.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ευαγγελιστής Λουκάς. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ευαγγελιστής Λουκάς. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Μακαρισμοί

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.5, στ.3-12)

"μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "μακάριοι και τρισευτυχισμένοι είναι εκείνοι, που συναισθάνονται ταπεινά την πνευματική φτώχεια τους (και εξαρτούν τον εαυτό τους με ταπείνωση και πίστη από το Θεό), διότι δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών"

"μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακλήθησονται"

δηλαδή: "μακάριοι είναι όσοι πενθούν (για τις αμαρτίες τους και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο) διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό"

"μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν"

δηλαδή: "μακάριοι είναι οι πράοι, που συγκρατούν το θυμό τους, διότι αυτοί θα λάβουν ως κληρονομιά τη νέα γη της επαγγελίας, τη Βασιλεία των Ουρανών"

"μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για να αποκτήσουν οι ίδιοι, να επικρατήσει δε και στον κόσμο η δικαιοσύνη και η αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν"

"μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται"

δηλαδή: "μακάριοι οι ευσπλαχνικοί και ελεήμονες, που συμπονούν και ελεούν τον πάσχοντα, διότι αυτοί θα ελεηθούν πλούσια από το Θεό"

"μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι έχουν καθαρή και αμόλυντη την καρδιά, διότι αυτοί θα δουν το Θεό στη δόξα Του"

"μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι έχουν ειρήνη μέσα τους και προσπαθούν να ειρηνεύουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, διότι αυτοί θα ανακηρυχθούν, εμπρός στον Ουράνιο και επίγειο κόσμο, υιοί του Θεού"

"μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι έχουν διωχθεί εξαιτίας της αρετής και της πίστης τους, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών"

"μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ"

δηλαδή: "μακάριοι είστε, όταν σας εμπαίξουν και σας υβρίσουν οι άνθρωποι, και σας διώξουν και ψευδόμενοι, πουν παντός είδους κακολογία και κατηγορία εναντίον σας, επειδή πιστεύετε σε μένα"

"χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν"

δηλαδή: "Χαίρετε και γεμίστε από αγαλλίαση, διότι η ανταμοιβή σας στους Ουρανούς θα είναι μεγάλη και ανυπολόγιστη - έτσι κατεδίωξαν και τους Προφήτες, τους οποίους ο Θεός είχε στείλει ενωρίτερα από σας, και οι οποίοι, μέσω των διωγμών που υπέστησαν, είναι μακάριοι"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.24, στ.46)

"μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως"

δηλαδή: "μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος, τον οποίον ο Κύριος του, όταν έλθει, θα τον βρει να πράττει έτσι, πιστά και φρόνιμα, με συναίσθηση της ευθύνης του."

(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.11, στ.28 και Κεφ.12, στ.37-38)
"μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν"

δηλαδή: "μακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν το Λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν"

"μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς."

δηλαδή: "μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους, όταν έλθει ο Κύριος, θα τους βρει να αγρυπνούν. Σας διαβεβαιώνω ότι Αυτός θα γίνει διάκονός τους, θα ζώσει τη μέση Του, για να μην εμποδίζεται στις κινήσεις του από τα ενδύματά Του, θα τους βάλει να καθίσουν στο τραπέζι του φαγητού και Αυτός ο Ίδιος θα έλθει κοντά τους και θα τους υπηρετήσει. "

"καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι. "

δηλαδή: "και αν έλθει στο δεύτερο τετράωρο της νύκτας και στο τρίτο τετράωρο, κατά τα ξημερώματα, και τους βρει έτσι, δηλαδή να τον περιμένουν άγρυπνοι, σας λέω, ότι είναι μακάριοι οι δούλοι εκείνοι. "

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.20, στ.29)
"...μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες"

δηλαδή: "...μακάριοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι αν και δεν με είδαν, επίστεψαν"

Περί Ταπείνωσης

(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.14)"

...πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται."

δηλαδή: "...κάθε ένας που υψώνει τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί από το Θεό και θα καταδικασθεί, ενώ εξ αντιθέτου εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί και θα δοξασθεί από το Θεό."

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.11, στ.29)

"ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν"

δηλαδή: "Σηκώσατε επάνω σας το ζυγό της υπακοής σας σε εμένα και μάθετε από εμένα τον ίδιο ότι είμαι πράος και ταπεινός κατά την καρδία και θα βρείτε τότε ανάπαυση και ειρήνη στις ψυχές σας.

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.4)

"ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν." 

δηλαδή: "Σας διαβεβαιώνω ότι εάν δεν αλλάξετε φρονήματα και πορεία στη ζωή σας και δε γίνετε απλοί και άδολοι σαν τα παιδιά, δε θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον ευατό του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών."

Σταυρός

(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.9, στ.23-25)

"εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι"

δηλαδή: "εάν κανείς θέλει να με ακολουθεί ως οπαδός μου, πρέπει να απαρνηθεί τον αμαρτωλό εαυτό του, να πάρει την απόφαση, την οποία κάθε ημέρα θα ανανεώνει, να υποστεί για μένα θλίψεις και αυτόν ακόμη το σταυρικό θάνατο και ας με ακολουθεί, ας σκέπτεται, ας ζει και ας πράττει έχοντας εμένα ως υπόδειγμα"

"ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν"

δηλαδή: "διότι, όποιος θέλει, αρνούμενος εμένα, να σώσει την πρόσκαιρη ζωή του, θα χάσει την αιώνια και μακαρία ζωή κοντά στο Θεό. Εκείνος δε που θα θυσιάσει τη ζωή του για χάρη μου, θα σώσει τη ψυχή του στην αιώνια ζωή"

"τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς;"

δηλαδή: "διότι, τί ωφελείται ο άνθρωπος, εάν κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει δε τη ψυχή του και ζημιωθεί με την αιώνια καταδίκη και κόλαση;"

Περί Εξομολογήσεως

Το Ιερό Μυστήριο της Εξομολόγησης το παρέδωσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στους μαθητές Του λέγοντας:

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.18)

"Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ"

δηλαδή: "Σας διαβεβαιώνω ότι όσα αμαρτήματα αφήσετε δεμένα και ασυγχώρητα στη γη, θα μείνουν δεμένα και ασυγχώρητα στον Ουρανό. Και όσα συγχωρήσετε στη γη, θα είναι συγχωρημένα και λυμένα στον Ουρανό.

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.20, στ.23)"
...λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται"

δηλαδή: "...λάβετε Πνεύμα Άγιον· σε όποιους συγχωρείτε τις αμαρτίες, θα είναι συγχωρημένες και από το Θεό. Σε όποιους όμως τις κρατείτε άλυτες και ασυγχώρητες, θα μείνουν αιώνια ασυγχώρητες"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.10, στ.16)

"Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με"

δηλαδή: "Εκείνος που υπακούει σε σας, υπακούει σε μένα και εκείνος που παρακούει εσάς, παρακούει εμένα· εκείνος δε που παρακούει εμένα, παρακούει το Θεό, που με έστειλε Σωτήρα στον κόσμο"

Η Βασιλεία του Θεού

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον)
(Κεφ.4, στ.17 και Κεφ.7, στ.21 και Κεφ.11, στ.12)

"…μετανοῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "…μετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει πλέον η Βασιλεία των Ουρανών"


"Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"

δηλαδή: "στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα εισέλθει ο καθένας, που απλώς με επικαλείται και με προσφωνεί, Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που εφαρμόζει το θέλημα του Ουρανίου Πατέρα μου"

"...ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν"

δηλαδή: "η Βασιλεία των Ουρανών αποκτάται με αγώνα και όσοι αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας, που υπάρχει μέσα τους και μέσα στον κόσμο, την αρπάζουν και την κρατούν σφικτά"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.3-4)

"… ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "εάν δεν αλλάξετε φρονήματα και πορεία στη ζωή σας και δεν γίνετε απλοί και άδολοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.17, στ.20-21)

"… οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν"

δηλαδή: "η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με εξωτερική πομπή και εντυπωσιακά γεγονότα, ώστε να προκαλεί την προσοχή και παρατήρηση των ανθρώπων. Ούτε όταν έλθει θα πουν οι άνθρωποι: ιδού εδώ είναι, ή ιδού εκεί είναι. Διότι στην πραγματικότητα η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μεταξύ σας, εφόσον εγώ, ο Μεσσίας και αρχηγός της Βασιλείας του Θεού, βρίσκομαι ενώπιων σας. Και όμως εσείς δεν το έχετε αντιληφθεί"

Νόμος και Εντολές

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.5, στ.18-19 και Κεφ.7, στ.12)

"ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται"

δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω με κάθε επισημότητα, ότι έως ότου υπάρχει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα η ένα κόμμα, δε θα παραπέσει από το νόμο, μέχρι τη στιγμή που όλα θα λάβουν επαλήθευση και θα πραγματοποιηθούν στη ζωή και το έργο μου"

"ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "εκείνος λοιπόν, που θα παραβεί μία από τις εντολές αυτές, που φαίνονται μικρές και ασήμαντες και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος όμως που θα αγωνιστεί να τηρήσει όλες τις εντολές και διδάξει τη τήρηση αυτών και στους ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχτεί μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών"

"πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιῆτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται"

δηλαδή: "λοιπόν, όσα θέλετε να κάνουν σε σας οι άνθρωποι, παρόμοια και σεις να κάνετε σε αυτούς, διότι αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες, (δηλαδή να αγαπάτε τους άλλους και να φέρεστε με αγάπη, όπως θέλετε να σας αγαπούν και να φέρονται προς εσας οι άλλοι)"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.16, στ.17)

"εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν"

δηλαδή: "είναι ευκολότερο ο ουρανός και η γη να περάσουν και να καταστραφούν, παρά ένα κόμμα, και η παραμικρότερη δηλαδή εντολή του νόμου, να αχρηστευτεί και χάσει το κύρος της"

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.14, στ.15)

"Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε"

δηλαδή: "Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου, (διότι αυτό είναι απόδειξη και καρπός της αγάπης σας προς εμένα)"

Περί Μετάνοιας

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.4, στ.17)

"…μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "…μετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει πλέον η Βασιλεία των Ουρανών"

(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον)
(Κεφ.5, στ.31-32 και Κεφ.13, στ.2-3 και Κεφ.15, στ.7)

"…οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν"

δηλαδή: "…δεν έχουν ανάγκη από ιατρό οι υγιείς, αλλά οι πάσχοντες από ασθένεια· δεν έχω έλθει να καλέσω δίκαιους, ή εκείνους που θεωρούν τον εαυτό τους δίκαιο, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια"

"…δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε"

δηλαδή: "...εκ του γεγονότος ότι έπαθαν αυτά, βγάζετε το συμπέρασμα ότι οι Γαλιλαίοι αυτοί υπήρξαν αμαρτωλοί περισσότερο από όλους τους Γαλιλαίους; Οχι σας λέγω, διότι και οι άλλοι Γαλιλαίοι είναι επίσης αμαρτωλοί. Εάν δε δεν μετανοήσετε και σεις όλοι, κατά τον ίδιο τρόπο θα χαθείτε"

"λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας"

δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω, ότι έτσι μεγάλη χαρά θα είναι στον Ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, περισσότερο κτυπητή από όσο είναι η χαρά για τους ενενήντα εννέα δίκαιους, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια"

Γρηγορείτε

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.4, στ.17 και Κεφ.24, στ.42-44)

"…μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "…μετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει πλέον η Βασιλεία των Ουρανών"

"γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται"

δηλαδή: "να είστε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί και πάντοτε έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζετε την ώρα κατά την οποία ο Κύριος έρχεται"

"Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται"

δηλαδή: "Γνωρίζετε δε από την πείρα σας και τούτο, ότι δηλαδή, εάν ήξερε ο οικοδεσπότης, ποιά ώρα έρχεται ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Για τούτο και σεις πρέπει να γίνεστε πάντοτε έτοιμοι, διότι σε ώρα που δεν φαντάζεστε έρχεται ο Υιός του Ανθρώπου."


(Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον Κεφ.14, στ.38)

"γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σάρξ ἀσθενής"

δηλαδή: "αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, για να μη πέσετε σε πειρασμό· το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο να υποτάσσεται στο Θείο θέλημα, αλλά η σάρκα, η ανθρώπινη φύση, είναι ασθενής"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.12, στ.37)

"μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας"

δηλαδή: "μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους, όταν έλθει ο Κύριος, θα τους βρει να αγρυπνούν"

Περί Υπομονής

(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.21, στ.19)

"...ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν"

δηλαδή: "με την υπομονή σας θα κερδίσετε (θα σώσετε) τις ψυχές σας (για την αιώνια ζωή)."


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.8, στ.15)

Η παραβολή του Σπορέως"...τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ."

δηλαδή: "Το δε μέρος του σπόρου, που σπάρθηκε στην εύφορο γη, συμβολίζει τους καλοπροαίρετους ανθρώπους, οι οποίοι με καλή και αγαθή καρδιά, αφού άκουσαν το Λόγο του Θεού, τον κρατούν με προσοχή και ευλάβεια μέσα τους και έχουν ως καρπούς τα έργα της αρετής μαζί με την υπομονή, την οποία θα δείχνουν σε διάφορες θλίψεις και περιπέτειες."

Περί Προσευχής

(Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον Κεφ.11, στ.24-25 και Κεφ.14, στ.38) 
"πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. καὶ ὅταν στήκητε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν"

δηλαδή: "όλα όσα με την προσευχή σας ζητείτε, πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν από το Θεό. Και όταν στέκεστε στην προσευχή, να συγχωρείτε με όλη σας την καρδιά, εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, για να συγχωρήσει και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος τα δικά σας παραπτώματα"

"γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σάρξ ἀσθενής"

δηλαδή: "αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, για να μη πέσετε σε πειρασμό - το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο να υποτάσσεται στο Θείο θέλημα, αλλά η σάρκα, η ανθρώπινη φύση, είναι ασθενής"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.28)
"εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς"

δηλαδή: "ευλογείτε εκείνους, που σας καταριούνται, προσεύχεσθε στο Θεό για εκείνους, που σας δυσφημούν και σας βλάπτουν"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.6-8)
"σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ"

δηλαδή: "Εσύ όμως, όταν θέλεις να προσευχηθείς, προτίμησε το ιδιαίτερο δωμάτιό σου, κλείσε την πόρτα και κάνε την προσευχή σου στον Πατέρα σου, που είναι αόρατος και σαν κρυμμένος. Και ο Πατέρας σου, που βλέπει και τα πλέον απόκρυφα, θα σου αποδώσει στα φανερά την αμοιβή σου"


"Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν"

δηλαδή: "Όταν προσεύχεστε, μη πολυλογείτε και φλυαρείτε, χωρίς να παρακολουθείτε και να καταλαβαίνετε αυτά που λέτε, όπως κάνουν οι εθνικοί, διότι αυτοί φαντάζονται ότι θα εισακουσθούν με ένα τρόπο μαγικό χάρη στην πολυλογία τους. Μη μοιάσετε λοιπόν με αυτούς, διότι ο Πατέρας σας γνωρίζει από ποιά πράγματα έχετε ανάγκη, πριν του τα ζητήσετε"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.19-20)
"Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"

δηλαδή: "Πάλι σας διαβεβαιώνω ότι, εάν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για κάθε καλό πράγμα, που θα ζητήσουν με την προσευχή τους, θα το λάβουν από τον Ουράνιο Πατέρα μου"

"οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα , ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν"

δηλαδή: "διότι όπου δύο ή τρεις είναι συγκεντρωμένοι στο Όνομά μου και για σκοπό σύμφωνο με το θέλημά μου, εκεί είμαι και εγώ εν μέσω αυτών, για να τους φωτίζω, να τους ευλογώ και να τους ενισχύω


(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.14, στ.13)
"καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ" 

δηλαδή: "και κάθε τι που με πίστη θα ζητήσετε στο Όνομά μου, θα το κάνω, για να δοξασθεί έτσι ο Πατέρας δια του Υιού"