.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ἡ μεγάλη πληγή της παραταξιακῆς σκέψης καὶ στάσης καὶ οἱ τραγελαφικές της διαστάσεις τὸν καιρὸ τῶν ἐκλογῶν

Οἱ Χριστιανοὶ δὲν 

κατακερματίζονται γιὰ 

κομματικοὺς λόγους


Τοῦ Ἀδαμαντίου Τσακίρογλου

Ὅ,τι ἀκολουθεῖ, δὲν ἔχει καμία πολιτικὴ σκοπιμότητα καὶ δὲν εἶναι ὑπὲρ κανενὸς κόμματος.

Εἶναι δυστυχῶς ἐμφανέστατο, ὅτι ὁ ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας ἔχει ἀποδυναμωθεῖ, τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ τοὺς ρασοφόρους κάθε βαθμοῦ (οἱ λαϊκοὶ συνεχίζουν ἐπαινετὰ νὰ ἀγωνίζονται) καὶ ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι πιὰ ἑδραιωμένος καὶ ἀσταμάτητος, τουλάχιστον ἀνθρωπίνως (χωρὶς αὐτὸ φυσικὰ νὰ σημαίνει, ὅτι πρέπει νὰ σταματήσουμε ὡς Χριστιανοὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε).

Κύριες αἰτίες τῆς θλιβερῆς αὐτῆς τροπῆς -ἂν συγκρίνει κανεὶς τὸ σήμερα μὲ τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τῶν πρώτων μηνῶν μετὰ τὸ Κολυμπάρι- εἶναι: Τὸ μικρὸ σὲ μέγεθος πνευματικὸ ἀνάστημα τῶν ἀγωνιζομένων μὲ πρῶτο φυσικὰ τὸ δικό μου ποὺ δὲν εἶναι τὸ ἀνάλογο γιὰ τὶς περιστάσεις, ὁ φόβος γιὰ τὶς συνέπειες μίας ἀντιαιρετικῆς στάσης καὶ ἡ ἐπικράτηση τοῦ ἰδίου συμφέροντος καὶ κυρίως ἡ μεγάλη πληγή της παραταξιακῆς σκέψης καὶ στάσης ποὺ κατακερμάτισε τοὺς πιστούς, ἀπότρεψε ἄλλους νὰ συμπορευθοῦν καὶ ἔστρεψε πολλοὺς σὲ σχισματικὲς ὀργανώσεις. 

Ἡ παραταξιακὴ σκέψη καὶ στάση δὲν ἀφήνει τὴν ἀλήθεια νὰ λάμψει καὶ νὰ ἀποτελεῖ μοναδικὸ κριτήριο κρίσης, ἐπιλογῆς, ἀπόφασης καὶ πρὸ πάντων αὐτομεμψίας. Σ’ αὐτὴν κυριαρχεῖ μόνο ἡ γνώμη τοῦ ἑκάστοτε γέροντος ἢ « πνευματικοῦ ἀρχηγοῦ» ποὺ ἀπαγορεύει κάθε προσπάθεια νὰ δεῖς τὰ πράγματα μὲ αὐτοκριτική, ταπείνωση καὶ ἀληθινὰ, ἀντικειμενικὰ κριτήρια.

Ἔτσι ὁ ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας κατακερματίστηκε, παρόλο ποὺ ἀντιθέτως μὲ ὅσα ὑποστηρίζουν αὐτοί, ποὺ θέλουν νὰ ἐκμεταλευθοῦν τὴν κατάσταση, δὲν ὑπάρχει ἄρνηση κοινωνίας ἢ καταδίκης (ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ φαινόμενα τύπου ψευδεπισκόπου Βάδης Παϊσίου κ.ἄ.).

Τὸ παραταξιακὸ πνεῦμα αὐξήθηκε καὶ ἐντατικοποιήθηκε τὸν καιρὸ τοῦ Κορονοϊοῦ καὶ τῶν μέτρων κατ’ αύτοῦ. Οἱ καταδίκες ἐν εἴδει συνόδου αὐξήθηκαν, τὰ μίση ἐξάρθηκαν ὑποκινούμενα πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία ἀνάδειξης ἀτομικῶν φιλοδοξιῶν ἢ ἐγωιστικῶν συμφερόντων καὶ οἱ πιστοὶ χωρίστηκαν σὲ ἐμβολιασμένους καὶ μή.

