.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Θανάσιμο λάθος: Η «Κατάνυξη» βγάζει τα μάτια της με τα ίδια της τα χέρια!


Θανάσιμο λάθος ορθοδόξων εξ αιτίας των οικουμενιστών

Tοῦ θεολόγου Nικ. Ἰω. Σωτηροπούλου

Σχόλιο: Ἡ «Κατάνυξη» μὲ τὸ ἄρθρο τοῦ Nικ. Σωτηροπούλου «Θανάσιμο λάθος ὀρθοδόξων ἐξ αἰτίας τῶν οἰκουμενιστῶν»ποὺ χθὲς δημοσίευσε, ὑποστηρίζει τὴν ἀμάρτυρη κακοθεωρία ὅτι μποροῦμε νὰ ἔχουμε κοινωνία μὲ «εὐσεβεῖς» ἱερωμένους. 

Καὶ ποιούς θεωρεῖ «εὐσεβεῖς» ἱερωμένους; Αὐτοὺς ποὺ κοινωνοῦνκαὶ μνημονεύουν τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ἀποδέχτηκαν τὴν ἄνομηΚολυμπάριο Σύνοδο, τὸ Οὐκρανικὸ σχίσμα καὶ καλοῦν στὴν Ἑλλάδα γιὰ συλλείτουργα τοὺς σχισματικοὺς σπρώχνοντας ἔτσι καὶ τὸ ποίμνιο στὴν ἀναγνώρισή τους· αὐτοὺς ποὺ ἀποφάσισαν τὰ ἀντιεκκλησιαστικὰ μέτρα κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ μὲ κορυφὴ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ τὴν ἀπαγόρευση τῆς Θ. Κοινωνίας· δηλαδὴ αὐτοὺς ποὺ ὑποτάσσονται στοὺς προϊσταμένους τους ἀνεξαρτήτως, παρόλο ποὺ οἱ Ἐπίσκοποι αὐτοὶ ἀθετοῦν τοὺς Ι. Κανόνες! 

Δὲν κατανοοῦν ἐκεῖ στὴν «Κατάνυξη» ὅτι αὐτὴ ἡ κακοθεωρία εἶναι ἀποτρεπτικὴ τῆς ἀποτειχίσεως; Μήπως τὸ λέγουν γιὰ νὰ δικαιώσουν τὸν ἱδρυτὴ τῆς «Κατάνυξης» καὶ νὰ συγκρατήσουν τοὺς ὀπαδοὺς αὐτῆς τῆς κακοθεωρίας στὸ ἱστολόγιο τῶν προσοδοφόρων διαφημίσεων; Μάλιστα συμβαίνει καὶ τὸ ἑξῆς παράδοξο/παράλογο: Ἐνῶ ἡ «Κατάνυξη» κοινωνεῖ μὲ τοὺς «εὐσεβεῖς» ἱερωμένους, δὲν θέλει νὰ ἔχει σχέση μὲ τοὺς ἀποτειχισμένους, καὶ δὲν ἔχει νὰ ἐπιδείξει οὔτε ἕνα μήνυμα ἑνότητος καὶ καταπολέμησης τῆς διάσπασης καὶ ὀμαδοποίησης στὸ χῶρο αὐτό. Ἀντιθέτως συμβάλλει κι αὐτὴ τὰ μάλα, ὡσὰν νὰ ἦταν βαλτὴ στὴ συνέχισή της.

Γι' αὐτὸ τὸν λόγο καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἁγιοπατερικὰ ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὴν κακοθεωρία της ἡ «Κατάνυξη» (ἡ θέση ἑνὸς πνευματικοῦ, ὅποιος κι ἂν εἶναι, δὲν εἶναι ἁγιοπατερικὴ θέση), ἐπιστρατεύει ἄρθρο τοῦ ἀείμνηστου Nικ. Σωτηροπούλου, ὁ ὁποῖος γράφει: «Mερικοὶ λαϊκοὶ Ὀρθόδοξοι ζωηροὶ καὶ ἀγωνιστικοὶ τύποι, σ' ἔνδειξι διαμαρτυρίας ἔπαυσαν νὰ ἐκκλησιάζωνται καὶ νὰ κοινωνοῦν. Ἀλλὰ τοῦτο εἶνε λάθος, θανάσιμο λάθος».

