.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

"Ἐκκλησιαστικές ἀποφάσεις ἐρήμην τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καί ἀντίθετες μέ τό φρόνημά του δέν μποροῦν νά σταθοῦν"!!!

"Ἀκοῦτε, κύριοι, ὅσοι κεκλεισμένων τῶν θυρῶν
παίρνετε ἀποφάσεις γιά λογαριασμό 
τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν Ὀρθοδόξων;",

-Τί ἀπαιτεῖται γιά νά χαρακτηρισθῆ ὀρθόδοξη μία Σύνοδος;
-Ἐκτός ἀπό τίς ἑπτά Οἰκουμενικές καί τίς ἀναγνρισμένες Τοπικές, ἔγιναν καί ἄλλες σύνοδοι πού ὅμως δέν ἀναγνωρίσθηκαν ἀπό τήν ἐκκλησιαστική συνείδηση.

Ἐκκλησιαστική συνείδησις εἶναι ἡ κρίση καί ἐκτίμησις τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἔχει ἐκ Θεοῦ τό πνευματικό αἰσθητήριο νά διακρίνει τήν ἀλήθεια ἀπό τήν πλάνη, ὅπως τά πρόβατα ἔχουν ἐκ φύσεως τό αἰσθητήριο νά διακρίνουν τά ὠφέλιμα βότανα ἀπό τά βλαβερά. 
(Μ. Βασίλειος).

Ὁ ὀρθόδοξος λαός, πού ζεῖ σέ μυστηριακή ἐπαφή μέ τόν Χριστό καί ἔχει Πνεῦμα ἅγιο, ὅταν ἀκούσει ἀπόφαση Συνόδου πού εἶναι σύμφωνη μέ τήν πατροπαράδοτη πίστη, μέ "ὅ,τι πάντοτε, πανταχοῦ καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθυ" (Βικέντιος Λερ.), αἰσθάνεται χαρά καί λέει· "Αὕτη ἡ Πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τήν οἰκουμένη ἐστήριξεν". Εἴ δ' ἄλλως, ἐκδηλώνει τή διαφωνία καί ἀποδομιμασία του.

Ὥστε κατά τήν ὀρθόδοξη ἀντίληψη αἱ Σύνοδοι βρίσκονται ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς ἐκκλησιαστιακῆς συνειδήσεως, πού δέν περιορίζεται μόνο στούς κληρικούς ἀλλά ἐπεκτείνεται καί ἀποκορυφώνεται στόν εὐσεβῆ λαό· τοῦ λαοῦ ἡ ἐπιδοκιμασία ἤ ἡ ἀποδοκιμασία κρίνει ἄν μία Σύνοδος εἶναι ἀληθινή ἤ μή.

Ἡ Ὀρθοδοξία διαφέρει ἀπό τόν παπισμό καί στό σημεῖο αὐτό· ἐδῶ τό ἀλάθητο δέν τό διεκδικεῖ ἕνα πρόσωπο, ἀλλά τό ἔχει τό πλήρωμα, ὁ εὐσεβής λαός πού ὀνομάζεται "φύλαξ τῆς πίστεως". 
Ὁ πιστός, ὅσο ἄσημος καί ἄν εἶναι, δέν ἐκμηδενίζεται· 
(βλέπε: 

ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά ἀγνοεῖ τή φωνή του. Ἔτσι ὑπάρχει ἁρμονία.

Ἐκκλησιαστικές ἀποφάσεις ἐρήμην τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καί ἀντίθετες μέ τό φρόνημά του δέν μποροῦν νά σταθοῦν.
Οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, πού περιγράφουν τήν πρώτη Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας, τήν Ἀποστολική Σύνοδο, λένε γιά τόν τρόπο λήψεως τῶν ἀποφάσεών της· "Ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καί τοῖς πρεσβυτέροιςσύν ὅλῃ τῆ ἐκκλησίᾳ" (Πράξ. 15, 22). 

Ἀκοῦτε, κύριοι, ὅσοι κεκλεισμένων τῶν θυρῶν παίρνετε ἀποφάσεις γιά λογαριασμό τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν Ὀρθοδόξων;

Τί εἶσθε σεῖς, ἀνώτεροι τῶν Ἀποστόλων;

Τόσο μεγάλη ἰδέα ἔχετε γιά τούς ἑαυτούς σας;Μακαριστός Ἐπίσκοπος 
Αὐγουστῖνος Καντιώτης
Ἀπό ἔντυπο, ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ".