.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ευαγγελιστής Ματθαίος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ευαγγελιστής Ματθαίος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Μακαρισμοί

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.5, στ.3-12)

"μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "μακάριοι και τρισευτυχισμένοι είναι εκείνοι, που συναισθάνονται ταπεινά την πνευματική φτώχεια τους (και εξαρτούν τον εαυτό τους με ταπείνωση και πίστη από το Θεό), διότι δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών"

"μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακλήθησονται"

δηλαδή: "μακάριοι είναι όσοι πενθούν (για τις αμαρτίες τους και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο) διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό"

"μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν"

δηλαδή: "μακάριοι είναι οι πράοι, που συγκρατούν το θυμό τους, διότι αυτοί θα λάβουν ως κληρονομιά τη νέα γη της επαγγελίας, τη Βασιλεία των Ουρανών"

"μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για να αποκτήσουν οι ίδιοι, να επικρατήσει δε και στον κόσμο η δικαιοσύνη και η αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν"

"μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται"

δηλαδή: "μακάριοι οι ευσπλαχνικοί και ελεήμονες, που συμπονούν και ελεούν τον πάσχοντα, διότι αυτοί θα ελεηθούν πλούσια από το Θεό"

"μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι έχουν καθαρή και αμόλυντη την καρδιά, διότι αυτοί θα δουν το Θεό στη δόξα Του"

"μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι έχουν ειρήνη μέσα τους και προσπαθούν να ειρηνεύουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, διότι αυτοί θα ανακηρυχθούν, εμπρός στον Ουράνιο και επίγειο κόσμο, υιοί του Θεού"

"μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "μακάριοι όσοι έχουν διωχθεί εξαιτίας της αρετής και της πίστης τους, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών"

"μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ"

δηλαδή: "μακάριοι είστε, όταν σας εμπαίξουν και σας υβρίσουν οι άνθρωποι, και σας διώξουν και ψευδόμενοι, πουν παντός είδους κακολογία και κατηγορία εναντίον σας, επειδή πιστεύετε σε μένα"

"χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν"

δηλαδή: "Χαίρετε και γεμίστε από αγαλλίαση, διότι η ανταμοιβή σας στους Ουρανούς θα είναι μεγάλη και ανυπολόγιστη - έτσι κατεδίωξαν και τους Προφήτες, τους οποίους ο Θεός είχε στείλει ενωρίτερα από σας, και οι οποίοι, μέσω των διωγμών που υπέστησαν, είναι μακάριοι"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.24, στ.46)

"μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως"

δηλαδή: "μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος, τον οποίον ο Κύριος του, όταν έλθει, θα τον βρει να πράττει έτσι, πιστά και φρόνιμα, με συναίσθηση της ευθύνης του."

(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.11, στ.28 και Κεφ.12, στ.37-38)
"μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν"

δηλαδή: "μακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν το Λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν"

"μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς."

δηλαδή: "μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους, όταν έλθει ο Κύριος, θα τους βρει να αγρυπνούν. Σας διαβεβαιώνω ότι Αυτός θα γίνει διάκονός τους, θα ζώσει τη μέση Του, για να μην εμποδίζεται στις κινήσεις του από τα ενδύματά Του, θα τους βάλει να καθίσουν στο τραπέζι του φαγητού και Αυτός ο Ίδιος θα έλθει κοντά τους και θα τους υπηρετήσει. "

"καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι. "

δηλαδή: "και αν έλθει στο δεύτερο τετράωρο της νύκτας και στο τρίτο τετράωρο, κατά τα ξημερώματα, και τους βρει έτσι, δηλαδή να τον περιμένουν άγρυπνοι, σας λέω, ότι είναι μακάριοι οι δούλοι εκείνοι. "

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.20, στ.29)
"...μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες"

δηλαδή: "...μακάριοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι αν και δεν με είδαν, επίστεψαν"

Περί Νηστείας

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.16-18)"

Όταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν"

δηλαδή: "Όταν νηστεύετε, μη γίνεστε όπως οι υποκριτές, σκυθρωποί και κατηφείς, διότι αυτοί αλλοιώνουν και μαραίνουν το πρόσωπό τους, παίρνουν την εμφάνιση αδυνατισμένου ανθρώπου, για να φανούν στους άλλους ότι νηστεύουν· αληθινά σας λέω ότι απολαμβάνουν ολόκληρο το μισθό τους, δηλαδή τους επαίνους των ανθρώπων"

"σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ"

δηλαδή: "εσύ όμως, όταν νηστεύεις, περιποιήσου την κόμη σου και νίψε το πρόσωπό σου, όπως συνηθίζεις, για να μη φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον Πατέρα σου τον Επουράνιο, ο οποίος βρίσκεται αόρατος παντού και στα πλέον απόκρυφα μέρη. Και ο Πατέρας σου, που βλέπει και τα κρυπτά, θα σου αποδώσει στα φανερά την αμοιβή"


(Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον Κεφ.2, στ.19-20)

"καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾿ αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν; ὅσον χρόνον μεθ᾿ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν"

δηλαδή: "και είπε σε αυτούς ο Ιησούς: μήπως είναι δυνατόν οι καλεσμένοι στον γάμο φίλοι του γαμπρού να νηστεύουν, όσο χρόνο ο γαμπρός βρίσκεται μαζί τους; Όσο καιρό έχουν μαζί τους το γαμπρό δεν είναι δυνατόν να νηστεύουν, (διότι η νηστεία είναι και δείγμα πένθους και όχι χαράς)"

"ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις"

δηλαδή: "θα έλθουν δε ημέρες, κατά τις οποίες θα πάρουν βίαια ανάμεσα από αυτούς τον Νυμφίο, δηλαδή εμένα το Διδάσκαλό τους, και τότε θα πενθήσουν και θα νηστέψουν"

Η πρώτη και μεγάλη Εντολή

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.22, στ.36-40)

"...Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται"

δηλαδή: "...“Διδάσκαλε, ποιά είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στο Νόμο;”. Ο δε Ιησούς απάντησε σε αυτόν: να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη δε εντολή όμοια με αυτήν: να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Επάνω στις δύο αυτές εντολές όλος ο Νόμος και οι Προφήτες στηρίζονται."

Περί Ταπείνωσης

(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.14)"

...πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται."

δηλαδή: "...κάθε ένας που υψώνει τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί από το Θεό και θα καταδικασθεί, ενώ εξ αντιθέτου εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί και θα δοξασθεί από το Θεό."

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.11, στ.29)

"ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν"

δηλαδή: "Σηκώσατε επάνω σας το ζυγό της υπακοής σας σε εμένα και μάθετε από εμένα τον ίδιο ότι είμαι πράος και ταπεινός κατά την καρδία και θα βρείτε τότε ανάπαυση και ειρήνη στις ψυχές σας.

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.4)

"ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν." 

δηλαδή: "Σας διαβεβαιώνω ότι εάν δεν αλλάξετε φρονήματα και πορεία στη ζωή σας και δε γίνετε απλοί και άδολοι σαν τα παιδιά, δε θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον ευατό του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών."

Περι Ελεημοσύνης

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.1-4) 

"Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

δηλαδή: "Προσέχετε να μη κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, για να σας δουν και σας θαυμάσουν και να σας επαινέσουν, διότι έτσι δεν έχετε κανένα μισθό από τον Πατέρα σας τον Επουράνιο" 

"Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν" 

δηλαδή: "Όταν λοιπόν εσύ κάνεις ελεημοσύνη, μη τη διαλαλείς παντού διασαλπίζοντάς την, όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και τους πλατείς δρόμους, για να δοξασθούν από τους ανθρώπους. Αληθινά σας λέγω ότι παίρνουν αυτοί ολόκληρο το μισθό τους, (δηλαδή απολαμβάνουν ως αμοιβή τους τον έπαινο από τους άλλους)" 

"σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ" 

δηλαδή: "Εσύ δε, όταν κάνεις ελεημοσύνη, να την προσφέρεις με τόση μυστικότητα, ώστε το αριστερό σου χέρι να μη μάθη το καλό που κάνει το δεξί σου, για να μείνει έτσι η ελεημοσύνη σου μυστική και άγνωστη και ο Πατέρας σου, που βλέπει και τα πλέον απόκρυφα έργα, θα σου δώσει την αμοιβή ενώπιον όλου του κόσμου"

Περί Εξομολογήσεως

Το Ιερό Μυστήριο της Εξομολόγησης το παρέδωσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στους μαθητές Του λέγοντας:

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.18)

"Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ"

δηλαδή: "Σας διαβεβαιώνω ότι όσα αμαρτήματα αφήσετε δεμένα και ασυγχώρητα στη γη, θα μείνουν δεμένα και ασυγχώρητα στον Ουρανό. Και όσα συγχωρήσετε στη γη, θα είναι συγχωρημένα και λυμένα στον Ουρανό.

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.20, στ.23)"
...λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται"

δηλαδή: "...λάβετε Πνεύμα Άγιον· σε όποιους συγχωρείτε τις αμαρτίες, θα είναι συγχωρημένες και από το Θεό. Σε όποιους όμως τις κρατείτε άλυτες και ασυγχώρητες, θα μείνουν αιώνια ασυγχώρητες"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.10, στ.16)

"Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με"

δηλαδή: "Εκείνος που υπακούει σε σας, υπακούει σε μένα και εκείνος που παρακούει εσάς, παρακούει εμένα· εκείνος δε που παρακούει εμένα, παρακούει το Θεό, που με έστειλε Σωτήρα στον κόσμο"

Η Βασιλεία του Θεού

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον)
(Κεφ.4, στ.17 και Κεφ.7, στ.21 και Κεφ.11, στ.12)

"…μετανοῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "…μετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει πλέον η Βασιλεία των Ουρανών"


"Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"

δηλαδή: "στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα εισέλθει ο καθένας, που απλώς με επικαλείται και με προσφωνεί, Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που εφαρμόζει το θέλημα του Ουρανίου Πατέρα μου"

"...ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν"

δηλαδή: "η Βασιλεία των Ουρανών αποκτάται με αγώνα και όσοι αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας, που υπάρχει μέσα τους και μέσα στον κόσμο, την αρπάζουν και την κρατούν σφικτά"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.3-4)

"… ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "εάν δεν αλλάξετε φρονήματα και πορεία στη ζωή σας και δεν γίνετε απλοί και άδολοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.17, στ.20-21)

"… οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν"

δηλαδή: "η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με εξωτερική πομπή και εντυπωσιακά γεγονότα, ώστε να προκαλεί την προσοχή και παρατήρηση των ανθρώπων. Ούτε όταν έλθει θα πουν οι άνθρωποι: ιδού εδώ είναι, ή ιδού εκεί είναι. Διότι στην πραγματικότητα η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μεταξύ σας, εφόσον εγώ, ο Μεσσίας και αρχηγός της Βασιλείας του Θεού, βρίσκομαι ενώπιων σας. Και όμως εσείς δεν το έχετε αντιληφθεί"

Νόμος και Εντολές

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.5, στ.18-19 και Κεφ.7, στ.12)

"ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται"

δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω με κάθε επισημότητα, ότι έως ότου υπάρχει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα η ένα κόμμα, δε θα παραπέσει από το νόμο, μέχρι τη στιγμή που όλα θα λάβουν επαλήθευση και θα πραγματοποιηθούν στη ζωή και το έργο μου"

"ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "εκείνος λοιπόν, που θα παραβεί μία από τις εντολές αυτές, που φαίνονται μικρές και ασήμαντες και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος όμως που θα αγωνιστεί να τηρήσει όλες τις εντολές και διδάξει τη τήρηση αυτών και στους ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχτεί μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών"

"πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιῆτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται"

δηλαδή: "λοιπόν, όσα θέλετε να κάνουν σε σας οι άνθρωποι, παρόμοια και σεις να κάνετε σε αυτούς, διότι αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες, (δηλαδή να αγαπάτε τους άλλους και να φέρεστε με αγάπη, όπως θέλετε να σας αγαπούν και να φέρονται προς εσας οι άλλοι)"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.16, στ.17)

"εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν"

δηλαδή: "είναι ευκολότερο ο ουρανός και η γη να περάσουν και να καταστραφούν, παρά ένα κόμμα, και η παραμικρότερη δηλαδή εντολή του νόμου, να αχρηστευτεί και χάσει το κύρος της"

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.14, στ.15)

"Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε"

δηλαδή: "Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου, (διότι αυτό είναι απόδειξη και καρπός της αγάπης σας προς εμένα)"

Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.31-33)

"Mὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν."

δηλαδή: "Μην κυριευθείτε λοιπόν ποτέ από την ανήσυχη μέριμνα λέγοντας τί θα φάμε; ή τι θα πιούμε; ή τι θα ντυθούμε; Διότι οι ειδωλολάτρες (που δεν γνωρίζουν τα αιώνια αγαθά και την στοργική πρόνοια του Θεού), επιζητούν αποκλειστικά και μόνο αυτά τα φθαρτά αγαθά. Εσείς όμως μη κυριεύεστε από τέτοιες μέριμνες, διότι ο Πατέρας σας ο Ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά, και σα Πανάγαθος, που είναι, θα σας τα δώσει. Να ζητάτε δε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την αρετή που θέλει από εσάς ο Θεός και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζί με τα ανεκτίμητα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών."

Περί Μετάνοιας

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.4, στ.17)

"…μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "…μετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει πλέον η Βασιλεία των Ουρανών"

(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον)
(Κεφ.5, στ.31-32 και Κεφ.13, στ.2-3 και Κεφ.15, στ.7)

"…οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν"

δηλαδή: "…δεν έχουν ανάγκη από ιατρό οι υγιείς, αλλά οι πάσχοντες από ασθένεια· δεν έχω έλθει να καλέσω δίκαιους, ή εκείνους που θεωρούν τον εαυτό τους δίκαιο, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια"

"…δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε"

δηλαδή: "...εκ του γεγονότος ότι έπαθαν αυτά, βγάζετε το συμπέρασμα ότι οι Γαλιλαίοι αυτοί υπήρξαν αμαρτωλοί περισσότερο από όλους τους Γαλιλαίους; Οχι σας λέγω, διότι και οι άλλοι Γαλιλαίοι είναι επίσης αμαρτωλοί. Εάν δε δεν μετανοήσετε και σεις όλοι, κατά τον ίδιο τρόπο θα χαθείτε"

"λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας"

δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω, ότι έτσι μεγάλη χαρά θα είναι στον Ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, περισσότερο κτυπητή από όσο είναι η χαρά για τους ενενήντα εννέα δίκαιους, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια"

Περί Συγχωρήσεως

Στην προσευχή στο “Πάτερ ἡμῶν”, την οποία μας δίδαξε ο Ίδιος ο Χριστός,
 παρακαλάμε το Θεό Πατέρα μας (εκτός των άλλων) λέγοντας:

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.12)
"καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν"

δηλαδή: "και συγχώρησε τα βαρύτατα χρέη μας, δηλαδή τις αναρίθμητες αμαρτίες μας, όπως (ὡς) και εμείς συγχωρούμε εκείνους, οι οποίοι είναι οφειλέτες απέναντί μας εξ αιτίας των αδικημάτων που μας έκαναν"

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.14-15 και Κεφ.18, στ.21-22)

"Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν."

