.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Οὕτως ἔστω σοι πᾶς βαπτιστής

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐλέγχει αὐστηρά κάθε Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο, πού ἀναγνωρίζει ὡς ἔγκυρο τό βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν (παπικῶν, προτεσταντῶν κλπ): …ἔστω τις τῶν ἐγκρίτων καί μή τῶν προδήλως κατεγνωσμένων μηδέ τῆς Ἐκκλησίας ἀλλότριος… (…νά εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἀναγνωρισμένους καί ὄχι ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν καταδικασθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησία, οὔτε ξένος πρός τήν Ἐκκλησία…)

Οὕτως ἔστω σοι πᾶς βαπτιστής.

(Ἔτσι νά βλέπης τόν κάθε βαπτιστή)

‘’Μή εἴπῃς, ἐπίσκοπος βαπτισάτω με καί οὗτος μητροπολίτης ἤ Ἱεροσολυμίτης –οὐ γάρ τόπων ἡ χάρις, ἀλλά τοῦ Πνεύματος-, καί οὗτος τῶν εὖ γεγονότων…

Σοί δέ πᾶς ἀξιόπιστος εἰς τήν κάθαρσιν. Μόνον ἔστω τις τῶν ἐγκρίτων καί μή τῶν προδήλως κατεγνωσμένων μηδέ τῆς Ἐκκλησίας ἀλλότριος…’’

Δηλαδή:

‘’Μήν πῆς, ‘νά μέ βαπτίση ἐπίσκοπος, καί νά εἶναι μητροπολίτης ἤ ἀπό τά Ἱεροσόλυμα καί ἀποδεδειγμένα ἄξιος’. Γιατί ἡ Χάρις δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τόπο, ἀλλ’ ἀπό τό Πνεῦμα…

Γιά σένα , ὅμως, ὁ καθένας ἀπό αὐτούς (τούς βαπτιστές) εἶναι ἀξιόπιστος γιά τόν καθαρισμό σου. Μόνον νά εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἀναγνωρισμένους καί ὄχι ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν καταδικασθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησία, οὔτε ξένος πρός τήν Ἐκκλησία…

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,
(Λόγος Μ’, Εἰς τό Ἅγιον Βάπτισμα.
ΕΠΕ 4,332-334. ΒΕΠΕΣ 60,98. PG 36,396Β- D)


ΠΗΓΗ:
ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
Τοῦ ἱερομονάχου Βενεδίκτου, Ἁγιορείτου.