.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ο Άγ. Κοσμάς Αιτωλός και η Κυβέρνηση


(Ἐν εἴδη ἀνοιχτῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὴν ἑλληνικὴ Κυβέρνηση)

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης,
ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Θεσσαλονίκης

Γιὰ τὸν Στύλο Ὀρθοδοξίας

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία θεωρεῖ ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ἁγίους της, τὸν μεγάλο ἱεραπόστολο καὶ προφήτη της, σύγχρονο ἱερομάρτυρα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐθνομάρτυρα τοῦ Γένους μας, ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Φέτος μάλιστα, κατὰ τὸ ἔτος 2014, ἑορτάζουμε τὰ τριακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἀνδρός. Πλῆθος ἐκδηλώσεων ἔχουν πραγματοποηθεῖ ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἐπετείου. Ἰδιαίτερες ἐκδήλωσεις ἔγιναν καὶ γίνονται ἀκόμη μὲ μεγάλη ἐπιτυχία στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις Δρυϊνουπόλεως καὶ Κονίτσης, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Θεσσαλονίκης. Ἐξαιρετικὴ πραγματικὰ ὑπῆρξε ἡ ἐκδήλωση τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ Ὀρθόδοξου Τύπου. Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, πέρα ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὴ εἰσήγησή του σὲ αὐτὴν μὲ θέμα «Ἡ ἐπικαιρότητα τῶν διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ», πραγματοποιεῖ καὶ μία σειρὰ Ὁμιλιῶν, ἐξετάζοντας τὶς Διδαχὲς τοῦ ἁγίου, κάθε Κυριακὴ στὸ «Ἀρχονταρίκι» τοῦ Ι.Ν. ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης.

Ὁρμώμενος ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικῆς εὐκαιρίας γιὰ τοὺς Ἕλληνες νὰ θυμηθοῦν ποὺ ὀφείλουν τὸ ὅτι σήμερα ἀπολαμβάνουν τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐλευθερίας, σκέφθηκα νὰ ἀπευθυνθῶ στοὺς πολιτικοὺς ὅλων τῶν παρατάξεων καὶ εἰδικὰ σὲ ὅσους εἶναι ἐπιφορτισμένοι αὐτὴν τὴν περίοδο μὲ τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας.
Συνιστῶ λοιπόν στους πολιτικούς μας, νὰ τὸν ἔχουν κατὰ νοῦ αὐτὸν τὸν Ἅγιο, νὰ τὸν προσεύχονται καὶ στὴν προσευχή τους νὰ κλαίνε ταπεινά. Νὰ τοῦ ζητοῦν συγχώρεση γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ τίς οἰκογένειές τους, νὰ μὴν ὀργιστεῖ ὁ ἅγιος μὲ τὰ καμώματά τους. Νὰ παρακαλοῦν νὰ μὴν εἶναι οἱ ἴδιοι, οἱ πολιτικοί τῆς προφητείας τοῦ Ἁγίου, ποὺ τὸ ὄνομα ὡς «δυσανάγνωστον» δὲν ξεχωρίζει. Ἡ προφητεία εἶναι ἡ ἑξῆς: «Ὁ χαλασμὸς στὸν τόπο θὰ γίνη ἀπὸ ἕνα ὄνομα ἀξιωματούχου»[1].

Ἡ Κυβέρνηση, κατήργησε μὲ περισσὴ ἀναισχυντία, τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἡμέρας, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς ἀντιδράσεις καὶ τὶς τοποθετήσεις μεγάλων πνευματικῶν ἀνδρῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Κυρίως ὅμως, ἀδιαφορώντας στὴν προσταγὴ τῶν ἁγίων μας, ἰδίως τοῦ ἄγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ποὺ εἶναι ἡ ἑξῆς:

