.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΩΝ ΙΕΡΕΩΝ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ
(ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ)

Ευλόγησον Πάτερ


«ΠΡΕΠΕΙ ο ιερεύς να ήναι άγιος και ψυχή και σώματι. Να ήναι στύλος πυρός να φωτίζη την Εκκλησίαν, τουτέστι τον λαόν του Θεού, και να ήναι καθαρότερος από τας ακτίνας του ηλίου, δια να μη τον αφήση έρημον το Πνεύμα το Άγιον. Η ιερωσύνη γίνεται εις την γην, και τάξιν έχει επουρανίων Ταγμάτων. 
Διότι όχι άνθρωπος, ουδέ Άγγελος, ουδέ άλλη καμία δύναμις κτιστή δύναται να ενεργήση, αλλ’ αυτό το Πανάγιον Πνεύμα αυτήν την λειτουργίαν τελειοί, και ο Ιερεύς κάμνει την υπηρεσίαν των Αγγέλων. Δια τούτο πρέπει και ο Ιερωμένος να βάνη εις τον νουν του, όταν λειτουργή, πως στέκεται με τους Αγγέλους εις τον ουρανόν, έμπροσθεν του Θεού, και πρέπει να ήναι καθαρός ωσάν και τους Αγγέλους. 
Ή δεν ηξεύρετε πως δεν ήθελε δυνηθή ποτέ ανθρωπίνη ψυχή να βαστάξη εκείνο το πυρ της Θυσίας, εάν δεν ήτον πολλή της χάριτος του Θεού η βοήθεια; διότι, εάν γνωρίση τις τον άνθρωπον όπου είναι σαρκί και αίματι συμπεπλεγμένος, πώς δύναται να πλησιάση της μακαρίας φύσεως και ακηράτου; τότε θέλει ιδεί καλά, πόσης τιμής ηξίωσε τους Ιερείς η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. 
Την Ιερωσύνην λοιπόν και αυτοί οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες πολύ την ευλαβήθησαν, ως υψηλήν, ουρανίαν, και ένθεον και μετά βίας πρέπει και αρμόζει μόνον των Αγίων να την έχουν, και δια τούτο όποιος Ιερεύς δεν είναι Άγιος ας φεύγη μακράν από την Λειτουργίαν, να μη καή και ψυχικά και σωματικά.

Τόσον είναι υψηλοτέρα η Ιερωσύνη από την Βασιλείαν, όσον είναι εις το μέσον της ψυχής και του σώματος η διαφορά. Εκείνοι οι Ιερείς όπου πηγαίνουν να λειτουργήσουν, την φρικτήν Ιερουργίαν, πρέπει να καθαρίζουν και τας μικράς φαντασίας της ψυχής, και κατά το δυνατόν εισιέναι κατά μίμησιν των Σεραφίμ και των Χερουβίμ.

Διότι είναι τινές των Ιερέων, όπου ούτε πράξη, ούτε λόγω, ούτε γνώσει πολιτεύονται, κατά τους Θείους Κανόνας, αλλά προφάσει φιλοδοξίας και φιλοτιμίας, ήτοι δια να τους τιμούν, και να έχουν οφφίκια έγιναν Ιερείς, και δια τούτο μήτε του λόγου των, μήτε άλλους ηδυνήθησαν να σώσουν.

Άλλοι δε πάλιν, δια να ήναι αμελείς και φυγόπονοι, και δεν δύνανται να κυβερνήσουν την ζωήν τους, έγιναν Ιερείς.

Είναι δε και άλλοι, όπου δεν ηξεύρουν το κρίμα της υπηρεσίας ταύτης της Εκκλησίας, μηδέ εις νουν βάνοντες της αξίας το μέγεθος, εσέβηκαν εις το θυσιαστήριον, καθώς έτυχαν, αγράμματοι και απαίδευτοι. Και μη γνωρίσαντες το τοιούτον φοβερόν Μυστήριον, αποκοπίαν λέγουσιν είναι την Ιερωσύνην. 
Άλλοι δε πάλιν ήσαν ενάρετοι, και ανέβηκαν εις Αγιωσύνην, και τω βαθμώ της Ιερωσύνης, αξιωθέντες, εθάρρησαν πολλά εις αυτό το αξίωμα, όπου τους εδόθη και ούτω κλαπέντες και γελασθέντες, αμέλησαν της αρετής αυτών, και έπεσαν εις πάθη και πτώματα, και εκολάσθησαν. 
Έτεροι δε δια ταπεινώσεως και καθαράς συνηδήσεως λειτουργούσι τω θυσιαστηρίω, και παντυχαίνουν την ανταπόδοσιν παρά του Κυρίου.

Εκείνος δε, όπου είναι ανάξιος, και λειτουργεί, δεύτερος Ιούδας είναι, και περισσότερον θέλει κολασθή από τον Ιούδαν τον προδότην, διότι τον Δαθάν και Αβειρών εσχίσθη η γη και τους εκατάπιε ζώντας, μόνον διότι ετόλμησαν να θυμιάσουν εις τον Ναόν του Κυρίου αναξίως.

Πόσον σας φαίνεται εκείνος όπου καταπατεί το Σώμα και Αίμα του Σωτήρος Χριστού; Εκείνος βέβαια με χειρότερην τιμωρίαν και κόλασιν θέλει παιδευθή.

Ο καλός και αληθινός Ιερεύς πρέπει να ήναι ευσεβής, σώφρων, διδακτικός, ταπεινός, να μη ήναι μέθυσος, να κρατή την γλώσσαν του, να μη ήναι μνησίκακος, μήτε φιλάργυρος, αλλά ελεήμων και από όλα φιλόξενος. Με όλους μικρούς και μεγάλους ηγαπημένος και ειρηνικός. Να μη πέρνη κέρδος από εκείνους όπου δανείζει, να μη βλασφημά και αφορίζει τινά, μηδέ πραγματευτής να γένη δια να μη λέγη ψέματα. Κατάκρισιν να μη δέχεται, να μη μετωρίζεται και να κάμνη τους άλλους να γελούν. Να μη αργολογή, αλλά να ομιλή εις ωφέλειαν των ακουόντων, και αυτά να ήναι από την Θείαν Γραφήν. 
Να μη ήναι γαστρίμαργος και φιλήδονος, δια να λυπήται το Πνεύμα το Άγιον. Να μη απομακρύνεται μετά θυμού και οργής, αλλά ταπεινά εις όλους. Να μη καλλωπίζεται, μηδέ να φθονή προκοπήν άλλου. 
 
Τον υβρίσαντα αυτόν να συγχωρή εξ’όλης του της καρδίας, και έμπροσθεν πάντων πριν να βασιλεύση ο ήλιος, να εξετάζη μετά πραότητος τους αμαρτάνοντας, και με φόβον Θεού να ελέγχη, ουδέ πρέπει να σκανδαλίση τινά, ή πλούσιον ή πτωχόν.

Αυτά όλα όπου είπαμεν, χρεωστεί ο Ιερεύς να φυλάγη μετά πολλής ακριβείας και προσοχής, ίνα μετά παρρησίας και καθαράς καρδίας και άλλους διδάσκη. Εάν αμελή τα λεγόμενα, και δεν τα φυλάγη καλώς προς ωφέλειαν των διδασκομένων υπ’αυτού, συμφέρει μυλόλιθον να κρεμάσουν εις τον λαιμόν του, να τον ρίξουν εις την θάλασσαν, διότι παρέβη και ημέλησε της τοιαύτης διδασκαλίας.» (Ιωάνν.Χρυς.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ,σελ.291,Εκδ.Βας.Ρηγοπούλου)

Βλέπουμε εδώ αδελφοί μου, ότι ο Άγιος δεν αμελεί να συμβουλεύσει, ούτε διστάζει ακόμα και να καυτηριάσει σκληρά, τους αμαρτάνοντας συνδούλους του.

Τι αδελφός άλλωστε θα ήταν αν εθελοτυφλούσε και οδηγούσε τους αδελφούς του δια της σιωπής στην απώλεια;

Τι μαχόμενος Ορθόδοξος θα ήταν αν ασχολείτο μόνο με τον εαυτόν του αδιαφορώντας για τα μέλη της Εκκλησίας που σφαγιάζονται υποτασσόμενα σε ανάξιους;

Ή μήπως ο Άγιος παραμελούσε την προσευχή; Ούτε να το διανοηθούμε. Ούτε όμως περιοριζόταν μόνο σε αυτήν, αλλά τι έκανε; Έκανε αυτό που έπρεπε γιατί το άκουσε από τον ίδιο τον Θεό! …: «Σήκωσε τον Σταυρό σου και ακολούθησέ Με». 

Τι σημαίνει;

Να τηρούμε όσα μας έχει παραγγείλει και να πράττουμε όσα μπορούμε από αυτά που Εκείνος έπραξε ….την προσευχή, τη διδασκαλία, τα «θαυμαστά έργα» ( φιλανθρωπία) και το ζήλο προς τον οίκο του Πατρός Του (μέχρι φραγγέλιο) ακόμα φτάνοντας και μέχρι μαρτυρίου.

Μήπως ο Άγιος Νικόλαος δεν Τον ακολούθησε μέχρι φραγγέλιον επί του Αρείου;

Μήπως ο προφήτης Δαυίδ θα συνετιζόταν όταν του χάιδευαν τα αυτιά, λέγοντάς του: «ορθώς πράττεις Βασιλέα»;

Αλλά τι έγινε; 

«’Εμπηξε το μαχαίρι» εκεί που έπρεπε ο άλλος Προφήτης, λέγοντάς του: «εσύ είσαι αυτός που «σφάζεις» (παίρνεις τη γυναίκα) το μονάκριβο πρόβατο του άλλου ενώ έχεις τόσο πολλά δικά σου. Και έπιασε τόπο η συμβουλή γιατί ήταν Θεάρεστη.

Έτσι ο 50ος Ψαλμός θα μείνει εις τους αιώνες να μας συγκινεί και να μας συντρίβει την καρδιά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε συμβουλή θα πιάσει τόπο, κάνε όμως εσύ το καθήκον σου ως μέλος της Αγιασμένης Εκκλησίας του Θεού.


Πλησίασαν μερικώς οι αρχαίοι ημών πρόγονοι με το : «Συν Αθηνά και χείρα κίνει», τους οποίους διάλεξε ο Θεός, διότι αναζητούσαν και έλαβαν. Τους έδωσε την ευλογία να κηρύξουν το Ευαγγέλιο Του. Εμείς, ως συνέχεια αυτών έχουμε άπαντες Ιερή υποχρέωση να συνεχίσουμε την ευλογία αυτήν, διότι «το να υπηρετούμεν τον Κύριον,  είναι καθήκον όλων μας.»

Αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος ότι ο Άγιος μιλάει για αμαρτίες περί βίου, θεωρώντας ανάξιους όσους είναι υπό την επήρεια αυτών. Δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτούς που διδάσκουν ΑΛΛΟΤΡΙΑ, προφανώς διότι τους θεωρεί ξένους και το θέμα εντελώς διαφορετικό. 

Οι πρώτοι είναι επιρρεπείς στα πάθη τους, θέλουν βοήθεια, στήριξη, για να ξεπεράσουν αυτά που τους καθιστούν ανάξιους, χωρίς να σημαίνει ότι απαλλάσσονται της ευθύνης που βαραίνει πρωτίστως τους ίδιους και κατ’επέκτασιν τους υποκείμενους σε αυτούς ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ….ΚΑΙ ΣΙΩΠΟΥΝ! 
Καλύτερα γι’αυτούς να μπουν στις τρύπες της γης κλαίγοντας και μετανοώντας νυχθημερόν μήπως ο Φιλεύσπλαχνος Θεός τους συγχωρέσει.

Επ’ ουδενί όμως λόγο να λειτουργούν στο ΙΕΡΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ. Αυτά μας διδάσκουν οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες.

Οι δεύτεροι (οι διδάσκοντες ΑΛΛΟΤΡΙΑ) είναι «ξένοι», μη έχοντες ουδεμίαν συγγένειαν με τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Είναι «απατεώνες», ενορχηστρώνουν δηλαδή την απάτη της προδοσίας ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ. Το ίδιο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τους ονομάζει «ξένους, κλέπτες και απατεώνες».

Είναι όπως χαρακτηρίζονται εκ των Αγίων-στο Πηδάλιο αλλά και στο Ευαγγέλιο -ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ και ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ. Είναι δηλαδή ΨΕΥΤΙΚΟΙ ρασοφόροι (γι’αυτό και ο Άγιος δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτούς), υποδύονται τον Ιερέα και Αρχιερέα !

Ενεδύθησαν ή τους ενέδυσαν το τιμημένο ράσο για άλλους λόγους, αντίθετους εντελώς της Αποστολικής διαδοχής. Πώς τώρα γίνονται αντιληπτοί;


Μα …από τα έργα που κάνουν και τα βλάσφημα λόγια που εκστομίζουν εναντίον της Αγιασμένης Εκκλησίας του Ιησού Χριστού μας! Εάν τώρα κανείς δεν μπορεί να τους αντιληφθεί, ιδιαίτερα την σήμερον ημέρα, όπου οι μάσκες έπεσαν και οι ίδιοι έχουν κατατάξει τους εαυτούς τους ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ και ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ (βλέπε ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ Κρήτης-Κολυμπαρίου), στην παράταξη που ανήκουν, ε!! ....τότε το πρόβλημα είναι παντελώς δικό του και ουδείς άλλος ευθύνεται για την τυχόν παραπλάνησή του.

Όταν ο Πατροκοσμάς, Άγιος και Ισαπόστολος (που θέλουν να περιθωριοποιήσουν οι σκοτισμένοι….) ανέφερε στις Προφητείες ότι: «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων» (57η σελ.39), εννοούσε τους αυθαιρέτως εισερχόμενους στην Ιεροσύνη και όχι τους κληθέντες από τον Θεό –ευλογημένους ποιμένες που θέτουν το στήθος τους έμπροσθεν των λύκων κατηχώντας επαρκώς το ποίμνιο!


Στο «ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΙ» προφητεύει την θέση των «κληρικών» έναντι της Ορθής Δόξας (Πίστης) προς τον Κύριο. Αυτό ακριβώς δηλαδή που απέδειξε η διοικούσα «εκκλησία» στην ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ Κρήτης.

Στο δε «ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ» προφητεύει και εννοεί ότι η ζωή τους στα περί βίου αμαρτήματα θα είναι «πλουσία».

Τα βλέπουμε καθημερινά όπως και κάποια άλλα που περνούν ασχολίαστα, για τα οποία μίλησαν οι Απόστολοι και εμείς κωφεύουμε, μολονότι είναι πολύ σοβαρά (κατά τα άλλα «ακολουθούμε»… την Αποστολική διαδοχή)!

Μας λέει ο Απόστολος:

«Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται ταις του βίου πραγματείαις, ίνα τω στρατολογήσαντι αρέση».(Τιμ.Β’β’4.)

Γεννάται τώρα το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν, τόσο εύκολα να πέσουν τόσο χαμηλά οι κληρικοί που τους κάλεσε ο Κύριος (ο στρατολογήσας αυτούς), αξιολογώντας την κλίση τους προς Αυτόν; Και πώς πριν την κλήση τους, ήταν άμεμπτοι και μετά την κλήση που τους έκανε ο Θεός, έχοντας μάλιστα λάβει εξουσίες προς επιβεβαίωση του κηρύγματός τους, έπεσαν τόσο χαμηλά έχοντας επιπλέον γνώση της Δόξας του Κυρίου,  καθώς ηδύναντο; 

(Να λάβουμε υπόψιν μας πως όποιος γνωρίσει τον Κύριο, δύσκολα τον απαρνείται!)

Φυσικά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, διότι μας λέει ότι «το καλόν δεν είναι αμετάβλητον..», είναι όμως σαφώς λιγότερες. 

Ακούστε τώρα από μία αμαρτωλή ψυχή, άλλον έναν λόγο για το πώς φτάσαμε-πνευματικά-τόσο χαμηλά.

Τόσα χρόνια στους κόλπους της εκκλησίας, δεν άκουσα ούτε μία φορά (τουλάχιστον η αναξιότητά μου) να φωνάξει έστω και ένας… «ανάξιος».

Όσοι επομένως χειροτονούνταν, ήταν άξιοι και οι πλέον κατάλληλοι για το τόσο σπουδαίο λειτούργημα της Ιεροσύνης. Αφού λοιπόν όλοι αυτοί ήταν κατάλληλοι και άξιοι ιεροσύνης, πώς είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται τους εχθρούς της Ορθοδοξίας, γενόμενοι μάλιστα οπαδοί αυτών; Τι φώτιση και τι πνεύμα Άγιον έχουν, όταν δεν μπορούν να διακρίνουν τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό από τον «επινοητή του ψεύδους»;

Άκουσα όμως να φωνάζουν όλοι «Άξιος-άξιος!!»

Άκουσα επίσης, πολλές φορές να λένε με θαυμασμό και δέος ότι: 

«Ο τάδε ιερέας έκανε …τόσους παπάδες». Ο δε ιερέας να κομπάζει, αφού κατόρθωσε και αντικατέστησε τον Θεό, κρίνοντας αυτός την κλίση του άμυαλου και ακατήχητου ενδιαφερομένου, καλώντας αυτόν αναξίως εκεί όπου ούτε τα Σεραφείμ δεν τολμούν να αγγίξουν. Είναι τόσο μεγάλο το πράγμα της ιεροσύνης, λέγει ο Ιερ. Χρυσόστομος, που αν δεν σε έχει καλέσει (στρατολογήσει) ο ίδιος ο Κύριος, δεν μπορείς να αντέξεις τέτοιο «φορτίο»!

Το αποτέλεσμα; Δείτε την προδοσία τους, στα κείμενα της ΨΕΥΔΟ συνόδου Κρήτης όπου έβαλαν την υπογραφή τους!

Και γίνεται πλήρως κατανοητό του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου το:

«…Προέρχονται και εμπνέονται από τον μακράν του Θεού κόσμον. Δι’ αυτό διδάσκουν σύμφωνα με το πνεύμα του κόσμου και ο κόσμος τους ακούει και τους δέχεται». (Α’Ιωάν.5’)

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανάξιοι ρασοφόροι… χειροτονούν επιπόλαιους και φιλόδοξους «ιερείς» και το κακό… διαιωνίζεται.
Ως εκ τούτου, ποιός θα ποιμάνει ποιόν;

Ο τυφλός θα οδηγεί… τυφλούς και πάει …λέγοντας!

(Βλέπε: Εάν δε ένας τυφλός οδηγή άλλον τυφλόν, θα πέσουν και οι δύο εις βαθύν λάκκον.


Η απόδειξη;…. 

Πώς με τόσους «ΑΞΙΟΥΣ ιερείς» φτάσαμε εδώ που φτάσαμε;

Πώς τόσο «ΑΞΙΟΙ ιερείς» δέχτηκαν την ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ στην ΨΕΥΔΟ σύνοδο Κρήτης;

ΟΥΑΙ-ΟΥΑΙ-ΟΥΑΙ…. Η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟΝ!

Έτσι επιβεβαιώνεται του Αποστόλου το: «…Ποτέ ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΓΝΗΣΙΟΙ Χριστιανοί..»

Εάν οι πνευματικοί ηγέτες πρόδωσαν μη μπορώντας να μας προσφέρουν πνεύμα, νομίζουμε ότι θα το κάνουν οι πολιτικοί;

Είμαστε άμεσα υπεύθυνοι. Αφεθήκαμε στις ορέξεις των διεστραμμένων, αδυνατώντας να διακρίνουμε ο καλό από το κακό. Έχουμε ακριβώς και μετά βεβαιότητας, αυτό που μας αξίζει, ζυγισμένο πολύ καλά από τον Παντοδύναμο δημιουργό μας. Από εμάς εξαρτάται η μετάνοια και η όποια αλλαγή. Μόνη της δεν έρχεται, ούτε θα βοηθηθούμε ποτέ από ξένο. Ούτε αρκεί μόνο η προσευχή γιατί αν ήταν έτσι, ματαίως έχυσαν το αίμα τους οι Μάρτυρες.

Αδελφοί μου, από τη στιγμή που ο άνθρωπος μεγαλώσει και καταλαβαίνει, αρχίζει μέσα του η υπαρξιακή αναζήτηση, οδηγούμενη από τη συνείδηση που αναζητά ανάπαυση, στους κόλπους του δημιουργού Της.

Είναι ευλογημένοι όσοι έχουν δίπλα τους ανθρώπους να τους βοηθούν σε αυτές τις αναζητήσεις τους, με τον πλέον Ορθό τρόπο νουθεσίας. Είναι όμως τρις ευλογημένοι όσοι μόνοι τους ,πάντα με τη βοήθεια του Θεού, αγωνίστηκαν και βρήκαν τον δρόμο της Αλήθειας που οδηγεί στη Σωτηρία. Ο Θεός προνοεί για όλους. Ενδιαφέρεται για τη Σωτηρία όλων των ανθρώπων, γι’ αυτό και δεν ξεχνά κανέναν. Είναι πανταχού παρών, είναι δίπλα μας, βλέποντας μέχρι και «το εσωτερικό απόκρυφο βάθος των νεφρών και της καρδιάς μας», πράγμα που αδυνατούμε να κάνουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας.

Αυτήν την αναζήτηση προς τα Ουράνια παρακολουθεί ο Θεός με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς και την καλή προαίρεση. Όταν με τον καιρό γίνει κλίση, δηλαδή Θείος Ζήλος προς μίμησή Του, τότε με μυστικό, συγκλονιστικό και βέβαιο τρόπο, χωρίς να αφήσει καμία αμφιβολία καλεί την ψυχή (την στρατολογεί) και μάλιστα πλέον της μίας φοράς, να ανέβει σε θέση ανώτερη του Βασιλέως και αμέσως κατώτερη Αυτού και της Θεοτόκου Μητέρας μας.

Έτσι αγαλλιάζει η ψυχή, αφού της δόθηκε άνωθεν εντολή να πράξει αυτά που ποθούσε.

Μυστήρια πράγματα που δεν εξηγούνται με τη λογική, παρά μόνο τα αποδέχεσαι!

Ζητούσε με Ζήλο και έλαβε ( «Αιτείται και δοθήσετε»)

Ερεύνησε και βρήκε ( «Ερευνάτε τας Γραφάς και θα βρείτε την Αλήθεια η οποία θα σας ελευθερώσει από τα πάθη», «Εγώ ειμί η Αλήθεια» )

Δοκιμάστηκε η Πίστη του ( «και μετά αξιώθηκε της ευλογίας») λαμβάνοντας την κλήση (την στρατολόγηση) από τον ίδιο τον Θεό.

«(…Με άλλας λέξεις είναι κλέπτης και ληστής εκείνος, που χωρίς να κληθή και αναβιβασθή από τον Θεόν εις το Αξίωμα του Ποιμένος και Οδηγού των προβάτων του Θεού, ζητεί να το σφετερισθή και να το αρπάση,…)»(Ιωαν.Ι’1’)

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΝΑ ΠΙΝΕΙ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΣΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΥΖΕΙ, ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ, ΘΟΛΟ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ; ….ΜΑΛΛΟΝ, ΔΥΣΚΟΛΟ!

Στο στάσιμο, θολό και βρώμικο νερό του βούρκου, δηλαδή στον βόρβορο των χοίρων, μόνο οι χοίροι έχουν θέση. Διότι «ενώ εκκαθαρίστηκαν και ελούστηκαν, εκυλήσθηκαν μέσα στην λάσπην και με τα συνεχή κυλίσματά των έγιναν περισσότερο ακάθαρτοι».(Β’Πετρ.β’22.),αφού ….εμμένουν στο πείσμα τους να κυλιούνται στο βούρκο.

«…τα ιδικά Του πρόβατα Τον ακολουθούν, διότι γνωρίζουν την φωνήν Του… και δεν θα παραπλανηθούν από τους απατεώνας, οι οποίοι θα επιζητήσουν να τα αποσπάσουν από εμέ. (Αυτόν)». (Ιωαν.Ι’4-5)

Γι’ αυτούς «τους εκλεκτούς θα κολοβώσει τον χρόνο». Πριν όμως έρθει ο χρόνος αυτός οι ψυχές εκλεκτών και μη εκλεκτών «φεύγουν» με την ανάλογη Πίστη που αποκόμισαν ευρισκόμενοι μέσα στο θεραπευτήριο της Εκκλησίας. Γι’ αυτό άλλοι κεκοιμημένοι, μας βοηθούν περισσότερο απ’ ότι όταν ήταν εν ζωή παραμένοντας αξέχαστοι, διαχρονικοί , εργαζόμενοι αδιαλείπτως ολοζώντανοι στη Θριαμβεύουσα Εκκλησία, για το δικό μας ψυχικό όφελος, αρκεί να τους επικαλεσθούμε και να τους παρακαλέσουμε. 

