.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τι να κάνω με τον αιρετικό γνωστό μου; Να τον νουθετήσω;Ἀφιερωμένο στούς συγχρωτισθέντες μετά τῶν ἀνόμων (οἰκουμενιστές, "μεταπατερικούς", αἱρετίζοντες, ἀγαπολογοῦντες) πού ἀντί νά νουθετοῦν στήν ὀρθή πίστι τούς κακοδόξους καί ἀλλοθρήσκους καί νά τούς ἐγείρουν ἀπό τόν πνευματικόν θάνατόν των ὠς ἔχουν χρέος ἀγάπης, δηλητηριάζονται καί οἱ ἴδιοι ὑπό τῶν μιαρῶν κακοδοξασιῶν των καί πίπτουν καί αὐτοί νεκροί μαζί τους, ἀπό τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν!
Τό πρόβλημα νουθετήσεως τῶν αἱρετικῶν ἔθεσε κάποιος ἀδελφός στόν μαθητήν τοῦ Μεγάλου Βαρσανουφίου Ἅγιον Ἰωάννην τόν Προφήτην καί ἐκεῖνος ἀπήντησε:
Ἐρώτησις:
-Κάποιο ἀγαπητόν μου πρόσωπον διεπιστώθη ὅτι εἶναι αἱρετικός. Νά τόν νουθετήσω στήν ὀρθόδοξη πίστι;
Ἀπόκρισις:
-Νουθέτησέ τον, ὥστε νά ἔλθη σέ ἐπίγνωσιν τῆς ὀρθῆς πίστεως. Ἀλλά μή φιλονικήσης μαζί του, μήτε νά θελήσης νά μάθης τί φρονεῖ, γιά νά μή εἰσαγάγης στόν ἐαυτόν σου τό δηλητήριόν του τό πνευματικόν, ἀλλά ἐάν θελήση πραγμαιικά νά ὠφεληθῆ καί νά ἀκούση τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως τοῦ Θεοῦ, πήγαινέ τον σέ Ἁγίους Πατέρες, σ' αὐτούς, πού μποροῦν νά τόν ὠφελήσουν κατά Χριστόν καί ἔτσι ξαναβρίσκει τόν ἑαυτόν του συνερχόμενος κατά Θεόν. Ἐάν ὅμως δέν ἀποδεχθῆ τήν πνευματικήν του διόρθωσιν, μετά τήν πρώτην καί τήν δευτέραν νουθεσίαν, παράτησέ τον, κατά τήν ὑπόδειξιν τοῦ Ἀποστόλου (Παύλου). Διότι δέν θέλει ὁ Θεός να πράξη κανείς κάτι περισσότερον ἀπό ὅσον μπορεῖ, καθώς λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες. 

Διότι, λένε, ἄν δῆς κάποιον νά πνίγεται στόν ποταμόν, μή τοῦ δώσης τό χέρι σου, γιά νά μή σέ συμπαρασύρη καί πεθάνης κι ἐσύ μαζί του, ἀλλά δῶσε του τό ραβδί σου. Καί ἄν μέν μπορέσης νά τόν τραβήξης, ἰδού καλῶς ἔπραξες, ἐάν ὄχι, θά τοῦ ἀφήσης τό ραβδί σου κι ἐσύ θά σωθῆς.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Προφήτης

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Ἔκδοσις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Θεσσαλονίκη