Τώρα μὲ τὶς ἐκλογὲς τὸ τραγικὸ αὐτὸ φαινόμενο παίρνει ἀπίστευτες ἀλλὰ καὶ τραγελαφικὲς διαστάσεις:

Ἔτσι βλέπουμε τὸν ἀπὸ πολλὰ ἱστολόγια καὶ ἄτομα μέχρι πρότινος γιὰ τὴν στάση του στὸ θέμα τῶν ἐμβολίων παρουσιαζόμενο σχεδὸν ὡς σύγχρονο ὁμολογητὴ π. Στυλιανὸ Καρπαθίου ξαφνικὰ νὰ ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες τους, γιατὶ τώρα πῆρε ἐργολαβικὰ τὸν ἀγώνα ἐναντίον τοῦ κόμματος «Νίκη» τοῦ κ. Νατσιοῦ, τὸν ὁποῖο τὰ ἱστολόγια καὶ ἄτομα αὐτὰ στηρίζουν. 

Αὐτὸ ἐπέβαλε τὸ παραταξιακὸ πνεῦμα, ἔτσι ὅπως καὶ πρὶν ἴσχυε, ἀφοῦ ὁ π. Στυλιανός, ὅπως μὲ μὲ τὸν κ. Νατσιό, ἔτσι λειτουργοῦσε καὶ στὸ θέμα τῶν ἐμβολίων: ὡς αὐτοανακηρυσσόμενος εἰδικός, ποὺ δημοσίως ἐκτινάζει καταδίκες, ὑποβαθμίζοντας «σὲ προβαπτισματικὴ κατάσταση» ὅσους Χριστιανοὺς ἐμβολιάσθηκαν, ἐκτὸς φυσικὰ τῶν Ἐπισκόπων καὶ ὅσων ἱερέων (συγ)κοινωνοῦσε. Διότι γνώριζε ὁ εὐφυέστατος πατήρ, ὅτι ἂν βγάλει καὶ τοὺς Ἐπισκόπους μὴ βαπτισμένους δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς μνημονεύει. Ἡ ἀνακολουθία αὐτὴ δὲν ἐνόχλησε παρὰ τὴν ἀνάδειξή της καθόλου τοὺς προβολεῖς τοῦ π. Στυλιανοῦ.

Τὰ ἱστολόγια καὶ τὰ ἄτομα αὐτὰ λόγῳ τοῦ παραταξιακοῦ πνεύματος ποὺ τὰ διακατέχει ἀπέκρυβαν ὅτι ἡ στάση τοῦ π. Στυλιανοῦ ἰδίως στὸ θέμα τῆς αἱρέσεως καὶ τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος, τοῦ πρώτου καὶ κυρίου δηλαδὴ καθήκοντος ἑνὸς κληρικοῦ ἦταν ἀπαράδεκτη. Ἀπέκρυβαν ἐπίσης καὶ ὅποιο ἐπιχείρημα ἀναδείκνυε τὴν ἀνακολουθία τοῦ πατρός, ἀνεξαρτήτως ἂν ἔδειχνε ἀλήθειες ἢ ὄχι καὶ ὅτι ὁ ἴδιος δὲν ἀπαντοῦσε σὲ κάθε ἐρώτημα ποὺ τὸν ἔθετε σὲ ἀμφισβήτηση. Ἔτσι ἦταν οἱ ὁδηγίες τῆς παράταξης. 

Τώρα ὁ π. Στυλιανὸς καὶ ὁ Focus Fm, ἀνεξαρτήτως ἂν λένε ἀλήθειες ἢ ὄχι, ἐξαφανίστηκαν ὡς διὰ μαγείας ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες τους, γιατὶ ἔτσι εἶναι οἱ ὁδηγίες τῆς παράταξης. Δὲν τοὺς ἐνοχλεῖ καθόλου ὅτι ὁ κ. Νατσιός, παρόλο ποὺ λέει ὅτι δὲν εἶναι πολιτικός, ἦταν καὶ αὐτὸς μέχρι πρὸ ὀλίγων ἐτῶν μέλος κομμάτων ποὺ τώρα πολεμάει (π.χ. Κοινωνία). Δὲν τοὺς ἐνοχλεῖ ὅτι ὑποστηρίζεται ἀπὸ μονές, ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους ποὺ στηρίζουν καὶ προωθοῦν τὸν Οἰκουμενισμό, συνεργάσθηκαν καὶ συνεργάζονται μὲ τὸ κράτος, τοὺς ἀσκήθηκε πολλὲς φορὲς κριτικὴ γιὰ τὴν ἀναξιόπιστη στάση τους, ἀλλὰ τώρα ὡς διὰ μαγείας μετονομάστηκαν «ὀρθόδοξος παραδοσιακὸς χῶρος».

Ἄλλα ἱστολόγια προβάλλουν τώρα διθυραμβικὰ τὸν π. Στυλιανό, ἐπειδὴ ἀκριβῶς φέρεται ἐναντίον τοῦ κ. Νατσιοῦ, τὸν ὁποῖο κ. Νατσιὸ παρουσιάζαν πρὶν ὡς ἀγωνιστὴ δάσκαλο, ὡς ἄλλον ὁμολογητὴ καὶ συνοδοιπόρο (ὅσο μάλιστα ἀνῆκε στὶς τάξεις τῆς παράταξης «Κοινωνία» ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη), ὡς ἄλλο Παῦλο Μελᾶ.

Τὰ ἱστολόγια αὐτά, τὰ ὁποία μάλιστα ἦταν ἐναντίον τῶν ἐμβολιασμένων, τοὺς ὁποίους χαρακτήριζαν πολλὲς φορὲς «ὑποταγμένους στὸν Σατανᾶ» δὲν τὰ ἐνοχλεῖ ποὺ τώρα ὁ π. Στυλιανὸς στὶς συνεντεύξεις του ὑμνεῖ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο γιὰ τὴν στάση του στὸν ἐκλογικὸ ἀγώνα. Τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο ποὺ καὶ τὶς Ἐκκλησίες ἔκλεισε καὶ τὸ ἐμβόλιο προώθησε καὶ ὁ ἴδιος ἐμβολιάστηκε, ἀλλὰ φυσικὰ γιὰ τὸν π. Στυλιανὸ εἶναι «κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ» (ἐδῶ) καὶ φυσικὰ δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς «σὲ προβαπτισματικὴ κατάσταση». 

Τὸ ἴδιο δὲν ἐνοχλεῖ τὰ ἱστολόγια καὶ τὰ ἄτομα αὐτὰ ἡ προβολὴ ἀπὸ τὸν π. Στυλιανὸ τοῦ κ. Βελόπουλου. Καὶ ἐνῶ ὁ π. Στυλιανὸς ὀρθῶς καταδικάζει τὴν χρησιμοποίηση τῆς πίστεως γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους, τὸν κ. Βελόπουλο ποὺ χρημάτισε πουλώντας δῆθεν ἐπιστολὲς τοῦ Ἰησοῦ καὶ δῆθεν ἁγιασμένα φάρμακα, τὸν ἀθωώνει διὰ τῆς ἀποσιωπήσεως τῶν πραχθέντων του. Καὶ πῶς φυσικὰ νὰ τὸ κάνει, ὅταν οἱ συνεντεύξεις του εἶναι σὲ ΜΜΕ ποὺ ἀνήκουν στὸ Βελόπουλο ἢ σὲ φιλικοὺς κύκλους του;

Τὸ δὲ θέμα τῆς στάσεως τοῦ π. Στυλιανοῦ στὸ θέμα τῆς αἱρέσεως καὶ τὸ ὅτι ἐπαινεῖ ἕναν ἀρχιεπίσκοπο ποὺ πρωτοστατεῖ καὶ στὴν διάδοση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ στὴν ἑδραίωση τοῦ οὐκρανικοῦ σχίσματος, τὰ ἱστολόγια καὶ τὰ ἄτομα αὐτά, παρότι ἀντιοικουμενιστικά, τὸ ἀποκρύβουν, γιατὶ ἔτσι εἶναι οἱ ὁδηγίες τῆς παράταξης.

Ἁγιορεῖτες μοναχοί, ποὺ φυσικὰ ὑποστηρίζουν τὸν κ. Νατσιό, δημοσιεύουν ἐπιστολὲς ποὺ καταδικάζουν τὴν ἐπίσκεψη Μητσοτάκη στὸ Ἅγιον Ὅρος, γιατὶ εἶναι ἀφορισμένος. Τὴν ἐπίσκεψη Πλεύρη ὅμως ἢ Τσίπρα πρὸ ἐτῶν, τὴν πρόσφατη πρόσκληση τῆς Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὸν κ. Τσίπρα ποὺ εἶναι καὶ ἄθεος καὶ ὑπὲρ κάθε ἀφύσικης σχέσης δὲν τὴν καταδίκασαν. Βλέπετε ὁ κύκλος ψηφοφόρων τοῦ κ. Τσίπρα δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει. Ὅπως δὲν καταδίκασαν τὴν ἐπίσκεψη καὶ χριστεμπορία Βελόπουλου ἢ Κασιδιάρη γιατὶ ἔτσι εἶναι οἱ ὁδηγίες τῆς παράταξης.

Φθάσαμε μάλιστα στὸ σημεῖο ὁ γνωστὸς ἀρθρογράφος κ. Μάννης τῆς παράταξης Καλλινίκου ποὺ μᾶλλον φαίνεται, ὡς δάσκαλος κι αὐτός, νὰ στηρίζει τὴν «Νίκη» μὲ ἄρθρο του (ἐδῶ) ποὺ δημοσίευσαν χωρὶς δόση εξέτασης καὶ μὴ γοχικὰ ἱστολόγια νὰ ἀσκεῖ κριτικὴ στὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, στὴν ὁποία ὡς Γ.Ο.Χ. δὲν ἀνήκει (καὶ χαρακτηρίζει μάλιστα λόγῳ ἡμερολογίου ὡς «δυνάμει ἀναθεματισμένη»), γιὰ τὴν σχέση της μὲ τὸ κράτος. Ὅμως τὴν παράταξή του μὲ τὴν ἱεραρχία της ποὺ ἀναγνωρίσθηκε καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ ἴδιο κράτος καὶ ποὺ καὶ γι’ αὐτὴν ἰσχύει ὅτι μέχρι και τα μικρά παιδιά ξέρουν ότι Η Εκκλησία ψήφισε «δαγκωτό» ΝΔ (φανταστεῖτε οἱ Γ.Ο.Χ. νὰ ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ) τὴν ἀφήνει ἀπ’ ἔξω, λὲς καὶ δὲν ὑπάρχει στοὺς Γ.Ο.Χ. συνεργασία μεταξύ Διοικούσας Εκκλησίας και Αντιχριστιανικής Κυβερνήσεως καὶ δὲν ἰσχύει σ’αὐτούς να μη δώσουν ούτε μία ψήφο στους χριστέμπορους αυτούς Μπολσεβίκους της Δεξιάς, αλλά και να απομακρυνθούν άμεσα από όσους Αρχιερείς, Πνευματικούς και Γεροντάδες που, ως επικίνδυνοι για την ψυχική σωτηρία αιρετικοί Νεοσεργιανιστές

Αὐτὸ ὅμως γίνεται, γιατὶ ἔτσι εἶναι οἱ ὁδηγίες τῆς παράταξης.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι τραγελαφικὰ καὶ φυσικὰ δὲν ἁρμόζουν σὲ Χριστιανοὺς ποὺ κριτήριο ἔχουν πάντα τὴν Ἀλήθεια καὶ ὄχι τὴν παράταξη καὶ ὄχι τὴν ἀνακολουθία καὶ τὴν κυβίσθηση. Οἱ Χριστιανοὶ δὲν κατακερματίζονται γιὰ κομματικοὺς λόγους. Ἀντιθέτως βλέπουν, κρίνουν καὶ ἀποφασίζουν, χωρὶς ψηφοθηρικὲς σκοπιμότητες. Ἂς ἐλπίζουμε ὅτι κάποτε αὐτὰ θὰ σταματήσουν γιατὶ προσβάλλουν καὶ τὴν Πίστη καὶ τὴν νοημοσύνη μας. 

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου