.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΠΩΣ ΤΙΜΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥΣ 318 ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

«Ἀνησυχητικὴ ἐκκοσμίκευσις. Ἡ σημερινὴ ἀποστολικὴ καὶ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀλλὰ καὶ τὰ τροπάρια τῶν Αἴνων, ἐὰν δὲν ἀποτελοῦν εἶδος μουσειακό, ἐὰν ἡ ἀκρόασίς των δὲν ἀποσκοπῆ εἰς τέρψιν τῆς ἀκοῆς, ἀλλὰ ἐκλαμβάνονται ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ὡς θεία τροφή, ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ὁποίων ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία, δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ προκαλοῦν φοβερὰ κρίσιν συνειδήσεως εἰς ὅλους καὶ ἰδίως εἰς τοὺς ποιμένας μας.

Συγκεκριμένως:

Α) Ὁ μέγιστος τῶν Ἀποστόλων Παῦλος δίδει σαφῆ ἐντολὴν πρὸς τοὺς Ἐπισκόπους: “Προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ” τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ “ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος”. Καὶ ἀπὸ τί νὰ προσέχουμε Ἅγιε Παῦλε; Ποιὸς κίνδυνος ὑπάρχει; 
Διότι (μᾶς ἀπαντᾶ) γνωρίζω “ὅτι εἰσελεύσονται λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου… λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν”: θὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ψευδοδιδάσκαλοι ἄγριοι καὶ σκληροί, δηλαδή, αἱρετικοὶ (Πράξ. κ΄ 28–30).


Β) Ἀλλὰ καὶ ὁ Κύριος εἰς τὸ σημερινὸν Εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα, ἀφʼ ἑνὸς μὲν παρακαλεῖ τὸν Πατέρα Του ἵνα διαφυλάξη τοὺς πιστούς, ὥστε νὰ εἶναι ἑνωμένοι διὰ τῆς μιᾶς Πίστεως μεταξύ των καὶ μὲ τὸν Θεόν, ἀφʼ ἑτέρου δὲ δηλώνει ὅτι, ἐνόσω ἦτο μαζί των εἰς τὸν κόσμον, αὐτὸ τὸ ἔργον τὸ ἐφρόντιζεν ὁ Ἴδιος: “ὅτε ἤμην μετʼ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου” καὶ τοὺς “ἐφύλαξα”, ὥστε νὰ μὴ ἀπωλέσουν τὴν πίστιν καὶ τὴν σωτηρίαν των (Ἰω. ιζ΄ 11–12). Καὶ ἔδωσεν Ἐντολὴν εἰς τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς διαδόχους τους Ἐπισκόπους, μὲ τὴν ἰδίαν ἀνύσταχτον φροντίδα νὰ ἐπιμελῶνται τὴν διατήρησιν τῆς πίστεως, ἀφοῦ μόνον ὅσοι ἔχουν τὴν ἰδίαν πίστιν δύνανται νὰ ἐνωθῶσι μετʼ Αὐτοῦ καὶ μετὰ τοῦ Θεοῦ Πατρός: “ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ ἐν ἐμοί, καγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν” καὶ ἐφʼ ὅσον τότε, καὶ μόνον τότε, εἶναι δυνατὸν νὰ λειτουργήση ἱεραποστολικῶς τὸ κήρυγμα καὶ νὰ προκύψη ὡς ἀγαθὸν ἀποτέλεσμα ἡ εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστὸν ὀρθόδοξος πίστις: “ἵνα ὁ κόσμος πιστεύση ὅτι σύ μέ ἀπέστειλας” (Ἰω. ιζ΄ 21).

Γ) Αὐτὴν τὴν Χριστοθεϊκὴν Ἐντολὴν ἐφήρμοσεν ὁ οὐράνιος Παῦλος, οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι θεοφόροι Πατέρες, τῶν ὁποίων σήμερον ἑορτάζομεν τὴν ἱερὰν μνήμην. Ἑνότητα καὶ ἕνωσιν μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιτευχθῆ (ἄρα καθίσταται ἀνέφικτος καὶ ἡ σωτηρία), χωρὶς τὴν ἰδίαν πίστιν. Τοῦτο τὸ ἐννόησαν καλῶς οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Καὶ διὰ τοῦτο συνέχισαν ἐπιστημονικῶς ἐφαρμόζοντες τὴν ποιμαντικὴν τέχνην τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων, τὴν ὁποίαν πολλοὶ σύγχρονοι διάδοχοί των εἰς τοὺς θρόνους ἀλλʼ οὐχὶ καὶ εἰς τοὺς τρόπους, ἔχουν ρίψει εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων, ἀρνούμενοι προδοτικῶς τὸν θεῖον ρόλον, ποὺ τοὺς ἐνεπιστεύθη ὁ Χριστός. 
Καὶ ἀντὶ νὰ “προσέχουν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ”, ἀντὶ νὰ “φυλάττουν καὶ νὰ “τηροῦν τοὺς πιστοὺς ἐν τῷ ὀνόματί Του” (δηλαδὴ τὴν ἀκεραία Ὀρθόδοξον πίστιν), ἢ ἔχουν γίνει οἱ ἴδιοι λύκοι βαρεῖς, ἢ ἔχουν ἐγκαταλείψει τὸ ποίμνιο εἰς τοὺς λύκους. Ψάλαμε σήμερα εἰς τοὺς Αἴνους: “Ὅλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικὴν ἐπιστήμην, καὶ θυμὸν κινήσαντες, νῦν τὸν δικαιότατον ἐνδικώτατα, τοὺς βαρεῖς ἤλασαν, καὶ λοιμώδεις λύκους, τῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ Πνεύματος, ἐκσφενδονήσαντες, τοῦ τῆς Ἐκκλησίας πληρώματος, …οἱ θεῖοι Ποιμένες, ὡς δοῦλοι γνησιώτατοι Χριστοῦ...”.
Ἐρωτῶμεν μετὰ σεβασμοῦ (ὡς ἁρμόζει εἰς τὸ ὑψηλὸν ἀξίωμά τους) τοὺς πνευματικούς μας Πατέρες Ἐπισκόπους: Μὲ ποῖον τρόπον ἐφαρμόζουν ὅλες τὶς ἀνωτέρω ποιμαντικὲς ἐντολὲς καὶ προτροπές; Μετὰ ποίας ἐπιστημονικῆς ποιμαντικῆς τακτικῆς χρησιμοποιοῦν τὴν παραδεδομένην πεῖραν αἰώνων (ἣν συνέλεξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες) ἢ ἐφαρμόζουν τὴν ἐντολὴν τοῦ αἱρεσιάρχη Πατριάρχη Ἀθηναγόρα και τῶν διαδόχων του ἐν Οἰκουμενισμῷ, ὅστις ἐσυμβούλευε ἵνα τοποθετήσωμεν εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον (ὡς μουσειακὸν ὑλικὸν ἀχρείαστον διὰ τὰς ἡμέρας μας)τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας; 
Ἔχουν ἱερὸν “θυμὸν” (ὡς οἱ ἑορταζόμενοι σήμερα Πατέρες) κατὰ τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, ποὺ ἐπὶ δεκαετίες “λυμαίνονται” τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἢ μήπως, οἱ Ἐπίσκοποί μας (καὶ ἡμεῖς μαζί τους) οὔτε κἂν γνωρίζουν ποιοὶ εἶναι σήμερα “οἱ λοιμώδεις λύκοι” Οἰκουμενιστές; (Οἱ ὁποῖοι εἶναι ὡς πρόσωπα ἀγαπητοί, καὶ ὁ ἀγώνας μας εἶναι δυνατὸν νὰ συμβάλλη καὶ εἰς αὐτῶν τὴν σωτηρία). Ἂν ποιμένες καὶ ποιμαινόμενοι δὲν γνωρίζουν τοὺς αἱρετικούς, τότε κατὰ ποίων θὰ ἐκσφενδονίσουν τὴν σφενδόνην τοῦ Πνεύματος; Καὶ πῶς, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει μιμούμεθα καὶ τιμοῦμε τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ποὺ σήμερα ἑορτάζομε; 
Ἐπιτρέποντες εἰς τοὺς αἱρετικοὺς νὰ ἁλώνουν τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ συμφυρόμενοι μετʼ αὐτῶν καὶ τιμῶντες αὐτούς; Ἄς σκεφθοῦμε σοβαρά: Πόσο τίμιοι καὶ εἰλικρινεῖς εἴμεθα μὲ τοὺς ἑαυτούς μας;

Καὶ ἐπιτέλους, μήπως ἡ ὑποκρισία ἔχει καὶ τὰ ὅριά της;».

Τοῦ Λεοντίου Διονυσίου


Τα μυστικά της εξομολόγησης«Προσεύχομαι, και την πρώτη σκέψη που έρχεται στην καρδιά μου τη δέχομαι ως λόγο Θεού, και αυτή λέω. Είναι ο Θεός που ξέρει τη ζωή σου και το μυστήριο της καρδιάς σου. Εγώ είμαι μόνο ένας πνευματικός» 

ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ

…Στον στρατό τα μηνύματα του αρχηγείου πρέπει να φτάσουν στους πολεμιστές προφυλαγμένα από τον εχθρό, ώστε αυτός να μην μάθει τις κινήσεις που θα γίνουν για την εξουδετέρωσή του. Έτσι υπάρχει το στρατιωτικό απόρρητο, που τηρείται με πολλή φροντίδα με την βοήθεια ειδικών υπηρεσιών, την εφαρμογή κρυπτογράφησης και άλλων συστημάτων ασφαλείας. Και εμείς για να ωφελούμαστε τα μέγιστα από το μυστήριο της Εξομολόγησης, πρέπει να κρατάμε τα μυστικά του, όπως μας εξηγεί ο π. Ραφαήλ Νόϊκα:

«Προσέξτε μία ακόμη σημαντική λεπτομέρεια: το απόρρητο της εξομολόγησης. Ξέρουμε ότι οι ιερείς πρέπει να κρατάνε μυστική την εξομολόγηση, αλλά μη νομίζετε ότι αυτό γίνεται μόνο για να προστατέψουμε την ψυχή που έρχεται σ’ εμάς από τον πόνο και την ντροπή και για να την ενθαρρύνουμε να μας ανοίγεται χωρίς φόβο. 
Δεν είναι μόνο αυτό: είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο. Στο μυστήριο της πνευματικής πατρότητας, όπως όλοι νομίζω γνωρίζετε, και ιδιαίτερα στην εξομολόγηση, δεν μπορεί να εισχωρήσει ο διάβολος. Ο διάβολος, όμως, που είναι όχι μόνο κακός, αλλά και πονηρός, ξέρει πώς να μπερδεύει τα πράγματα για να μαντεύει. Όσες, όμως, λιγότερες πληροφορίες έχει, τόσο περισσότερο χρόνο κερδίζουμε εμείς για να δουλεύουμε πάνω στην ψυχή που έρχεται σ’ εμάς, ώστε να στερεωθεί.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι στην τσαρική Ρωσία υπήρχε νόμος, η μαρτυρία του ιερέα στα δικαστήρια να μην έχει καμία αξία. Αν και υπήρχε και τότε διωγμός κατά της Εκκλησίας, ιδιαίτερα από τον Μεγάλο Πέτρο και μετά, σε αυτό όμως το γεγονός υπήρχε πραγματικά κάτι το θαυμαστό, διότι μέσω αυτού του νόμου προστατευόταν το μυστήριο της εξομολόγησης: ο ιερέας να μην έχει το δικαίωμα να καταθέσει ως μάρτυρας ούτε υπέρ ούτε κατά, επειδή δεν αποτελούν αυτά τον σκοπό της ιεροσύνης, αλλά σκοπός μας είναι να κρατήσουμε το απόρρητο της εξομολόγησης. 
Και δεν αρκεί μόνο ο ιερέας να κρατάει απόρρητη την εξομολόγηση, γιατί δεν πρόκειται απλώς για μια επαγγελματική ηθική, όπως στην ιατρική, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος,αλλά πρέπει και ο εξομολογούμενος να κρατάει μυστική την εξομολόγηση, γιατί αλλιώς το μυστήριο και πάλι σχεδόν ακυρώνεται. Διότι αν αυτός αρχίσει να λέει: «Α, ο πνευματικός μού είπε αυτό και αυτό», τότε φαίνεται ότι, ως πνευματικός, τον έναν τον γλυκαίνεις και τον άλλον τον μαστιγώνεις για την ίδια αμαρτία. Σύμφωνα όμως με τη σοφία σου, ως πνευματικός, ξέρεις τι ακριβώς θα σώσει τον έναν και τι τον άλλον. 
Έχει δικαίωμα ο πνευματικός -μιλάμε πάλι για τη δύναμη να μπορείς να δώσεις ζωή- να έχει την ελευθερία να δώσει στον έναν γλυκό και στον άλλον πικρό δηλ. μαστίγωμα, γνωρίζοντας ότι ο ένας θα σωθεί με το γλυκό και ο άλλος με το μαστίγωμα. Αν όμως οι εξομολογούμενοι αρχίσουν να μιλούν μεταξύ τους, τότε σίγουρα θα σκανδαλιστούν.

Στον αββά Ποιμένα συνέβη ένας παρόμοιος πειρασμός, όμως εκείνος διέθετε πολύ περισσότερη σοφία και ήταν ικανός να τον ξεπεράσει. Ο γέροντας του είπε: «άφησε τα πάθη να εισέλθουν και πολέμησε μαζί τους», ενώ σε κάποιον άλλον είπε: «Μην αφήσεις καθόλου να εισέλθουν τα πάθη, αλλά ευθύς ξέκοψέ τα». Ακούγοντας αυτό ο νεαρός Ποιμήν, γύρισε πίσω στον αββά και τον ρώτησε: «Αββά, εγώ σου εμπιστεύθηκα τους λογισμούς μου. Και να, αλλιώς μίλησες σ’ εμένα και αλλιώς στον άλλο». Ο γέροντας του αποκρίθηκε:«Ποιμήν, παιδί μου, δεν μου είπες να σου μιλήσω όπως θα μιλούσα στον εαυτό μου; Σου μίλησα λοιπόν όπως θα μιλούσα στον εαυτό μου. Σου είπα τι κάνω εγώ»!