Και άλλοι πήραν τη δόξα και το μισθό που αναζητούσαν από τον κόσμο για τον οποίο εργάστηκαν. Πέθαναν για δεύτερη φορά και ξεχάστηκαν εντελώς. Έμειναν πίσω τα κακά τους έργα για να μας γίνονται παραδείγματα προς αποφυγή (όπως στην παραβολή του πλουσίου που ούτε το όνομά του δεν αναφέρεται στη Γραφή, ενώ ο Λάζαρος πολλά μας διδάσκει.) Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να φωτίσει το νου μας έστω και τώρα να αντιληφθούμε την Παν-αίρεση στην οποία μας οδήγησαν οι «ξένοι» της Ορθοδοξίας ΨΕΥΔΟ διδάσκαλοι και ΨΕΥΔεπίσκοποι, οι οποίοι θα φέρουν τον ΑΝΤΙχριστο και σε εμάς θα συνεχίζουν να λένε … «δεν βλέπω κάτι κακό να γίνεται στην εκκλησία».

Να είστε σίγουροι ότι μιλάνε για μια άλλη «εκκλησία» που ονομάζεται «παράταξη» ή «σέκτα» ,η οποία κατευθύνεται από τον πρώτο επινοητή του ψεύδους και της υποκρισίας. 
Σε αυτή τη «σέκτα» τα μέλη διακρίνονται ως «τέκνα διαβόλου» αφού προσπαθούν αδιαλείπτως να διαβάλουν καθετί Ορθόδοξο που επί 2000 έτη είναι και θα είναι απαρασάλευτο ως τη συντέλεια του αιώνος. 

Αυτό βεβαίως δεν αρέσει γι’ αυτό και ωρύονται.

Αυτή η σέκτα που αυτοπροσδιορίζεται ως «εκκλησία» από τους διεστραμμένους, στρέφεται εναντίον της Αγιασμένης Εκκλησίας του Χριστού, σχίζει και διαιρεί Αυτήν. Ταυτοχρόνως, ξεπουλάει και υποδουλώνει την Ελλάδα μας! Δεν χρειάζονται πολλές γνώσεις για να κατανοηθεί ότι επιβάλλεται να πολεμηθεί με κάθε τρόπο.

Οι προδότες της Πατρίδας μας αναμείχθηκαν με τους προδότες της Εκκλησίας με απώτερο σκοπό να αφανίσουν κάθε ΙΕΡΟ και ΟΣΙΟ και πολλοί ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί.


(Στην φωτογραφία υπογράφεται το λαθρο-μεταναστευτικό)

Οι εχθροί της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος είναι και δικοί μου εχθροί!

Ποιό είναι χειρότερο; Το να εντάξεις έναν σχισματικό ακανόνιστα χωρίς μετάνοια στην Εκκλησία του Χριστού, κάνοντας εισπήδηση σε χώρο άλλης δικαιοδοσίας ή να ενώσεις όλους τους αιρετικούς αποδίδοντάς τους, μάλιστα, μυστήρια χωρίς τη μετάνοιά τους; Ταυτοχρόνως δε, να αποδεχθείς σωτηρία ψυχής και μέσω άλλων θρησκειών αγκαλιάζοντας την ΠΑΝθρησκεία; Σαφώς ,είναι κολάσιμο το πρώτο, αλλά το δεύτερο είναι εντελώς εωσφορικό!

Γιατί λοιπόν μεγαλύτερη αντίδραση για το Ουκρανικό σε σχέση με τα προδοτικά ψηφίσματα της ληστρικής ΨΕΥΔΟ συνόδου Κρήτης;

Εκεί στο θέμα περί «αυτονόμου και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού» (αξίζει να το ερευνήσετε, το ψήφισαν στην ΨΕΥΔΟ σύνοδο!!), ψήφισαν πολύ πιο νωρίς το Ουκρανικό και έπεται η συνέχεια. Στο θέμα δε, «η αποστολή της ορθοδόξου εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον», ΞΕΚΑΘΑΡΑ αναδεικνύεται η συμμετοχή της διοικούσας εκκλησίας στην εισβολή των λαθρομεταναστών, σε συνεργασία με τις μασονικές «σκοτεινές» δυνάμεις.

Είναι όλα προσχεδιασμένα και γραμμένα με έντεχνο-σατανικό τρόπο στα κείμενα της ΨΕΥΔΟ συνόδου.

Πόσοι όμως Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα έχουν ερευνήσει, προκειμένου να έχουν ορθή άποψη; 

Γιατί επομένως διερωτόμαστε για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε; Ας αποκτήσουμε τις ανάλογες γνώσεις που χρειάζονται και ας ενεργήσουμε διότι μόνο με την προσευχή δε θα σωθούμε.

Οι υποκριτές –ψευτο ρασοφόροι προσποιούνται σε εμάς ότι τάχα αντιδρούν… και στο τέλος, πάντα συμμορφώνονται στις υπαγορεύσεις των αφεντικών τους, μασόνων πολιτικών και μη, αδιαφορώντας παντελώς για τη δογματική ακρίβεια και ευταξία της Εκκλησίας.

ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ και ΣΗΜΑΔΕΨΑΤΕ ΤΟΥΣ, ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ!

ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!

Αγαπούν ό,τι είναι ξένο, διεστραμμένο και μισούν ό,τι είναι ευλογημένο, ελληνικό και Ορθόδοξο!!!

«ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ!» (Γ. Παισίου)

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον
Γεώργιος Φλώρος

Μάθε ποιος είσαι

Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται το “γνώθι σαυτόν”. Δηλαδή να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ποιος είσαι. Ποιός είσαι στ’ αλήθεια, όχι ποιός νομίζεις εσύ ότι είσαι. Με τη γνώση αυτή γίνεσαι ο σοφότερος των ανθρώπων.
Με τέτοια επίγνωση έρχεσαι σε ταπείνωση και παίρνεις χάρη από τον Κύριο. Διαφορετικά αν δεν αποκτήσεις αυτογνωσία, αλλ’ υπολογίζεις μόνο τον κόπο σου, γνώριζε ότι πάντοτε θα βρίσκεσαι μακριά από το δρόμο. Διότι δεν λέει ο Προφήτης· “ίδε, Κύριε, τον κόπον μου”, αλλά “ίδε, λέγει, την ταπείνωσίν μου και τον κόπον μου”. Ο κόπος είναι για το σώμα, η ταπείνωση για τη ψυχή και πάλι τα δύο μαζί, κόπος και ταπείνωση, για όλον τον άνθρωπο.
Ποιός νίκησε το διάβολο; Αυτός που γνώρισε την ασθένειά του, τα πάθη και τα ελαττώματα, που έχει. Ο φοβούμενος να γνωρίσει τον εαυτό του, αυτός βρίσκεται μακριά από τη γνώση· άλλο τίποτε δεν αγαπά παρά να βλέπει μόνο λάθη στους άλλους και να τους κρίνει. Αυτός δεν βλέπει στους άλλους χαρίσματα, αλλά μόνον ελαττώματα- δεν βλέπει στον εαυτό του ελαττώματα, παρά μόνο χαρίσματα. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό ελάττωμα των ανθρώπων του καιρού μας που δεν αναγνωρίζουμε ο ένας το χάρισμα του άλλου. Ο ένας στερείται πολλά, μα οι πολλοί τα έχουν όλα. Αυτό που έχει ο ένας δεν το έχει ο άλλος. Και, αν αυτό το αναγνωρίζουμε, υπάρχει πολλή ταπείνωση. Γιατί έτσι τιμάται και δοξάζεται ο Θεός, ο οποίος με πολλούς τρόπους στόλισε τους ανθρώπους και έκανε όλα τα δημιουργήματά του άνισα, δηλ. διαφορετικά. Όχι όπως προσπαθούν οι ασεβείς να φέρουν ισότητα ανατρέποντας την θεία Δημιουργία.

Ο Θεός «τα πάντα εν σοφία εποίησεν».

Γι’ αυτό, παιδί μου, τώρα που είναι αρχή φρόντισε να γνωρίσεις καλά τον εαυτό σου, για να βάλεις θεμέλιο στερεό την ταπείνωση. Φρόντισε να μάθεις την υπακοή, να αποκτήσεις την ευχή. Γι’ αυτό πρώτα γνώριζε, παιδί μου, ότι κάθε αγαθό από το Θεό έχει την αρχή. Δεν γίνεται αγαθός λογισμός που να μην έχει αιτία το Θεό, ούτε πονηρός που να μην έχει αιτία το Διάβολο. Ό,τι καλό λοιπόν διανοηθείς, πεις, κάνεις, όλα είναι της δωρεάς του Θεού. “Παν δώρημα τέλειον άνωθεν έστι καταβαίνον”. Όλα είναι της δωρεάς του Θεού· δικό μας δεν έχουμε τίποτε.
Καθένας λοιπόν που επιθυμεί και ζητεί να λάβει τη χάρη, να του δώσει δωρεάν ο Θεός, πρέπει πρώτον να γνωρίσει καλά την ύπαρξή του, το “γνώθι σαυτόν”. Και αυτή είναι η όντως αλήθεια. Γιατί κάθε πράγμα έχει αρχή. Και αν δεν αρχίσεις καλά δεν θα έχεις τέλος καλό.
Και αρχή λοιπόν και αλήθεια είναι να γνωρίσει κανείς ότι είναι μηδέν – 0 – και εκ του μηδενός δημιουργήθηκαν τα πάντα. “Είπε και εγεννήθησαν ενετείλατο και εκτίσθησαν”. Είπε και έγινε γη. Και αφού πήρε πηλό έπλασε άνθρωπο. Άψυχο, άνουν ένα πήλινο άνθρωπο. Αυτή η ιδία σου ύπαρξη. Αυτό είμαστε όλοι μας. Χώμα και λάσπη. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα σ’ εκείνον που θέλει να λάβει, αλλά και να μένει διαπαντός η χάρη κοντά του. Απ’ αυτό αποκτά την επίγνωση και απ’ αυτό γεννιέται ταπείνωση. Όχι με λόγια μόνο, να ταπεινολογεί, αλλά στηριζόμενος στην πραγματικότητα λέει την αλήθεια: Είμαι χώμα, είμαι πηλός, είμαι λάσπη. Αυτή είναι η πρώτη μητέρα μας. Λοιπόν το χώμα πατιέται, και συ ως χώμα οφείλεις να πατηθείς. Είσαι λάσπη, δεν έχεις καμίαν αξία.
Σε πετούν εδώ και εκεί, σε κτίζουν από ένα σημείο σε άλλο σε χρησιμοποιούν ως άχρηστη ύλη.
Και λοιπόν σου «ενεφύσησεν» ο Δημιουργός και σου έδωσε πνεύμα ζωής. Και να, αμέσως έγινες ένας άνθρωπος λογικός. Ομιλείς, εργάζεσαι, γράφεις, διδάσκεις· έγινες ένα μηχάνημα του Θεού. Όμως μη λησμονείς ότι η ρίζα σου είναι το χώμα. Και αν λάβει το πνεύμα αυτός που σου το έδωσε, εσύ πάλι θα κτίζεσαι στα ντουβάρια.

Γι’ αυτό “μιμνήσκου τα έσχατά σου και ου μη αμαρτήσης εις τον αιώνα”.

Αυτή είναι η πρώτη αίτια, που όχι μόνον ελκύει τη χάρη, αλλά την πληθύνει και τη συγκρατεί. Αυτή ανεβάζει το νου στην πρώτη θεωρία της φύσεως. Και έξω απ’ αυτή την αρχή βρίσκει μεν κάτι λίγο, αλλά μετά από καιρό θα το χάσει. Γιατί δεν κτίζει σε έδαφος στερεό, αλλά προσπαθεί με τρόπους και τέχνη.
Λες λόγου χάριν είμαι αμαρτωλός! Αλλά εσωτερικά πιστεύεις ότι είσαι δίκαιος. Δεν μπορείς να αποφύγεις την πλάνη. Η χάρη θέλει να μείνει, αλλ’ επειδή ακόμη πρακτικά δεν έχεις βρει την αλήθεια, κατ’ ανάγκη πρέπει να φύγει. Γιατί αναμφίβολα θα πιστέψεις στο λογισμό σου ότι είσαι αυτό το οποίο δεν είσαι, και χωρίς άλλο θα πλανηθείς. Ως εκ τούτου δεν παραμένει η χάρη. Επειδή έχουμε τον αντίπαλο, που είναι τεχνίτης ισχυρός, είναι εφευρέτης κακών, και της κάθε πλάνης δημιουργός. Που αγρυπνεί πλάι μας. Που από φως έγινε σκότος και όλα τα γνωρίζει. Που είναι εχθρός του Θεού και ζητεί όλους να μας κάνει εχθρούς Του. Και εν τέλει είναι πνεύμα πονηρό και εύκολα αναμειγνύεται με το πνεύμα, που μας χάρισε ο Θεός, και παίρνει τη μηχανούλα μας και την κινεί όπως θέλει αυτός. Κοιτάζει, πού ρέπει η όρεξη της ψυχής, και με ποιό τρόπο τη βοηθά ο Θεός, και αμέσως σκέφτεται και εκείνος τα ίδια.

Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
(«Έκφρασις Μοναχικής εμπειρίας», εκδ, Ι.Μ.Φιλοθέου, Άγ. Όρος αποσπάσματα σε νεοελληνική απόδοση.)

ΜΟΝΑΧΑ ΣΤΟ ΘΕΟΟ κόσμος αργά ή γρήγορα θα σε απογοητεύσει. Οι φίλοι κάποια στιγμή θα παίξουν το ρόλο του Ιούδα κι εσύ θα μείνεις επί ξύλου κρεμμάμενος. Όσο κι αν δεν το θέλεις η υποστήριξη που αναζητάς από τους άλλους θα χαθεί όπως σβήνει ο ήλιος απ'τον ορίζοντα στο τέλος κάθε ημέρας. Οι άνθρωποι όσο καλή διάθεση κι αν έχουν, είναι φθαρτοί, τρεπτοί, αδύναμοι να σε κρατήσουν την στιγμή της πτώσης.
Τον κυμματοθραύστη των θλίψεων, το λιμάνι σε καιρούς φουρτουνιασμένους, τη νηνεμία μέσα στη θύελλα,το χαμόγελο την ώρα της εσωτερικής κραυγής, των αναπάντητων γιατί, θα τα βρεις στον ουρανό,στην προσευχή,στη συνομιλία, στην προσωπική σχέση με τον Χριστό. Τελικά με τον καιρό θα μάθεις εκ πείρας αυτό που ο προφήτης Δαυίδ αναφέρει: "Μονάχα στο Θεό βρίσκει η ψυχή μου τη γαλήνη· γιατί αυτός μου δίνει την ελπίδα μου."- Ψαλμοί (1,6)

Αλέξης Αλεξάνδρου 10/9/19

psihisangigmata.blogspot.com

Όταν ο ΛΑΟΣ δεν ΑΝΤΙΔΡΑ!

«Ὁ Λαὸς φταίει, ὅταν ἀποδέχεται 
ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα τοῦ λέγουν οἱ ἄρχοντές του. 
(Ὅπως ὁ ΛΑΟΣ σήμερα δὲν ΑΝΤΙΔΡΑ 
στὸν Οἰκουμενισμό). 
Τότε θὰ τιμωρήσει ὁ Θεὸς καὶ τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸ Λαό»!ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥΚαρυαί, 24 Ὀκτωβρίου 2019 (π.ἡμ.)

Παναγιώτατε,

Ἤθελα πολύ, κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή σας στό Ἅγιον Ὄρος τῆς Παναγίας Μητρός μας, τῆς Θεοτόκου, νά λάβω τήν εὐχή σας, καί νά σᾶς φιλήσω τά πόδια, ἀλλά δέν μπορῶ νά τό κάνω, διότι ἀπό μακροῦ χρόνου αὐτό εἶναι πιά ἐφάμαρτο. Μήπως θέλετε νά ἀκούσετε τό γιατί ;

1. Στούς ἀκάρπους καί πονηρούς διαλόγους μέ τούς αἱρετικούς ἔχετε προδώσει ἐσεῖς καί οἱ δικοί σας τήν Μόνη Ἐκκλησία, τήν Ὀρθοδοξία, παραδεχόμενοι πολλές φορές «ποικιλία» στά ἱερά Δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐκκλησιαστικό χαρακτῆρα στίς αἱρετικές παρασυναγωγές τῶν Μονοφυσιτῶν, τοῦ Πάπα, καί τῶν Θεοτοκομάχων καί Εἰκονομάχων Προτεσταντῶν· ἔχετε πρωτύτερα καθυβρίσει ἐπισήμως καί ἀμετακλήτως τούς Ἁγίους Πατέρες ὡς «ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως», ὥστε νά φαίνεσθε ἀπαλλαγμένος ἀπό τήν ἀνάγκη ὑπακοῆς στά θεόπνευστα κελεύσματά τους.

2. Εἶστε ἐχθρός τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας, διότι ἔχετε θεσμική φιλία μέ τούς συνειδητούς καί ἀμετανοήτους αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, τούς «ἐξεστραμμένους καί αὐτοκατακρίτους» προεστῶτες τῶν αἱρέσεων (Τίτον 3, 11), τούς προμάχους τῆς ἀσεβείας, καί θά ἔχετε τό ἴδιο μέ ἐκείνους ἀτελεύτητο μέλλον, μακράν τῆς Χώρας τῶν Ζώντων, ἄν δέν ἐπανέλθετε στήν Πίστη. Διότι λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Ὁ τοῖς ἐχθροῖς τοῦ Βασιλέως συμφιλιάζων, οὐ δύναται φίλος τοῦ Βασιλέως εἶναι, οὐδέ ζωῆς ἀξιοῦται, ἀλλά σύν τοῖς ἐχθροῖς ἀπολεῖται, καί τά χείρονα ὑπομενεῖ» καί ὅτι «τῆς φιλίας τῆς διά τόν Χριστόν τό μῖσος τό δι’ Αὐτόν πολλῷ βέλτιον». Δέν ἐνθυμεῖσθε, τόν θεόπνευστο λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, «ἐν ἴσῳ μισητά Θεῷ καί ὁ ἀσεβῶν καί ἡ ἀσέβεια αὐτοῦ»; (Σοφία Σολομῶντος 14, 9).

3. Ὑπό τήν πατριαρχική νοσσιά καί προστασία σας, ἔχει εὕρει καταφύγιο κάθε αἵρεση καί νεωτερισμός, ὄχι μόνο στίς ἐπαρχίες τοῦ Θρόνου, ἀλλά καί στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἀλλοῦ. Οἱ Κληρικοί σας, καί οἱ βραβευμένοι ἀπό σᾶς μέ ὀφφίκια καί τιμητικά συνέδρια καί ἐκδόσεις θεολόγοι καί διανοητές, οἱ ἐπαινέτες τῆς «πεφωτισμένης Πατριαρχίας» σας, ὅλοι αὐτοί εἶναι οἱ πρωτουργοί καί ἔξαρχοι πασῶν τῶν νέων θεολογικῶν πλανῶν καί τῶν θεσμικῶν νεωτερισμῶν, ἀπό τήν μεταπατερική θεολογία καί τήν οἰκολογική καί παγανιστική λατρεία τῆς Γῆς, μέχρι τήν χωρίς μετάνοια ἀποκατάσταση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας. Πλησίον σας βρίσκουν καταφυγή καί δικαίωση ἀπό τήν κατακραυγή τοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου καί τοῦ Ποιμνίου ὅλοι αὐτοί οἱ πνευματικοί λύκοι, καί ἐσεῖς εἶστε ὁ ποιμήν καί Μαικήνας τους· κατά τήν πατερική διατύπωση εἶστε τελείως ὁμόφρων καί ἔνοχος μέ αὐτούς: «Πῶς οὐχί τῆς ἴσης ἐκείνοις δυσσεβείας εἰσίν, οἱ μή κατά τῆς ἐκείνων ψηφισάμενοι δυσσεβείας, μηδέ δικαιώσαντες τούς ἀντιταττομένους τῇ αὐτῶν δυσσεβείᾳ, διωκομένους παρά τοῦθ’ ὑπ’ ἐκείνων;».

4. Ὡς ἄλλος Πάπας ἔχετε καλλιέργήσει ἐπί τρεῖς δεκαετίες τώρα στό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα τήν ἀντίληψη, πώς ὅ,τι θέλει αὐθαιρέτως ὁ ἑκασταχοῦ Ἐπίσκοπος, πολύ περισσότερο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνιστᾷ νόμο τῆς Ἐκκλησίας. Πόσο σᾶς ἐπικρίνουν, ὅπως καί τόν Πάπα, ὅλοι οἱ Ἅγιοι, τούς ὁποίους διά τοῦτο ὑβρίσατε ! Πόσο ταιριάζει σέ σᾶς ἡ μομφή τοῦ Ἁγίου Παλαμᾶ πρός τόν καταδικασμένο αἱρετικό προκάτοχό σας, Πατριάρχη Ἰωάννη Καλέκα «μόνος αὐτός ὑπῆρχεν ἡ Σύνοδος, ἐπεί καί μόνον ἑαυτόν πολλάκις καί τήν Ἐκκλησίαν εἶναί φησι καί ὅ,τι ἄν αὐτῷ δόξῃ καί ὅ,τι ἄν αὐτός εἴπῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ, φησί δοκεῖν καί τήν Ἐκκλησίαν ἀποφαίνεσθαι πᾶσαν».

5. Μέ αὐτά πού κάνετε καί διδάσκετε, ἀσεβεῖτε πρός τούς ἀποστολικούς Κανόνες, πρός ἐκείνους τῶν ἱερῶν Τοπικῶν καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων, τά ὁποῖα ἀπαγορεύουν αὐστηρῶς τίς συμπροσευχές, τίς φιλίες καί τά συλλείτουργα μέ τούς αἱρετικούς, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία πιστεύει«μή τέλειον εἶναι ὀρθόδοξον, ἀλλ’ ἐξ ἡμισείας, τόν τοῖς θείοις Κανόσι μή ἀπευθυνόμενον». Δείχνετε ἔτσι, ὅτι δέν πιστεύετε σέ Θεό, σέ ἀθανασία ψυχῆς, σέ ἀόρατο κόσμο, σέ Παράδεισο καί Κόλαση, σέ Μέλλουσα Κρίση καί ἀνταπόδοση. Μήπως λοιπόν, Παναγιώτατε, οἱ πυκνές συναντήσεις σας μέ παράγοντες καί δωρητές ἀπό μασονικά καί ἄλλα συναφῆ τάγματα μαρτυροῦν γιά σᾶς καί κάποια ἀνομολόγητη καί ὑψηλή ἰδιότητα καί θέση, ἀσυμβίβαστη καί ἐχθρική πρός τήν Ὀρθόδοξο Πίστη ;

6. Δυστυχῶς, ὅπως καλῶς γνωρίζουν ὅσοι ἔλαβαν πεῖρα, μέ διακριτικές ὁδηγίες δικές σας καί τῶν συνεργατῶν σας καί ὄχι μέ τίς θεμιτές ἐκκλησιαστικές διαδικασίες, ἐκεῖνοι πού ἀντιστέκονται στίς μεθοδεύσεις σας πρός ἐπέλαση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπομονώνονται ἐκκλησιαστικά μέσα στό ἴδιο τό περιβάλλον τους καί ἐξαναγκάζονται εἴτε σέ ἀποχώρηση εἴτε σέ σιωπή. Ἐκεῖ πού εἶναι δυνατόν, χρησιμοποιεῖτε καί τήν πολιτική παρέμβαση, ὅπως ἔχει γίνει καί στό Ἅγιον Ὄρος, καί ἐφαρμόζεται σέ σᾶς, αὐτό πού ὁ Μ. Ἀθανάσιος θεωρεῖ ἐπικριτικῶς χαρακτηριστικό τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανοφρόνων: «Οὐ γάρ ξίφεσιν ἤ βέλεσιν οὐδέ διά στρατιωτῶν ἡ ἀλήθεια καταγγέλλεται, ἀλλά πειθοῖ καί συμβουλίᾳ. Ποία οὖν πειθώ, ἔνθα βασιλέως φόβος; Ἤ ποία συμβουλία, ἐν ᾗ ὁ ἀντιλέγων τό τέλος ἐξορισμόν ἔχει καί θάνατον;».

Πολλές φορές, βεβαίως, προσποιεῖσθε, Παναγιώτατε, τήν Ὀρθοδοξία, σέ δηλώσεις σας ἀντίθετες πρός τίς πράξεις σας καί πρός τό κυρίως φρόνημά σας. Ἀλλά κατά τόν ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν, ἀκόμη καί ἄν μόνον ἀμφιταλεντευόσασταν περί τήν Ὀρθοδοξία, θά ἤσασταν ἀνάξιος τῆς Ἱερωσύνης:«Παρά τῶν ἱερῶν Κανόνων ὁρίζεται τόν μέν πολλάκις συγκαταθέμενον εὐσεβεῖν καί πολλάκις αὖ ἠρνημένον, “ἀβέβαιον εἶναι περί τό σέβας”· εἰ δέ πάλιν τῆς αὐτῆς κακοφροσύνης ἀνερυθριάστως ἔχοιτο, παρά τίνων ἱερῶν Κανόνων τῆς ἱερωσύνης ἐπειλῆφθαι δικαιωθήσεται;».

Ἔχετε ὁδηγήσει τήν ψυχή κάθε Ὀρθοδόξου Ἕλληνος νά ἀντιμετωπίσει τό δίλημμα: «Νά ταχθῶ μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ἤ μέ τοῦ αἱρεσιαρχοῦντος Πατριάρχου τοῦ Γένους;». Ἔτσι ἀκριβῶς γράφει καί ὁ Ἅγιος Κύριλλος τῆς Ἀλεξανδρείας στόν αἱρετικό Προκαθήμενο τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί προκάτοχό σας, τόν Νεστόριο, πρίν ἀπό 1600 χρόνια: «Τί πάθωμεν ἡμεῖς, οἱ παρά τῆς σῆς εὐλαβείας ἀπαιτούμενοι τό ὑπεραγαπᾶν σε τοῦ πάντων ἡμῶν Σωτῆρος Χριστοῦ; Τίς ἡμᾶς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ὀνῆσαι δυνήσεται ἤ ποίαν εὑρήσομεν ἀπολογίαν, σιωπήν οὕτω τιμήσαντες τήν μακράν, ἐπί ταῖς παρά σοῦ γενομέναις κατ’ Αὐτοῦ δυσφημίαις;». Καί βέβαια, Παναγιώτατε, ἡ βλάβη πού προξενήσατε στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, εἶναι ἐπανάσταση κατά τοῦ Ἰδίου τοῦ Σωτῆρος.

Στά 28 χρόνια τῆς Πατριαρχίας σας δέν ἔχετε ἀναπαύσει οὔτε μία φορά τίς καρδιές τῶν ἀληθινῶν Ὀρθοδόξων· μόνον τούς κοσμικά φρονοῦντες ἀναπαύετε, χάρη στήν εὔκλεια καί τίς τιμητικές διακρίσεις πού σᾶς ἔχουν ἀπονείμει οἱ ἄρχοντες τοῦ «ἐν τῷ πονηρῷ κειμένου κόσμου» (Α΄ Ἰω. 5, 19), ὄχι πρός δόξαν τῆς σωστικῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά γιά νά ἐπαινέσουν τήν ἀπό σᾶς παντοιότροπο καθαίρεσή της.

Παναγιώτατε,

Μετανοῆστε ἀπό τήν εὐρεῖα καί ψυχώλεθρο ὁδό ἐπί τῆς ὁποίας σταθερῶς προχωρεῖτε, ἡ ὁποία βλάπτει τό ἀκραιφνές ὀρθόδοξο φρόνημα καί τήν διορθόδοξη ἑνότητα ἑκατομμυρίων βαπτισμένων ψυχῶν, περί τῶν ὁποίων θά δώσετε φοβερό, «οἰκουμενικό», λόγο ἐπί τοῦ ἀδεκάστου κριτηρίου. Φοβηθεῖτε, ὅτι ἡ ἄκτιστη καί ἀτελεύτητη κόλαση εἶναι γεμάτη ἀπό ἀμετανοήτους Ἀρχιερεῖς καί Πατριάρχες, ὅπως καλῶς γνωρίζει ἡ ἐκκλησιαστική Ἱστορία περί τῶν καταδικασμένων αἱρεσιαρχῶν Πατριαρχῶν καί τῆς ὑψηλῆς συνοδίας τους, μέ πρῶτο τόν πεπτωκότα Ἀπόστολο καί προδότη Ἰούδα τόν Ἰσκαριώτη· διότι ἡ θεία δίκη πρῶτα ξεκινᾶ ἀπό ἐμᾶς τούς ἐκκλησιαστικούς: «Καιρός τοῦ ἄρξασθαι τό κρίμα ἀπό τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ»(Α΄ Πετρ. 4, 17). «Περιπατεῖτε», λοιπόν Παναγιώτατε, «ἕως τό Φῶς ἔχετε, ἵνα μή σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ, ὅτε οὐδείς δύναται ἐργάζεσθαι» (Ἰω. 12, 35. 9, 4)

Μοναχός Γ. Γαβριήλ
Ἱ. Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου τῆς Πάτμου

Τραγική η ευθύνη όσων μανιωδώς αλλοίωσαν ή ανέτρεψαν την διαχρονική στάση της Εκκλησίας απέναντι στους αιρετικούςἊν τὸ 2006 ἢ πρὶν τὸ 2016 εἶχε γίνει ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου τῶν Οἰκουμενιστῶν
οὔτε ἡ Κολυμπάριος Σύνοδος, οὔτε τὸ Οὐκρανικὸ Σχίσμα θὰ εἶχαν γίνει ἀκόμα!

Τρομερὲς οἱ εὐθύνες τῶν π. Θ. Ζήση, Γ. Μεταλληνοῦ καὶ λοιπῶν Πατέρων, ποὺ ἀνέβαλλαν/ματαίωναν συστηματικά την Διακοπὴ Μνημοσύνου τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀπογοήτευσαν τοὺς ἀγωνιζόμενους πιστοὺς καὶ ἔδωσαν χρόνο στοὺς αἱρετικοὺς νὰ ἐπιτύχουν τὰ σχέδιά τους.
Μᾶς ἔλεγαν (διαστρέφοντας τὴν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση) νὰ κάνουμε ὑπομονὴ νὰ ἔρθουν καὶ Ἐπίσκοποι, νὰ γίνουμε πολλοί!!! Θριαμβολογοῦσαν γιὰ τὸν χαρτοπόλεμο ποὺ ἔκαναν, ἐπειδὴ κάποιοι Ἐπίσκοποι ὑπέγραψαν τότε τὴν «Ὁμολογία Πίστεώς» τους, ἐπικαλοῦνταν τοὺς «εὐσεβεῖς» καὶ «λέοντες» Ἐπισκόπους Πειραιῶς, Ναυπάκτου, Γόρτυνος κ.λπ.!
Καὶ τώρα ποὺ οἱ «λέοντές» τους ἀποδείχτηκανλαγοὶ καὶ προδότες, καὶ «κατόπιν ἑορτῆς»,ἐξανίστανται, διαρρυγνύουν τὰ ἰμάτιά τους για τὴν καταστροφή, καὶ ἀλλάζουν τροπάριο, διατηρώντας ὅμως τὴν ἴδια φιλοσοφία/ἐπιδίωξη: Νὰ στηριχτοῦν στοὺς πολλοὺς καὶ δυνατοὺς τῆς Ρωσίας: στρέφονται δηλαδή, στοὺς «καλοὺς» αἱρετικοὺςΟἰκουμενιστὲς τῆς Μόσχας, συνεργάζονται καὶ μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ. καὶ περιμένουν ἀπὸ ἐκεῖ τὴν σωτηρία! Ἂν εἶναι δυνατὸν οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ σχισματικοὶ νὰ προσφέρουν σωτηρία!
Ἡ σωτηρία ὅμως ἔρχεται μόνο ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ τὴν ἐφαρμογή τῶν Ἐντολῶν Του ποὺ περιφρόνησαν καὶ δὲν ἐφάρμοσαν.

Π.Σ.

Κάνε μας να ζήσουμε αληθινά...

«Σε παρακαλούμε Κύριε, κάνε μας να ζήσουμε αληθινά…» 
*Επίσκοπος Σεραπίων 4ος αιώνας

Αυτή είναι μια αρχαία προσευχή της εκκλησίας. Ζητούμενο ο πόθος του ανθρώπου να αληθεύει ο βίος του, να ζει και όχι απλά να επιβιώνει. Αλήθεια πόσες φορές δεν μονολογήσαμε ή δεν μοιραστήκαμε με τους φίλους μας αυτήν την υπαρξιακή απορία και καημό «τι ζούμε και κάνουμε; 
Τι νόημα έχει η ζωή μας; Αβάσταχτη καντήτησε…». 
Δεν έχουμε και άδικο εάν σκεφτούμε ότι η ζωή αυτή, η γεμάτη θάνατο, δίχως Χριστό δεν παλεύεται. 

Όταν λέμε όμως Χριστό, δεν εννοούμε, απλά μια λεκτική ομολογία του «Πιστεύω..» ή μια τυπική συμμετοχή στον εκκλησιασμό της Κυριακής. Ούτε σαφέστατα μια νομικού τύπου ηθική συμμόρφωση σε κανόνες και εντολές. 
Χωρίς Χριστό, σημαίνει να ζεις δίχως τις ποιότητες και τις αξίες που ο Χριστός φανέρωσε ως αλήθειες ζωής. Ο Χριστός όταν αποκαλύπτει τον Πατέρα Του «εν τοις ουρανοίς», φανερώνει ένα τρόπο ζωής
Ζω με τον Χριστό, σημαίνει ζω με αγάπη, κατανόηση, αποδοχή και επιείκεια. Γεύομαι με χαρά και ευχαριστία τα δώρα αυτού του κόσμου, προετοιμαζόμενος για την μέλλουσα ολοκλήρωση της ζωής. 
Είμαι άνθρωπος που ζητά το όμορφο, το αγαθό, ζουμάρει στο θετικό, ξέρει να λέει λόγια αγάπης και ενίσχυσης προς τον άλλο, δεν τον απογοητεύει, δεν τον καταδικάζει, τον αγκαλιάζει και τον κρατά μέχρι να σηκωθεί ξανά στα δικά του πόδια. Οι άλλοι κοντά μου χαίρονται, ανοίγονται, γελούν, δεν σφίγγονται δεν μελαγχολούν. Είναι ο εαυτός τους, γιατί αυτό κάνει το Αγιο Πνεύμα, μας κάνει πρόσωπα μοναδικά και ιδιαίτερα. Μας κάνει να είμαστε εμείς και όχι η ζωή των άλλων. 

Μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν προσφάτως διάβασα στο γεροντικό, ότι κάποιος ρώτησε τον αββά Ποιμένα, «τι είναι πίστη;», Και ο αββάς είπε, «να ζεις πάντοτε με αγάπη, καλοσύνη και ταπεινοφροσύνη, πράττοντας το καλό στον πλησίον σου…». 
Και στην συνέχεια άλλος γέρων έλεγε, «κανείς δε μπορεί να διώξει τους δαίμονες, παρα μονάχα η καλοσύνη…».
Αυτό σημαίνει να ζεις αληθινά, να ζεις με τον Χριστό, όταν μπορείς να χαίρεσαι την ζωή, τους άλλους, εσένα, ακόμη κι όταν είσαι πάνω στο σταυρό σου. Γιατί μονάχα εκεί που είναι η χαρά και ζει η αγάπη, είναι ο Θεός. «Ό Θεός αγάπη εστί και ό μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ό Θεός εν αύτώ» (Α' Ίωάν. δ' 16).