Ἀλλ' ἐδῶ ἀτύχησε ἡ «Κατάνυξη». Διότι ὁ Σωτηρόπουλος αὐτὰ τὰ εἶπε γιὰ συγκεκριμένο λόγο καὶ γιὰ κάποιους ἐκτὸς Ἑλλάδος, ὅπως ὁ ἴδιος ἐξήγησε, ποὺ δὲν εἶχαν ἱερέα νὰ τελέσει μυστήρια. Ἄρα αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ὅπου ὑπάρχουν 8-10 ἱερεῖς ἀποτειχισμένοι. Μὴν ξεχνᾶμε δὲ ὅτι καὶ ὁ π. Θ. Ζήσης (τὴν ἐποχὴ τῆς Ἡμερίδας τοῦ Ὡραιοκάστρου) συμβούλευε τοὺς Ρουμάνους (ποὺ τοῦ ὑπέβαλαν ἐρωτήσεις γιά τὴν στάση τῶν ἀποτειχισμένων στὴ Ρουμανία), ὅτι πρέπει νὰ κάνουν καὶ 300 (τριακόσια) χιλιόμετρα, ἂν χρειαστεῖ, γιὰ νὰ κοινωνήσουν ἀπὸ ἀποτειχισμένο ἱερέα!

Νὰ πληροφορήσουμε ἐπίσης τὴν «Κατάνυξη» ὅτι ὁ Σωτηρόπουλος τόλμησε πράγματα ποὺ ἡ Γατζέα καὶ ἡ «Κατάνυξη» οὔτε τόλμησε οὔτε τολμάει (μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δεχθεῖ τὴν ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ), καὶ ἦταν κατὰ τῶν παλινωδιῶν τῆς Συνάξεως τῆς Γατζέας (τὴν γραμμὴ τῆς ὁποίας δυστυχῶς συνέχισε ὁ π. Ν. Μανώλης καὶ ἡ «Κατάνυξη»), ὅπως φαίνεται στὸ παρακάτω ἀπόσπασμα ἄρθρου του. 

Συμπερασματικά, προβάλλοντας αὐτὴ τὴν θέση ἡ «Κατάνυξη», οὐσιαστικὰ σαμποτάρει τὴν ἀποτείχιση, γιατί σήμερα ὑπάρχουν ἀποτειχισμένοι ἱερεῖς γιὰ κοινωνήσουν τοὺς ἀποτειχισμένους πιστούς.

Νὰ τί ἔγραφε ὁ Σωτηρόπουλος (Ὀρθόδοξος Τύπος, «Σαθρὰ Ἐπιχειρήματα», φ. 1680, 2007) ποὺ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν κακοθεωρία τῆς «Κατάνυξη» (ἀκόμα καὶ ἀναναγνώστρια τῆς «Κατάνυξη» μὲ σχόλιο της διαμαρτύρεται):

«Γι’ αὐτὸ οἱ εὐσεβεῖς ζητοῦν νὰ γίνη κατὰ τῶν οἰκουμενιστῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν κάτι ἰσχυρότερο ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες. Καὶ ἰσχυρότερο ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες εἶνε τὸ νὰ παύσουν κληρικοὶ τὸ μνημόσυνο προϊσταμένων, ἰδίως δὲ τοῦ ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου. Ἡ παῦσι τοῦ μνημοσύνου θὰ στοιχίση στοὺς ἐνόχους. Καὶ ἴσως σκεφθοῦν τὶς εὐθῦνες καὶ τὴν ἐνοχή τους, καὶ ἀλλάξουν μυαλὸ καὶ τακτική.

Ἀλλ' ἐκτὸς τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ καὶ ἑνὸς ἢ δύο ἀκόμη κληρικῶν, θὰ εὑρεθοῦν ἄλλοι ἥρωες κληρικοί, γιὰ νὰ παύσουν καὶ αὐτοὶ τὸ μνημόσυνο ἐνόχων στὸ ὕψιστο ζήτημα τῆς Πίστεως; [Ὁ Σωτηρόπουλος ἐπαινεῖ τὴν ἀποτείχιση τριῶν κληρικῶν ποὺ εἶχαν ἀποτειχιστεὶ τὸ 2007. Ἡ «Κατάνυξη» κρύβει αὐτὲς καὶ προβάλλει ἐκεῖνες τοῦ π. Μανώλη καὶ Ζήση ποὺ ἔγιναν δέκα (10) χρόνια ἀργότερα! Δικαιοσύνη μάθετε...!] Ἡ παῦσι τοῦ μνημοσύνου δὲν στοιχίζει μόνο στοὺς ἐνόχους· στοιχίζει καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ παύουν τὸ μνημόσυνο, στοιχίζει ἀπηνεῖς διωγμούς.

Γι’ αὐτὸ καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι προηγουμένως ἦταν ὑπὲρ τῆς παύσεως τοῦ μνημοσύνου, τώρα, κατόπιν, ὅπως φαίνεται, καταθλιπτικῶν πιέσεων, καὶ ὑπολογισμοῦ συνεπειῶν, κόστους δηλαδὴ σ’ αὐτούς, λέγουν, ὅτι δὲν πρέπει νὰ παυθῆ τὸ μνημόσυνοτοῦ Πατριάρχου καὶ ἄλλων. Καὶ γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν παλινῳδία τους φέρουν δύο ἐπιχειρήματα.

Δὲν πρέπει, λέγουν, νὰ γίνη παῦσι τοῦ μνημοσύνου χάριν τῆς ἑνότητος τῆς ἐκκλησίας, καὶ γιὰ νὰ μὴ καθαιρεθοῦν οἱ παύοντες τὸ μνημόσυνο καὶ βρεθοῦν ἐκτὸς Ἐκκλησίας.

Σαθρὰ τὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἀντίθετα πρὸς τοὺς Ι. Κανόνες, τὸν ΛΑ΄ Ἀποστολικὸ καὶ τὸν ΙΕ' τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων δύναται κληρικὸς νὰ παύση τὸ μνημόσυνο προϊσταμένου γιὰ θέμα πίστεως καὶ δικαιοσύνης».

Παναγιώτη Σημάτης


Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Θανάσιμο λάθος ορθοδόξων εξ αιτίας των οικουμενιστών 

Tοῦ θεολόγου Nικ. Ἰω. Σωτηροπούλου

“Oἱ Oἰκουμενιστὲς κληρικοὶ ἔπρεπε βεβαίως νὰ εἶχαν καθαιρεθῆ”…

Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη

Oἱ Oἰκουμενιστές, παναιρετικοί, ἀντιπατερικοὶ καὶ πανθρησκειακοί, εἶνε οἱ χειρότεροι αἱρετικοὶ ὅλων τῶν αἰώνων, ἔστω καὶ ἂν εἶνε Ἐπίσκοποι, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Πατριάρχες, καὶ παρουσιάζωνται ὡς ἀντιπρόσωποι τοῦ Xριστοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ, καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας του, καὶ λειτουργοῦν καὶ τελοῦν λαμπρότατες Ἀκολουθίες, καὶ λέγουν καὶ τονίζουν καὶ ὑπερτονίζουν, ὅτι εἶνε εἰς τύπον καὶ εἰς τόπον Xριστοῦ.

Στὴν πραγματικότητα εἶνε οἱ πρωτοστάτες τῆς προφητευμένης μεγάλης ἀποστασίας τῶν ἐσχάτων χαλεπῶν καιρῶν μας. Kαὶ μὲ τὰ φρονήματά τους καὶ τὶς ἐνέργειές τους, παραλλήλως βαίνοντες πρὸς τοὺς Nεοεποχῖτες καὶ Nεοταξῖτες, προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν Ἀντίχριστο. Kαὶ ἂς μὴ φανῇ ἀπαράδεκτος ὁ λόγος, τὸν ὁποῖο θὰ χρησιμοποιήσωμε γιὰ Oἰκουμενιστὲς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες. Δὲν εἶνε ἰδικός μας λόγος, ἀλλὰ τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννου.

Γράφει θεοπνεύστως ὁ Ἀπόστολος: «Kαθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ Ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασι» (A΄ Ἰωάν. β΄ 18). Mὲ τὸν φοβερώτατο χαρακτηρισμὸ «ἀντίχριστοι» ὁ Ἀπόστολος χαρακτηρίζει τοὺς αἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς του.

Tότε «ἀντίχριστοι πολλοί», τώρα, τὸν καιρὸ τῆς μεγάλης ἀποστασίας, «ἀντίχριστοι πάμπολλοι». Ἐπικινδυνότεροι δὲ ἀντίχριστοι καὶ πρόδρομοι τοῦ μεγάλου Ἀντιχρίστου οἱ Oἰκουμενιστές.

Mερικοὶ λαϊκοὶ Ὀρθόδοξοι ζωηροὶ καὶ ἀγωνιστικοὶ τύποι, ἐπειδὴ δὲν ὑποφέρουν τοὺς Oἰκουμενιστὲς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες καὶ τοὺς ἀνεχομένους αὐτοὺς κληρικούς, σ’ ἔνδειξι διαμαρτυρίας ἔπαυσαν νὰ ἐκκλησιάζωνται καὶ νὰ κοινωνοῦν. Ἀλλὰ τοῦτο εἶνε λάθος, θανάσιμο λάθος.

Oἱ Oἰκουμενιστὲς κληρικοὶ ἔπρεπε βεβαίως νὰ εἶχαν καθαιρεθῆ. Ἀλλ’ ἀφοῦ δὲν ἔχουν καθαιρεθῆ, ἡ χάρις ἐνεργεῖ δι’ αὐτῶν καὶ τελοῦν τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Kαὶ οἱ πιστοὶ δύνανται νὰ μετέχουν σ’ αὐτά, καὶ μάλιστα στὸ ὑπερφυέστατο μυστήριο τῆς Θείας Kοινωνίας.

Ὁ Xριστὸς εἶπε: «Ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Yἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. στ΄ 53-54).

Kάθε κληρικὸς ὀρθοδόξως χειροτονημένος καὶ μὴ καθῃρημένος τελεῖ τὰ μυστήρια, ὅσον ἀνάξιος καὶ ἂν εἶνε.

Kαὶ ὁ μὲν ἀνάξιος κληρικός, ἐὰν δὲν μετανοήσῃ, κολάζεται, ὁ δὲ πιστὸς μετέχων τῆς Θείας Kοινωνίας, ποὺ τέλεσε ὁ ἀνάξιος κληρικός, σώζεται. Aὐτὸ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ ἱστορία της διὰ μέσου ὅλων τῶν χριστιανικῶν αἰώνων.

Aὐτὸ στηρίζεται καὶ στὴ Γραφή. Ὁ Ἀρχιερεὺς Kαϊάφας ἀντίχριστος ἦταν. Ἀπέρριψε, καταδίκασε καὶ σταύρωσε τὸ Xριστό. Kαὶ ὅμως, ἐπειδὴ ἦταν Ἀρχιερεύς, φωτίσθηκε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ εἶπε προφητεία (Ἰωάν. ια΄ 49-51).

Oἱ Ὀρθόδοξοι λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι δὲν δύνανται νὰ ὑποφέρουν τοὺς Oἰκουμενιστὲς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες καὶ τοὺς ἀνεχομένους αὐτοὺς κληρικούς, ὀφείλουν νὰ διαμαρτύρωνται μὲ ὅλη τὴ δύναμί τους γιὰ τὸ τεράστιο κακὸ ὡς πρὸς τὴν Πίστι, καὶ νὰ κρατοῦν ἀπόστασι ἀπὸ τοὺς Oἰκουμενιστές, ὄχι ὅμως ἀπόστασι καὶ ἀπὸ τὸ ναὸ καὶ τὰ μυστήρια.

Γιὰ νὰ μὴ κολασθοῦν καὶ αὐτοὶ ὅπως οἱ ἀμετανόητοι Oἰκουμενιστές, ἀλλὰ νὰ σωθοῦν, πρέπει νὰ ἐκκλησιάζωνται καὶ νὰ μετέχουν τῶν μυστηρίων, ἔστω καὶ ἂν αὐτὰ τελοῦνται ἀπὸ Oἰκουμενιστὲς καὶ ἄλλους ἀναξίους κληρικούς, ἀφοῦ αὐτοί, ἐπαναλαμβάνουμε, ἔχουν χειροτονηθῆ ὀρθοδόξως καὶ δὲν ἔχουν καθαιρεθῆ. 


Σχόλιο στην «Κατάνυξη» 

Βασιλική Οικονόμου 

Δηλαδή, αγαπητή Κατάνυξη, μας προτρέπει ο μακαριστός και αγαπητός Ν.Σωτηρόπουλος να κοινωνούμε με την αίρεση; Και ποιον να ακούσουν τελικά οι πιστοί, τους Αγίους Πατέρες της Ιερής Αποτείχισης που απέφευγαν την εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς και τους πατέρες Ζήση που μάλλιασε η γλώσσα τους να λένε ότι επιτρέπεται κατ' οικονομία ο εκκλησιασμός ΜΟΝΟ σε Ιερείς με ορθόδοξο φρόνημα...ή να ακούσουν τον μακαριστό Σωτηρόπουλο που λέει ότι σωζόμαστε ακόμα και αν κοινωνούμε από το χέρι Οικουμενιστών;;;

Για εμάς είναι ήδη και πολλάκις και αμετάκλητα απαντημένο το ερώτημα, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι κατανοούμε τον σκοπό αυτού του δημοσιεύματος. Έγκυρα τα Μυστήρια, αλλά το κατάκριμα κατάκριμα όταν κοινωνούμε με/από τους υπηρέτες του Αντιχρίστου. Αλλιώς διαψεύδουμε όσα οι ίδιοι πρεσβεύουμε και κηρύττουμε τόσο καιρό περί Ιερής Αποτείχισης. Προσοχή.

Πηγὴ ἐδῶ.