Ο π. Σωφρόνιος σχολίαζε το παραπάνω περιστατικό ως εξής: Ο άλλος μοναχός ήταν, σαν να λέμε, χονδρο–καλόγερος “της σειράς” (άνθρωπος της σειράς δεν υπάρχει, ο καθένας είναι διαφορετικός, όμως υπάρχει σε αυτό και μία αλήθεια), δεν είχε υψηλό επίπεδο πνευματικότητας. Αν θα άφηνε τους λογισμούς να μπαίνουν στην καρδιά του, τότε η καρδιά του θα μολυνόταν, και είναι άγνωστο ποιος τελικά θα νικούσε ή, οπωσδήποτε, θα αδυνάτιζε πάρα πολύ από αυτούς τους λογισμούς. Ο Ποιμήν όμως ήταν τόσο πολύ γεμάτος από χάρη στη νεότητά του, ώστε, έλεγε ο π. Σωφρόνιος, ο γέροντάς του είδε ότι πάντοτε η χάρη θα νικούσε στην καρδιά του. Αυτός, όμως, όντας γεμάτος από χάρη, αν δεν άφηνε τους λογισμούς να μπαίνουν στην καρδιά του, δεν θα γνώριζε τόσα πολλά στοιχεία, και εδώ μιλάμε για ανθρώπινα στοιχεία, για ανθρώπινη πείρα, τα οποία στη συνέχεια θα του ήταν πολύ χρήσιμα για την καθοδήγηση των ψυχών. 
Ο Ποιμήν θα ήξερε πλέον όχι μόνο την οδό της χάριτος, αλλά και την πονηρία των κακών λογισμών, επειδή θα είχε παλέψει με αυτούς στην καρδιά του. Και έγινε, όντως, ποιμένας, όπως του προφήτεψε κάποιος: «Ποιμήν, το όνομά σου θα γίνει ξακουστό σε όλη την Αίγυπτο». Βλέπετε, δεν ήταν μόνο μέγας πνευματικά, αλλά ο γέροντας τον εξόπλιζε και με ανθρώπινα όπλα, που τα έχουμε και αυτά ανάγκη.

Τώρα θέλω να εστιάσω στο γεγονός, ότι στον έναν είπε μαύρο και στον άλλον άσπρο, και ότι πρέπει ο πνευματικός να έχει αυτή την ελευθερία. Αν ξέρετε ότι ο εξομολογούμενος κρατάει μυστική την εξομολόγηση, μπορείτε να κάνετε με αυτόν ό,τι θέλετε, και θέλουμε σωτηρία, όχι με την έννοια του “κάνω ό,τι θέλω”. Αν ξέρετε ότι δημοσιεύει την εξομολόγηση, θα έχετε δεμένα τα χέρια σας στο πνευματικό σας έργο, διότι ο εξομολογούμενος δεν κρατάει ψηλά το μυστήριο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει ακόμη ένα πιο μεγάλο μυστήριο, ένα μυστήριο άκρως πνευματικό: όταν ο εξομολογούμενος διατυμπανίζει ό,τι είπε και ό,τι τον συμβούλεψε ο πνευματικός στην εξομολόγηση, τότε ο εχθρός καταλαβαίνει πιο γρήγορα τι μας συμβαίνει, ποιο είναι το αδύνατο σημείο μας, και ξέρει πού και πώς να χτυπήσει.Προσέξτε, για παράδειγμα, τη διήγηση περί των πρωτοπλάστων. Επιτρέψτε μου να την αποδώσω ελεύθερα, για να είναι πιο ζωντανός ο διάλογος. 
Ο Θεός είπε στον Αδάμ: «Από όλα τα δέντρα θα τρώτε, από αυτό όμως το δέντρο δεν θα φάτε, επειδή, τη μέρα που θα φάτε, θα πεθάνετε» (Γεν. 2, 16-17), και θα έλεγα ότι δεν θέλει απλώς να τον σταματήσει, αλλά κυρίως να του αποκαλύψει τα μυστήρια του Παραδείσου. Έρχεται λοιπόν το φίδι στην Εύα, επειδή τη βρήκε πιο αδύναμη (δεν ξέρω το γιατί, αλλά, βλέπετε, έτσι έγινε το πράγμα), και αρχίζει να της λέει:«Μήπως ο Θεός σού είπε κάτι για το δέντρο, να φας ή να μη φας»; Της έλυσε, όπως λέμε, τη γλώσσα. Συγνώμη για την έκφραση, αλλά το φίδι ήταν πολύ πιο σοφό και δεν μιλούσε όπως μιλάω εγώ τώρα· μιλούσε με πολύ σιγουριά, σαν να ήξερε τα πάντα. Και έτσι συνεχίζει μέχρι σήμερα να κάνει ο πλάνος χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους και τους λογισμούς μας (δηλαδή τους ορατούς και αόρατους εχθρούς) και μας λύνει τη γλώσσα!

Και η καημένη η Εύα, σαν ένα αθώο παιδί, του τα είπε όλα. Διότι εμείς βέβαια λέμε στην προσευχή:«ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω» (δεν θα πω στους εχθρούς Σου το μυστήριο), η Εύα όμως του είπε: «ο Θεός μάς είπε πως απ’ όλα μπορούμε να φάμε, μόνο από εκείνο το δέντρο να μη φάμε, γιατί θα πεθάνουμε». «Α, ωραία! Τώρα ξέρω πού να χτυπήσω» σκέφτηκε ο διάβολος, και ξέρουμε πώς χτύπησε, και ξέρουμε πού χτύπησε… Αυτό ακριβώς πρέπει να αποφεύγομε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Εκπαιδεύστε τα πνευματικά σας τέκνα σε αυτόν τον τύπο: το μυστήριο να μείνει μυστήριο δηλαδή μυστικό. Βέβαια, όπως ανέφερε και ο Σεβασμιότατος και όπως γινόταν αρχικά στην Εκκλησία, η εξομολόγηση δεν ήταν προσωπική-μυστική υπόθεση, διότι εξομολογούνταν δημόσια, όπως βλέπουμε και στο περιστατικό της Κλίμακας (του Ιωάννη του Σιναΐτη). 
Αρχικά η εξομολόγηση γινόταν δημοσίως ενώπιον όλων. Όμως σκέφτομαι: Τι ακροατήριο ήταν εκείνο! Διότι εκείνοι που άκουγαν βρίσκονταν σε τέτοιο πνευματικό ύψος που μπορούσαν να κλαίνε για τη θλίψη του αμαρτωλού αδελφού, που είναι αμαρτωλός σαν και εμένα, που σαν και εμένα δεν φτάνει στη δόξα του Θεού, και που μπορούσαν με δάκρυα να προσεύχονται να ακούνε το μυστήριο της εξομολόγησης με προσευχή. Όταν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε ο διάβολος δεν μπορεί να εισχωρήσει σε αυτούς, όπως δεν μπορεί να εισχωρήσει στον πνευματικό! Τέτοια ήταν η κοινότητα της Ιερουσαλήμ. Όμως πέσαμε όλοι. Τώρα όχι μόνο δεν μπορούμε να ακούμε εξομολογήσεις που γίνονται δημοσίως, αλλά και σκανδαλιζόμαστε. Μία ιστορία λέει και εύχομαι να είναι μόνο ένα αστείο, ότι ένας πνευματικός ρωτούσε στην εξομολόγηση ένα μικρό παιδί: «Μήπως έκανες αυτό, μήπως έκανες το άλλο»; Και σε μία στιγμή το παιδί τού λέει: «Όχι, αυτό δεν το έκανα, αλλά …καλή ιδέα»! Δηλαδή του έβαλε στον νου μία (κακή) ιδέα. 
Μας συμβαίνει, ας πούμε, να μολυνόμαστε όταν ακούμε άσχημα περιστατικά, αμαρτωλές υποθέσεις άλλων προσώπων και κινδυνεύουμε να τα ακολουθήσουμε. Και αντί να οικοδομούμε τον εαυτό μας με προσευχή για τον πλησίον, σαν να επρόκειτο για την ψυχή μας την ίδια, όπως συνέβαινε με τους πρώτους χριστιανούς, εμείς ή επηρεαζόμαστε αρνητικά και μολυνόμαστε, ή κάνουμε λογισμούς για τον πλησίον, ή τον θεατρίζουμε, ή μιμούμαστε την κακή του συμπεριφορά». (1,74-79)

Τα παραπάνω ειπώθηκαν για να βοηθήσουν στην κατανόηση κάποιων κύριων χαρακτηριστικών του Μυστηρίου της Εξομολόγησης, που επειδή είναι Μυστήριο στηρίζεται στην πίστη μας στον Χριστό. Γι’ αυτό να προσερχόμαστε χωρίς αμφιταλαντεύσεις, διότι «πάντα δυνατά τω πιστεύοντι»! 
Και να μην ψάχνομε την τελειότητα στους άλλους, διότι όχι μόνο δεν πρέπει να νομίζομε ότι είμαστε οι ίδιοι άξιοι για κάτι τέτοιο, αλλά ούτε ξέρομε τι σημαίνει τελειότητα: «Είναι εξ ίσου λανθασμένο και απατηλό να αναμένομε την τελειότητα μιας ομάδας, όσο και την τελειότητα ενός προσώπου. Πρωτίστως γιατί και εμείς δεν έχομε αληθινή και ορθή ιδέα για το τι ακριβώς είναι η τελειότητα», λέει ο γέροντας Σωφρόνιος.

*(απόσπασμα από το άρθρο του Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου “Τα μυστικά της εξομολόγησης”).

«Σημείον» εξ ουρανού;

Ένα σχίσμα θα καταστρέψει το ορατό (λογικό) Σύμπαν; +

«Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι, πειράζοντες,επηρώτησαν αυτόν σημείον εκ του ουρανού επιδείξαι αυτοίς». (Ματθ. 16:1)

Παρά τα πάμπολλα θαύματα που έκανε ο Κύριος Ιησούς, τα οποία βεβαίωναν την αλήθεια των λόγων του, οι Ιουδαίοι ζητούσαν και «σημάδι εξ ουρανού» για να πιστεύσουν. Αυτό όμως ήταν τρανή απόδειξη της υποκρισίας τους: «υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ου δύνασθε γνώναι»; (Ματθ. 16:3)
Ρίχνοντας μια ματιά στον ουρανό βλέπομε τι καιρό θα κάνει το υπόλοιπο της ημέρας, και δεν μπορούμε βλέποντας τα θαυμαστά έργα του Κυρίου να τον αναγνωρίσομε σαν τον μόνο αληθινό Μεσσία;
Αν και δεν ήθελε επιδείξεις ο Κύριος και είπε ότι δεν θα δοθεί στην γενιά εκείνη το φανταχτερό σημάδι που ζητούσε, η «φύση συνεκλονείτο» κατά τη Σταύρωση και ο ήλιος κρύφθηκε για 3 ώρες, κάνοντας νύχτα το μεσημέρι:«Από δε έκτης ώρας (12 το μεσημέρι) σκότος εγένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης (3 το απόγευμα)». (Ματθ. 27:45)
Στους Χριστιανούς, αυτούς που ενώθηκαν με τον Χριστό διά των Μυστηρίων της Εκκλησίας, και που αγωνίζονται να τηρούν τις εντολές Του, ανοίγεται ο νους τους στην κατανόηση των συμβαινόντων τόσο στον πνευματικό κόσμο όσο και στον υλικό. Ανοίγεται η πνευματική θύρα, για την οποία ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει «και ιδού θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ», διά της οποίας ο ίδιος ανέβηκε στον πνευματικό ουρανό, για να μας φανερώσει όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον: «ανάβα ώδε και δείξω σοι α δει γενέσθαι μετά ταύτα». (Αποκ. 4:1)
Θύρα όλων των χαρισμάτων είναι ο Ιησούς Χριστός: «Εγώ είμι η θύρα. Δι'εμού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νομήν ευρήσει». (Ιω. 10:9). Κάθε πιστός έχει στη διάθεσή του την ευαγγελική διδασκαλία και μπορεί να κατανοήσει, ανάλογα και με την καθαρότητα του νου του, τη σημασία που έχουν από πνευματική άποψη όσα συμβαίνουν γύρω του. Τα προφητικά λόγια της Αγίας Γραφής και πολλών ακόμη αγίων της Εκκλησίας μάς κρατούν στο σωστό δρόμο, για να μην πλανηθούμε από τυχόν λανθασμένες εκτιμήσεις. (Κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο σε όσους αγωνίζονται ακόμη με τα πάθη τους).
Από τη διδασκαλία του Κυρίου, που κατέγραψαν οι 4 ευαγγελιστές, αντιλαμβανόμαστε ότι ο υλικός (ή αισθητός) κόσμος δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την κατανόηση του πνευματικού (ή ουράνιου ή νοητού) κόσμου, στον οποίο ζει και η ψυχή μας. Δηλ. τα πνευματικά (απο)τυπώνονται στα υλικά, όπως ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός βεβαίωσε χρησιμοποιώντας παραβολές στην διδασκαλία του, όπου η ζύμη, το αλάτι, η άμπελος, η συκή, η καλή γη, τα αγκάθια κλπ έχουν πνευματικό νόημα.
«Ο τον φαινόμενον (υλικό) κόσμον νοών, θεωρεί τον νοούμενον(πνευματικό)», λέει και ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Και παρατηρεί την πλοκή των δύο κόσμων: ...«Και νοεί, εν μεν τω νοητώ τον αισθητόν (ή υλικό), ...εν δε τω αισθητώ τον νοητόν (ή πνευματικό)». (Προς Θαλάσσιον ερ. 47η).
Αλλά και κατά τον απόστολο Παύλο αυτά που συμβαίνουν στον αόρατο πνευματικό κόσμο στον οποίο ζουν οι ψυχές μας, «τοις ποιήμασι νοούμενα καθοράται», δηλαδή κατανοούνται διά των ορατών δημιουργημάτων. Και αυτό συμβαίνει από την αρχή της Δημιουργίας, από κτίσεως κόσμου. Και διά των δημιουργημάτων δηλώνεται η δύναμη του Θεού και η αγιότητα, ώστε και όσοι δεν γνωρίζουν τις άγιες Γραφές να είναι αναπολόγητοι. (βλ. Ρωμ. 1:20).
Επειδή λοιπόν δεν έγινε στη τύχη η Δημιουργία, και επειδή ο Θεός παρακολουθεί την προαίρεσή μας και μας διορθώνει όταν χρειάζεται, πρέπει να παρατηρούμε τα «σημεία των καιρών». «Όποιος αγαπά την Αλήθεια πρέπει όχι μόνο να λαμβάνει υπ’ όψιν του τα σημεία των καιρών, αλλά επίσης να ακολουθεί τις παρατηρήσεις αυτές, μέχρι τη λογική τους ερμηνεία», συμπληρώνει ο Ρώσος αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης του Πολτάβα.(Archbishop Theophanes, «Selected Letters»).
Ένα τέτοιο προειδοποιητικό «σημείο» έρχεται από την είδηση που λέει:«Το Σύμπαν μπορεί να πεθάνει με ένα Μεγάλο Σχίσμα»! (λινκ) Το ενδιαφέρον της είδησης για μας δεν είναι αστρονομικό, αλλά έγκειται στην αξιοσημείωτη σύμπτωση οι επιστημονικές παρατηρήσεις των ουρανίων σωμάτων να οδηγήσουν στην επιστημονική θεωρία του «Μεγάλου Σχίσματος» και στη δημοσιοποίησή της κατά την επέτειο του μεγάλου σχίσματος της Χριστιανοσύνης που έγινε στις 16 Ιουλίου του 1054, με τους αφορισμούς του καρδιναλίου Ουμβέρτου.
Είδηση: Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015


Το σύμπαν μπορεί να «πεθάνει» με ένα Μεγάλο Σχίσμα
«Αν το σύμπαν δημιουργήθηκε από μία Μεγάλη Έκρηξη, τότε σε τι θα καταλήξει στο τέλος του κύκλου «ζωής» του; Σύμφωνα με ένα καινούριο θεωρητικό μοντέλο Αμερικανών επιστημόνων από το πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ του Τενεσί, η απάντηση είναι το Μεγάλο Σχίσμα, δηλαδή μια κατάσταση στην οποία όλα τα ουράνια σώματα, όπως οι πλανήτες, αλλά ακόμη και τα άτομα θα αποσυντεθούν στα συστατικά τους»...
Συγχρόνως υπήρχε η είδηση: 16 Ιουλίου 1054: Σαν σήμερα το Μεγάλο Σχίσμα Ανατολής και Δύσης (λινκ)
Πληροφοριακά: «Το πρωί του Σαββάτου 16 Ιουλίου 1054, λίγο πριν αρχίσει η θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, τρεις ξένοι με παράξενα ρούχα μπήκαν στο Ιερό Βήμα και απέθεσαν επάνω στην Αγία Τράπεζα ένα έγγραφο και απομακρύνθηκαν. Όταν έφτασαν στον νάρθηκα φώναξαν με δυνατή φωνή: "Videat Deus et judicet" (βλέπει ο Θεός και κρίνει) και έφυγαν. Οι τρεις ξένοι, με επικεφαλής τον καρδινάλιο Ουμβέρτο, ήταν απεσταλμένοι του Πάπα και το έγγραφο περιείχε βαριές κατηγορίες και έναν αναθεματισμό για τον ίδιο τον Πατριάρχη, Μιχαήλ Κηρουλάριο. Τέσσερις μέρες αργότερα η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης αναθεμάτισε με την σειρά της τους συντάκτες του εγγράφου. Την Κυριακή 24 Ιουλίου ο αναθεματισμός αναγνώστηκε επίσημα μέσα στην Αγία Σοφία».
Ακόμη: «Ο τελευταίος Ορθόδοξος Πάπας παραιτήθηκε (για άγνωστους λόγους) το 1009. Αυτή είναι και η τελευταία, μέχρι σήμερα, χρονιά στην οποία αναφέρεται το όνομα του Πάπα στα δίπτυχα της Κωνσταντινούπολης. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι από τότε οι Γερμανοί πάπες αντικατέστησαν οριστικά τους Ρωμαίους. Φαίνεται ότι αυτή η άποψη δεν ευσταθεί, διότι και στις επόμενες τέσσερις δεκαετίες υπήρχαν Ρωμαίοι πάπες. Όπως, όμως, διαπίστωσε ο Π. Ι. Ρωμανίδης, προέρχονταν από απολύτως γερμανόφιλες οικογένειες και γι' αυτό εισήγαγαν επίσημα το φιλιόκβε στην Εκκλησία της Ρώμης από το 1014». (Αναστασίου Φιλιππίδη, parembasis.gr).
Το κοσμικό πνεύμα και η μεγαλομανία των Φράγκων ηγεμόνων που πέρασε στην Εκκλησία της Ρώμης, προκάλεσε τη βλάσφημη προσθήκη στο Σύμβολο της Πίστεως «και εκ του Υιού» (Filioque) για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, που υπήρξε εκκλησιαστικά η κυριότερη αιτία του σχίσματος του 1054.
Έκτοτε οι πλάνες των παπών αυξήθηκαν για να υποστηρίξουν τα επίγεια συμφέροντά τους και την κενοδοξία τους. Έκαναν 8 Σταυροφορίες από το 1095 ως το 1270, οι οποίες κατέστρεψαν ουσιαστικά το Βυζάντιο και το παρέδωσαν στον Μωάμεθ το 1453. Εισήγαγαν την «Ιερά εξέταση» με αναρίθμητα θύματα, και είχαν γενικότερη ανάμειξη στα κοσμικά πράγματα, τις επιστήμες και την πολιτική. Δέχονται κτιστή τη Χάρη του Θεού, αλλά έτσι η θέωση είναι αδύνατη για αυτούς, ενώ οι Ορθόδοξοι δια του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ομολόγησαν την Θεία Χάρη άκτιστη.
Το 1870 ο πάπας της Ρώμης αυτο-ανακηρύσσεται αλάθητος στην Α΄ Σύνοδο του Βατικανού, επιβεβαιώνοντας την εμμονή των παπών στις πλάνες τους. Η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος (1962-1965) επεξέτεινε την πλάνη, δεχθείσα ότι ο πάπας είναι αλάθητος όχι μόνον όταν αποφαίνεται επισήμως και από καθέδρας ως πάπας αλλά οσάκις αποφαίνεται... Έτσι πλέον κάθε “οικουμενική σύνοδος” γίνεται ένα συμβουλευτικό σωματείο των παπών. «Δεν μπορεί να υπάρξει Οικουμενική Σύνοδος αν δεν επικυρωθεί, ή τουλάχιστον αν δεν γίνει δεκτή, από τον διάδοχο του Πέτρου» λένε οι υποταγμένοι στον επί γης «θεό» πάπα, Ρωμαιοκαθολικοί.
Επινόησαν το δήθεν πρωτείο του πάπα, που συνδυαζόμενο με το «αλάθητο» καθιστά υποτελή σε φθαρτό άνθρωπο την παπική εκκλησία:«παραμένει ακέραιη η εξουσία του Πρωτείου πάνω σ' όλους τους ποιμένες και τους πιστούς. Πραγματικά, ο Επίσκοπος Ρώμης με το αξίωμά του ως αντιπροσώπου του Χριστού και ποιμένα όλης της Εκκλησίας, έχει πλήρη, υπέρτατη και παγκόσμια εξουσία μέσα στην Εκκλησία, την οποία μπορεί πάντοτε ελεύθερα να εξασκεί...». Τα προηγούμενα λόγια από τις αποφάσεις της Β Βατικάνειας Συνόδου δείχνουν το μέγεθος της παρανοϊκότητας όσων τα υποστηρίζουν. (Περισσότερα στο Γ τεύχος της Αποκάλυψης υπό ΛΜΔ). 
Ο άγιος π. Ιουστίνος Πόποβιτς βλέπει την πτώση του πάπα να είναι ξεχωριστή: «Εις την ιστορίαν του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις: του Αδάμ, του Ιούδα, και του Πάπα». Να γιατί ο πάπας της παλαιάς Ρώμης ήταν μεν μεγάλος επίσκοπος - αστέρας, αλλά συγχρόνως ο Ιωάννης ο Θεολόγος τον παρατηρεί να πέφτει διαρκώς «καιγόμενος σαν λαμπάδα». Και στην 3η σάλπιγγα ο αστέρας πέφτει στα πόσιμα νερά: «και έπεσε πάνω στο ένα τρίτο των ποταμών και πάνω στις πηγές των νερών». (Αποκ. 8:10).
Ο άγιος Παΐσιος (+1994) διαβεβαίωσε ότι το συμβάν στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας στις 26 Απριλίου του 1986 είναι η 3η σάλπιγγα. Αυτή προειδοποιούσε για τις πνευματικές επιπτώσεις από την έναρξη των Πανθρησκευτικών συγκεντρώσεων υπό τον πάπα Ιωάννη-Παύλο 2ο στην Ασίζη, τον ίδιο χρόνο στις 27 Οκτωβρίου. Την ημερομηνία αυτή, 27-10-1986, ξεκίνησαν και τα διεθνή χρηματιστηριακά παιγνίδια της Νέας Τάξης, όταν ενώθηκαν οι ανά τον κόσμο χρηματαγορές. Δηλ. η πανθρησκευτική τελετή ήταν ένας αντι-αγιασμός για το ξεκίνημα της Νέας Τάξης! (περισσότερα)
Η παναίρεση της Πανθρησκείας, υποβιβάζει με τις δημόσιεςπανθρησκευτικές συνάξεις, το δόγμα της Χριστιανικής πίστης για τη σωτηρία μέσω των Μυστηρίων της Εκκλησίας, από τα οποία πρώτο είναι αυτό του Βαπτίσματος, που γίνεται με νερό. Να γιατί ο αστέρας - επίσκοπος της Αποκάλυψης πέφτει στα νερά, και μάλιστα στις πηγές τους και τις πικραίνει. Διότι πικραίνει τις ψυχές, υποβιβάζοντας την αξία του Βαπτίσματος, αλλά και του λόγου του Θεού, που είναι «ύδωρ ζων», και μάλιστα στην αυθεντική του μορφή, αυτή των πηγών του, που είναι οι Ευαγγελιστές, Απόστολοι, Προφήτες, Διδάσκαλοι και οι άλλοι άγιοι και δίκαιοι της Εκκλησίας.(Γ τεύχος της Αποκάλυψης)
Ο πάπας του Βατικανού, αφού οργάνωσε την Οικουμένη σε πανθρησκευτική βάση, πρόσθεσε και τους άθεους (!) σ' αυτήν. Καιδογματικά όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τις προηγούμενες πλάνες αλλά επί πλέον πρόσθεσε την αποδοχή της θεωρίας της Εξέλιξης, και το ψάξιμο της εξωγήινης ζωής σαν νέα δόγματα! Πιο πρόσφατα έκανε ανοίγματα στους υπερήφανους (Pride) ομοφυλόφιλους (LGBT), με αποτέλεσμα αυτοί να έχουν την απαίτηση να αλλάξει η Χριστιανική διδασκαλία όπου δεν τους συμφέρει! (g-pride)
Επομένως, ο παπισμός, με την συνεχή αποστασιοποίησή του από την αληθινή διδασκαλία του Χριστού χάριν κοσμικής ωφέλειας, φτάνει να προκαλέσει πνευματικά το κακό του «πολέμου του νερού», και είναι ο κύριος υπεύθυνος της καταστροφής, όχι μόνο στον νου των ανθρώπων που τον ακολουθούν, αλλά και στη γη, διά του 3ου παγκοσμίου πολέμου,σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο. Αυτό τον πνευματικό νόμο θέλουν οι δαίμονες να αγνοούν οι άνθρωποι και να ξεχάσουν οι πιστοί, και γι' αυτό προσπαθούν να περιορίσουν την Χριστιανική διδασκαλία. Συνεργάτες τους είναι όχι μόνο οι αθεϊστές, αλλά και οι διαστρέφοντες την αλήθεια αιρετικοί, μεταξύ των οποίων πρώτος είναι ο πάπας του Βατικανού, αίτιος αλλά και υποστηρικτής τώρα με το πανθρησκευτικό του πνεύμα, κάθε είδους πλάνης.
Ακόμα λοιπόν και να μην ξέραμε την προφητεία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού που λέει «τον πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία», ο πνευματικός νόμος προσδιορίζει τον πάπα ως τον πρωταίτιο διπλής καταστροφής (πνευματικής και υλικής). (περισσότερα)
Δεν υπάρχει επομένως δυνατότητα να αλλάξει ο παπισμός, ο οποίος τώρα γίνεται χειρότερος. Μια προσπάθεια επιφανειακής ένωσης μαζί του μπορούσε να δημιουργήσει μέγα σχίσμα στους Ορθοδόξους πιστούς,που αποτελούν το ορατό και όντως υπαρκτό λογικό Σύμπαν:
...«Αν (οι ταγοί των Ορθοδόξων), αντί μιας πραγματικής ενώσεως των Εκκλησιών επί του θεμελίου της μιας πίστεως και του ενός βαπτίσματος, επιδιώξουν μίαν εξωτερική συγκόλληση των Εκκλησιών, ένα εκκλησιολογικό τερατούργημα και ένα νόθο συμβιβασμό, ας είναι βέβαιοι ότι εκείνο που τελικά θα κατορθώσουν είναι η διάσχιση του χιτώνος της Ορθοδοξίας». (καθ. Ανδρέας Θεοδώρου).


Σκηνικό Γ ΠΠ: Οι Δυτικοί στέλνουν χερσαίες δυνάμεις απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα στην Συρία λινκ ...
Μέσα σε ένα προπολεμικό κλίμα είναι δύσκολο να εκφρασθούν σωστά οι Ορθόδοξοι, όταν δέχονται πιέσεις από αντιμαχόμενες παρατάξεις. Από αυτή την άποψη η Πανορθόδοξη Σύνοδος του 2016 δεν είναι εύκολο να εκφράσει την Ορθοδοξία σωστά. Σε τοπική κλίμακα υπάρχει πχ η πολιτική αντιπαλότητα στην Ουκρανία που ήδη εξελίσσεται και σε στρατιωτική αναμέτρηση δυτικόφιλων - ανατολικόφιλων. Μέσα σε αυτό το κλίμα η ύπαρξη σχίσματος μεταξύ των πιστών φαίνεται αναπόφευκτη, παρά τα όσα λέει και εύχεται ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος:
«Είκοσι και πλέον χρόνια στην Ουκρανία εξελίσσονται περίπλοκες πολιτικές διαδικασίες με αποτέλεσμα τον τραγικό διχασμό της Εκκλησίας μας. Κατά τα χρόνια που πέρασαν καταβλήθηκαν προσπάθειες χρήσεως πολιτικής δυνάμεως προκειμένου να λυθεί το εκκλησιαστικό ζήτημα στην Ουκρανία.Σήμερα απευθύνοντας μήνυμα προς τον σύμπαντα Ουκρανικό λαό θέλω να πω, ότι οι αρχές δεν πρέπει να εμπλέκονται στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση της δυνάμεως κατά την επίλυση των εκκλησιαστικών θεμάτων. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι αδύνατο να επιτευχθεί με τη χρήση βίαιων ενεργειών». (Δηλώσεις στις 23 Φεβ. 2014 στον Ι. Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον δήμο Τροπαριόβο Μόσχας).
Τώρα είμαστε κοντά στην 2η προειδοποιητική Ουαί της Αποκάλυψης, της αντίστοιχης του 3ου Παγκ. Πολέμου, που είναι και ο πόλεμος του νερού, με κέντρο τις χώρες του Ευφράτη. Ο πάπας και οι αμετανόητοι παγκοσμιοποιητές αναμένεται, όπως κάνουν ως τώρα, να εκμεταλλευθούν το γεγονός. Επικαλούμενοι την κάτω από πολλούς "θεούς" ψευτο-ειρήνη τους, θα προωθήσουν ακόμη περισσότερο την Πανθρησκεία και την αντιχριστιανική πολιτική τους, μέχρι να έρθει η «οργή του Θεού», δηλ. οι αλλεπάλληλες και απότομες καταστροφές των τελευταίων σαλπίγγων. 
Έχομε μπροστά μας όχι ένα απλό «σημείο» αλλά μια συμπαντική προειδοποίηση! Μάλιστα η θεωρεία των Υπερχορδών για την Δημιουργία του Σύμπαντος (μαζί ή άνευ της Μεγάλης Έκρηξης) θυμίζει ότι ο Λόγος είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος με τις Υπερχορδές Του!... Ας εξετάζομε τα σημεία των καιρών για να μην ακούσομε και εμείς: «Υποκριταί, την όψη του ουρανού και της γης γνωρίζετε να εξετάζετε, τον δε καιρόν τούτο πώςδεν εξετάζετε»; (Λουκ. 12:56).

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
25/8-7/9/2015 Αποστόλων Τίτου και Βαρθολομαίου
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

«Σημείον» εξ ουρανού; Ένα σχίσμα θα καταστρέψει το ορατό (λογικό) Σύμπαν; +

«Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι, πειράζοντες, επηρώτησαν αυτόν σημείον εκ του ουρανού επιδείξαι αυτοίς». (Ματθ. 16:1)

Παρά τα πάμπολλα θαύματα που έκανε ο Κύριος Ιησούς, τα οποία βεβαίωναν την αλήθεια των λόγων του, οι Ιουδαίοι ζητούσαν και «σημάδι εξ ουρανού»για να πιστεύσουν. Αυτό όμως ήταν τρανή απόδειξη της υποκρισίας τους:«υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ου δύνασθε γνώναι»; (Ματθ. 16:3) Ρίχνοντας μια ματιά στον ουρανό βλέπομε τι καιρό θα κάνει το υπόλοιπο της ημέρας, και δεν μπορούμε βλέποντας τα θαυμαστά έργα του Κυρίου να τον αναγνωρίσομε σαν τον μόνο αληθινό Μεσσία;
Αν και δεν ήθελε επιδείξεις ο Κύριος και είπε ότι δεν θα δοθεί στην γενιά εκείνη το φανταχτερό σημάδι που ζητούσε, η «φύση συνεκλονείτο» κατά τη Σταύρωση και ο ήλιος κρύφθηκε για 3 ώρες, κάνοντας νύχτα το μεσημέρι: «Από δε έκτης ώρας (12 το μεσημέρι) σκότος εγένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης (3 το απόγευμα)». (Ματθ. 27:45)
Στους Χριστιανούς, αυτούς που ενώθηκαν με τον Χριστό διά των Μυστηρίων της Εκκλησίας, και που αγωνίζονται να τηρούν τις εντολές Του, ανοίγεται ο νους τους στην κατανόηση των συμβαινόντων τόσο στον πνευματικό κόσμο όσο και στον υλικό. Ανοίγεται η πνευματική θύρα, για την οποία ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει «και ιδού θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ», διά της οποίας ο ίδιος ανέβηκε στον πνευματικό ουρανό, για να μας φανερώσει όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον: «ανάβα ώδε και δείξω σοι α δει γενέσθαι μετά ταύτα». (Αποκ. 4:1)
Θύρα όλων των χαρισμάτων είναι ο Ιησούς Χριστός: «Εγώ είμι η θύρα. Δι'εμού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νομήν ευρήσει». (Ιω. 10:9). Κάθε πιστός έχει στη διάθεσή του την ευαγγελική διδασκαλία και μπορεί να κατανοήσει, ανάλογα και με την καθαρότητα του νου του, τη σημασία που έχουν από πνευματική άποψη όσα συμβαίνουν γύρω του. Τα προφητικά λόγια της Αγίας Γραφής και πολλών ακόμη αγίων της Εκκλησίας μάς κρατούν στο σωστό δρόμο, για να μην πλανηθούμε από τυχόν λανθασμένες εκτιμήσεις. (Κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο σε όσους αγωνίζονται ακόμη με τα πάθη τους).

Από τη διδασκαλία του Κυρίου, που κατέγραψαν οι 4 ευαγγελιστές, αντιλαμβανόμαστε ότι ο υλικός (ή αισθητός) κόσμος δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την κατανόηση του πνευματικού (ή ουράνιου ή νοητού) κόσμου, στον οποίο ζει και η ψυχή μας. Δηλ. τα πνευματικά (απο)τυπώνονται στα υλικά, όπως ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός βεβαίωσε χρησιμοποιώντας παραβολές στην διδασκαλία του, όπου η ζύμη, το αλάτι, η άμπελος, η συκή, η καλή γη, τα αγκάθια κλπ έχουν πνευματικό νόημα.
«Ο τον φαινόμενον (υλικό) κόσμον νοών, θεωρεί τον νοούμενον(πνευματικό)» λέει και ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Και παρατηρεί την πλοκή των δύο κόσμων: ...«Και νοεί, εν μεν τω νοητώ τον αισθητόν (ή υλικό), ...εν δε τω αισθητώ τον νοητόν (ή πνευματικό)». (Προς Θαλάσσιον ερ. 47η).
Αλλά και κατά τον απόστολο Παύλο αυτά που συμβαίνουν στον αόρατο πνευματικό κόσμο στον οποίο ζουν οι ψυχές μας, «τοις ποιήμασι νοούμενα καθοράται», δηλαδή κατανοούνται διά των ορατών δημιουργημάτων. Και αυτό συμβαίνει από την αρχή της Δημιουργίας, από κτίσεως κόσμου. Και διά των δημιουργημάτων δηλώνεται η δύναμη του Θεού και η αγιότητα, ώστε και όσοι δεν γνωρίζουν τις άγιες Γραφές να είναι αναπολόγητοι. (βλ. Ρωμ. 1:20).
Επειδή λοιπόν δεν έγινε στη τύχη η Δημιουργία, και επειδή ο Θεός παρακολουθεί την προαίρεσή μας και μας διορθώνει όταν χρειάζεται, πρέπει να παρατηρούμε τα «σημεία των καιρών». «Όποιος αγαπά την Αλήθεια πρέπει όχι μόνο να λαμβάνει υπ’ όψιν του τα σημεία των καιρών, αλλά επίσης να ακολουθεί τις παρατηρήσεις αυτές, μέχρι τη λογική τους ερμηνεία», συμπληρώνει ο Ρώσος αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης του Πολτάβα.(Archbishop Theophanes, «Selected Letters»).
Ένα τέτοιο προειδοποιητικό «σημείο» έρχεται από την είδηση που λέει: «ΤοΣύμπαν μπορεί να πεθάνει με ένα Μεγάλο Σχίσμα»! (λινκ) 
Το ενδιαφέρον της είδησης για μας δεν είναι αστρονομικό, αλλά έγκειται στην αξιοσημείωτη σύμπτωση οι επιστημονικές παρατηρήσεις των ουρανίων σωμάτων να οδηγήσουν στην επιστημονική θεωρία του «Μεγάλου Σχίσματος» και στη δημοσιοποίησή της κατά την επέτειο του μεγάλου σχίσματος της Χριστιανοσύνης που έγινε στις 16 Ιουλίου του 1054, με τους αφορισμούς του καρδιναλίου Ουμβέρτου.
Είδηση: Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015


Το σύμπαν μπορεί να «πεθάνει» με ένα Μεγάλο Σχίσμα
«Αν το σύμπαν δημιουργήθηκε από μία Μεγάλη Έκρηξη, τότε σε τι θα καταλήξει στο τέλος του κύκλου «ζωής» του; Σύμφωνα με ένα καινούριο θεωρητικό μοντέλο Αμερικανών επιστημόνων από το πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ του Τενεσί, η απάντηση είναι το Μεγάλο Σχίσμα, δηλαδή μια κατάσταση στην οποία όλα τα ουράνια σώματα, όπως οι πλανήτες, αλλά ακόμη και τα άτομα θα αποσυντεθούν στα συστατικά τους»...
Συγχρόνως υπήρχε η είδηση: 16 Ιουλίου 1054: Σαν σήμερα το Μεγάλο Σχίσμα Ανατολής και Δύσης (λινκ)
Πληροφοριακά: «Το πρωί του Σαββάτου 16 Ιουλίου 1054, λίγο πριν αρχίσει η θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, τρεις ξένοι με παράξενα ρούχα μπήκαν στο Ιερό Βήμα και απέθεσαν επάνω στην Αγία Τράπεζα ένα έγγραφο και απομακρύνθηκαν. Όταν έφτασαν στον νάρθηκα φώναξαν με δυνατή φωνή: "Videat Deus et judicet" (βλέπει ο Θεός και κρίνει) και έφυγαν. Οι τρεις ξένοι, με επικεφαλής τον καρδινάλιο Ουμβέρτο, ήταν απεσταλμένοι του Πάπα και το έγγραφο περιείχε βαριές κατηγορίες και έναν αναθεματισμό για τον ίδιο τον Πατριάρχη, Μιχαήλ Κηρουλάριο. Τέσσερις μέρες αργότερα η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης αναθεμάτισε με την σειρά της τους συντάκτες του εγγράφου. Την Κυριακή 24 Ιουλίου ο αναθεματισμός αναγνώστηκε επίσημα μέσα στην Αγία Σοφία».
Ακόμη: «Ο τελευταίος Ορθόδοξος Πάπας παραιτήθηκε (για άγνωστους λόγους) το 1009. Αυτή είναι και η τελευταία, μέχρι σήμερα, χρονιά στην οποία αναφέρεται το όνομα του Πάπα στα δίπτυχα της Κωνσταντινούπολης. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι από τότε οι Γερμανοί πάπες αντικατέστησαν οριστικά τους Ρωμαίους. Φαίνεται ότι αυτή η άποψη δεν ευσταθεί, διότι και στις επόμενες τέσσερις δεκαετίες υπήρχαν Ρωμαίοι πάπες. Όπως, όμως, διαπίστωσε ο Π. Ι. Ρωμανίδης, προέρχονταν από απολύτως γερμανόφιλες οικογένειες και γι' αυτό εισήγαγαν επίσημα το φιλιόκβε στην Εκκλησία της Ρώμης από το 1014». (Αναστασίου Φιλιππίδη, parembasis.gr).
Το κοσμικό πνεύμα και η μεγαλομανία των Φράγκων ηγεμόνων που πέρασε στην Εκκλησία της Ρώμης, προκάλεσε τη βλάσφημη προσθήκη στο Σύμβολο της Πίστεως «και εκ του Υιού» (Filioque) για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος,που υπήρξε εκκλησιαστικά η κυριότερη αιτία του σχίσματος του 1054.
Έκτοτε οι πλάνες των παπών αυξήθηκαν για να υποστηρίξουν τα επίγεια συμφέροντά τους και την κενοδοξία τους. Έκαναν 8 Σταυροφορίες από το 1095 ως το 1270, οι οποίες κατέστρεψαν ουσιαστικά το Βυζάντιο και το παρέδωσαν στον Μωάμεθ το 1453. Εισήγαγαν την «Ιερά εξέταση» με αναρίθμητα θύματα, και είχαν γενικότερη ανάμειξη στα κοσμικά πράγματα, τις επιστήμες και την πολιτική. Δέχονται κτιστή τη Χάρη του Θεού, αλλά έτσι η θέωση είναι αδύνατη για αυτούς, ενώ οι Ορθόδοξοι δια του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ομολόγησαν την Θεία Χάρη άκτιστη.
Το 1870 ο πάπας της Ρώμης αυτο-ανακηρύσσεται αλάθητος στην Α΄ Σύνοδο του Βατικανού, επιβεβαιώνοντας την εμμονή των παπών στις πλάνες τους. Η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος (1962-1965) επεξέτεινε την πλάνη, δεχθείσα ότι ο πάπας είναι αλάθητος όχι μόνον όταν αποφαίνεται επισήμως και από καθέδρας ως πάπας αλλά οσάκις αποφαίνεται... Έτσι πλέον κάθε “οικουμενική σύνοδος” γίνεται ένα συμβουλευτικό σωματείο των παπών. «Δεν μπορεί να υπάρξει Οικουμενική Σύνοδος αν δεν επικυρωθεί, ή τουλάχιστον αν δεν γίνει δεκτή, από τον διάδοχο του Πέτρου» λένε οι υποταγμένοι στον επί γης «θεό» πάπα, Ρωμαιοκαθολικοί.
Επινόησαν το δήθεν πρωτείο του πάπα, που συνδυαζόμενο με το «αλάθητο» καθιστά υποτελή σε φθαρτό άνθρωπο την παπική εκκλησία: «παραμένει ακέραιη η εξουσία του Πρωτείου πάνω σ' όλους τους ποιμένες και τους πιστούς. Πραγματικά, ο Επίσκοπος Ρώμης με το αξίωμά του ως αντιπροσώπου του Χριστού και ποιμένα όλης της Εκκλησίας, έχει πλήρη, υπέρτατη και παγκόσμια εξουσία μέσα στην Εκκλησία, την οποία μπορεί πάντοτε ελεύθερα να εξασκεί...». Τα προηγούμενα λόγια από τις αποφάσεις της Β Βατικάνειας Συνόδου δείχνουν το μέγεθος της παρανοϊκότητας όσων τα υποστηρίζουν.(Περισσότερα στο Γ τεύχος της Αποκάλυψης υπό ΛΜΔ). 
Ο άγιος π. Ιουστίνος Πόποβιτς βλέπει την πτώση του πάπα να είναι ξεχωριστή: «Εις την ιστορίαν του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις: του Αδάμ, του Ιούδα, και του Πάπα». Να γιατί ο πάπας της παλαιάς Ρώμης ήταν μεν μεγάλος επίσκοπος - αστέρας, αλλά συγχρόνως ο Ιωάννης ο Θεολόγος τον παρατηρεί να πέφτει διαρκώς «καιγόμενος σαν λαμπάδα». Και στην 3η σάλπιγγα ο αστέρας πέφτει στα πόσιμα νερά: «και έπεσε πάνω στο ένα τρίτο των ποταμών και πάνω στις πηγές των νερών».(Αποκ. 8:10).
Ο άγιος Παΐσιος (+1994) διαβεβαίωσε ότι το συμβάν στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας στις 26 Απριλίου του 1986 είναι η 3η σάλπιγγα. Αυτή προειδοποιούσε για τις πνευματικές επιπτώσεις από την έναρξη των Πανθρησκευτικών συγκεντρώσεων υπό τον πάπα Ιωάννη-Παύλο 2ο στην Ασίζη, τον ίδιο χρόνο στις 27 Οκτωβρίου. Την ημερομηνία αυτή, 27-10-1986, ξεκίνησαν και τα διεθνή χρηματιστηριακά παιγνίδια της Νέας Τάξης, όταν ενώθηκαν οι ανά τον κόσμο χρηματαγορές. Δηλ. η πανθρησκευτική τελετή ήταν ένας αντι-αγιασμός για το ξεκίνημα της Νέας Τάξης! (περισσότερα)
Η παναίρεση της Πανθρησκείας, υποβιβάζει με τις δημόσιες πανθρησκευτικές συνάξεις, το δόγμα της Χριστιανικής πίστης για τη σωτηρία μέσω των Μυστηρίων της Εκκλησίας, από τα οποία πρώτο είναι αυτό του Βαπτίσματος, που γίνεται με νερό. Να γιατί ο αστέρας - επίσκοπος της Αποκάλυψης πέφτει στα νερά, και μάλιστα στις πηγές τους και τις πικραίνει. Διότι πικραίνει τις ψυχές, υποβιβάζοντας την αξία του Βαπτίσματος, αλλά και του λόγου του Θεού, που είναι «ύδωρ ζων», και μάλιστα στην αυθεντική του μορφή, αυτή των πηγών του, που είναι οι Ευαγγελιστές, Απόστολοι, Προφήτες, Διδάσκαλοικαι οι άλλοι άγιοι και δίκαιοι της Εκκλησίας. (Γ τεύχος της Αποκάλυψης)
Ο πάπας του Βατικανού, αφού οργάνωσε την Οικουμένη σε πανθρησκευτική βάση, πρόσθεσε και τους άθεους (!) σ' αυτήν. Καιδογματικά όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τις προηγούμενες πλάνες αλλά επί πλέον πρόσθεσε την αποδοχή της θεωρίας της Εξέλιξης, και το ψάξιμο της εξωγήινης ζωής σαν νέα δόγματα! Πιο πρόσφατα έκανε ανοίγματα στους υπερήφανους (Pride) ομοφυλόφιλους (LGBT), με αποτέλεσμα αυτοί να έχουν την απαίτηση να αλλάξει η Χριστιανική διδασκαλία όπου δεν τους συμφέρει!(g-pride)
(Οι παρουσιαστές των ειδήσεων γελούν με την κοσμοπολίτικη "θεολογία" του πάπα προς τους άθεους και μάλιστα την αγία τους (!) καθώς και για τηνσωτηρία των ζώων, που πάντως αντέκρουσαν... οι θεολόγοι του Βατικανού Heaven_for_atheists-animals). Από το δίκτυο MSNBC η είδηση ότι, κατά τον πάπα Φραγκίσκο, ο Παράδεισος είναι ανοικτός σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Οι σκύλοι στον Ουρανό;Επομένως, ο παπισμός, με την συνεχή αποστασιοποίησή του από την αληθινή διδασκαλία του Χριστού χάριν κοσμικής ωφέλειας, φτάνει να προκαλέσει πνευματικά το κακό του «πολέμου του νερού», και είναι ο κύριος υπεύθυνος της καταστροφής, όχι μόνο στον νου των ανθρώπων που τον ακολουθούν,αλλά και στη γη, διά του 3ου παγκοσμίου πολέμου, σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο. Αυτό τον πνευματικό νόμο θέλουν οι δαίμονες να αγνοούν οι άνθρωποι και να ξεχάσουν οι πιστοί, και γι' αυτό προσπαθούν να περιορίσουν την Χριστιανική διδασκαλία. Συνεργάτες τους είναι όχι μόνο οι αθεϊστές, αλλά και οι διαστρέφοντες την αλήθεια αιρετικοί, μεταξύ των οποίων πρώτος είναι ο πάπας του Βατικανού, αίτιος αλλά και υποστηρικτής τώρα με το πανθρησκευτικό του πνεύμα, κάθε είδους πλάνης.
Ακόμα λοιπόν και να μην ξέραμε την προφητεία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού που λέει «τον πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία», ο πνευματικός νόμος προσδιορίζει τον πάπα ως τον πρωταίτιο διπλής καταστροφής (πνευματικής και υλικής). (περισσότερα)

Δεν υπάρχει επομένως δυνατότητα να αλλάξει ο παπισμός, ο οποίος τώρα γίνεται χειρότερος. Μια προσπάθεια επιφανειακής ένωσης μαζί του μπορούσε να δημιουργήσει μέγα σχίσμα στους Ορθοδόξους πιστούς, που αποτελούν το ορατό και όντως υπαρκτό λογικό Σύμπαν:
...«Αν (οι ταγοί των Ορθοδόξων), αντί μιας πραγματικής ενώσεως των Εκκλησιών επί του θεμελίου της μιας πίστεως και του ενός βαπτίσματος, επιδιώξουν μίαν εξωτερική συγκόλληση των Εκκλησιών, ένα εκκλησιολογικό τερατούργημα και ένα νόθο συμβιβασμό, ας είναι βέβαιοι ότι εκείνο που τελικά θα κατορθώσουν είναι η διάσχιση του χιτώνος της Ορθοδοξίας». (καθ. Ανδρέας Θεοδώρου).


Σκηνικό Γ ΠΠ: Οι Δυτικοί στέλνουν χερσαίες δυνάμεις απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα στην Συρία λινκ ...
Μέσα σε ένα προπολεμικό κλίμα είναι δύσκολο να εκφρασθούν σωστά οι Ορθόδοξοι, όταν δέχονται πιέσεις από αντιμαχόμενες παρατάξεις. Από αυτή την άποψη η Πανορθόδοξη Σύνοδος του 2016 δεν είναι εύκολο να εκφράσει την Ορθοδοξία σωστά. Σε τοπική κλίμακα υπάρχει πχ η πολιτική αντιπαλότητα στην Ουκρανία που ήδη εξελίσσεται και σε στρατιωτική αναμέτρηση δυτικόφιλων - ανατολικόφιλων. Μέσα σε αυτό το κλίμα η ύπαρξη σχίσματος μεταξύ των πιστών φαίνεται αναπόφευκτη, παρά τα όσα λέει και εύχεται ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος:
«Είκοσι και πλέον χρόνια στην Ουκρανία εξελίσσονται περίπλοκες πολιτικές διαδικασίες με αποτέλεσμα τον τραγικό διχασμό της Εκκλησίας μας. Κατά τα χρόνια που πέρασαν καταβλήθηκαν προσπάθειες χρήσεως πολιτικής δυνάμεως προκειμένου να λυθεί το εκκλησιαστικό ζήτημα στην Ουκρανία. Σήμερα απευθύνοντας μήνυμα προς τον σύμπαντα Ουκρανικό λαό θέλω να πω, ότι οι αρχές δεν πρέπει να εμπλέκονται στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση της δυνάμεως κατά την επίλυση των εκκλησιαστικών θεμάτων. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι αδύνατο να επιτευχθεί με τη χρήση βίαιων ενεργειών». (Δηλώσεις στις 23 Φεβ. 2014 στον Ι. Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον δήμο Τροπαριόβο Μόσχας).
Τώρα είμαστε κοντά στην 2η προειδοποιητική Ουαί της Αποκάλυψης, της αντίστοιχης του 3ου Παγκ. Πολέμου, που είναι και ο πόλεμος του νερού, με κέντρο τις χώρες του Ευφράτη. Ο πάπας και οι αμετανόητοι παγκοσμιοποιητές αναμένεται, όπως κάνουν ως τώρα, να εκμεταλλευθούν το γεγονός. Επικαλούμενοι την κάτω από πολλούς "θεούς" ψευτο-ειρήνη τους, θα προωθήσουν ακόμη περισσότερο την Πανθρησκεία και την αντιχριστιανική πολιτική τους, μέχρι να έρθει η «οργή του Θεού», δηλ. οι αλλεπάλληλες και απότομες καταστροφές των τελευταίων σαλπίγγων. 
Έχομε μπροστά μας όχι ένα απλό «σημείο» αλλά μια συμπαντική προειδοποίηση! Μάλιστα η θεωρεία των Υπερχορδών για την Δημιουργία του Σύμπαντος (μαζί ή άνευ της Μεγάλης Έκρηξης) θυμίζει ότι ο Λόγος είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος με τις Υπερχορδές Του!... Ας εξετάζομε τα σημεία των καιρών για να μην ακούσομε και εμείς: «Υποκριταί, την όψη του ουρανού και της γης γνωρίζετε να εξετάζετε, τον δε καιρόν τούτο πώς δεν εξετάζετε»; (Λουκ. 12:56).

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
25/8-7/9/2015 Αποστόλων Τίτου και Βαρθολομαίου
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. 

ΜΕΤΑ ΤΟ "ΟΧΙ"... «Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους»! άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Το όχι του Ελληνικού δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 είναι μεν νίκη γοήτρου του πρωθυπουργού... αλλά με εντελώς δυσνόητο μήνυμα, όπως ήταν και το κάλεσμα του απλού πολίτη να αποφανθεί πάνω σε έννοιες της σύγχρονης βαβυλωνιακής οικονομίας!
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ ή IMF), Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), Ταμείο Χρηματο-οικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), Δημόσιο Χρέος (που πρέπει να ελέγχεται αν και τα σύνορα για την διακίνηση των κεφαλαίων είναι ανοικτά), κούρεμα ομολόγων ή χρέους γενικότερα, έξοδος από το Ευρώ - Grexit, Eurogroup,EFSF, capital control και άλλα πολλά παρόμοια καλούνται να καταλάβουν οι ψηφοφόροι τι είναι και πως δουλεύουν, και να κρίνουν τελικά μέσα από τα συμβαίνοντα στην παγκόσμια οικονομία ποια (συνδυασμένη) πρόταση των διεθνών οργανισμών τους συμφέρει!

Αξίζει εδώ να αναφερθούμε στα λόγια του Σέρβου Δημήτρη Τάμπαριτς, γύρω στο 1850, για την εποχή μας πριν τον 3ο Παγκ. Πόλεμο, όπως τα κατέγραψε ο πνευματικός του: «Εκείνοι οι οποίοι θα γράφουν και θα διαβάζουν πολλά και διαφορετικά βιβλία με αριθμούς θα νομίζουν ότι ξέρουν τα περισσότερα!Αυτοί οι διαβασμένοι άνθρωποι θα αφήσουν τις ζωές τους να καθοδηγηθούν από τους υπολογισμούς, και θα πράττουν και θα ζουν ακριβώς όπως θα τους λένε οι αριθμοί...! Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους θα υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι. Οι κακοί θα δώσουν κακούς απογόνους. Θα δηλητηριάσουν τον αέρα και το νερό, και θα εξαπλώσουν λοιμό στις θάλασσες, στα ποτάμια και στην γη, και οι άνθρωποι θα αρχίσουν ξαφνικά να πεθαίνουν από ποικίλες ασθένειες. Αντίθετα οι καλοί και οι σοφοί εξ αυτών θα καταλάβουν ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν αξίζει ούτε μία δεκάρα και ότι οδηγεί τον κόσμο στην καταστροφή, και αντί να συνεχίσουν να αναζητούν σοφία στους αριθμούς, θα αρχίσουν να την αναζητούν στην προσευχή». 

Α. Οι εκτιμήσεις των "διαβασμένων".
Κάτω η αναγγελία των απωλειών των μετοχών στο Κινέζικο Χρηματιστήριο της Σαγκάης λόγω Ελληνικής κρίσης, από το Βloomberg:


Πρόκειται για απώλειες 2,36 τρις δολαρίων σε 3 εβδομάδες!


Οι Γερμανοί και άλλοι Ευρωπαίοι πολιτικοί φαίνεται να είναι αντίθετοι στην οικονομική στήριξη της Ελλάδας, παρόλο που οι χώρες τους κινδυνεύουν από την αδιαλλαξία τους να χάσουν πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, και οι Τράπεζές τους ακόμη περισσότερα. «Στοιχήματα σε παράγωγα ύψους 54 τριςδολ. της Deutsche Bank (μόνο) κινδυνεύουν από την ελληνική κρίση», λέει η Global Research.
Αν και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι διαδραματίζεται στα χρηματιστήρια όταν δεν είναι ειδικός, είναι όμως πολύ εύκολο να αντιληφθεί από τα ποσά που διακινούνται ότι "παίζονται" μεγάλα παιγνίδια!
Ιταλός καθηγητής Οικονομικών. Δείτε τι κάναμε στην Ελλάδα:


«Σύμφωνα με τον Αμερικανό οικονομολόγο και πρώην υφυπουργό των Οικονομικών επί κυβερνήσεως Ρ. Ρήγκαν, Paul Craig Roberts, όλη αυτή η πεντάμηνη διαδικασία διαπραγμάτευσης απολύτου αδιεξόδου μεταξύ των δανειστών της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν προσχεδιασμένη ακριβώς για να φτάσει εδώ που έφτασε». Αυτά λέει δημοσίευμα, που έτσι επισημαίνει ότι τεράστια συμφέροντα μεταχειρίσθηκαν την Ελλάδα και τους πολιτικούς της, για να πετύχουν δικά τους οφέλη εις βάρος του Ελληνικού και άλλων λαών, και να προχωρήσουν έτσι στηνπαγκοσμιοποίηση των εωσφοριστών...
«Το σχέδιο περιλαμβάνει για την Ελλάδα την δημιουργία χάους για να ακολουθήσουν οι λαοί της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, ακόμα και Γαλλίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αντίσταση στα σχέδια της Νέας Τάξης. Το εντυπωσιακό είναι πως ο Αμερικανός οικονομολόγος πιστεύει πως δεν θα αφήσουν να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, για να την ελέγχουν καλύτερα...»
Ο Paul Craig Roberts καταλήγει στην συνέντευξη του με το ερώτημα: «Will The Greeks Stand Strong And Save The Planet From World War III»? Δηλαδή, «Θα μείνουν οι Έλληνες δυνατοί και θα σώσουν τον πλανήτη από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»; Ενδιαφέρον το ότι και οικονομολόγοι τώρα μιλούν για πόλεμο μεγάλης κλίμακας, και μάλιστα Παγκόσμιο! Πιο ενδιαφέρον το ότι ο Ρόμπερτς αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας στα γεγονότα που θα προηγηθούν.
Η "Ράντ", συμβουλευτικό όργανο («think tank») του Αμερικανικού Πενταγώνου, είχε προειδοποιήσει (2009) για την "ανάγκη" ενός μεγάλου πολέμου: «Ο Οργανισμός Ροκφέλλερ & Φορντ-Κάρνεγκι που βρίσκεται πίσω από τη RAND πρότεινε ότι ένας πόλεμος των ΗΠΑ με μια άλλη μεγάλη παγκόσμια δύναμη θα αναζωογονούσε την οικονομία (..!) βοηθώντας την παρούσα Τραπεζική ελίτ να συνεχίσει την άσκηση του ελέγχου της πάνω στην Αμερική».
Αν σ' αυτή την κατάσταση, των διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών, προσθέσουμε τις επιπτώσεις μέσα στις χώρες από τη διαφθορά των πολιτικών, αντιλαμβανόμαστε γιατί το βιοτικό επίπεδο των λαών χειροτερεύει ραγδαία... 
Είδηση της 8ης Ιουλίου 2015: «Ποσοστό που ανέρχεται στο 36% του πληθυσμού της Ελλάδας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας (ετήσιο εισόδημα 4.608 ευρώ για το 2014) σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ εάν δεν υπήρχαν τα επιδόματα και οι λοιπές κοινωνικές ενισχύσεις το ποσοστό θα έφτανε το 52,2% του πληθυσμού.
...Αυτή είναι η εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής όπως αποτυπώνεται στην νέα έρευνα συνθηκών διαβίωσης (στοιχεία 2014). Το… κατώφλι φτώχειας διαμορφώθηκε σε ετήσιο εισόδημα 8.879 ευρώ για άγαμο και σε 17.270 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, σύμφωνα με την έρευνα του 2014. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το 22,1% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας. Ο λόγος για 888.452 νοικοκυριά με 2,3 εκατ. μέλη.
...Μεγάλες πιέσεις ασφυξίας στα νοικοκυριά δείχνει η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους δείκτες συνθηκών διαβίωσης. Σύμφωνα με αυτή, το 51% δεν μπορεί να πληρώσουν το δάνειο, το 52,5% δεν έχει ικανοποιητική θέρμανση. Το 41,5% των φτωχών στερείται διατροφής και το 79,1% δηλώνει οικονομική δυσκολία να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες. Τις ίδιες οικονομικές δυσκολίες να καλύψει έκτακτα αντιμετωπίζει όμως πλέον και το 39,1% των μη φτωχών και το 47,5% του συνόλου».
Η Ευρωπαϊκή πολιτική που προκάλεσε την Ελληνική καταστροφή μαζί με το ΔΝΤ, θεωρείται Γερμανική πολιτική. Γι' αυτό έκθεση της Κομισιόν από το 2013, την οποία υπέγραφε ο βετεράνος οικονομολόγος Jan in ‘t Veld (Head of Sector Model-based Economic Analysis, European Commission) κατήγγειλε ότι:
«Η δημοσιονομική πολιτική της Γερμανίας έκανε ακόμη πιο βαθιά την κρίση στην Ευρωζώνη και δυσκόλεψε περισσότερο χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα στήριξης όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να οδηγηθούν και πάλι στην ανάπτυξη αν η Γερμανία δεν επέμενε ακατανόητα να επιχειρεί να αποκομίσει κέρδη από την καταστροφή των άλλων. Την ίδια στιγμή που το Βερολίνο αποκομίζει κέρδη από την κρίση, η Ελλάδα καταστρέφεται και βυθίζεται πιο βαθιά στην κρίση»... Η νέα έκθεση αιφνιδίασε το Βερολίνο καθώς προερχόταν από το διευθυντήριο οικονομικών και χρηματοοικονομικών υποθέσεων της Κομισιόν και κανείς δεν μπορούσε να την αμφισβητήσει με το επιχείρημα ότι οι συντάκτες της "παίζουν παιχνίδια". (24-10-2013, defencenet.gr)
Το νομιζόμενο πλούσιο εισόδημα των Γερμανών υπάρχει, αλλά μόνο για λίγους. Έρευνα αναφέρει ότι: «Όπως κατέδειξαν τα στοιχεία, το 16,1% των Γερμανών κινδυνεύει να πέσει κάτω από το όριο της φτώχειας, το οποίο περιγράφεται ως το 60% του μέσου εισοδήματος, δηλαδή 980 ευρώ τον μήνα για τον άγαμο, και 2.058 για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά». (Ένας στους έξι Γερμανούς υπό καθεστώς φτώχειας. Είδηση της 26-10-2013)
Ποιος φταίει επομένως και δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Ελλάδα αλλά και στις θεωρούμενες πλούσιες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία;
Ο Γερμανός αντικαγκελάριος, Sigmar Gabriel, παραδέχθηκε ότι: «Για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα δεν φταίει ούτε ο λαός της ούτε η σημερινή κυβέρνηση. Το λάθος που κάναμε και δεν υπολογίσαμε σωστά, είναι ότι δεν λάβαμε υπόψη μας ότι στη χώρα υπάρχει μια διεφθαρμένη οικονομική ολιγαρχία, που την λυμαίνεται χρόνια τώρα, ακόμα και με την κρίση. Τα προγράμματα στην Ελλάδα απέτυχαν, γιατί τα δυο διεφθαρμένα κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, εξυπηρέτησαν και εξυπηρετούν αυτά τα συμφέροντα».
Αλλά στη Γερμανία ποιοι είναι υπεύθυνοι; Μήπως οι πολιτικοί της που κατακρίνουν τους Έλληνες; Γίνεται συγκάλυψη των μεγάλων ενόχων που προκαλούν το οικονομικό χάος σαν μέρος μιας στρατηγικής, που εκτός από οικονομικά έχει και άλλου είδους "συμφέροντα" (μερικά είναι απόκρυφα), τα οποία αν δεν υπήρχαν, δεν θα υπήρχε η διεφθαρμένη παγκοσμιοποίηση... Όμωςόσα ψίχουλα απομένουν για το λαό τα τρώει «μια διεφθαρμένη οικονομική ολιγαρχία». Και αυτή την ολιγαρχία, και όχι τον λαό, συντηρούν τα πολιτικά κόμματα που υποστηρίζονται ή και αναδεικνύονται από τους ντόπιους ολιγάρχες! 
Η ομιλία βόμβα από τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας, Sigmar Gabriel, μέσα στη γερμανική Βουλή, που καταδικάζει επώνυμα τα μεγάλα Ελληνικά "Μνημονιακά" κόμματα ανοίγει το δρόμο για την πλήρη αμφισβήτηση της ικανότητας αυτοδιοίκησης των Ελλήνων μέσα στο (αλλοπρόσαλλο) σκηνικό της παγκοσμιοποίησης... («Τα δύο διεφθαρμένα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΝΔ κατέστρεψαν την Ελλάδα»)

Β. Κριτική. 
Β1. Κρίνοντας με βάση τα γήινα συμφέροντα.
Από όσους ερμηνεύουν τα πράγματα, παρατηρούμε μεγάλη απόκλιση αυτών που σκέφτονται στενά σαν οικονομολόγοι, που είναι κυρίως οι Ευρωπαίοι, και αυτών που διευρύνουν το θέμα σκεπτόμενοι επί πλέον και γεωστρατηγικά.
Οι Αμερικανοί ωθούν τις εξελίξεις με πιο πλατιά αντίληψη, αλλά είναι και αυτοί εγκλωβισμένοι στους κανόνες της παγκοσμιοποίησης και τους τοκογλύφους που την κατευθύνουν. Έτσι δεν βοήθησαν, όταν έπρεπε, ενωρίτερα την Ελλάδα, ενώ τώρα ελπίζουν περισσότερο σε υποταγή των υπερήφανων Γερμανών και άλλων Ευρωπαίων, και (προσωρινή) ενίσχυση του δολαρίου έναντι των άλλων νομισμάτων, από την ελληνική κρίση... 
Όμως οι άρρωστες φιλάργυρες νοοτροπίες δεν διορθώνονται πλέον, και το αναγκαίο κακό, κατά τη "Ράντ" και τον Ρόμπερτς, ο μεγάλος πόλεμος (3ος παγκόσμιος), που θα τα ανατρέψει όλα, (λογικά) δεν αποφεύγεται...

Β2. Μιλώντας με βάση τον πνευματικό νόμο και τις προφητείες.


«Εκατομμύρια χρήματα διατίθενται από τους ξένους δια να απομακρύνουν τους Έλληνες από την Ορθόδοξη πίστη και ιστορία τους. Αν, όμως, εγκαταλείψουν την πίστη τους, αυτό θα φέρει την καταστροφή τους...

Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι, ακονίζουν τα μαχαίρια, αλλά δεν ήλθε η ώρα, δεν το επιτρέπει ακόμα ο Θεός. Υπομένει ο Θεός. Περιμένει την μετάνοιά μας».
Γέροντας Γεννάδιος, Ακούμια Ρεθύμνου (+1983).

Τι προβλέπεται: 
Οι προφητείες προβλέπουν το κακό από τους "διαβασμένους": «Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους»! (54η προφ.). Προβλέπουν επίσης τεράστιους φόρους: «Θα σας επιβάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν» (67η). Επίσης: «Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα». (68η). Ακόμη: «Θα σας ρίξουν παρά (=χρήμα) πολύ· θα σας ζητήσουν να τον πάρουν πίσω, αλλά δεν θα μπορέσουν» (99η).
Μιλάνε και για τον πόλεμο που θα γίνεται γύρω από τη χώρα μας: «Στην Πόλη θα χυθεί αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξει (=πλεύσει)» (58η). Η103η της συλλογής Τριανταφύλλου, των προφητειών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, λέει: «Όταν γίνει η Εγνατία οδός, τα στρατεύματα θα περάσουν από αυτήν. Η κεφαλή των στρατευμάτων θα φθάσει στην Κωνσταντινούπολη και η ουρά θα βρίσκεται στην Αυλώνα». (Β. Ήπειρο). Οι προφητείες του Αγίου Κοσμά μιλούν και για τις βιαιοπραγίες από τα ξένα στρατεύματα που θα περνούν μέσα από τη χώρα μας. «Θα περάσουν βρωμερά ασκέρια από τα Εσπέρια μέρη(της Δύσης), και θα ρωτάνε πούνε η Πόλη, είναι σιμά; Όσοι λένε ότι είναι σιμά δεν θα τους πειράξουν, όσοι πουν ότι είναι αλάργα θα τους κόβουν» (βλ. 83η).
Θα μας επιτεθούν και οι Τούρκοι με αφορμή την επέκταση των μιλίων της ΑΟΖ από 6 σε 12. «Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φθάσουν ως τα Εξαμίλια. Στο τέλος θα τους διώξουν εις την Κόκκινη Μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί, το άλλο τρίτο θα βαπτισθεί και μονάχα το 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά» (63η).
Οι ανακατωσούρες, οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές, θα έχουν και ένα καλό: Θα μας εμποδίσουν από το να μπούμε στον παγκόσμιο πόλεμο. «Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτες, δεν θα προφθάσουν όμως»(69η). Θα υπάρχουν διάφορες εστίες πολέμου: «Εσείς θα σώσετε άλλους και οι άλλοι εσάς» (100ή)

Αλλά γιατί να υπάρχουν προφητείες; 
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ενώ οι προβλέψεις των προφητειών είναι φανερές σε όλους, μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούν θεολογικά να εννοήσουν το πως και γιατί υπάρχουν αληθινές προφητείες. Να μην ξεχνάμε ότι:
Οι άνθρωποι έχουν ψυχή που δεν ανήκει στον υλικό κόσμο, γι' αυτό και κάποτε θυσιάζουν τα γήινα συμφέροντά τους για τις ιδέες ή για την πίστη τους. Τα γουρουνάκια και οι μαϊμούδες δεν θα το κάνουν ποτέ αυτό. Οι Προφητείες των Ορθοδόξων μας θυμίζουν ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος, στον οποίο ήδη ζει η ψυχή μας, και ότι πάνω από όλους και όλα είναι ο Θεός.
Δεν υπάρχει θεά τύχη ή κισμέτ, αλλά υπάρχει πνευματικός νόμος, ορισμένος από τον Θεό, που διέπει όλα τα λογικά κτίσματα, τα οποία με βάση αυτόν κρινόμενα κερδίζουν ή χάνουν τη χάρη του Θεού, και το αποτέλεσμα αντανακλάται ακόμα και στην άψυχη ύλη. Αυτό μας το δείχνει ο Θεολόγος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αλλά είναι κρυμμένο από τους ασεβείς, οι οποίοι μένουν μόνο στις κοσμικές προβλέψεις, σαν αυτές του Ιούλιου Βερν...
Μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου έχουν τεθεί από τον Θεό οι ίδιες εντολές που δόθηκαν γραπτές στον Μωϋσή και συμπληρώθηκαν πνευματικότερα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γι' αυτό αυτές, οι 10 εντολές, είναι παγκόσμιος και αιώνιος πνευματικός νόμος. Και μια αντανάκλαση ή εικόνα αυτής της αλήθειας στο υλικό πεδίο είναι η δύναμη του «1000-άρμενου», που προβλέφθηκε από τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ότι θα εμφανισθεί στις Ελληνικές θάλασσες πριν τα γεγονότα της Πόλης:
«Όταν θα ιδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της Πόλης». Όπως στην παλιά εποχή της Τροίας, οι Έλληνες υπέφεραν από τους Τρώες που έλεγχαν τα στενά των Δαρδανελίων με βαριά φορολογία ή και αρπαγές των εμπορευμάτων τους, έτσι κατ' αναλογίαν τώρα, οι Τροϊκανοί Τραπεζίτες της παγκοσμιοποίησης, περνάνε μέσα από άλλα στενά την διαβίωση των λαών, εμποδίζοντας την απόκτηση αγαθών με τα χρηματιστηριακά παιγνίδια, που αρπάζουν τον πλούτο τους. (Το 1000-άρμενο στην Ιστορία, στις προφητείες και τώρα!)

Στον πνευματικό κόσμο, που ζουν οι ψυχές μας, υπάρχουν πνεύματα, και μερικά από αυτά που χρησιμοποίησαν την ελεύθερη βούλησή τους για να γίνουν πονηρά, με αρχηγό τους τον διάβολο, προσπαθούν να μας κάνουν κακό. Να είστε πάντα σε ετοιμότητα, «γιατί ο αντίδικός σας διάβολος σαν λιοντάρι ωρυόμενο περπατάει ζητώντας κάποιον να καταπιεί», συμβουλεύει ο απόστολος Πέτρος. (1η Πέτ. Ε-8). 