«Ἐπῆγεν ὁ Κύριος εἰς τὴν κόλασιν καὶ ἔβγαλε τὸν Ἀδάμ, τὴν Εὔαν καὶ τὸ γένος του. Ἀνέστη τὴν τρίτην ἡμέραν. Ἐφάνη δώδεκα φορᾶς εἰς τοὺς Ἀποστόλους του. Ἔγινε χαρὰ εἰς τὸν οὐρανόν, χαρὰ εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Φαρμάκι καὶ σπαθὶ δίστομον εἰς τὴν καρδίαν τῶν Ἑβραίων καὶ μάλιστα τοῦ διαβόλου. Δία τοῦτο καὶ οἱ Ἑβραῖοι δὲν κατακαίονται ἄλλην ἡμέραν τόσον, ὡσὰν τὴν Κυριακήν, ὅπου ἀκούουν τὸν παπά μας νὰ λέγει : “Ὁ ἀναστᾶς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἠμών”. Διότι ἐκεῖνο ὅπου ἐσπούδαζον οἱ Ἑβραῖοι νὰ κάμουν διὰ νὰ ἐξαλείψουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας, ἐγύρισεν ἐναντίον τῆς κεφαλῆς τῶν. Πρέπει καὶ ἠμεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ χαιρώμεθα πάντοτε, μὰ περισσότερον τὴν Κυριακήν, ὁπού εἶναι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας. Διότι Κυριακὴ ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Κυριακὴν ἡμέραν μέλλει ὁ Κύριος νὰ ἀναστήσει ὅλον τὸν κόσμον. Πρέπει καὶ ἠμεῖς νὰ ἐργαζώμεθα τὰς ἐξ ἡμέρας διὰ ταῦτα τὰ μάταια, γήινα καὶ ψεύτικα πράγματα, καὶ τὴν Κυριακὴν νὰ πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ νὰ στοχαζώμεθα τὰς ἁμαρτίας μας, τὸν θάνατον, τὴν κόλασιν, τὸν παράδεισον, τὴν ψυχήν μας ὁπού εἶναι τιμιωτέρα ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὄχι νὰ πολυτρώγωμεν, νὰ πολυπίνωμεν καὶ νὰ κάμνωμεν ἁμαρτίας, οὔτε νὰ ἐργαζώμεθα καὶ νὰ πραγματευώμεθα τὴν Κυριακὴν. Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁπού γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν. Καὶ ἢ σὲ θανατώνει ὁ Κύριος παράκαιρα, ἢ τὴν γυναίκα σου, ἢ τὸ παιδί σου, ἢ τὸ ζῶον σου ψοφᾶ, ἢ ἄλλον κακόν σου κάμνει. Ὅθεν, ἀδελφοί μου, διὰ νὰ μὴ πάθετε κανένα κακό, μήτε ψυχικὸν μήτε σωματικόν, ἐγὼ σᾶς συμβουλεύω νὰ φυλάγετε τὴν Κυριακήν, ὡσὰν ὁπού εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τὸν Θεὸν. Ἐδῶ πῶς πηγαίνετε, χριστιανοί μου; Τὴν φυλάγετε τὴν Κυριακὴν; Ἂν εἶσθε χριστιανοί, νὰ τὴν φυλάγετε. Ἔχετε ἐδῶ πρόβατα; Τὸ γάλα τῆς Κυριακῆς τί τὸ κάμνετε; Ἄκουσε, παιδί μου, νὰ τὸ σμίγεις ὅλο καὶ νὰ τὸ κάμνεις ἑπτὰ μερίδια. Καὶ τὰ ἓξ μερίδια κράτησε τὰ διὰ τὸν ἑαυτό σου, καὶ τὸ ἄλλον μερίδιον τῆς Κυριακῆς, ἂν θέλεις δῶσε τὸ ἐλεημοσύνην εἰς τοὺς πτωχούς, ἢ εἰς τὴν ἐκκλησίαν διὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὰ πράγματά σου. Καὶ νὰ τύχει ἀνάγκη καὶ θέλεις νὰ πωλήσεις πράγματα φαγώσιμα τὴν Κυριακήν, ἐκεῖνο τὸ κέρδος μὴ τὸ σμίγεις εἰς τὴν σακκούλα σου, διότι τὴν μαγαρίζει. Ἀλλὰ δῶσε τὸ ἐλεημοσύνην, διὰ νὰ σᾶς φυλάγει ὁ Θεὸς»[2].

Ὁ Ἅγιος, προδομένος καὶ παραδιδόμενος εἰς τὸν Κοὺρτ Πασὰ ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους ἐδέχθη ὑπὲρ τῆς Πίστεως, φρικτὸ θάνατο. Καὶ ὁ λόγος; Διότι πολεμοῦσε τῆς ἐργασία τῆς Κυριακῆς ποὺ εἶχαν ἐπιβάλλει οἱ Ἑβραῖοι. Καὶ αὐτοί, θολωμένοι ἀπὸ τὸ μίσος ἐναντίον του προέβησαν στὴν φρικτὴ πράξη τους. Ὤ! Ἅγιε, νὰ γίνουμε μιμητές σου καὶ στοὺς σύγχρονους μιμητὲς τῶν Ἑβραίων καὶ Τούρκων τῆς ἐποχῆς σου νὰ ἀπευθυνθοῦμε λέγοντας: «Θὰ σᾶς συνοδεύει ἡ ἴδια προδοσία ἀπέναντι στὴν Ὀρθοδοξία ἀλλὰ φεῦ! συνοδὸς καὶ ἡ κατάρα ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν ἐργασία τῆς Κυριακῆς. Ὅσοι ἐργάζονται τὴν Κυριακή, ἀλλὰ καὶ ὅσοι παραβιάζουν τὸν Νόμο Τοῦ Θεοῦ καὶ ψωνίζουν κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ θὰ ὑπόκεινται στὶς συνέπειες τῶν πράξεών τους. 

Οἱ Κυβερνῶντες ὅμως ποὺ ἔφεραν αὐτὴν τὴν δαιμονικὴ κατάσταση στὴ χώρα μας θὰ λογίζονται ὡς ἄπιστοι καὶ ἀρνητὲς τοῦ Θεοῦ. Θὰ βαραίνει ἡ καμπούρα τους ἀπὸ τὶς ἴδιες πράξεις ποὺ ὁδήγησαν τὸν Ἅγιο στὴν κρεμάλα. Ἐσεῖς, ἔχετε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐξιλεωθεῖτε μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες καὶ τὶς οἰκογένειές σας, ἐπαναφέροντας τὰ πράγματα στὴν πρότερή τους κατάσταση.

Παραθέτω ἐδῶ τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου ποὺ συνέταξε ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ νὰ τοῦ ψάλλει ὡς ἐλάχιστη προσφορὰ στὴ Χάρη καὶ τὶς ἄπειρες εὐλογίες του.

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, διδασκαλίᾳ, κατεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησίαν, ζηλωτὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος· καὶ κατασπείρας τὰ θεῖα διδάγματα, μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

[1] «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αὐγουστίνου Καντιώτου