.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Όσιος Γέρων Παχώμιος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Όσιος Γέρων Παχώμιος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Ὑπεράσπισις τῆς ἀληθείας καί νίκη κατά τοῦ Διαβόλου...Πράγματι, ἐξαπλώθη κακία ἕως τῶν νεφελῶν καί ὀλίγοι πλέον εἶναι οἰ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ...Ὦ καί πόσον ἐξεκλίναμεν τῆς ἀληθείας καί τήν κακίαν ὁμοῦ μέ τήν ἀσέβειαν ἐγκολπωθήκαμεν! Τίς φόρνιμος νά μήν κλαύσῃ τήν κατάστασιν τοῦ ἔθνους μας; Τίς νουνεχής φιλόχριστος νά μή θρηνήση τήν διπλήν ἀπώλειαν, ψυχικῶς κάι σωματικῶς, τῶν ὀρθοδόξων Γραικῶν;...Τίνος ἕνεκεν μᾶς εὖρον τοσαῦτα κακά; Οὐχί διατί ἀφήσαμεν Κύριον τόν Θεόν μας; Καί παροργίζομεν Αὐτόν διά τῆς κακίας μας; Καί ὄχι μόνον Τόν ἐγκαταλείψαμεν ἀλλά ἐγενήκαμεν καί πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας...Ἕως ὅτου εἴχαμεν τήν θεοσέβειαν, καί διατηρούσαμεν δικαιοσύνην ἐξουσιάζαμεν Ἀνατολήν καί Δύσιν, καί εἴμεθα δεδοξασμένοι παρά πάντα τά ἔθνη· ὅταν ὅμως ἐξεκλίναμεν, κληρικοί τε καί λαϊκοί ἀπό τοῦ Κυρίου, τότε καί Αὐτός ἀπέστρεψε τό πρόσωπόν Του ἀφ' ἡμῶν καί παραδοθήκαμεν εἰς τά ἔθνη· "δίκαιος εἶ Κύριε, καί δικαιοσύνας ἠγάπησας"..."Οὐδείς γάρ ἤλπισεν ἐπί Κύριον καί ἐγκατελείφθη εἰς τόν αἰῶνα". Ἡμεῖς ὅμως εἰς ποῖον ἐλπίζομεν να΄μᾶς βηθήση; Ἐνῶ εἴμεθα πολέμιοι καί ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, εἰς ποῖον θαρροῦμεν να΄μᾶς ἐλευθερώση;...
...Δέν εἶναι, κύριοι, πιστός ἐκεῖνος ὁπού ὁμολογεῖ μόνον ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Υἱός Θεοῦ, ὄχι· τοῦτο καί τά διαμόνια τό πιστεύουν καί φρίττουν, ἀλλά τί ὄφελος εἰς αὐτούς· καί ἐσεῖς λέγετε, ὅτι δέν ὑπάρχουν δαιμόνια, καί τολμᾶτε νά πείθετε τήν ὀρθόδοξον νεολαίαν πώς δέν ὑπάρχουν δαιμόνια, ἐνῶ καί ἡ Παλαιά καί Νεά Γραφή, περί δαιμόνων ὀμιλεῖ. Δέν τό γνωρίζετε, ὅτι τά τοιαῦτα φρονήματα εἶναι ἀνθρώπων ἀθέων καί βλασφημίες κατά τοῦ Χριστοῦ; ἐπειδή καί ἐκεῖνα ὁπού Αὐτός ἐκήρυξεν, ἐσεῖς τά ἀναιρεῖτε· βλέπετε, λοιπόν εἰς πόσα ἀτοπήματα περιπίπτετε διά νά μή ἔχετε πεῖραν τῆς Ἁγίας Γραφῆς;..ἐκαταστρέψατε τήν νεολαίνα καί ὅλα τά Χριστιανικά ἤθη, ἀθεόφοβοι· κάλλιον τό εἶχα νά ἀπόθνησκα, διά νά μή βλέπω, παρά ὁπού ζῶ καί βλέπω τάς τέχνας καί σκευωρίας σας, διά τῶν ὁποίων ζητεῖτε νά φθείρετε τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ· λύκοι αἱμοβόροι, ὁπού θανατώνετε τάς ψυχάς τῶν χριστιανῶν, τάς ὁποίας ὁ Χριστός ἐξηγόρασεν ἀπό τάς χεῖρας τοῦ διαβόλου, μέ τήν χύσιν τοῦ πολυτιμήτου αὐτοῦ αἵματος...ἡ ἀσέβεια ὁπού ἐκατακυρίευσεν (ὄχι μόνον τήν νεολαίαν), ἀλλά καί τόν χυδαῖον λαόν, πόθεν ἐξῆλθεν; καί ποῖος τήν ἔσπειρεν; οὐχί ἐσεῖς, ἀθεόφοβοι; Ἐγώ τούς φαύλους καί αἱρετικούς διαδασκάλους κατηγορῶ καί ὄχι τούς καλούς· τίνος χάριν, λοιπόν, ἐταράχθητε ὅλοι σας; Πιστεύω, διά νά μή ἀγαπᾶτε τήν θρησκείαν σας, τούτου χάριν προτιμᾶτε τήν φιλίαν τῶν ἀνθρώπων, παρά τοῦ Θεοῦ…

Ὅσιος Γέρων Παχώμιος (+1905)
(Σταχυολογήματα)
β΄ μέρος

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"

Ὑπεράσπισις τῆς ἀληθείας καί νίκη κατά τοῦ Διαβόλου
...Πολλοί ἀπό τούς γραμματισμένους διαβάζουν τά θεῖα λόγια καί ἀντίς νά φωτισθοῦν σκοτίζονται· τίνος χάριν; διά τήν ἔπαρσιν καί ὑπερηφάνειαν τους, διότι ὁ Θεός περιέργους καί ὑπερηφάνους ἀντιτάσσεται, ταπεινούς δέ φωτίζει καί δίδει χάριν, καθώς εἶναι γεγραμμένον.

...Ἡ ἔπαρσις καί ἡ ὑπερηφάνεια δέν προέρχεται ἀπό ἄλλο τι εἰς τόν ἄνθρωπον, πάρεξ ἀπό τήν κουφότητα τοῦ νοός του...

...Ἡ ἀληθινή σοφία εἶναι τό νά φοβῆται κάποιος τόν Θεόν καί ὄχι ἠ ἐξωτερική μάθησις. Λοιπόν οἱ μή φοβούμενοι τόν Κύριον εἶναι μωροί καί ὄχι σοφοί, καθώς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος· "οἱ φάσκοντες εἶναι σοφοί, ἐμωράνθησαν"...Ἐγώ δέν κατηγορῶ τήν παιδείαν καί τά σοφά μαθήματα ὁπού παραδίδουν οἱ ὀρθοδοξοι διαδάσκαλοι εἰς τά τέκνα τῶν χριστιανῶν, ἀλλά ψέγω ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέ τήν κακήν νοθευμένην αὐτῶν διαδασκαλίαν καί παράδοσιν, βλάπτουν τά τέκνα τῶν χριστιανῶν.

Οἱ αἱρετικοί Λουθουροκαλβινισταί μακράν ἀπέχουν ἀπό τόν Χριστιανισμόν. Εἶναι πολέμιοι καί ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας καί ὅλων τῶν Ἁγίων...Ἐπειδή δέ εἶναι εὔκολη καί δέν φυλάττει τίποτες, τούτου χάριν τήν ἐγκολπώνονται οἰ ἄνθρωποι καί μάλιστα ἡ νεολαία.

...Ἐάν ὁ ἀετός εἶναι δυνατόν νά πετάξη εἰς τό ὕψος χωρίς πτερά, τότε θά πιστεύσωμε καί ἡμεῖς ὅτι θά σωθοῦν καί οἰ Λουθουροκαλβἶνοι ἄνευ μυστηρίων...Μόνον καί μόνον δι' ἀυτάς τάς βλασφημίας ὁπού λέγουν καί φρονοῦν κατά τῆς Παναγίας, ἀρκεῖ διά νά τούς κολάση ὁ Υἱός της· ἡ δέ ἐδική μας ἐλπίς μετά Θεόν εἶναι ἡ Παναγία μας...Μακράν ἀπό αὐτούς, καί φυλάξατε τήν πατροπαράδοτον ἡμῶν θρησκείαν, διότι ζητοῦν νά σᾶς μακρύνουν ἀπό τήν Ὀθρόδοξίαν...Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τήν στράταν ὀλίγον δύσκολον καί στενήν τήν πύλην, κατά τόν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ δέ ἀσέβεια ἔχει εὐρύχωρον καί πλατεῖαν τήν στράταν διά τήν ἀπώλειαν, διότι οὔτε νηστείαν, οὔτε ἀγρυπνίαν, οὔτε ἄλλο τι ἔχι κοπιαστικόν, διά τοῦτο εὔκολα τήν ἐγκλοπώνεται κάθε ἕνας...Ἡ πρώτη ἐντολή ὁπού ὁ Θεός ἔδωσε εἰς τόν ἄνθρωπον ἦτο ἠ νηστεία. Ἡ ἀνθρώπινη φύσις ἀπό τό φαγητόν ἐξέπεσεν...Ποιός ἄνθρωπος ἡγίασεν χωρίς νηστείας; ἤ ποῖος ἔγινεν φίλο Θεοῦ χωρίς νά ἐξασκήση πρότερη τήν νηστείαν;…

Ὅσιος Γέρων Παχώμιος (+1905)
(Σταχυολογήματα)
α΄ μέρος

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"