Τώρα που οι πνευματικά τυφλοί έχουν αυξηθεί, είναι επόμενο οι κίνδυνοι να είναι μεγαλύτεροι, γιατί κάποιοι από αυτούς οδηγούν το λαό, χωρίς επίγνωση του κινδύνου. Ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός (Α. Τσίπρας) δηλώνει επίσημα τυφλός, διότι δεν αντιλαμβάνεται την ύπαρξη ψυχής και πνευματικού κόσμου, ούτε και τον μαρτυρούμενο από τη σοφία και αρμονία του Σύμπαντος Δημιουργό. Αλλά δεν στηριζόμαστε στους άρχοντες, όπως είναι γραμμένο: «Μή πεποίθατε επ' άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων, οίς ούκ έστι σωτηρία». (Ψαλμός145) 
Ο Θεός, ως αγαθός, επιτρέπει να διδαχθούμε μέσα από όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, συγκρατώντας την κακία του διαβόλου και μακροθυμώντας. Έλεγε ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: «Ο διάβολος επιθυμεί την καταστροφή του ανθρώπου. Πάντα, όμως, ο Θεός δεν επιτρέπει να γίνει έτσι, όπως το θέλει ο διάβολος. Άλλα τι κάνει; Παραχωρεί στο διάβολο το δικαίωμα να κάνη κακό μέχρις ενός σημείου, γιατί από το κακό αυτό θα προκύψει κάτι καλό. Είπε πώς ό,τι έπαθε το Ιράκ, το ίδιο θα πάθει και η Τουρκία από μία συμμαχική δύναμη, και κυρίως από τους Αμερικανούς. Θα χάσει ακόμη και τους πατροπαράδοτους φίλους της, τους Γερμανούς»... Επίσης:
«Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες πρέπει να τη φυλάξουν. Και έτσι ο Θεός θα τη χαρίσει σε μας. Θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι». «Γέροντα», του αντείπα (λέει ο κ. Χαραλαμπίδης), «τι Χριστιανοί είμαστε; Ξέρεις έξω πόσο αμαρτωλά ζουν οι Έλληνες; Μέρα - νύχτα διασκεδάζουν και κυλιούνται στην αμαρτία. Πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός να πάρουμε την Πόλη»; Και με το απλό, σοφό του ύφος, μου είπε: «Υπάρχει η μαγιά κι αυτή η μαγιά κρατάει την Εκκλησία και την Ελλάδα. Γι’ αυτή τη μαγιά ο Κύριος θα κάμει ότι θα κάμει»! (Επίτομος υπό ΛΜΔ)

Το προφητικό βλέμμα του αγίου γέροντος Παϊσίου προείδε που θα κατέληγε η αυθαιρεσία αλλά και η υπερηφάνεια των πολιτικών που κυβερνούν τη χώρα μας. Γράφεται: επισκέφθηκα το Γέροντα μαζί μ’ ένα φίλο μου σμήναρχο, γύρω στα τέλη Οκτωβρίου του 1993, και του εξέφρασα την ανησυχία μου γι’ αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Ο Γέροντας απήντησε: «Μη φοβάσαι. Ο Θεός δε θα επιτρέψει να γίνει κακό, αλλά θα γίνουν όμως πράγματα και θάματα που δεν θα εξηγούνται με τη λογική. Ο κόσμος θα τους σιχαθεί (τους πολιτικούς) και θα τους κυνηγήσει. Όπως ένα μπαλόνι φουσκώνει και ξαφνικά σκάει, έτσι θα σκάσουν κι αυτοί! Δεν μπορώ να σου πω πιο πολλά». Μετά μου πιάνει το χέρι καθησυχαστικά και μου λέει: «Η Παναγία και οι άγιοί μας σκανδαλωδώς μας βοηθάνε»! 
Μας βοηθάνε οι άγιοι, αλλά με διάκριση, γιατί είναι αρκετοί τώρα αυτοί που τα βάζουν με τον νόμο του Θεού, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό τη χάρη Του να καλύψει όλο το έθνος.
Η νομιμοποίηση των εκτρώσεων, του γάμου των ομοφυλοφίλων, η απόφαση για χτίσιμο τζαμιών στη χώρα κλπ, που δηλώνουν περιφρόνηση της Ορθοδοξίας και του αληθινού Θεού, η αποδοχή της φιλαργυρίας, του αποκρυφισμού, και γενικά των παθών σαν ισότιμων με τις αρετές, εμποδίζουν να έρθει απλόχερα το έλεος του Θεού στους Έλληνες. Δεν επιτρέπει όμως ο Θεός την καταστροφή της Ελλάδας, για να μην καταστραφούν μαζί και οι πιστοί, στους οποίους δίνει επί πλέον βοήθεια, διά των πρεσβειών των αγίων, για να ξεπεράσουν τα δεινά.
Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε προφητεύσει: «Θα δούμε και θα ζήσουμε τα Σόδομα και τα Γόμορρα στον τόπο μας». Αυτό κατ' επιταγήν των πολιτισμένων κέντρων της Δύσης, που αργότερα σαν βρωμερά ασκέρια θα περνάνε για να πολεμήσουν τους Ρώσους στην Πόλη. (Βλ. 83η προφητεία).
Να σημειωθεί ότι αν μόνο οι Ορθόδοξοι κρατηθούν ακλόνητοι στην πίστη, χωρίς κοσμικές προσθήκες και αλλαγές, όπως κάνουν οι παπικοί, κυρίως τα τελευταία χρόνια, 3ος παγκόσμιος πόλεμος δεν γίνεται. Γι' αυτό ο διάβολος πολεμάει την Ορθοδοξία διά της εκκοσμίκευσης, που προκαλεί απώλεια διάκρισης καλού - κακού σε σχέση με τον νόμο του Θεού, ώστε ανεμπόδιστα η ανθρωπότητα να τον ακολουθήσει στον Αρμαγεδδόνα ψυχών και σωμάτων.
Παράδειγμα συσκότισης από τον πάπα Φραγκίσκο:
«Κοράνι και Αγία Γραφή είναι το ίδιο»!


«Ιησούς Χριστός, Μωάμεθ, Ιεχωβά, Αλλάχ. Αυτά είναι όλα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια οντότητα (τον Θεό) που είναι σαφώς η ίδια σε όλο τον κόσμο»... 
Κανένας Μουσουλμάνος δεν υποστηρίζει ότι ο Μωάμεθ είναι Θεός, όπως λέει ο πάπας, αλλά προφήτης... Επί πλέον οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι, δεν δέχονται την θεότητα του Χριστού. Επομένως με τρόπο άγαρμπο, βλάσφημο και αντιφατικό, ο πάπας προσπαθεί να δώσει μια "θεολογική" κάλυψη στην σαλατοποίηση των θρησκειών από την παγκοσμιοποίηση, και να θέσει όλους τους πλανεμένους υπό την καθοδήγησή του. Έτσι αν και δεν ήρθε η στιγμή να φανερωθεί ο πάπας στον αισθητό μας κόσμο σαν αιτία του 3ου παγκοσμίου πολέμου, πνευματικά αυτό ήδη έχει φανεί. Και άρα δικαίως ο άγιος Κοσμάς είπε προφητικά: «Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία». (90ή προφ).
Ο πάπας προβάλλει, και είναι δυνατόν να μεταδώσει και στους Ορθοδόξους, που όμως δεν σκέπτονται Ορθόδοξα, ένα εκκοσμικευμένο Χριστιανισμό. Και μπορεί να καταστήσει ακόμα και Ορθόδοξους κληρικούς, μέσα από τον "σεβασμό" και την "αγάπη" που του δείχνουν, κοινωνούς στα βλάσφημα δόγματα που πρεσβεύει. Τότε θα πραγματοποιηθεί και η άλλη προφητεία:
«Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων». (57η προφητεία). Όταν έλεγε αυτά ο άγιος, κάποιοι κληρικοί από το ακροατήριο δυσανασχέτησαν και είπαν: «Άγιε μεγάλη προσβολή σε μας». Και ο Άγιος απάντησε: «Αμ εγώ τι είμαι; Δεν είμαι από την ιδικήν σας τάξιν; Σας λέγω πως αυτά μια μέρα θα γίνουν». (Καλυβοπούλου, περιοδικό Β. Ήπειρος). Τα ηθικά παραπτώματα έρχονται πρώτα. Κατόπιν κυριαρχεί πνευματική συσκότιση, και τότε ακολουθεί η πτώση σε κακοδοξίες ακόμη και σε αίρεση. Εδώ μιλάει και για ηθικά (χειρότεροι), και για κακοδοξίες (ασεβέστεροι) πχ. αποδεχόμενοι τον θρησκευτικό συγκρητισμό και την Πανθρησκεία. 

Τώρα είναι εποχή ιδιάζουσας κρίσης του Θεού, γιατί με αφορμή την οικονομική κρίση, όλοι κρίνονται για την συμπεριφορά τους προς τους φτωχούς. Κρίνονται οι μεμονωμένοι άνθρωποι σαν πρόσωπα, αλλά και οι ομάδες ατόμων (όπως τα πολιτικά κόμματα), οι χώρες, αλλά και οι συνασπισμοί χωρών. Μάλιστα στην Αποκάλυψη γράφεται ότι γίνεται επιλογή των "144.000", δηλ. αυτών που έχουν και τηρούν τη διδασκαλία του Χριστού που έφθασε σε μας διά των 12 Αποστόλων και των διαδόχων τους, για να προστατευθούν(πρωτίστως πνευματικά) από τα επερχόμενα δεινά.


Ο Κύριος Ιησούς Χριστός παίρνει τη θέση των φτωχών και ανήμπορων, των κοσμικά ελαχίστων, και δικαιώνει όσους τους βοήθησαν, όπως λέει στο Ευαγγέλιο: «Αληθινά σας λέγω, πως ότι επράξατε σε κάποιον από αυτούς τους αδελφούς Μου τους ελάχιστους, σε Εμένα το πράξατε». (Ματθ. Κε-40) Είναι τυχαίο που οι ειδήσεις, όπως αναφέραμε πιο πάνω, μιλούν τώρα για 888 χιλιάδες Ελληνικά νοικοκυριά που είναι στο κατώφλι της φτώχειας, όταν το 888 σαν αριθμός αντιστοιχεί στο όνομα Ιησούς; (=10+8+200+70+400+200) Αλλά και το ετήσιο εισόδημα για άγαμο στο κατώφλι της φτώχειας είναι τώρα 8880 ευρώ...!
Η συμμαχία των τοκογλύφων παγκοσμιοποιητών με τη Γερμανία, θα έχει τις επιπτώσεις της σε όλη την Ευρώπη, αν σκεφτούμε που πάμε κατά τον άγιο Παΐσιο: «Στην Ιταλία θα παρουσιασθεί ένας νέος Μουσολίνι, στη Γερμανία ένας νέος Χίτλερ και η ΕΟΚ (τώρα Ε.Ε.) θα διαλυθεί. H ΕΟΚ, είπε, δεν έχει καμμία σχέση με την Αμερική. Η Αμερική μοιάζει μ’ έναν αργαλειό, που αφομοιώνει όλα τα κουρέλια, ενώ στην ΕΟΚ υπάρχουν αντιτιθέμενα και διαπλεκόμενα συμφέροντα».
Και πιο επεξηγηματικά: «Στην Αμερική πήγαν άνθρωποι από διάφορα μέρη. Κουβάλησε ο καθένας το κουρέλι του και έτσι έγινε εκεί μία κουρελού. Στην ΕΟΚ, όμως, οι χώρες που μπαίνουν είναι έτοιμα χαλιά. Τα χαλιά, όσο και να τα ενώσεις, το ένα πάει από δω και το άλλο απ’ εκεί. Έτσι, μη φοβάστε για δυσμενείς συνέπειες από την ΕΟΚ. Δεν πρόκειται ποτέ οι χώρες της Ευρώπης να ενωθούν πλήρως, ώστε να μας βλάψουν».
Τα λόγια του αγίου γέροντος Παϊσίου αποτυπωμένα στη μορφή του κτιρίου του Ευρωκοινοβουλίου:Άνω σε αναπαράσταση ο ημιτελής πύργος της αρχαίας Βαβυλώνας, από ζωγραφικό πίνακα, και κάτω από αυτόν το Ευρωκοινοβούλιο της νέας"Βαβυλώνας". Ακόμη και οπτικά έχομε την διασύνδεση των εποχών και την προφητική απεικόνιση του τέλους της νέας... Ο σχεδιασμός το δηλώνει σε όσους καταλαβαίνουν: Δεν πρόκειται ποτέ οι χώρες της Ευρώπης να ενωθούν πλήρως... Η ΕυρωΒαβέλ θα μείνει ημιτελής... όπως και η παλιά...!(Περισσότερα στο: "Οι 2 θεοί της Βαβυλώνας")


Σημειολογικά: Σόϊμπλε=το μπλε σόϊ των Ευρω-βαβυλωνίων, με την αρπαχτική νοοτροπία του κατά Μέρκελ κακαγγελίου, που εκφράζει τις πλούσιες "ευλογίες" στην ανθρωπότητα του Παγκοσμιοποιητή και Πανθρησκειάρχη Πάπα της Ρώμης... Με την αυξανόμενη ανομία, η οικονομία της παγκοσμιοποίησης προετοιμάζει την άφιξη του Αντιχρίστου, ενώ αντίθετα η «Θεία Οικονομία», διά των δικαίων προπατόρων, προετοίμασε τον ερχομό του Σωτήρος Χριστού στη γη.

Για τα Εξαμίλια: Όταν κατά καιρούς γινόταν λόγος για την προφητεία τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού ότι θαρθούν οι Τούρκοι και θα φθάσουν μέχρι τα Εξαμίλια στον πόλεμο Ελλάδος - Τουρκίας, εξηγούσε ο άγιος Γέροντας:
- Ο κόσμος σήμερα δεν έχει μυαλό. Τα εξαμίλια τα οποία αναφέρει ο άγιος Κοσμάς, είναι τα έξι μίλια της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Αυτά θα είναι, και η αιτία πολέμου... (κείμ. Α΄)
Γράψαμε ήδη, στα τεύχη της Αποκάλυψης και στο «3 ΟΥΑΙ», ότι τα γεγονότα στην Ελλάδα, παρεμβάλλονται ανάμεσα σε μεγάλης σημασίας φοβερές προειδοποιήσεις πριν την 5η σάλπιγγα, στην οποία γίνεται το κατέβασμα των Ρώσων, μέσα στο πλαίσιο των ανταγωνισμών και μαχών για τα υποθαλάσσια πετρέλαια. 

Για τα γεγονότα που καταφθάνουν:
Πατήρ Σεραφείμ Δημόπουλος: «Θα ξυπνήσουμε και δεν θα έχουμε τίποτα»! 
Πολύτεκνος οικογενειάρχης στις αρχές τού 2008 σε συζήτηση με τον π. Σεραφείμ τον ρώτησε:
- Γέροντα, έχω κάποιες οικονομίες. Να αρχίσω να κτίζω κάτι για τα παιδιά; Τι Να κάνω;
- Όχι, παιδί μου, Να ασχοληθείς με τη γη, για να ζήσεις τα παιδιά σου. Γιατί, να, θα κοιμηθούμε ένα βράδυ και θα τα έχουμε όλα, και το πρωί θα ξυπνήσουμε και δε θα έχουμε τίποτε. Σε συνέχεια τού διαλόγου αυτού ο π. Σεραφείμμ είχε γράψει στο βιβλίο του «Ρήματα Ζωής», πού κυκλοφόρησε το 2008, λίγο μετά το θάνατό του, τα ακόλουθα: «Όλοι διαισθανόμεθα ότι τα χρόνια της αφθονίας και τού πλούτου γρήγορα θα παρέλθουν και ο άνθρωπος θα ευρεθεί σε εποχές πόνου, πένθους, υστερήσεως και συμφορών». (Σύνδεσμος)


Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης: Κάποια μέρα του καλοκαιριού θα πτωχεύσουμε...
«Κάποια μέρα του καλοκαιριού θα ξυπνήσουμε και θα ακούσουμε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση ότι η Ελλάδα κήρυξε πτώχευση.
Τότε οι οποιεσδήποτε καταθέσεις στις τράπεζες θα παρακρατηθούν για να πληρωθούν τα χρέη.
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αρχίζουν τα χειρότερα στην Ελλάδα». (Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης, Καμάριζα Αττικής - Ειπώθηκε στις 26 Μαΐου 2011)

Γέροντας Σίμων ο Αρβανίτης: 
Ο Γέροντας Σίμων ο Αρβανίτης έλεγε πολλά για την κατάσταση της κοινωνίας. Θα έλθουν, έλεγε, πολύ δύσκολες ημέρες. Ο κόσμος έχει ξεφύγει από τον δρόμο. Μια φορά ρωτήθηκε ο πατήρ Σίμων:
- Τι γίνεται με τις βόμβες που πέφτουν συνέχεια στην Αθήνα; Ήταν η χρονιά του 1982 ή 83 και ο Γέροντας είπε:
- «Αυτά δεν είναι τίποτα. Πάρα πολλά θα δείτε. Πάρα πολλά για να δοκιμαστεί ο λαός που δεν καταλαβαίνει». (25ο). Είπε ακόμη:
«Αγία Κοινωνία με Ιερά Εξομολόγηση και μετάνοια, παιδί μου. Θα έρθει ημέρα που δεν θα έχετε μέρος να θάβετε τους νεκρούς και θα τους θάβετε ομαδικά σε λάκκους από τα ατυχήματα και τις αρρώστιες. Αυτή είναι η κατάντια του ανθρώπου από την αμαρτία. Ξέχασε τον Θεό, τις νηστείες. Δεν προσέχει τίποτα ιερό». (26ο).
Για πείνα: Μια άλλη φορά, στο ίδιο παραπάνω πρόσωπο, ο Γέροντας είπε, ότι«θα έρθει μια τέτοια πείνα, που η πείνα του 1941 δεν είναι τίποτα, μπροστά σ’ αυτή που έρχεται». Η κυρία τον ρώτησε, αν θα γίνει πόλεμος και απάντησε:«Κάτι άλλο θα γίνει, παιδί μου». (27ο). Και για αίμα στην άσφαλτο:
«Να θυμάσαι, Μαρίνα, παιδί μου, θα έρθει η μέρα, που θα γεμίσει η άσφαλτος με αίμα νέων παιδιών». Και εγώ του λέω, γιατί; Και ο Γέροντας είπε:«Θα βλέπουμε τόσους θανάτους κάθε μέρα, θα γεμίσει η άσφαλτος με αίμα, και τα νεκροταφεία με νέα παιδιά». Και πάλι τον ρώτησα: Γιατί, Γέροντα; Για την μεγάλη αμαρτία που ζούνε θα φθάσουν σ’ αυτό το σημείο, μου είπε.
Η Ελλάδα, κατά τον γέροντα Σίμωνα τον Αρβανίτη, θα περάσει δοκιμασίες αλλά στο τέλος καθαρισμένη μέσα από αυτές, θα δοξασθεί από τον Θεό:
«...Δεν ηδύνατο ο Θεός πλέον να ανεχθεί εκείνη την λυπηρά κατάσταση σ' όλη την Οικουμένη, μηδαμώς εξαιρουμένης και της Ελλάδος, που την αγαπά περισσότερο, και το οποίο στα χαρτιά μας (ιερά κείμενα) λέει, και σε λίγο πραγματοποιούνται, ότι η Ελλάς, η Ελλάς θα δείτε σε λίγο πόσο θα γίνει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη. Όχι μόνο θα δείτε... θα έχει εξαίρετο και λαμπρό παράδειγμα εις όλην την Οικουμένη, διότι ενθυμείσθε ότι εδώ δεν εχύθηκε αίμα όταν εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος, ενώ ξέρεις τι αίμα χύθηκε σ' όλα τα έθνη»... (70ο)

Γερόντισσα Λαμπρινή Βέτσιου - Δρίβα (+2002, ανέκδοτη): 
«Η Ελλάδα, μια ώρα, οικονομικά θα πέσει έξω! Τα λεφτά θα εξευτελιστούν. Τυχεροί όσοι θα έχουν χρυσό (ως μέσο συναλλαγής) και ένα κομμάτι γης».
Μου είπε η γερόντισσα (έγινε μοναχή από τον π. Μητροφάνη) για το σπίτι μου (1990): 
- «Τι το θες παιδί μου τόσο μεγάλο σπίτι; Θα έρθει καιρός που θα βάλουν φόρο και στα βήματά σας μέσα σ' αυτό, και στα άτομα που είστε μέσα»! (Τώρα έχουμε τεκμήριο διαβίωσης - φορολόγηση τετ. μέτρων και το χαράτσι).
- Τυχεροί όσοι θα μένουν σε καλύβες (μικρά σπιτάκια). Τα αυτοκίνητα θα τα αράξει ο κόσμος στις αυλές του!! Αν έχεις δουλειά θα δουλεύεις όλη μέρα, το μισό μεροκάματο θα το δίνεις για βενζίνη για να πάς στη δουλειά σου και το υπόλοιπο να ταΐσεις τα παιδιά σου και αν φτάσουν για να φάνε... Την αποθήκη που βάζει ο πατέρας σου το χόρτο για τα ζώα θα σε παρακαλάνε για να μείνουν μέσα! Γεμάτος έκπληξη της είπα. Βρε γιαγιά έχει ποντίκια μέσα! Η γιαγιά μου είπε:
- Όταν κάποιος δεν έχει που να βάλει την οικογένειά του, τα ποντίκια θα υπολογίσει; Αφού έριξε μια ματιά στον ουρανό με κοίταξε και μου είπε:
- Θα είναι άτομα από την Αθήνα και από άλλα μέρη, και από νησιά θα έρθει κόσμος! Πότε θα γίνουν αυτά γιαγιά; Δεν θα ζω εγώ τότε!
Είπε επίσης, το 1990:
- Θα σας αναγκάσουν να πάρετε μια κάρτα-ταυτότητα. Θα κάνετε όλες τις συναλλαγές σας με αυτή. Να μη την πάρετε, είναι του Αντιχρίστου. Όποιος την πάρει αμέσως ξεβαπτίζεται. Είπε επίσης ότι θα αναγκάσουν τον κόσμο να πάρει τη κάρτα με διάφορους τρόπους. Αυτές, είπε, θα βγουν στον Βόλο.
- Τα πράγματα θα αλλάξουν, δεν θα είναι όπως τώρα. Θα έρθει μεγάλη φτώχεια! Θα πουν, είσαι μακροχρόνια άνεργος, δικαιούσαι ένα βοήθημα οικονομικό, για να το πάρεις όμως θα πρέπει να έχεις την κάρτα-ταυτότητα. Εκεί θα εξαπατηθούν πολλοί… Σκέψου ένα πατέρα με τρία παιδιά που έχουν τρεις μέρες να φάνε. Θα τρέχει αμέσως να πάρει τη κάρτα, για να αγοράσει λίγα μακαρόνια, λίγα φασόλια... (Δεν μιλάει για απλή τραπεζική κάρτα, αλλά για (υπερ) κάρτα-ταυτότητα). 
7 Σεπ. 2002: Επισκέφτηκα τη γερόντισσα στο σπιτάκι της. Ήταν 11 το πρωί.
- Έλα και σε περίμενα μου είπε. Σε λίγες μέρες θα φύγω από τη ζωή! Άρχισε να μου δίνει κάποιες συμβουλές. Της ζήτησα να μου εξηγήσει κάποια πράγματα που έλεγε στο παρελθόν. Τότε ήταν μεταβατική περίοδος, από δραχμή στο ευρώ. Αναφέρω το διάλογο μεταξύ μας. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιαγιά έχω μια διαφωνία μαζί σου. Είχες πει κάποτε ότι η Ελλάδα θα πέσει έξω οικονομικά και τα λεφτά θα χαθούν μια ώρα! Πριν λίγες μέρες μπήκαμε στο ευρώ, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρώ είναι ισχυρό νόμισμα όπως το δολάριο! 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό το νόμισμα είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που δεν είναι ευλογημένο από το Θεό. Αυτό το νόμισμα έγινε για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς του σκότους!! Θα τους δεις λίγα χρόνια αργότερα! Πέντε χρόνια θα περνάει καλά ο κόσμος και μετά έρχεται ο κατήφορος! Θα έχετε όλα τα καλά μπροστά σας, αλλά δεν θα μπορείτε να τα αποκτήσετε… Τα παλιά σου ρούχα δε θα τα πετάς, να τα βάλεις κάπου να τα φυλάς… Δεν θα μπορεί ο κόσμος να αγοράζει καινούργια ρούχα…
Έρχεται μεγάλη φτώχεια... Θα αναγκαστείς να φοράς τα παλιά σου ρούχα και θα λες «είχα εγώ τόσο ωραία ρούχα»; Δεν θα μπορείτε να φτιάξετε τίποτα! Όποιος πρόλαβε και έφτιαξε σπίτι πρόλαβε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιαγιά λες ότι έρχεται φτώχεια! Τι είδους φτώχεια έρχεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα τρως ξερό ψωμί στο σπίτι σου και ο γείτονας θα σε ζηλεύει γιατί αυτός δεν θα έχει!!
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή θα είναι όπως στη κατοχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Χειρότερα από τότε! Ο ιδιωτικός τομέας θα σβήσει και οι δουλειές θα χαθούν, μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αντέξουν, όχι ότι θα παίρνουν πολλά λεφτά αλλά απλώς θα έχουν το σταθερό. Φαντάσου ένα παιδί που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα με το πρωινό του, το μεσημεριανό του, το βραδινό του και αναγκαστικά θα έρθει στο χωριό του, να τρώει ένα κομμάτι καλαμποκίσιο ψωμί και ένα αυγό τηγανιτό και αυτή μπορεί να είναι η τροφή του για όλη τη μέρα!...
Θα περιποιείσαι το κήπο σου και θα περνάει κάποιος στο δρόμο, θα βλέπει τον κήπο σου, θα παίρνει φόρα, θα ρίχνει το φράχτη και δε θα μπορείς να τον σταματήσεις! Θα λέει φίλε πεινάω, πεινάνε τα παιδιά μου, για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε και έδειξε ταραγμένη!...
Παιδιά σπάνια θα γεννιούνται, θα δεις ζευγάρια να είναι πολλά χρόνια μαζί και δεν θα παντρεύονται! Όχι γιατί δε θα θέλουν, αλλά δεν θα μπορούν, γιατί θα μένουν από δουλειά και μέχρι να ξαναβρούν θα περνά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν κατά λάθος κάνουν κάνα παιδί θα παντρεύονται με ένα απλό χαρτί. ΕΡΩΤΗΣΗ: Εννοείς γιαγιά πολιτικό γάμο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είπα απλό χαρτί. (Σήμερα έχουμε το χαρτί της συμβίωσης). Θα πέσει γκρίνια στο κόσμο, θα δεις σπίτια να καίγονται από μέσα και απ’ έξω αυτό να μη φαίνεται. Θα βλέπεις οικογένειες στην κοινωνία να φαίνονται αγαπημένες, και μέσα στο σπίτι τους να τρώγονται σαν τα σκυλιά! Αυτά μου τα είπε ο Κύριος, είπε η γιαγιά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Και κάθε πότε σε επισκέπτεται ο Κύριος γιαγιά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανάλογα, άλλες φορές πιο συχνά, άλλες πιο αραιά. Περίπου μια φορά τη βδομάδα έρχεται εκεί που προσεύχομαι!
ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν σου μιλά ο Κύριος γιαγιά σε ποια γλώσσα σου μιλάει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη γλώσσα που είναι γραμμένα τα Ευαγγέλια!
...Θα γίνονται εκλογές και δεν θα έχουμε κυβέρνηση! Θα έρθει καιρός που θα μας φέρουν άτομο απ’ έξω να μας κυβερνήσει. Θα μας φέρουν και Βασιλιά! Αμέσως ρώτησα τη γιαγιά… Το Σύνταγμά μας δεν επιτρέπει βασιλιά...
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και ποιος είναι αυτός που θα υπολογίσει Σύνταγμα; Ο Κύριος έχει (προσωρινά) αποστρέψει το πρόσωπό του από εμάς τους Έλληνες.
Όταν τα παιδιά έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις προσευχόμουν συνέχεια για αυτά. Τότε παρουσιάστηκε ο Κύριος μπροστά μου στενοχωρημένος, γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν προσευχή. 
Μου είπε ο Κύριος:
- Δεν ζητάω πολλά από τους ανθρώπους, έστω λίγη προσευχή σε Μένα γιατί δεν κάνουν; Από τα παιδιά δεν ζητάω πολλά, καταλαβαίνω την αγωνία τους και το κόπο τους! Όλη μέρα σχολείο και διάβασμα, αλλά για Μένα τίποτα!Από τα παιδιά θέλω έστω 10΄ λεπτά προσευχή την ημέρα για Μένα! Έχω δώσει τα πάντα στους ανθρώπους! Μέχρι να μιλάει και να βλέπει ο γονιός το παιδί του που είναι στην άλλη άκρη της γης! Αλλά αυτοί συνεχίζουν να προσκυνούν αυτόν και μου έδειξε τον διάβολο που στεκόταν έξω από το σπίτι μου! Όποιος θέλει ας με ακολουθήσει, μόνον αυτούς θα σώσω. Και από τον αέρα που θα αναπνέουν θα χορταίνουν!

 
το κείμενο σε εκτυπώσιμο αρχείο

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
29-6 / 12-7-2015, Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και αγίου Παϊσίου
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