούν” οι άνθρωποι από τους αυταρχικούς ελέγχους που επιβλήθηκαν στον απόηχο της πανδημίας, και αφήνει να εννοηθεί ότι ακόμη και οι εμφύλιες ταραχές που τελικά εκδηλώνονται επικεντρώνονται στον ανεπτυγμένο κόσμο. Εξάλλου, μια λαϊκή εξέγερση στο τεχνοκρατικό αστυνομικό κράτος που οραματίζεται η προσομοίωση θα ήταν σχεδόν αδύνατη – όπως θα είναι και στην πραγματική ζωή, όταν το 5G κάνει πραγματικότητα την απόλυτη παρακολούθηση όλων των πόλεων σε πραγματικό χρόνο“. 

Ακριβώς όπως πολλοί επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το SARS ήταν ένα ανθρωπογενές βιολογικό όπλο, πολλοί εξ ίσου σοβαροί επιστήμονες, πολιτικοί εκτός συστήματος αλλά και άλλα, εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης, έχουν σημάνει συναγερμό για κάποιον άλλον, πολύ πιο επικίνδυνο κοροναϊό. Ωστόσο, αν βρείτε οποιαδήποτε τέτοια δήλωσή τους στο Google, Facebook, Youtube και Twitter να μου…τρυπήσετε τη μύτη! Αυτά τα social media έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για να διαγράψουν όλες αυτές τις …“φήμες” για έναν τέτοιας μορφής κοροναϊό και η Google πιθανολογώ ότι έχει σβήσει από τη μνήμη της εκατοντάδες αποτελέσματα αναζήτησης σχετικά με τις κινεζικές κατηγορίες για βιολογικό πόλεμο. Δεν ισχυρίζομαι με παρρησία ότι αυτό είναι ή δεν είναι αλήθεια. Απλά βρίσκω ενδιαφέρον το γεγονός ότι κανείς να βρεί ΚΑΜΙΑ από αυτές τις πληροφορίες αυτές στο διαδίκτυο πλέον. Έτσι δεν είναι; 

Υπενθυμίζω και πάλι ότι το έγγραφο αυτό εξετάζει ένα μελλοντικό σενάριο από την ημερομηνία δημοσίευσής του το 2010, δηλαδή πριν από δέκα χρόνια. Το…ευαγές(!) Ίδρυμα Ροκεφέλλερ ζωγραφίζει μια ανησυχητική εικόνα, μια μελλοντική πανδημία που θα σκοτώσει 8 εκατομμύρια ανθρώπους σε μόλις επτά μήνες. (Στο μεταξύ, ο νυν κοροναϊός SARS–Covid-2 δεν έχει σκοτώσει ούτε κατά διάνοια αυτόν τον αριθμό. Οι περισσότεροι από αυτούς που πέθαναν από τον κοροναϊό είχαν εξαρχής χρόνια προβλήματα υγείας. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι μ’ άλλα λόγια, που θα πέθαιναν από την εποχική γρίπη έτσι κι αλλιώς, άντε κι ένα μικρό ποσοστό νέων ανθρώπων που έπασχαν από αυτοάνοσα νοσήματα χωρίς να το έχουν πάρει είδηση. Οι υπόλοιποι, δεν έχουν πάθει ούτε…γρατζουνιά, ιδίως τα παιδιά). 

Και το σενάριο της επιχείρησης «Lock Step» επί της προσομοιώσεως του συνεχίζει: 

“Η πανδημία είχε επίσης θανατηφόρες επιπτώσεις στις οικονομίες: η διεθνής κινητικότητα τόσο των ανθρώπων όσο και των αγαθών σταμάτησε, αποδυναμώνοντας κλάδους όπως ο τουρισμός και διακόπτοντας παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, τα συνήθως πολυσύχναστα καταστήματα και κτίρια γραφείων έμειναν άδεια για μήνες, χωρίς εργαζόμενους και πελάτες“ 

Και τώρα το γυρνάει το πράγμα τονίζοντας την άμεση και ολοκληρωτική παρέμβαση των εξουσιών, που παρεμβαίνουν με συνταγματικές καταστολές και ολοκληρωτισμούς: 

“Χωρίς κυβερνητική παρέμβαση ο ιός εξαπλώνεται. Η πανδημία κάλυψε τον πλανήτη, αν και δυσανάλογα πολλοί πέθαναν στην Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Κεντρική Αμερική, όπου ο ιός εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά ελλείψει επίσημων πρωτοκόλλων περιορισμού“. 