δηλαδή: "αν και σεις συγχωρείτε με όλη σας την καρδιά τα αμαρτήματα που έκαναν σε σας οι άλλοι, και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Εάν όμως δεν δώσετε συγχώρηση στους ανθρώπους για τα αμαρτήματά τους, τότε ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες"

"Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾿ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά"

δηλαδή: "τότε πλησίασε προς Αυτόν ο Πέτρος και είπε: “Κύριε, πόσες φορές θα φταίξει σε μένα ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω; έως επτά φορές; είπε σε αυτόν ο Ιησούς: δεν σου λέω έως επτά φορές, αλλά έως εβδομήντα φορές επτά, πάντοτε δηλαδή θα συγχωρείς"

Γρηγορείτε

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.4, στ.17 και Κεφ.24, στ.42-44)

"…μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν"

δηλαδή: "…μετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει πλέον η Βασιλεία των Ουρανών"

"γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται"

δηλαδή: "να είστε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί και πάντοτε έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζετε την ώρα κατά την οποία ο Κύριος έρχεται"

"Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται"

δηλαδή: "Γνωρίζετε δε από την πείρα σας και τούτο, ότι δηλαδή, εάν ήξερε ο οικοδεσπότης, ποιά ώρα έρχεται ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Για τούτο και σεις πρέπει να γίνεστε πάντοτε έτοιμοι, διότι σε ώρα που δεν φαντάζεστε έρχεται ο Υιός του Ανθρώπου."


(Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον Κεφ.14, στ.38)

"γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σάρξ ἀσθενής"

δηλαδή: "αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, για να μη πέσετε σε πειρασμό· το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο να υποτάσσεται στο Θείο θέλημα, αλλά η σάρκα, η ανθρώπινη φύση, είναι ασθενής"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.12, στ.37)

"μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας"

δηλαδή: "μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους, όταν έλθει ο Κύριος, θα τους βρει να αγρυπνούν"

Έναν μόνον Κύριον

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.24) 

"Οὐδεὶς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ."

δηλαδή: "Κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί συγχρόνως δύο κυρίους, διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον ή θα προσκολληθεί στον ένα και θα καταφρονήσει τον άλλο. Και σεις δεν είναι δυνατόν να υπηρετείτε το Θεό και τον πλούτο"

Μη κατακρίνετε

Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.7, στ.1-5

"Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε"

δηλαδή: "Μη κατακρίνετε και μη καταδικάζετε τον πλησίον σας, για να μη κατακριθείτε και σεις από το Θεό"

"ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν"

δηλαδή: "Διότι με τη σκληρή και αυστηρή κρίση, που κατακρίνετε, θα κατακριθείτε και με το ίδιο μέτρο, που κρίνετε τις πράξεις του πλησίον, θα μετρηθεί από το Θεό και θα κριθεί και η δική σας ζωή και συμπεριφορά"

"τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;"

δηλαδή: "γιατί βλέπεις το μικρό αχυράκι, που υπάρχει στο μάτι του αδελφού σου, και δεν αισθάνεσαι το δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι; (γιατί επικρίνεις το ελαφρύ σφάλμα του αδελφού σου και δεν συναισθάνεσαι το βαρύτατο δικό σου παράπτωμα;)"

"ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου;"

δηλαδή: "και με τι δικαίωμα θα πεις στον αδελφό σου, άφησέ με να βγάλω το αχυράκι από το μάτι σου (να διορθώσω δηλαδή εγώ, σαν καλύτερος τάχα, το δικό σου σφάλμα), τη στιγμή που υπάρχει στο μάτι σου δοκάρι ολόκληρο (δηλαδή βαρύνεσαι εσύ από μεγάλα αμαρτήματα);"

"ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου"

δηλαδή: "Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά, ώστε να βγάλεις με προσοχή και αγάπη το αχυράκι από το μάτι του αδελφού σου"

Περί Προσευχής

(Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον Κεφ.11, στ.24-25 και Κεφ.14, στ.38) 
"πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. καὶ ὅταν στήκητε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν"

δηλαδή: "όλα όσα με την προσευχή σας ζητείτε, πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν από το Θεό. Και όταν στέκεστε στην προσευχή, να συγχωρείτε με όλη σας την καρδιά, εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, για να συγχωρήσει και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος τα δικά σας παραπτώματα"

"γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σάρξ ἀσθενής"

δηλαδή: "αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, για να μη πέσετε σε πειρασμό - το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο να υποτάσσεται στο Θείο θέλημα, αλλά η σάρκα, η ανθρώπινη φύση, είναι ασθενής"


(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.28)
"εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς"

δηλαδή: "ευλογείτε εκείνους, που σας καταριούνται, προσεύχεσθε στο Θεό για εκείνους, που σας δυσφημούν και σας βλάπτουν"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.6-8)
"σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ"

δηλαδή: "Εσύ όμως, όταν θέλεις να προσευχηθείς, προτίμησε το ιδιαίτερο δωμάτιό σου, κλείσε την πόρτα και κάνε την προσευχή σου στον Πατέρα σου, που είναι αόρατος και σαν κρυμμένος. Και ο Πατέρας σου, που βλέπει και τα πλέον απόκρυφα, θα σου αποδώσει στα φανερά την αμοιβή σου"


"Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν"

δηλαδή: "Όταν προσεύχεστε, μη πολυλογείτε και φλυαρείτε, χωρίς να παρακολουθείτε και να καταλαβαίνετε αυτά που λέτε, όπως κάνουν οι εθνικοί, διότι αυτοί φαντάζονται ότι θα εισακουσθούν με ένα τρόπο μαγικό χάρη στην πολυλογία τους. Μη μοιάσετε λοιπόν με αυτούς, διότι ο Πατέρας σας γνωρίζει από ποιά πράγματα έχετε ανάγκη, πριν του τα ζητήσετε"


(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.18, στ.19-20)
"Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"

δηλαδή: "Πάλι σας διαβεβαιώνω ότι, εάν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για κάθε καλό πράγμα, που θα ζητήσουν με την προσευχή τους, θα το λάβουν από τον Ουράνιο Πατέρα μου"

"οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα , ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν"

δηλαδή: "διότι όπου δύο ή τρεις είναι συγκεντρωμένοι στο Όνομά μου και για σκοπό σύμφωνο με το θέλημά μου, εκεί είμαι και εγώ εν μέσω αυτών, για να τους φωτίζω, να τους ευλογώ και να τους ενισχύω


(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.14, στ.13)
"καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ" 

δηλαδή: "και κάθε τι που με πίστη θα ζητήσετε στο Όνομά μου, θα το κάνω, για να δοξασθεί έτσι ο Πατέρας δια του Υιού"

Περί Πλούτου

(Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον Κεφ.10, στ.23-27)
"...πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται! πῶς δύσκολόν ἐστι τοὺς πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν· εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν."

δηλαδή: "...πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών αυτοί, που έχουν χρήματα πολλά... πόσο δύσκολο είναι να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί, που έχουν στηρίξει την πεποίθησή τους και τις ελπίδες τους για μια ευτυχισμένη ζωή στα χρήματα! Είναι ευκολότερο μία καμήλα να περάσει από την μικρή τρύπα που ανοίγει το βελόνι, παρά ο πλούσιος να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού."

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.19-21)
"Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι·θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν"

δηλαδή: "μη συσσωρεύετε για τον εαυτό σας θησαυρούς εδώ στη γη, όπου ο σκόρος και η αποσύνθεση καταστρέφουν και αφανίζουν, και όπου οι κλέφτες διατρυπούν τοίχους και χρηματοκιβώτια και κλέβουν. Να θησαυρίζετε όμως για τον εαυτό σας και να αποταμιεύετε θησαυρούς στον Ουρανό, όπου ούτε ο σκόρος ούτε η σαπίλα αφανίζουν, και όπου οι κλέφτες δεν τρυπούν τοίχους και δεν κλέβουν. Διότι, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας (Στον Ουρανό ο θησαυρός σας, στον Ουρανό και η καρδιά σας)"

Περί Πίστεως

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.17, στ.20 και Κεφ.21, στ.22)

"ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν"
δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστη σαν το μικρό σπόρο του σιναπιού, θα πείτε στο βουνό τούτο: πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάει και τίποτε δε θα είναι για σας αδύνατο"

"καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε"
δηλαδή: "και όλα όσα θα ζητήσετε στη προσευχή σας με πίστη θα τα λάβετε"

(Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον Κεφ.9, στ.23)
"ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι"
δηλαδή: "ο δε Ιησούς του είπε τούτο: εάν εσύ μπορείς να πιστέψεις, τότε όλα είναι κατορθωτά στον πιστεύοντα"

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον)
(Κεφ.5, στ.24 - Κεφ.11, στ.40 - Κεφ.14, στ.12-14 και Κεφ.20, στ.29)
"ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν"
δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος ο οποίος ακούει τη διδασκαλία μου και πιστεύει στον Πατέρα, που με έστειλε, αυτός έχει κερδίσει την αιώνια ζωή και δε θα περάσει από δίκη και κρίση, αλλά έχει μεταβεί πλέον από τον πνευματικό θάνατο της αμαρτίας στην αιώνια ζωή"

"λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; " 
δηλαδή: "της λέει ο Ιησούς: δεν σου είπα ότι εάν πιστέψεις, θα δεις τη Δόξα και το Μεγαλείο του Θεού, όπως αυτά φαίνονται στα μεγάλα θαύματα που κάνω;"

"ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι" 
δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα θα κάνει, χάρη σε αυτή την πίστη του, τα μεγάλα και θαυμαστά έργα, τα οποία εγώ κάνω και ακόμη μεγαλύτερα από αυτά. Όλα δε αυτά με την χάρη που θα πηγάζει από την σταυρική μου θυσία, διότι εγώ πηγαίνω τώρα προς τον Πατέρα μου, αφού τελείωσα το έργο μου επί της γης"

"καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ" 
δηλαδή: "και κάθε τι που με πίστη θα ζητήσετε στο Όνομά μου, θα το κάνω, για να δοξασθεί έτσι ο Πατέρας δια του Υιού"

"ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω" 
δηλαδή: "εάν, λοιπόν, ζητήσετε κάτι, επικαλούμενοι με πίστη φωτισμένη και ζωντανή το Όνομά μου, εγώ θα το κάνω. "

"μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες" 
δηλαδή: "μακάριοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι αν και δεν με είδαν, επίστεψαν"

Τεθλιμένη Οδός(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.7, στ.13-14)

"εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς."

δηλαδή: "αγωνισθείτε και προσπαθείτε να μπείτε στο δρόμο της αρετής από τη στενή πύλη. Διότι πλατιά μόνο είναι η θύρα και ευρύχωρος ο δρόμος, που εκτρέπει και οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια και πολλοί είναι εκείνοι, που με μεγάλη ευκολία εισέρχονται σε αυτήν.

"τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!"

δηλαδή: "Εξ αντιθέτου είναι στενή η θύρα και γεμάτος δυσκολίες και ταλαιπωρίες ο δρόμος, που οδηγεί στην αιώνια ζωή και απαιτείται αγώνας κατά της αμαρτίας, για να τον ακολουθήσει κανείς. Γι αυτό και λίγοι είναι αυτοί, που τον βρίσκουν και τον ακολουθούν μέχρι τέλους."