πλ

Το θαύμα της προσευχής των θλιμμένων και ταπεινών

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης«Ο Κύριος, δεν ευαρεστείται με την προσευχή των υπερηφάνων. Όταν όμως θλίβεται η ψυχή του ταπεινού ανθρώπου, ο Κύριος πάντα την εισακούει.
Ένας γέρος ασκητής, που ζούσε στις πλαγιές του όρους Άθω, είδε ότι οι προσευχές των μοναχών ανέβαιναν στους ουρανούς· και εγώ δεν εκπλήττομαι γι’ αυτό.
Ο ίδιος γέροντας, όταν ήταν μικρός και έβλεπε...
την στεναχώρια του πατέρα του για την ανομβρία που απειλούσε να καταστρέψει την συγκομιδή, απομακρύνθηκε στο βάθος του κήπου και προσευχήθηκε:
‘‘Κύριε, Εσύ είσαι Ελεήμων, Εσύ μας δημιούργησες, Εσύ μας τρέφεις και μας ενδύεις όλους. 
Βλέπεις, Κύριε, πώς στενοχωριέται ο πατέρας μου για την ανομβρία. Ρίξε τώρα βροχή στην γη!’’.
Και τα σύννεφα κάλυψαν τον ουρανό και κατέβηκε η βροχή και πότισε την γη.
Ένας άλλος γέροντας που ζούσε κοντά στην θάλασσα, μου διηγήθηκε το εξής:
‘‘Ήταν μια νύχτα σκοτεινή… Ο αρσανάς, ήταν γεμάτος από ψαρόβαρκες.
Ξέσπασε θύελλα και πολύ γρήγορα δυνάμωσε. 
Οι βάρκες, άρχισαν να χτυπούν η μία την άλλη. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τις συγκρατήσουν, αλλ’ αυτό ήταν αδύνατον μέσα στην βροχή και την θύελλα. Επικρατούσε μεγάλη σύγχυση. 
Οι ψαράδες, φώναζαν με όλη τους την δύναμη και ήταν φοβερό να ακούς κραυγές φοβισμένων ανθρώπων! Λυπήθηκα τον λαό του Θεού και άρχισα να προσεύχομαι με δάκρυα:
‘Κύριε, κάνε την θύελλα να κοπάσει! Σταμάτησε τα κύματα! Λυπήσου τους πονεμένους ανθρώπους Σου και σώσε τους!’.
Και σταμάτησε η θύελλα, γαλήνεψε η θάλασσα, και οι άνθρωποι, με ειρήνη πλέον, ευχαριστούσαν τον Θεό’’.
Υπήρξε εποχή που νόμιζα ότι ο Κύριος κάνει θαύματα μόνο με τις προσευχές των αγίων. Τώρα όμως έμαθα ότι ο Κύριος θα κάνει το θαύμα Του και στον αμαρτωλό, αμέσως μόλις ταπεινωθεί η ψυχή του. Γιατί, όταν ο άνθρωπος μάθει την ταπείνωση, τότε ο Κύριος εισακούει τις προσευχές του.
Πολλοί λένε, από έλλειψη πείρας, ότι ‘‘ο τάδε άγιος έκανε θαύμα’’, αλλά εγώ έμαθα ότι το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα στον άνθρωπο κάνει τα θαύματα. 
Ο Κύριος ‘‘πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι’’ (Α΄ Τιμ. β΄ 4) για να μένουν αιώνια μαζί Του. Γι’ αυτό και ακούει τις προσευχές του αμαρτωλού ανθρώπου και, αυτό, ή για το όφελος των άλλων ή για αυτού του ίδιου που προσεύχεται».

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
(1866–1938)
[Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ (1896–1993): «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», μέρος β΄, Λόγος κ΄ («Ασκητικές σκέψεις, συμβουλές και παρατηρήσεις»), σελ. 583–584, 10η έκδοση, Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας, 2003.]

oikohouse.wordpress.com

«ΑΝΑΞΙΟΣ»! «ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ»!Ἔντονοι ἀποδοκιμασίαι κατὰ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου: 
Μοναχαὶ ἐτόλμησαν μὲ παρρησίαν

Πρῶτος σταθμὸς τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως ἦτο ἡ Θεσσαλονίκη. Κατὰ τὴν προγραμματισμένην ἄφιξίν του εἰς τὸ Βυζαντινὸν Μουσεῖον εὑρέθησαν τρεῖς μοναχαί, αἱ ὁποῖαι εἶπον τὴν ἀλήθειαν ἄνευ περιστροφῶν. Αὐτὸ ἐθεωρήθη ἀπειλή(!) καὶ ἐπεστρατεύθησαν αἱ δυνάμεις καταστολῆς, διὰ νὰ τὰς ἀπομακρύνουν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα makthes.gr τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Τρεῖς μοναχὲς ἀποδοκίμασαν τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κατὰ τὴν ἄφιξή του στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο, στὸ πλαίσιο ἐκδηλώσεων γιὰ τὴ «Βυζαντινὴ Θεσσαλονίκη». Συγκεκριμένα οἱ τρεῖς γυναῖκες πλησίασαν τὸν Πατριάρχη καὶ φώναξαν «ἀνάξιος», κατηγορώντας τον γιὰ τὴν στάση ποὺ κράτησε στὸ θέμα τῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. Ὑπενθυμίζεται πὼς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀναγνώρισε τὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας προκαλώντας μεγάλη ρήξη στὴ σχέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ καὶ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ἀμέσως ἀστυνομικοὶ ἀπομάκρυναν τὶς τρεῖς γυναῖκες ἀπὸ τὸ σημεῖο καὶ τὸ ἐπεισόδιο ἔληξε».

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τερματίζει την ευχαριστηριακή κοινωνία με τον Ιερώνυμο

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία σταματάει την κοινωνία της Ευχαριστίας με τον επικεφαλής της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, δήλωσε στο Russia-24 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, επικεφαλής του τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων.
«Πιστεύω ότι την επόμενη Κυριακή, όταν ο Πατριάρχης λειτουργήσει, αυτή η μνημόνευση δεν θα γίνει» ανέφερε.
Την ίδια ώρα, ο Μητροπολίτης εξέφρασε ότι η ρωσική ορθόδοξη
εκκλησία είναι έτοιμη να διατηρήσει την κοινωνία με εκείνους τους επισκόπους που δεν αναγνωρίζουν το ουκρανικό σχίσμα.
Νωρίτερα, η Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είχε εξουσιοδοτήσει τον Πατριάρχη Κύριλλο να μην μνημονεύσει τον Ιερώνυμο στη λειτουργία, αν αναγνωρίσει τη σχισματική Ουκρανική Εκκλησία.
Σημειώνεται ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, μετά από την επίσημη αναγνώριση της «νέας εκκλησίας» της Ουκρανίας από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, είχε εκφράσει την απογοήτευσή της.
Είχε προηγηθεί η ειρηνική επιστολή από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο προς τον επικεφαλής της σχισματικής εκκλησίας της Ουκρανίας Επιφάνιο, με την οποία η Εκκλησία της Ελλάδος έγινε η πρώτη Εκκλησία που επισήμως αναγνώρισε τη «νέα εκκλησία» της Ουκρανίας.
Αναφερόμενο στην εξέλιξη αυτή το Πατριαρχείο της Μόσχας είχε κάνει λόγο για «νομιμοποίηση του σχίσματος», προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια χριστιανών στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες.
Ο ηγούμενος του ναού του Αγίου Θεόδωρου Στουδίτη της Μόσχας, Βσέβολοντ Τσάπλιν, μιλώντας στο Sputnik, είχε εκφράσει την άποψη η απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος ήλθε «υπό την πίεση των ΗΠΑ, και της Δύσης γενικά». «Στην ουσία, δεν ήταν ελεύθερη απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος», επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό.

Η αμαρτία να αρνείσαι την ζωή....Ο Γάλλος ψυχαναλυτής Λακάν έλεγε, «υπάρχει μόνο μια αμαρτία, ένα δικαιολογημένο αίσθημα ενοχής: να υποχωρήσεις με την έννοια του να κάνεις πίσω όσον αφορά την επιθυμία σου». Αυτή όμως είναι μια εξίσου μεγάλη θεολογική αλήθεια. 

Δηλαδή ότι, η άρνηση να ζήσεις την ζωή που σου χάρισε ο Θεός, είναι αμαρτία. Ο Θεός μας "καλεί" και εμείς κρυβόμαστε από τα όνειρα, τις επιθυμίες και τα χαρίσματα μας. 

Ας θυμηθούμε την παραβολή των ταλάντων. Κρίνονται αυστηρά εκείνοι που αρνήθηκαν να ζήσουν την μοναδικότητα του πρόσωπο τους, την κλήση και τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός. Ο Χριστός μας ζητάει να ζήσουμε και όχι να κρυφτούμε, πίσω απο συμβάσεις, ιδεολογήματα και στερεότυπα, πίσω απο την αρρώστια και τα συμπτώματα της. 

Οτι δεν ζεί με αλήθεια αρρωσταίνει. 

Ο Χριστός ελέγχει το δέντρο της Συκής για την ακαρπία της, την απουσία δηλαδή "επιθυμίας", «που είναι ο καρπός σου; Σε έκανα δέντρο, σου έδωσα όλες τις δυνατότητες να δημιουργήσεις και εσύ δεν καρπίζεις…» 
Σε έκανα άνθρωπο σε έφερα από το μηδέν στην ύπαρξη και εσύ δεν ζείς απλά επιβιώνεις σέρνοντας το πτώμα σου που μυρίζει θάνατο. 
Το τραγικότερο, φτιάχνεις ψεύτικους παραδείσους για να μην δεις ποτέ την κόλαση σου. 

Μένεις στην κόλαση σου γιατί δεν τολμάς να κοιτάξεις τον παράδεισο που κρύβεις μέσα σου.

Ένα ωραίο παραμύθι, που η Ελλάδα το πλήρωνε πάντα με αίμα...

Μᾶς ἐστάλη τὸ ἄρθρο αὐτό, γιατὶ ἔχει σχέση μὲ τὴ στάση Ἑλλήνων ἱερωμένων (μάλιστα ἀντι-Οἰκουμενιστῶν) ἀπέναντι στὸ μεγάλο θέμα ποὺ τελευταῖα ἀνέκυψε μὲ τὴν Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία καὶ τὴ διαμάχη μεταξὺ τῶν δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν (Ρωσίας καὶ Κωνσταντινουπόλεως) ποὺ οἱ ἡγέτες τους διαπνέονται ἀπὸ τὶς κακόδοξες ἰδέες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
«Το ξανθό γένος των Ρώσων που θα σώσει την Ελλάδα». Ένα ωραίο παραμύθι, που η Ελλάδα το πλήρωνε πάντα με αίμα...
«Ακόμη τούτη η άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, όσο να ‘ρθει ο Μόσκοβος να φέρει το σεφέρι…». Επί Τουρκοκρατίας αυτό το δημώδες άσμα απηχούσε τους πόθους των σκλαβωμένων Ελλήνων, ότι οι ομόδοξοι Ρώσοι θα τους βοηθούσαν να κερδίσουν την ελευθερία τους. Και τα χρόνια περνούσαν και οι ραγιάδες περίμεναν αλλά το «ξανθό γένος από τον Βορρά» δεν ερχόταν. Και όταν κάποτε το έπραξε ήταν για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά και μόνο τα δικά του συμφέροντα.

Ορλωφικά. Οι Ρώσοι αντί να δώσουν όπλα, μοίραζαν στολές στους Έλληνες

Το 1770 η φιλόδοξη τσαρίνα Αικατερίνη Β΄ αποφάσισε να ξεσηκώσει τους σκλαβωμένους Έλληνες. Σκοπός της ήταν οι επαναστάτες να προκαλέσουν αντιπερισπασμό στους Τούρκους ώστε τα ρωσικά στρατεύματα να καταλάβουν βόρειες επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Στα τέλη του Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου έφθασαν στο λιμάνι της Κορώνης τα πρώτα ρωσικά πλοία με επικεφαλής τον Θεόδωρο Ορλώφ.
Η ρωσική δύναμη όμως (4.000 άνδρες) ήταν ανεπαρκέστατη για την επίτευξη του σκοπού. Οι επαναστάτες, όταν είδαν να ξεφορτώνονται τέσσερα κιβώτια με οπλισμό για ολόκληρη την Πελοπόννησο, γελούσαν για να μη κλάψουν.
Εν τω μεταξύ, οι Ρώσοι μοίραζαν στους αγράμματους Έλληνες εθελοντές μεταφράσεις του στρατιωτικού ρωσικού κανονισμού! Και για να είναι πιο σίγουρος για το θαύμα, έντυσε τους Έλληνες με ρωσικές στολές. Θαύματα όμως δεν γίνονται και οι Τούρκοι συνέτριψαν τους «μεταμφιεσμένους». Οι Ρώσοι έφυγαν εγκαταλείποντας την Πελοπόννησο στο έλεος των Τούρκων. Τα στίφη των Αλβανών που έστειλαν οι τελευταίοι για την κατάπνιξη του κινήματος αιματοκύλισαν την Πελοπόννησο επί 10 χρόνια!
Το 1785 άρχισαν εκ νέου πολεμικές προπαρασκευές της Μεγάλης Αικατερίνης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως και επί Ορλώφ, εστάλησαν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας πράκτορες της ρωσικής κυβέρνησης για να εξεγείρουν τους Έλληνες. Οι κλεφταρματολοί και οι πρόκριτοι όμως, έχοντας πικρή πείρα από το Ορλωφικό Κίνημα, που τόσο ακριβά πλήρωσε τις συνέπειές του η Πελοπόννησος. Αφού δεν είχαν τις εγγυήσεις για την αποστολή πολυάριθμων ρωσικών στρατευμάτων για να την ενισχύσουν, έμειναν ασυγκίνητοι στις εκκλήσεις της τσαρίνας. 


Η τσαρίνα Αικατερίνη

Οι Ρώσοι συμμαχούν με τους Τούρκους στα επτάνησα Τον Οκτώβριο του 1798 ο ενωμένος ρωσοτουρκικός στόλος κατέλαβε τα Επτάνησα εκδιώκοντας τους Γάλλους του Ναπολέοντα. Τότε η τουρκική διοίκηση του Μοριά βρήκε ευκαιρία και ξεκίνησε τρομερό διωγμό κατά των αρματολών. Το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων εξοντώθηκε μην έχοντας πλέον πρόσφορο το καταφύγιο των Επτανήσων.