Εξ ορισμού λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε πως το Ίδρυμα Ροκφέλερ αγκαλιάζει και προωθεί την αυταρχική κυβέρνηση. Στο σενάριό τους, επιδιώκουν να καταργήσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού. Στο μυαλό τους, κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας ή άλλου παρόμοιου γεγονότος, η κυβέρνηση πρέπει να ανατρέψει το νόμο και να γίνει αυταρχική. 

Όλα αυτά γίνονται ακόμη πιο ξεκάθαρα καθώς συνεχίζουμε να αναλύουμε αυτό το έγγραφο. Στις ανεπτυγμένες χώρες, ο περιορισμός ήταν οπωσδήποτε μια πρόκληση. Το είδαμε στη πράξη όλοι μας, το βιώσαμε και το βιώνουμε ακόμη. Σε κάποιο άλλο σημείο του το σενάριο αυτό …μαντεύει ακόμη και τις πρώτες αντιδράσεις που θα έκανε μια δημοκρατική κυβέρνηση των ΗΠΑ γράφοντας ότι: 

«Η αρχική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών να “αποθαρρύνουν έντονα” τους πολίτες από το να χρησιμοποιούν αεροπλάνα για τις μετακινήσεις τους αποδείχθηκε θανατηφόρα ως προς την επιείκειά της(!!!), επιταχύνοντας την εξάπλωση του ιού όχι μόνο εντός των ΗΠΑ αλλά και πέρα από τα σύνορα.» 

Όπως βλέπουμε ξεκάθαρα, στο μυαλό του Ιδρύματος Ροκφέλερ, το Σύνταγμά μας ισοδυναμεί με “επιείκεια“. Ως εκ τούτου, το Σύνταγμά των ΗΠΑ θα έπρεπε να είχε… ανασταλεί και να …αντικατασταθεί με αυταρχική κυβέρνηση, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του μελλοντικού ιού. 

Αυτό αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων που μας έδωσε ο Θεός. 

Οι άνθρωποι ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΣ! Τελεία και παύλα. 

Το σενάριο δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει (με τις ευλογίες του ίδιου του Ντέιβιντ Ροκφέλερ) να…εξυμνεί το κομμουνιστικό σύστημα της Κίνας! Διαβάζουμε λοιπόν από το έγγραφο: 

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εθνικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο άσκησαν την εξουσία τους και επέβαλαν αποστειρωτικούς κανόνες και περιορισμούς, από την υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου(!) μέχρι τον έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος(!!) στις εισόδους σε κοινόχρηστους χώρους όπως οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και τα σούπερ μάρκετ»!

Και φυσικά αναρωτιόμαστε όλοι: Μα τέτοια ακρίβεια κινήσεων σχετικά με τα …αποστειρωτικά μέτρα; Και μάλιστα από όλες τις…κυβερνήσεις; Είναι δυνατόν; 

Ο μέσος πολίτης του κόσμου, διαβάζοντας αυτό το ντοκουμέντο, δεν αναρωτιέται πλέον «Μα πώς η κυβέρνηση μου έφτασε στο έσχατο σημείο να μου στερήσει εντελώς παράνομα όλα μου τα δικαιώματα;» Απλά είναι βέβαιος ότι οι κυβερνήσεις του ΕΠΑΙΡΝΑΝ σε καθημερινή βάση ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ, προφανώς από τα…διάφορα «ιδρύματα» των πανίσχυρων του κόσμου ή είχαν πράγματι μπροστά τους το εν λόγω Σενάριο και το εκτελούσαν κατά γράμμα. Οι εντολές πρέπει να έρχονταν στα πρωθυπουργικά ή τα προεδρικά γραφεία μέσω μηνυμάτων που είχαν εντολή να διαγραφούν αφού…διαβαστούν. Κάτι σαν τα…ηχητικά μηνύματα που έπαιρνε ο Τζών Φέλπς των «Επικίνδυνων Αποστολών» και που μετά την ακρόαση τους, …αυτοκαταστρέφονταν! 

Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτού του είδους η ευθυγράμμιση. 

Το ντοκουμέντο δεν αναφέρεται καθόλου στο επόμενο στάδιο που είναι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί. Πιθανότατα να το θεωρεί ως αυτονόητο μιας και η υπόθεση της εξέλιξης μιας πανδημίας, φέρνει και την φαρμακευτική «προστασία». Κι επειδή η μελέτη αυτή εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της έξαρσης του ιού SARS και που συνοδεύτηκε και μετά σχετικά εμβόλια που είχαν ήδη κυκλοφορήσει, πιθανόν η αιτιολογία που ανέφερα να είναι βάσιμη. Μπορεί όμως και όχι. 

Και καταλήγει το ντοκουμέντο αυτό στα εξής συμπεράσματα: 

«Ακόμη και μετά την εξασθένιση της πανδημίας, αυτός ο πιο αυταρχικός έλεγχος και η εποπτεία των πολιτών και των δραστηριοτήτων τους παρέμεινε και μάλιστα εντάθηκε». 

«Προκειμένου να προστατευτούν από την εξάπλωση των όλο και πιο παγκόσμιων προβλημάτων -από τις πανδημίες και τη διακρατική τρομοκρατία μέχρι τις περιβαλλοντικές κρίσεις και την αυξανόμενη φτώχεια- οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο πήραν μια πιο σταθερή λαβή στην εξουσία»… 

Συμπεράσματα και υπομνήσεις 

Αυτό που ζούμε σήμερα αγαπητοί μου συνέλληνες, είναι ολοφάνερο ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ συνομωσιολογία. Είναι καθαρή ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ εναντίον όλων μας.Κάποτε, πριν αρκετά ακόμη χρόνια, θα μπορούσε το παρόν ντοκουμέντο να αποτελέσει ακόμη μια απλή ένδειξη ότι οι ισχυροί αυτού του κόσμου, οι «ελίτ» όπως τους αποκαλώ, προετοίμαζαν την Ανθρωπότητα για μια Παγκόσμια Κυβέρνηση για να φέρουν τον απόλυτο δικτάτορα, τον μεγάλο Αποστάτη της Κόλασης, το Βδέλυγμα της ερημώσεως όπως τον αποκαλεί ο Ιωάννης. Τον Αντίχριστο. 

Όποιος ετύγχανε να διαβάσει την παρούσα μελέτη – προσομοίωση τον καιρό που εκπονήθηκε, δηλαδή τον Ιούνιο του 2010, χωρίς να είναι «υποψιασμένος», οπωσδήποτε θα χαμογελούσε το λιγότερο. Θα τους φαινόταν τόσο εξωφρενικά όλα αυτά, τόσο παρανοϊκά, τόσο…γελοία, που ή θα αγνοούσε το έγγραφο ή θα το πέταγε σε κάποιο κάδο σκουπιδιών. 

Σήμερα, όποιος το διαβάζει, ή ανατριχιάζει ή η οργή του ξεχειλίζει σε βαθμό τέτοιο, που χτυπάει τις γροθιές του στον τοίχο. Ή, αν είναι Χριστιανός (Ορθόδοξος ή μη, δεν έχει σημασία) απλά τρέχει σε όποια εκκλησία είναι κοντά του και αγκαλιάζει τον Θεό που απλώς τον περίμενε να έρθει κοντά Του. 


Είναι φανερό πλέον, σχεδόν τεκμηριωμένο πλήρως, ότι βρισκόμαστε κάτω από έναν ανελέητο και σκληρό πόλεμο. Μια ελεεινή, διεθνής συμμορία Εγκληματιών και δολοφόνων θέλει να μας αφανίσει. Δεν υπάρχουν πλέον εθνικές κυβερνήσεις, δεν κάνουν κουμάντο οι Μητσοτακαίοι ή η Μέρκελ ή ο Μακρόν, ο Τζόνσον, ο Σκότ Μόρισσον ή ο Τζό Μπάιντεν. Η αληθινή κυβέρνηση, σχεδόν ολοφάνερα, είναι ο Ροκφέλερ, ο Ρόθτσάιλντ και οι «υφιστάμενοι» τους Μπίλ Γκέιτς, Τζόρτζ Σόρος και Κλάους Σβάμπ, οι οποίοι φαίνεται πως είναι οι απόλυτοι συνεργάτες τους, αυτοί δηλαδή που μπαίνουν μπροστά και χαράσσουν την πορεία του «έργου». Ο ΠΟΥ και το WEF ανήκει στους Ροκφέλερ. Σχεδόν όλες οι εθνικές τράπεζες των κρατών της Γης ανήκουν στους Ροθτσάιλντ. Ο ΟΗΕ ανήκει και στους δύο. Το Δ.Ν.Τ ανήκει επίσης και στους δύο. Οπότε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τίποτε πλέον δεν μας ανήκει. Δεν έχει καμμιά σημασία αν στην Ελλάδα, στις επερχόμενες εκλογές χάσει ο Μητσοτάκης και κερδίσει π.χ ο Βελόπουλος ή ο Τράγκας ή ο…Φαρσαλινός. Εφ’ όσον η χώρα είναι κατειλημμένη από τη συμμορία αυτή με πανίσχυρα οικονομικά δεσμά, όποιος και να ανέβει, αν δεν συμμορφωθεί με «τας εντολάς», την επόμενη μέρα είναι παρελθόν. 

Τι μας απομένει; Μα φυσικά ο Ύψιστος. Ο ζωντανός και πανταχού παρών Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός και όλο το επουράνιο «επιτελείο» Του. Με ένα κλάκ των δακτύλων Του, όλοι οι διεθνείς συμμορίτες γίνονται μέσα σε μια στιγμή παρελθόν. Μόνο αυτούς έχουμε. Και το καλό που μας θέλω, αν θέλουμε να γλυτώσουμε από τα νύχια των διεθνών εγκληματιών, να τρέξουμε το γρηγορότερο πίσω στη Θεία Αγκάλη του Θεού. 

«Έχουν οι άνθρωποι τα σχέδια τους, αλλά έχει και ο Θεός τα δικά του που είναι πολύ καλύτερα», είχε πεί κάποτε ο Άγιος Παΐσιος. Και έχει απόλυτο, τεράστιο δίκιο. 

Δεν είναι ακόμη η ώρα του Αντιχρίστου. Δεν το επιτρέπει ακόμη ο Θεός. Προς το παρόν, βιώνουμε ένα μικρό μέρος από τα σχέδια των Παγκοσμιοποιητών και ΜΟΝΟ. Είναι μια πρόβα-τζενεράλε για το τι μας περιμένει, αν δεν πάμε κοντά στον Θεό. Όλα αυτά τα ανάποδα που ζούμε, σε λίγο θα τελειώσουν. Η Ειρήνη θα βασιλέψει πάλι στην ανθρωπότητα. Μόνο που αυτό το τεράστιο τράνταγμα που νοιώθει μέχρι αυτήν την ώρα (ακόμη δεν τελείωσε τίποτε, ίσως τώρα να αρχίζουν τα πολύ δύσκολα) αν δεν γίνει μάθημα στην Ανθρωπότητα, θα μοιάζει παιδική χαρά στα χρόνια του Αντιχρίστου. 

Οι Ροκφέλερ και οι Ροθτσάιλντ δεν πρόκειται να πληρώσουν ακόμα. Απλά θα …παραγκωνιστούν για …όσο διάστημα ο Θεός θελήσει απαραίτητο για να επιστρέψει ο άνθρωπος στην Αγκάλη Του. Όσοι Τον αγνοήσουν και επιστρέψουν πάλι στα ίδια και χειρότερα…θα έλθει ο Αντίχριστος, ο Παγκόσμιος Δικτάτωρ και θα τους…αποτελειώσει, σφραγίζοντας τους με σφράγισμα που δεν φεύγει ποτέ από το σώμα και τη ψυχή τους. 

Και θα κλείσω το αποψινό μου πόνημα με τη φράση τέλους του Ιωάννη από την Αποκάλυψη: «Αμήν, έρχου Κύριε!» 

Πύρινος Λόγιος 


Y.Γ. Το παρόν ντοκουμέντο πρόκειται να το μεταφράσω και να το αποδώσω στα Ελληνικά σε ειδική έκδοση PDF,για να διαβαστεί από ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες. Το κείμενο είναι πραγματικά συγκλονιστικό και εγώ απέδωσα ένα μικρό μόνο μέρος του. Έχει σημασία η πλήρης ανάγνωση του. Για να μάθουμε όλοι μας όχι απλά το πώς σκέπτονται και δρούν οι εχθροί μας, αλλά και για να ενημερωθούμε πιο διεξοδικά πάνω στους τρόπους με τους οποίους μας πολεμούν. 

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση, θα αναρτηθεί στο παρόν ιστολόγιο για να την κατεβάσει ελεύθερα και δωρεάν όποιος επιθυμεί.