.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Νά εἴμεθα σέ ἐπιφυλακή!

(Προφητικός καί προειδοποιητικός ὁ λόγος τοῦ Μακαριστοῦ!)
Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


Ποτέ ἄλλωτε ὅσο τώρα δέν ἔχει τόση μεγίστη βαρύτητα αὐτός ὁ λόγος τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Καντιώτου.
Τώρα πού διαλύεται ὅπως ποτέ ἄλλωτε ἡ Ἑλλάδα ἀπό τήν ἀμετανοησία μας, τήν κακοδοξία μας καί ἀπό σκοτεινά κέντρα, τώρα πού πάσχει ἡ ἀνθρωπότης μέ διάφορα προβλήματακαί πού ἀναμένονται ἐπερχόμενα δεινά!Πρέπει ἡμεῖς οἰ ὀρθόδοξοι, ὅσοι πιστεύομεν στό Εὐαγγέλιο, ὅσοι πιστεύομεν στήν Ὀρθοδοξίαν, πρέπει νά εὑρισκώμεθα εἰς ἐπιφυλακήν. Ναί, τό τονίζω· Νά εὑρισκώμεθα εἰς ἐπιφυλακήν! 
Ἔχομεν ὑποχωρήσει σέ πολλά σημεῖα. Ἐάν ὅμως...Σᾶς εἰδοποιῶ· Ἐγώ τοὐλάχιστον, ὁ ἱερομόναχος, δέν θέλω νά ζῶ στόν κόσμο, γιά νά δῶ τήν Ὀρθοδοξία νά προδίδεται. Δέν θά δεχθῶ νά ζῶ στόν κόσμον αὐτόν.


Ἐάν ἀντιληφθοῦμεν, ἀδελφοί μου, νά γίνετε προδοσία, τότε θά κηρύξωμεν ἐπανάστασιν καί μέ τούς ἐπισκόπους τούς πιστούς, τούς ὀλίγους πού ἔχει ἠ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, καί μέ τούς πρεσβυτέρους καί μέ τούς καλογέρους καί τούς πιστούς, θά κηρύξωμεν ἐπιστράτευσιν, θά κηρύξωμεν συναγερμόν!


ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"