Ο τσάρος καταδικάζει την Ελληνική επανάσταση

Τον Φεβρουάριο του 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κήρυξε την Επανάσταση στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες με το σύνθημα «κινηθήτε ω φίλοι και θέλετε ειδεί μια κραταιά δύναμη να υπερασπιστεί τα δίκαιά μας», υπονοώντας τη Ρωσία. Παρά τις προσδοκίες όμως του Υψηλάντη, ο τσάρος Αλέξανδρος καταδίκασε το κίνημα και έδωσε άδεια στα τουρκικά στρατεύματα να εισέλθουν στις Ηγεμονίες και να καταπνίξουν την Επανάσταση.

Η ναυμαχία στο Ναυαρίνο στο πλευρό των αγγλογάλλων

Η κατάσταση αλλάζει τον Οκτώβριο του 1827 όταν οι Ρώσοι πρωτοστατούν στην ναυμαχία του Ναυαρίνου, όπου ο ενωμένος αγγλογαλλορωσικός στόλος συντρίβει τον τουρκοαιγυπτιακό. 
Φυσικά, ο τότε τσάρος Νικόλαος Α΄ δεν βοηθά τους επαναστάτες εξαιτίας του «ομόδοξου», ούτε για να εκπληρώσει την προφητεία. Πολύ απλά, θέλει να διαλύσει τον στόλο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας πριν από έναν ακόμη Ρωσοτουρκικό πόλεμο.
Φυσικά, τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια η Ρωσία θα ασκήσει, μέσω του ρωσικού κόμματος, το μερίδιο της εξουσίας και επιρροής που της αναλογεί ως μια από τις προστάτιδες Δυνάμεις του νεοσύστατου ελληνικού κρατιδίου.
H θαλασσοταραχή έφερε τον τριεθνή στόλο στον κόλπο του Ναυαρίνου για να προστατευθεί. Όταν έπεσε πυροβολισµός τυχαίος και απρόβλεπτος, ξεκίνησε η σύγκρουση που οδήγησε στην καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Κάπως έτσι, η κερδηθείσα ανεξαρτησία αποδίδεται στο λάθος των τριών ναυάρχων....
Το 1853 η Ρωσία εμπλέκεται σε πόλεμο στην Κριμαία εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Πράκτορές της υποδαυλίζουν τους πόθους των σκλαβωμένων Θεσσαλών, Μακεδόνων και Ηπειρωτών για επανάσταση και ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, οι Αγγλογάλλοι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Ελλάδα και οι εξεγέρσεις σβήνουν.

Βομβαρδίζουν τους Κρήτες επαναστάτες

Το 1905 οι κάτοικοι της αυτόνομης Κρήτης εξεγείρονται κατά του ύπατου αρμοστή του νησιού πρίγκιπα Γεωργίου δυσαρεστημένοι από τους κακούς του χειρισμούς στο θέμα της ένωσης με την Ελλάδα. Και ενώ η Γαλλία και η Αγγλία τηρούν μια στάση αναμονής, η Ρωσία στέλνει ένα πολεμικό της πλοίο το οποίο βομβαρδίζει τις θέσεις των επαναστατών.

Οι Ρώσοι στο πλευρό του Κεμάλ στην Μικρασία

Φυσικά η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε όταν η Ρωσία, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και τον Εμφύλιο, μετασχηματίστηκε σε Σοβιετική Ένωση. Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας οι Σοβιετικοί ενίσχυσαν με κάθε στρατιωτικό και διπλωματικό μέσο τον Κεμάλ στον αγώνα του εναντίον του Ελληνικού Στρατού.
Άλλωστε ο Βενιζέλος είχε στείλει στρατεύματα εναντίον τους, στην Ουκρανική εκστρατεία και ήταν αντικομμουνιστής.
Οι ενέργειές των Ρώσων, συνέβαλαν τα μέγιστα στην ήττα των Ελλήνων, τον ξεριζωμό των Ιώνων από την πατρώα γη και έθεσαν παράλληλα και ταφόπλακα στις προσπάθειες των Ποντίων για αυτονόμηση από την Οθωμανική αυτοκρατορία. 

kemal_with_soviets Ο Κεμάλ με Σοβιετικούς 

Η διώξεις των Ποντίων από τον Στάλιν

Την δεκαετία του 30΄ ο Στάλιν εφάρμοσε μια εκτεταμένη πολιτική διώξεων «επικίνδυνων» εθνικών μειονοτήτων που διαβιούσαν σε σοβιετικό έδαφος. Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες Πόντιοι εξοντώθηκαν με την ανυπόστατη κατηγορία «εχθροί του λαού». 
Φυσικά οι Σοβιετικοί έμειναν ασυγκίνητοι όταν τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε να πράξουν διαφορετικά όταν το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο Ρίμπετροπ-Μολότωφ ήταν σε ισχύ; Μόνο όταν ο Χίτλερ έστρεψε τα πυρά του εναντίον τους αποθέωσαν την ελληνική αντίσταση κατά των «ναζιστών εισβολέων».
Το φθινόπωρο του 1944 ο Κόκκινος Στρατός φθάνει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Δεν τα περνά όμως προκειμένου να συγκρουστεί με τους υποχωρούντες Γερμανούς.
Ο Στάλιν έχει συμφωνήσει με τον Τσώρτσιλ ότι η Ελλάδα θα παραμείνει υπό βρετανική επιρροή. Κατά συνέπεια οι Σοβιετικοί θα τηρήσουν αυστηρή ουδετερότητα και δεν θα ενισχύσουν την προσπάθεια του ΕΛΑΣ να καταλάβει την εξουσία τον ματωμένο Δεκέμβριο του 1944.
Κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου ούτε οι κομμουνιστές αντάρτες, ούτε οι αντίπαλοί τους θα μπορούσαν να είναι ευχαριστημένοι με τη σοβιετική στάση.
Οι πρώτοι γιατί δεν έλαβαν άμεση βοήθεια από τους ομοϊδεάτες τους.
Οι δεύτεροι γιατί η «σύμμαχος Σοβιετική Ένωση» προσέφερε έμμεση βοήθεια στους αντάρτες εφόσον επέτρεπαν την υποστήριξη των τελευταίων από όμορες χώρες (Βουλγαρία, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία). Παράλληλα βέβαια, προσέφεραν κάθε δυνατή βοήθεια στην Αλβανία προκειμένου να μην ανακινηθεί από την Ελλάδα το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα.
Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα είτε ως Σοβιετική Ένωση είτε ως Ρωσία στήριξε κατά καιρούς τις βλέψεις Γιουγκοσλάβων, Βουλγάρων και Ρουμάνων εθνικιστών κατά της Ελλάδας όσον αφορά στο Μακεδονικό και το Κουτσοβλαχικό ζήτημα.
Τι διδάσκουν τα παραπάνω; Ότι στην διπλωματία και τη γεωπολιτική δεν υπάρχουν αιώνιες φιλίες και αδελφά έθνη. Υπάρχουν μόνο συγκλίνοντα και αποκλίνοντα συμφέροντα. Άρα οι «κοινοί αγώνες Ελλάδας και Ρωσίας» πολύ απλά δεν υφίστανται.

Νίκος Γιαννόπουλος, Ιστορικός

ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΑΛΛΟΙ ΔΕ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟI

Κανόνες 
του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου ερμηνευόμενοι

(ΚΑΝΩΝ Α’ Ερμηνεία Πηδαλίου σελ.588-589) 

ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΙ 

«Και παρασυνάγωγοι μεν είναι οι ανυπότακτοι Πρεσβύτεροι και Επίσκοποι εκείνοι, οίτινες με το να έπεσαν εις σφάλματα, καθηρέθησαν μεν από την ιεροσύνην κανονικώς. Μη θέλοντες δε να υποταχθούν εις τους Κανόνας αυθεντικώς, αυτοί εαυτούς εξεδίκησαν και ενήργουν τα της Αρχιερωσύνης και Ιερωσύνης κατ’ιδίαν, μαζή δε με αυτούς συνηκολούθησαν και άλλοι, αποστατήσαντες από την καθολικήν εκκλησίαν.» 

«Οι παρασυνάγωγοι λοιπόν ενώνονται πάλιν με την Εκκλησίαν με μόνην αξιόλογον μετάνοιαν και επιστροφήν, και οι εξ’αυτών όντες ιερείς και κληρικοί επιστρέφοντες, εις την αυτήν τάξιν και βαθμόν οπού ήσαν πρότερον, δέχονται (4)». 

ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ 

«Σχισματικοί δε ονομάζονται εκείνοι οπού διαφέρονται προς την καθολικήν Εκκλησίαν, όχι δια δόγματα Πίστεως ,αλλ’ α δια κάποια ζητήματα εκκλησιαστικά και ευκολοϊάτρευτα». 

«…και απλώς όλοι οι Σχισματικοί, ερχόμενοι εις την καθολικήν Εκκλησίαν, να βαπτίζονται, επειδή οι πρώτοι ιερωμένοι των σχισματικών είχον μεν το χάρισμα του να χειροτονούν και του να βαπτίζουν από την Εκκλησίαν. Αφ’ ου δε μίαν φοράν εσχίσθησαν από το όλον σώμα της Εκκλησίας (1),έχασαν αυτό και δεν ημπορούν πλέον να βαπτίσουν άλλους ή να χειροτονήσουν και απλώς να δώσουν χάριν, την οποίαν δια του σχίσματος εστερήθησαν. Όθεν και οι παρ’ αυτών βαπτιζόμενοι λογίζονται ότι από λαϊκούς εβαπτίσθησαν, διό και χρειάζονται να βαπτισθούν… 

Οι σχισματικοί εγκρατείται όμως ιδιαίτερον πρέπει να βαπτίζωνται επιστρέφοντες κατά την ακρίβειαν των Κανόνων, και δια τι ίδιον επενόησαν βάπτισμα, παραχαράξαντες την εν τω βάπτισμα παράδοσιν (2),… 

Κοινήν συγκατάβασιν και οικονομίαν, περί πάντων των σχισματικών έκαμαν οι Πατέρες, ας ακολουθούμεν και ημείς εις αυτήν, μήπως δια την αυστηρότητα της προσταγής ταύτης τους κάμνωμεν αμελείς εις το να βαπτίζωνται, αισχυνομένους τάχα, ότι ωσάν άπιστοι τελείως βαπτίζονται, και ακολούθως εμποδίσωμεν την σωτηρίαν τους…… 

Εξ’άπαντος τρόπου πρέπει να χρίωνται από τους πιστούς με το Άγιον Μύρον, και ούτω να μεταλαμβάνουν …» 

Διότι καθώς όταν εν μέλος κοπή από το σώμα νεκρούται παρευθύς με το να μη μεταδίδεται πλέον εις αυτό ζωτική δύναμις. Τοιουτοτρόπως και αυτοί αφού μίαν φοράν εσχίσθησαν από το σώμα της Εκκλησίας, ενεκρώθησαν παρευθύς, και την πνευματικήν χάριν και ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος έχασαν, μη μεταδιδομένης ταύτης εις αυτούς δια των αφών και συνδέσμων, ήτοι δια της κατά πνεύμα ενώσεως. 

Σημείωσαι όμως κατά τον Δοσίθεον (σελ.968.της Δωδεκαβίβλ.) ότι και η παρασυναγωγή είδός εστί σχίσματος, άνευ αιρέσεως, αγκαλά και αυτό κακώς διηρημένον και διαμένον, εις αίρεσιν, μεταγίνεται. Διό και ο ς’. Κανών της β’ με τους αιρετικούς συναριθμεί τους υγιά μεν έχοντας πίστιν, κεχωρισμένους δε όντας, και κατά των Κανονικών Επισκόπων φατρίας κατ’ιδίαν συνάγοντας. Οι δε Σχισματικοί σχισματοαιρετικοί εισί, καθ’ότι ο Αυγουστίνος (επιστολή ρα’.) λέγει, ότι δεν είναι κανέν σχίσμα, ειμή πρότερον αίρεσιν αναπλάση, ίνα ορθώς δόξη της Εκκλησίας χωρισθήναι. Και κεφ.ια’.εις το κατά Ματθ.ο αυτός λέγει : Το σχίσμα κακώς διαμένον, γίνεται αίρεσις, ή καταφέρεται εις αίρεσιν, ει και τους σχισματικούς κυρίως, ουχ η διάφορος πίστις ποιεί, αλλ’η διαρρηχθείσα της κοινωνίας συντροφία (αυτόθι). 

Και αν οι σχισματικοί ούτοι δια τι παρεχάραξαν την εν τω βαπτίσματι συνήθειαν, άξιοι εκρίθησαν παρά τω μεγάλω τούτω Πατρί Βασιλείω να βαπτίζωνται, πόσω μάλλον πρέπει να βαπτίζωνται οι παραχαράξαντες, μάλλον δε παντελώς διαφθείραντες την του βαπτίσματος παράδοσιν Λατίνοι, και ου μόνον σχισματικοί, αλλά και αιρετικοί φανεροί υπάρχοντες;…» 

ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ 

«Αιρετικοί δε ονομάζονται εκείνοι, των οποίων η διαφορά παρευθύς και αμέσως είναι περί της εις Θεόν Πίστεως, ήτοι οι κατά την Πίστιν και τα δόγματα χωρισμένοι από τους Ορθοδόξους και παντελώς απομεμακρυσμένοι (3.) 

Οι δε αιρετικοί,… και όσοι άλλοι, επιστρέφοντες εις την Ορθοδοξίαν, βαπτίζονται ωσάν οι Έλληνες, επειδή οι παλαιοί Πατέρες εκείνο μόνον το βάπτισμα έκριναν να δεχθή το οποίον δεν εκβαίνει τελείως από την Πίστιν, το δε των αιρετικών βάπτισμα, ως έξω της Ορθής Πίστεως όν, έκριναν να αποβάλλουσι παντελώς… 

Βλασφημούν εις το πνεύμα το Άγιον, (ήτις βλασφημία είναι ασυγχώρητος) 

Επιφημίζοντες το όνομα αυτού του παρακλήτου εις ανθρώπους θνητούς και τους ανθρώπους θεοποιούντες, αιρετικοί φανερά είναι, όθεν και πρέπει, επιστρέφοντες να βαπτίζωνται. Ει δε και Διονύσιος (ο Αλεξανδρείας δηλ.) λέγει να μη βαπτίζωνται, όμως εις τούτο έσφαλε, και ημείς δεν πρέπει κατά τούτο να τον ακολουθώμεν. 

(3)Διό και Γεώργιος ο Σχολάριος εν τω κατά Σιμωνίας, αιρετικός είναι, λέγει, κάθε ένας όπου ή κατ’ ευθείαν, ή πλαγίως πλανάται περί τι των άρθρων της Πίστεως. 

Και οι πολιτικοί νόμοι φασίν. 

Αιρετικός εστί, και τοις των αιρετικών υπόκειται νόμοις ο μικρόν γουν τι της ορθής Πίστεως παρεκκλίνων. 

Και ο Ταράσιος εν τη α’. πράξει της ζ’. Συνόδου λέγει. 

Το επί δόγμασιν είτε μικροίς είτε μεγάλοις αμαρτάνειν, ταυτόν εστί εξ αμφοτέρων γαρ ο νόμος του Θεού αθετείται. 

Και ο Φώτιος, γράφων προς τον Ρώμης Νικόλαον, και γαρ εστίν όντως τα κοινά πάσιν άπαντα φυλάττειν επάναγκες, και πρό γε των άλλων τα περί Πίστεως . 

Ενθα και το παρεκκλίναι μικρόν, αμαρτείν εστίν αμαρτίαν την προς θάνατον. 

Διαφέρουσι δε οι αιρετικοί από τους άπιστους, καθότι οι μεν αιρετικοί δεν φρονούσιν ορθώς τα των Χριστιανών, οι δε άπιστοι τελείως δεν δέχονται την ένσαρκον του Θεού Λόγου οικονομίαν. (Μελέτιος εκκλ.,ις’.ορ.(σελ.71)


Αδελφοί μου, αν υπάρχει θεολογική τοποθέτηση, πιο αξιόπιστη από αυτή του Μ. Βασιλείου, σας παρακαλώ να την ασπαστούμε, ειδάλλως ας αναπαυθούμε συμμορφούμενοι στους Κανόνες του Πηδαλίου, διότι η πλάνη προέρχεται από τη διάθεση επιβολής του δικού μας θελήματος. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος μας το αναφέρει:

«Αν θέλουμε να επικρατήσει το δικό μας θέλημα ,δε θα αποφύγουμε την οίηση που ως επακολούθημα θα μας οδηγήσει στην πλάνη και στη συνέχεια, αν πολυκαιρίσει θα μας οδηγήσει στην αίρεση.»

Μετά..αλλοίμονο σ’ αυτόν που διδάσκει αλλότρια, βλάπτοντας την Εκκλησία του Χριστού σχίζοντάς την. Ο Άγιος Χρυσόστομος μας αναφέρει αναλυτικά: 

(2) «Λέγει δε ο θείος Χρυσόστομος (εις την ΙΑ’ομιλ. προς Εφεσίους, ότι είπεν ένας Άγιος άνθρωπος, πως, ουδέ αίμα μαρτυρίου ημπορεί να εξαλείψη την αμαρτίαν του χωρισμού της Εκκλησίας και της διαιρέσεως,..» (των Αγ.Αποστόλ.σελ.33 Πηδάλ.)

Τέκνα του Θεού πατάξτε αμείλικτα τους τρεις μεγάλους εχθρούς του ανθρώπου (Τα πάθη του εαυτού μας, τον κόσμο εκ του κόσμου, που άρχεται εκ του διαβόλου και τον ίδιο τον διάβολο.)

Πατάξτε, επίσης, δια της γνώσεως και της εγρήγορσης, τους τρεις μεγάλους γίγαντες κατά του ανθρώπου (άγνοια, λήθη, ραθυμία).

Βλέπε ,τύπωσε και σώσε το : 

«ΠΛΗΝ Ο ΕΧΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΑΤΕ ΑΧΡΙΣ ΟΥ ΑΝ ΗΞΩ» 

Χαίρετε εν Κυρίω 
Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον.

Γεώργιος Φλώρος

"Ένα μεγάλο δώρο"...

«Όπως μας λέγει, ο θείος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού ονόματι, μάστιζε πολεμίους. 
Αυτό το όνομα έχει πολλή δύναμη. Απο τα παλαιότερα χρόνια και ιδιαίτερα στις ημέρες μας – επειδή οι άνθρωποι έχουμε συνήθως θολωμένο νου και δεν μπορούμε να συγκρατούμε πολλά λόγια – αυτή η προσευχή είναι στα μέτρα όλων. 
Μας την έχει δώσει ο Θεός σαν ένα μεγάλο δώρο, να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε».

Γέρων Φιλόθεος Καρακαλληνός

http://trelogiannis.blogspot.com

Αισθάνομαι ότι είμαι μόνος

Μή φοβάσαι δέν εἶσαι μόνος. Μόνος εἶναι ἐκεῖνος πού δέν γνωρίζει τὸν Θεὸ ἄκομα καὶ ἂν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι συναναστρέφονται μαζί του. 

Αὐτός, καὶ στήν πιὸ πολυάριθμη κοινωνία, θὰ ἔλεγε -ὅπως καὶ τώρα λένε κάποιοι- «βαριέμαι, δέν ξέρω τί θέλω νά κάνω μὲ τὸν ἑαυτό μου, ὅλα εἶναι βαρετά». 
Αὐτὲς εἶναι ψυχὲς ἄδειες ἀπὸ τὸν Θεό, φλοῖδες χωρὶς κουκούτσι, στάχτη χωρὶς κάρβουνο. Ἀλλὰ ἐσὺ δέν εἶσαι μόνος ἀφοῦ εἶσαι πλάι στόν Κύριο καὶ ὁ Κύριος δίπλα σου.

Ἄκουσέ πώς ὁ μεγάλος Παῦλος, ὁ ἀπόστολος τῆς οἰκουμένης, ἦταν κάποτε ἐγκαταλελειμμένος ἀπ’ ὅλους, καί πῶς μιλᾶ: «᾿Εν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι συμπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη· ὁ δὲ Κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέ με, ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσῃ πάντα τὰ ἔθνη· καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος» (Β΄ Τιμ. 4, 16-17 ). 
Βλέπεις, λοιπόν, πόσο ἅγια σκέφθηκε καὶ μίλησε ὁ δοῦλος τοῦ Χριστοῦ Παῦλος σ’ ἐκεῖνες τίς πρῶτες μέρες, ὅταν στόν κόσμο δέν ὑπῆρχε ἄκομα οὔτε ἕνας χριστιανικὸς Ναός, οὔτε ἕνας χριστιανὸς ἄρχοντας! Ἐνῶ σήμερα ὅλη ἡ γῆ εἶναι στολισμένη μὲ χριστιανικοὺς Ναοὺς καὶ οἱ χριστιανοὶ ἀπαριθμοῦνται σὲ κάτι ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια.
Μὴ λυπᾶσαι, λοιπόν, ἐπειδὴ αἰσθάνεσαι μοναξιὰ στον δικό σας τόπο. Ἂν αἰσθάνεσαι σὰν νά εἶσαι στήν ἔρημο, ὅπως γράφεις, γνώριζε ὅτι πολλοὶ στήν ἔρημο σώθηκαν. Ἀλλὰ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐρημίτες τοῦ Θεοῦ ἀνῆλθαν στή μεγάλη κοινωνία τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Ὑπῆρχαν ἄνθρωποι πού γιά πενήντα ὁλόκληρα χρόνια δέν εἶδαν ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ ὅμως δέν ἔλεγαν «εἴμαστε μόνοι»! Ἀφοῦ ὁ Θεὸς ἦταν μαζὶ τους καὶ αὐτοὶ μὲ τὸν Θεό. 
Μπορεῖς νά ζήσεις χωρὶς κανέναν καὶ χωρὶς τίποτα∙ χωρὶς τὸν Θεὸ ὅμως δέν μπορεῖς. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ δικὴ τους μαρτυρία πού τὴν παρέδωσαν στήν Ἐκκλησία ὡς κάποιο κεφάλαιο δικό της. Δέν εἶναι γνωστὸ ἐὰν κάποιος ἄθεος μπόρεσε νά ἐπιζήσει ἐπὶ πενήντα χρόνια σὲ πλήρη μοναξιὰ στήν ἔρημο. Αὐτὸ δέν ἔχει σημειωθεῖ στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Δέν εἶναι σὲ θέση ἕνας ἄθεος νά πράξει κάτι τέτοιο. 
Σὲ κάποιον σὰν αὐτὸν εἶναι βαρετὸ νά ζεῖ μέσα στήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων καὶ ἄκομα πιὸ μονότονο -ἄκομα καὶ ἀδύνατο- ἔξω ἀπὸ τὴν κοινωνία. Διότι ὁ ἄθεος ἀναζητᾶ τοὺς ἀνθρώπους γιά νά τοὺς κεντρίσει τὴν καρδία μὲ τὴν ἀθεΐα του καὶ να θρέψει τὸν ἑαυτὸ του μὲ τὸν πόνο τους. Ἀλλὰ στην ἔρημο ποῖον νά βρεῖ νά φάει παρὰ μόνον τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό; Καὶ μὲ ποιανοῦ τὸν πόνο νά τραφεῖ παρὰ μὲ τὸν δικὸ του;
Γι’ αὐτὸ ἀπογείωσε τίς σκέψεις σου στά πνευματικὰ ὕψη ὅπου κατοικεῖ Ἐκεῖνος πού μόνος Του εἶναι ἡ μεγαλύτερη καὶ τρυφερότερη κοινωνία ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἐκεῖνον νά ὑπηρετεῖς, μ’ Ἐκεῖνον νά συναναστρέφεσαι, σ’ Ἐκεῖνον νά μιλᾶς, γιά Ἐκεῖνον ἀγωνίσου, Ἐκεῖνον ἀγάπα μὲ ὅλη σου τὴν καρδία, μὲ ὅλον τὸν νοῦ σου. Ἐκεῖνος θὰ βρεῖ τρόπους νά ἀνοίξει τὰ μάτια τῶν γειτόνων σου καὶ τὴν καρδία τους, ὥστε νά ἐμφανίσει σ’ αὐτοὺς τή ζωντανὴ πίστη σ’ Αὐτόν. 
Τότε στόν τόπο σου θὰ ψάλλεται ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνον ἀπὸ ἕναν σολίστ, ὅπως τώρα, ἀλλὰ ἀπὸ μία χορωδία. Εἰρήνη καὶ ὑγεία ἀπὸ τὸν Θεό.

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Δέν φτάνει μόνο ἡ πίστη… ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Β΄»
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμὶροβιτς)